กองนโยบายและแผน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สำนักงานอธิการบดี...กองนโยบายและแผน.......
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 470,000.00 247,000.00 29,000.00 164,000.00 54,000.00 137,000.00 39,000.00 49,000.00 49,000.00 74,000.00 60,600.00 9,000.00 4,400.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
144,262.00 198,262.00 6,528.00 125,000.00 66,734.00 - - - - - - - - 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
8
งบรายได้
17,284.67 17,284.67 - 10,605.99 6,678.68 - - - - - - - - - - - -
9
หมายเหต : กรณีที่ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่
10
กำหนดไว้ ให้ระบุเหตุผลประกอบ
11
1. กิจกรรมบริหารงานทั่วไป
แผน 196,600.00 75,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 80,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 41,600.00 41,600.00 -
12
ผล
งบแผ่นดิน
18,463.00 18,463.00 5,729.00 12,734.00 - - -
13
งบรายได้
2,485.00 2,485.00 2,485.00 - - -
14
15
2. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
แผน 48,400.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,400.00 4,000.00 4,000.00 4,400.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
14,799.67 14,799.67 10,605.99 4,193.68 - - -
18
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร แผน 70,000.00 25,000.00 - 10,000.00 15,000.00 35,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
4. กิจกรรมซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
แผน 30,000.00 10,000.00 5,000.00 - 5,000.00 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 -
22
ผล
งบแผ่นดิน
799.00 799.00 799.00 - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
5. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
แผน 125,000.00 125,000.00 - 125,000.00 - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
125,000.00 125,000.00 125,000.00 - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
6. กิจกรรม....... แผน - - - - -
28
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
29
งบรายได้
- - - - -
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu