2/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBD
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
6
7
คำชี้แจง
ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
8
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
9
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
10
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
11
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
12
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
13
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
14
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
15
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
16
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
17
18
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
19
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
20
1
เด็กชายสิริศุภกร
ผลาจันทร์
4233335
21
2
เด็กชายเกียรติภูมิ
โยธายุทธ
4423335
22
3
เด็กชายอภิวัฒน์
ไชยมาตร4223334
23
4
เด็กชายอนันต์สิทธิ์
อรรคบาล4332324
24
5
เด็กชายณัฐวุฒิ
จิกจักร์
4423335
25
6
เด็กชายวุฒิชัย
สุรินทะ4324324
26
7
เด็กชายวรวุฒิ
โพนะทา4343324
27
8
เด็กชายภูวเดช
ผลาจันทร์
4322334
28
9
เด็กชายณัฐพงศ์
ยอดสุบรรณ
4433325
29
10
เด็กชายสิทธิชน
มณีบู่4423324
30
11
เด็กชายอินทรเดช
สุรินทะ4432335
31
12
เด็กหญิงจิตตรา
ผลาจันทร์
4432435
32
13
เด็กหญิงพีรญา
ภูถาดลาย
4332445
33
14
เด็กหญิงปพัสศรณ์
ลมรื่น4334425
34
15
เด็กหญิงจุฑาภรณ์
ไชยมาตร4334325
35
16
เด็กหญิงกัญยารัตน์
รัตนพูล4432435
36
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ1614101016975
37
สรุปผลการประเมินร้อยละ78.13
38
คะแนน0.39
39
แปลผลดีมาก
40
41
เกณฑ์ในการพิจารณา
42
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
43
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
44
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
45
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
46
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6