ปฏิทินโครงการปี 61.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCA
1
ปฎิทินปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ที่
โครงการกิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน 2561ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
ผู้รับผิดชอบ
4
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
(ระบุวันที่)
(ระบุวันที่)
(ระบุวันที่)
(ระบุวันที่)
5
งบพัฒนาคุณภาพ
6
1
สร้างความเข้มแข็ง
1.จัดประชุมคณะก.ส่งเสริม
7
องค์กรสภานักเรียน
กรรมการนักเรียน
8
สพป.ปข.22.สรุปและรายงาน
9
ผล
10
11
2
ประเมินผลสัมฤทธิ์
1จัดพิมพ์แบบ Ccหไดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
นิตยา โรจน์บวรวิทยา
12
ทางการเรียน ชั้นทดสอบ กระดาษ
13
ป.2,ป.4,ป.5,ม.1คำตอบ และคู่มือ
14
และม.2การสอบ
15
2. ประชุมตัวแทนดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว
16
คณะอนุกรรมการ
17
กำกับการสอบ
18
3. จัดสอบดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว
19
4.ตรวจเยี่ยมดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว
20
สนามสอบ
21
5.วิเคราะห์ข้อมูล
//////////////////////////////
22
23
3นิเทศเพื่อพัฒนา1.ประชุม วางแผน////
มานิตย์ สีสง่า
24
คุณภาพการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
25
ปัญหาและสภาพ
26
ความต้องการนิเทศ
27
ของสถานศึกษา
28
2.ประเมินความ/////
29
พร้อมวันเปิดภาคเรียน
30
3.ปฏิบัติการนิเทศ
1-301-31
31
ตามภาระงานหลัก
32
4.ปฏิบัติการนิเทศ
1-301-31
33
ตามงานนโยบาย
34
5.ประชุม สรุปผล30
35
การนิเทศ31
36
6.รายงานสิ้นปี
37
การศึกษา
38
39
4การทดสอบความ1.ประชุมวางแผนดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
นิตยา โรจน์บวรวิทยา
40
สามารถพื้นฐาน
งานร่วมกับประธาน
41
ของผู้เรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
42
ชาติ(NT) ชั้น ป.3
2.จัดทำคู่มือสอบ
ดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
43
ปีการศึกษา 2560
3.จัดสอบตามวันที่
ดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
44
กำหนด
45
4.ตรวจเยี่ยมดำเนินการไปแล้วดำเนินการแล้ว - - - -
46
สนามสอบ
47
5. วิเคราะห์ข้อมูล
ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม///////////////////////////////
48
49
5
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
1.การวิเคราะห์ผล
นิตยา โรจน์บวรวิทยา
50
การประเมินและ
51
การจัดทำฐานข้อมูล
52
2.การสร้างความดำเนินการในเดือน พฤษภาคม///////////////
53
ตระหนัก สื่อสาร
54
และทำความเข้าใจ
55
แก่ผู้เกี่ยวข้อง
56
3.การพัฒนางาน
57
เพื่อยกระดับผล
58
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
59
60
6
ส่งเสริมการเร่งรัด
1.ประชุมปฏิบัติการ
///// - - - -
รัตนา เกียรติเกษม
61
พัฒนาคุณภาพผู้
ขยายผลการนำเทคนิค
62
เรียนสู่การยกระดับ
การคิดเลขเร็ว
63
ผลสัมฤทธิ์ทางการแบบอินเดีย
64
เรียนคณิตศาสตร์(เวทคณิต)ไปใช้ใน
65
ของสถานศึกษาสถานศึกษา
66
2.การอบรมเชิง///// - - - -
67
ปฏิบัติการพัฒนา
68
ความสามารถด้าน
69
ใช้โปรแกรม GSP
70
ในการจัดการเรียน
71
รู้คณิตศาสตร์
72
3.การประกวดผล -21 - -
73
งานที่ประสบผล
74
สำเร็จด้านการ
75
พัฒนาทักษะการคิด
76
คำนวณ/แก้โจทย์
77
ปัญหาคณิตศาสตร์
78
4.การแข่งขันความ
-31 - -
79
สามารถทาง
80
คณิตศาสตร์ของ
81
นักเรียน
82
83
7ปลูกต้นกล้าจิต1.เตรียมการก่อนดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน - - - -
จารุวรรณ ปัจจุ้ย
84
สำนึก(ปฐมนิเทศการอบรมปฐมนิเทศ
85
ข้าราชการครูและ2.ดำเนินการอบรม// - - - -
86
บุคลากรทางการปฐมนิเทศ
87
ศึกษา บรรจุใหม่)
88
89
8
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
1.คัดเลือกสถาน/
จารุวรรณ ปัจจุ้ย
90
ข้าราชการครูและศึกษา บุคลากร
91
บุคลากรทางการทางการศึกษา
92
ศึกษา ลูกจ้างลูกจ้างประจำ
93
ประจำ ผู้สร้างผล
2.มอบรางวัลให้กับ
94
งานดีเด่นข้าราชการครู
95
บุคลากรทางการ
96
ศึกษา ลูกจ้างประจำ
97
98
9จัดทำแผนอัตรา1.ประชุมเชิง/
สมสวย เจียรนัย
99
กำลังเพื่อการปฏิบัติการจัดทำ
จารุวรรณ ปัจจุ้ย
100
บริหารทรัพยากรแผนอัตรากำลัง
Loading...
Main menu