FCT_ทะเบียนเยี่ยมกลุ่มผู้พิการ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ทะเบียนการติดตามเยี่ยมกลุ่มผู้พิการ ในความดูแลของหมอครอบครัว................................................
2
ตำแหน่ง...................................................รพ.สต./ศสม./PCU...จานลาน
3
อำเภอ...พนา..จังหวัดอำนาจเจริญ
4
ประจำเดือน..............................พ.ศ.2558 (ข้อมูล ณวันที่..........เดือน...................พ.ศ.2558)
5
ลำดับชื่อ- สกุลอายุที่อยู่ประเภทความพิการ
ระดับความพิการ
กายอุปกรณ์ที่มี(ระบุ)เบี้ยยังชีพ(ได้รับ/ไม่ได้รับ)ผู้ดูแล/อสม.โทรศัพท์
6
การมองเห็น
การได้ยิน/สื่อความหมาย
ทางกาย/การเคลื่อนใหว
ทางจิตใจ/พฤติกรรม
ทางสติปัญญา
ทางการเรียนรู้
ออทิสติก
ช่วยเหลือตัวเองได้
ควรให้ความช่วยเหลือ
ต้องช่วยเหลือดูแลด่วน
7
1
นายคำสอน วริสาร
6456 ม.111ได้รับ
8
2
นายเคนทุม มาทฤทธิ์
6483 ม.111ได้รับ
9
3
นางเปี่ืยง สมพร
6154 ม.211ได้รับ
10
4นายสุบัน สีทา578 ม.211ได้รับ
11
5
นางสาววิจิตรา สีทา
308 ม.211ได้รับ
12
6
นางคำดี ศรีราชา
7199 ม .311ได้รับ
13
7
นางพิกุล พันธ์จำปา
751ม.311
เครื่องช่วยฟัง
ได้รับ
14
8นางฉลา รักเทพ47146 ม.311ได้รับ
15
9
นายทูป ไกยพันธ์
726 ม.311ได้รับ
16
10
นางสาวมัธยม ธิมาทาน
4263 ม.311ได้รับ
17
11
นางบรรจง บุญมาศ
4482ม.411ได้รับ
18
12
นายบัวลี ธิมาทาน
6549 ม .411ได้รับ
19
13
นางเลือง วริสาร
6154 ม.411ได้รับ
20
14นางสีผา ปาคำ7824 ม.411ได้รับ
21
15
นายเนวิน บูคะธรรม
30 ม.411ได้รับ
22
16
ดช ตะวัน ธิบัดดี
13 ม.411ได้รับ
23
17
นายนรินทร์ ลาเลิศ
42 ม.411ได้รับ
24
18นางพรม เบ้าคำ75 ม411ได้รับ
25
19
นายเวระนิตย์ พันธ์จำปา
354 ม.911รถเข็นได้รับ
26
20
นายปรีชา ทะวงษ์ศรี
33182 ม.911ได้รับ
27
21
นางสุบัน รอบโลก
7044 ม.911ได้รับ
28
22
นส.อรปรียา กำไมล์
1854 ม.911ได้รับ
29
23
นายอำนาจ เหลาผา
45102 ม.1011ได้รับ
30
24
นางทิศากร ทะนงค์
5191/1ม.1211ได้รับ
31
25
ดญ จิดาภา ไกยพันธ์
10103 ม.1211ได้รับ
32
26นายก้าน ไชยขาว6910 ม.1211ได้รับ
33
27พระนิพนธ์ หาคำ36
วัดทุ่งสว่าง
11ได้รับ
34
28
นายบุญศรี พันธ์จำปา
63146 ม.1211ได้รับ
35
29
นายสาลี บริสุทธิื
7844 ม.1211ได้รับ
36
30
นายสุรศักดิ์ สมลา
4097ม.1211ได้รับ
37
31
แม่ชีนวลจันทร์ กลิ่นกล้า
70
วัดป่าจานลาน
11ได้รับ
38
32
นางบังอร ศรีสะอาด
6513 ม.1211รถเข็นได้รับ
39
33นายวาฬ สมลา5496ม.1611ได้รับ
40
34นางสำราญ สมลา2596ม.1611ได้รับ
41
35นายสำรอง สมลา2496ม.1611ได้รับ
42
36ดช ยศกร สมลา792ม.1611ได้รับ
43
37
พระคำส่วง ทะนงค์
8048ม 1611ได้รับ
44
38
นายบัญชา เทพพนม
3230ม.1611ได้รับ
45
39
นางสาวสุนีย์ เทพพนม
3130ม.1611ได้รับ
46
40
ดช อภิสิทธิ์ พวงศรี
1570ม1611ได้รับ
47
41
ดญ สุนิตา พวงศรี
670 ม.1611ได้รับ
48
42
แม่ชีีหวัง รอบโลก
66104 ม.1611ได้รับ
49
43
นายบัวทอง ชาญชัย
5856 ม.1611ได้รับ
50
44นางประมูล สมลา4596 ม.1611ได้รับ
51
45
นายสุทิน แก้วมุกดา
4138ม.1611ได้รับ
52
46
นายอาทิตย์ วริสาร
21220ม.1711รถเข็นได้รับ
53
47นายพา โสภา8752/1ม.1711ขาเทียมได้รับ
54
48
นางหอม บริสุทธิ์
59183ม.1711ได้รับ
55
49
ดช สิทธิพร ทีอุทิศ
12161ม.1711รถเข็นได้รับ
56
50
นายหนูกร วริสาร
60203ม.1711ได้รับ
57
51
นายศิลปชัย กำไมล์
73149ม.1711ได้รับ
58
52
นางทอน เคนเครือ
77132/2ม.1711
เครื่องช่วยฟัง
ได้รับ
59
53
นางพรมมา บูชาพันธ์
83102ม.1711
เครื่องช่วยฟัง
ได้รับ
60
54
นายชาคริต ทะนงค์
35178ม.1811ได้รับ
61
55
นางฟัก บริสุทธิ
63114ม.1711รถเข็นได้รับ
62
56นางสาม มีโภคา5819ม.1811ได้รับ
63
57นายสุพิษ โสภา42126 ม.1811ได้รับ
64
58
ดช.ตะวัน งามม้าว
1412 ม.1811ได้รับ
65
59
นายสำเนียง โสภา
5051 ม.1811ได้รับ
66
60
นางปุย ทองพิมพ์
8791 ม.1811ได้รับ
67
61
นางเจียง รอบโลก
9019 ม.1811ได้รับ
68
62
นายสนิท ภุมภิโร
59114ม.1811ได้รับ
69
63
ดช จิรายุทธ นำพุฒ
225 ม.1811ได้รับ
70
64
ดช รวินันท์ ธิบัดดี
5119 ม.1811ได้รับ
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
รวม4123078125680
Loading...
Main menu