3_9 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกฤตนัย นาคอึ่ง
1 12 10 2546 30 5 2561 47 172
15
2
เด็กชายกฤตยุทธ์ อินยา
1 28 9 2546 30 5 2561 59 170
16
3
เด็กชายกลวัชร ประดิษฐสาร
1 30 10 2546 30 5 2561 50 160
17
4
เด็กชายกล้าณรงค์ แดงสอาด
1 23 4 2546 30 5 2561 51 176
18
5
เด็กชายกิตติกร รอดเมือง
1 21 5 2546 30 5 2561 60 179
19
6
เด็กชายกิตติพงษ์ รอดเมือง
1 21 5 2546 30 5 2561 60 181
20
7
เด็กชายกุลทัต ทิมบุตร
1 1 11 2546 30 5 2561 46 172
21
8
เด็กชายเกียรติศักดิ์ วาดอินทร์
1 28 10 2546 30 5 2561 52 162
22
9
เด็กชายคมสัน แจ้งประทิศ
1 30 1 2547 30 5 2561 80 173
23
10
เด็กชายเจษฏา ไทยแก้ว
1 9 1 2547 30 5 2561 85 167
24
11
เด็กชายณัฐดนัย สาเกตุ
1 12 4 2547 30 5 2561 79 172
25
12
เด็กชายณัฐพล ธิใจ
1 9 2 2547 30 5 2561 81 172
26
13
เด็กชายณัฐภัทร ดากลืน
1 1 12 2546 30 5 2561 50 172
27
14
เด็กชายณัฐสิทธิ์ ฉ่ำคุ่ย
1 2 9 2546 30 5 2561 90 172
28
15
เด็กชายเดชาวัต อินทร์นุ่ม
1 27 5 2546 30 5 2561 45 166
29
16
เด็กชายธนบดี แสงปาน
1 15 5 2547 30 5 2561 40 158
30
17
เด็กชายธนพล บรรณทอง
1 20 9 2546 30 5 2561 45 180
31
18
เด็กชายธีร์ธวัช ตั้งชั้ว
1 6 7 2546 30 5 2561
32
19
เด็กชายนราวิชญ์ สุชีวะ
1 26 8 2546 30 5 2561 50 170
33
20
เด็กชายปิยะ ตาดโท้
1 23 10 2546 30 5 2561 60 176
34
21
เด็กชายพัสกร แสนหาญ
1 22 9 2546 30 5 2561 45 185
35
22
เด็กชายรัชพล มั่นจิตร์
1 29 4 2546 30 5 2561 49 160
36
23
เด็กชายรัตนพล เปี่ยมถาวร
1 29 9 2546 30 5 2561 41 167
37
24
เด็กชายลภัส ถ้วยทอง
1 16 8 2546 30 5 2561 87 167
38
25
เด็กชายวรัญญู สิงห์เรือง
1 4 4 2546 30 5 2561 58 159
39
26
เด็กชายวราวุฒิ พรหมชนะ
1 31 3 2547 30 5 2561 47 171
40
27
เด็กชายศิรสิทธิ์ ทองเปรม
1 24 7 2546 30 5 2561 69 175
41
28
เด็กชายสรอรรถ ทรัพย์สำเร็จ
1 51 7 2547 30 5 2561 40 153
42
29
เด็กชายสิรภพ นุชปั้น
1 24 7 2546 30 5 2561 55 168
43
30
เด็กชายอภินันท์ จรูญวิทยา
1 23 1 2547 30 5 2561 56 172
44
31
เด็กชายอัคคพล สันต่าย
1 16 8 2546 30 5 2561
45
32
เด็กชายอัครชัย อ่วมสอาด
1 30 10 2547 30 5 2561 56 175
46
33
เด็กชายอิทธิพงษ์ กลั่นการไถ
1 18 9 2546 30 5 2561 60 182
47
34
เด็กชายเอกรัตน์ กรัดกระยาง
1 23 8 2546 30 5 2561 45 173
48
35
เด็กหญิงกาญจนา สมัญสาริกิจ
2 15 8 2546 30 5 2561 75 160
49
36
เด็กหญิงณัฎฐชา รอดพุ่ม
2 3 6 2547 30 5 2561 43 153
50
37
เด็กหญิงนราทิพย์ บุญมา
2 18 2 2547 30 5 2561 54 163
51
38
เด็กหญิงนฤพร พิมพ์งาม
2 30 6 2546 30 5 2561 40 160
52
39
เด็กหญิงปัญฑารีย์ แก้วเบ้า
2 23 10 2546 30 5 2561 103 165
53
40
เด็กหญิงปิยาพัชร เพ็ชรสุวรรณ์
2 11 9 2546 30 5 2561 50 165
54
41
เด็กหญิงพรนภัส ชายะกุล
2 12 5 2547 30 5 2561 58 165
55
42
เด็กหญิงแพรวา จันทรุคานนท์
2 16 9 2546 30 5 2561 69 165
56
43
เด็กหญิงภัทราพร ม่วงเงิน
2 4 4 2547 30 5 2561 45 143
57
44
เด็กหญิงภาวิลาส มะพงษ์เพ็ง
2 5 3 2547 30 5 2561 65 168
58
45
เด็กหญิงรติรัตน์ ชื่นพยอม
2 6 10 2546 30 5 2561 66 168
59
46
เด็กหญิงลลิชา สังข์ชัย
2 24 8 2546 30 5 2561 47 156
60
47
เด็กหญิงลลิตา อยู่โต
2 14 9 2546 30 5 2561 49 163
61
48
เด็กหญิงสุธาสินี ม่วงทอง
2 26 3 2547 30 5 2561 50 164
62
49
เด็กหญิงอัญมณี แก้วเทศ
2 26 10 2546 30 5 2561 46 163
63
50
เด็กหญิงอารยา จำปาบุญ
2 28 12 2546 30 5 2561 51 166
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu