ปฏิทินโครงการปี 61.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCA
1
2
ปฎิทินการปฏิบัติงานตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
4
ที่
โครงการกิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน 2561ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
ผู้รับผิดชอบ
5
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
(ระบุวันที่)
(ระบุวันที่)
(ระบุวันที่)
(ระบุวันที่)
6
งบพัฒนาคุณภาพ
7
1
สร้างความเข้มแข็ง
1.จัดประชุมคณะก.ส่งเสริม
8
องค์กรสภานักเรียน
กรรมการนักเรียน
9
สพป.ปข.22.สรุปและรายงาน
10
ผล
11
12
2
ประเมินผลสัมฤทธิ์
1จัดพิมพ์แบบดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
นิตยา โรจน์บวรวิทยา
13
ทางการเรียน ชั้นทดสอบ กระดาษ
14
ป.2,ป.4,ป.5,ม.1คำตอบ และคู่มือ
15
และม.2การสอบ
16
2. ประชุมตัวแทนดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว
17
คณะอนุกรรมการ
18
กำกับการสอบ
19
3. จัดสอบดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว
20
4.ตรวจเยี่ยมดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว
21
สนามสอบ
22
5.วิเคราะห์ข้อมูล
//////////////////////////////
23
24
3นิเทศเพื่อพัฒนา1.ประชุม วางแผน////
มานิตย์ สีสง่า
25
คุณภาพการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
26
ปัญหาและสภาพ
27
ความต้องการนิเทศ
28
ของสถานศึกษา
29
2.ประเมินความ/////
30
พร้อมวันเปิดภาคเรียน
31
3.ปฏิบัติการนิเทศ
1-301-31
32
ตามภาระงานหลัก
33
4.ปฏิบัติการนิเทศ
1-301-31
34
ตามงานนโยบาย
35
5.ประชุม สรุปผล30
36
การนิเทศ31
37
6.รายงานสิ้นปี
38
การศึกษา
39
40
4การทดสอบความ1.ประชุมวางแผนดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
นิตยา โรจน์บวรวิทยา
41
สามารถพื้นฐาน
งานร่วมกับประธาน
42
ของผู้เรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
43
ชาติ(NT) ชั้น ป.3
2.จัดทำคู่มือสอบ
ดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
44
ปีการศึกษา 2560
3.จัดสอบตามวันที่
ดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
45
กำหนด
46
4.ตรวจเยี่ยมดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
47
สนามสอบ
48
5. วิเคราะห์ข้อมูล
ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม///////////////////////////////
49
50
5
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
1.การวิเคราะห์ผล
นิตยา โรจน์บวรวิทยา
51
การประเมินและ
52
การจัดทำฐานข้อมูล
53
2.การสร้างความดำเนินการในเดือน พฤษภาคม///////////////
54
ตระหนัก สื่อสาร
55
และทำความเข้าใจ
56
แก่ผู้เกี่ยวข้อง
57
3.การพัฒนางาน
58
เพื่อยกระดับผล
59
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
60
61
6
ส่งเสริมการเร่งรัด
1.ประชุมปฏิบัติการ
///// - - - -
รัตนา เกียรติเกษม
62
พัฒนาคุณภาพผู้
ขยายผลการนำเทคนิค
63
เรียนสู่การยกระดับ
การคิดเลขเร็ว
64
ผลสัมฤทธิ์ทางการแบบอินเดีย
65
เรียนคณิตศาสตร์(เวทคณิต)ไปใช้ใน
66
ของสถานศึกษาสถานศึกษา
67
2.การอบรมเชิง///// - - - -
68
ปฏิบัติการพัฒนา
69
ความสามารถด้าน
70
ใช้โปรแกรม GSP
71
ในการจัดการเรียน
72
รู้คณิตศาสตร์
73
3.การประกวดผล -21 - -
74
งานที่ประสบผล
75
สำเร็จด้านการ
76
พัฒนาทักษะการคิด
77
คำนวณ/แก้โจทย์
78
ปัญหาคณิตศาสตร์
79
4.การแข่งขันความ
-31 - -
80
สามารถทาง
81
คณิตศาสตร์ของ
82
นักเรียน
83
84
7ปลูกต้นกล้าจิต1.เตรียมการก่อนดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน - - - -
จารุวรรณ ปัจจุ้ย
85
สำนึก(ปฐมนิเทศการอบรมปฐมนิเทศ
86
ข้าราชการครูและ2.ดำเนินการอบรม// - - - -
87
บุคลากรทางการปฐมนิเทศ
88
ศึกษา บรรจุใหม่)
89
90
8
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
1.คัดเลือกสถาน/
จารุวรรณ ปัจจุ้ย
91
ข้าราชการครูและศึกษา บุคลากร
92
บุคลากรทางการทางการศึกษา
93
ศึกษา ลูกจ้างลูกจ้างประจำ
94
ประจำ ผู้สร้างผล
2.มอบรางวัลให้กับ
95
งานดีเด่นข้าราชการครู
96
บุคลากรทางการ
97
ศึกษา ลูกจ้างประจำ
98
99
9จัดทำแผนอัตรา1.ประชุมเชิง/
สมสวย เจียรนัย
100
กำลังเพื่อการปฏิบัติการจัดทำ
จารุวรรณ ปัจจุ้ย
Loading...
 
 
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน
 
 
Main menu