ทะเบียนหนังสือรับ ปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
ทะเบียนหนังสือรับ
3
(ห้ามลบ) แผ่นงานที่ 3 ปี 2560 (3) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 29 ธันวาคม 2560
4
เล่มที่ 3 (เลขรับ 11373 - 15568 )
5
(ให้ใช้โปรแกรม Google Chrome)
6
หน่วยงานใดลงรับหนังสือในระบบเอง กรุณาช่วยใส่ชื่อผู้ลงรับที่ช่องหมายเหตุด้วยนะคะ (กรณีมีการตามหนังสือจะได้รู้ว่าผู้ใดลงรับไว้)
7
8
เลขที่รับ
เลขที่หนังสือลงวันที่จากถึงเรื่องหน่วยปฏิบัติหมายเหตุ
9
(วันที่รับ)
(เจ้าของเรื่อง)
ผู้รับ/ผู้ลงรับ
10
11
2 ต.ค. 60
12
ด่วนที่สุด
13
11373รง0632/ว2976429 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.
การรายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวก
สปจ.อ่างทอง
14
ในการประกอบธุระกิจ (Doing Business)
15
ด่วนที่สุด
16
11374รง0625/ว466629 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
สปจ.อ่างทอง
17
พ.ศ. 2560
18
ด่วนที่สุด
19
11375รง0633/ว443513 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานประกันสังคมสปจ.อ่างทอง
20
21
ด่วนที่สุด
22
11376รง0605/ว469228 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.
รณรงค์เชิงรุกให้นายจ้่างส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน
สปจ.อ่างทอง
23
ระบบอิเล็กทรอนิค
24
ด่วนที่สุด
25
11377รง0607/ว463725 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.
ประกาศราบชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคล
สปจ.อ่างทอง
26
ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
27
ด่วนที่สุด
28
11378รง0628/ว457420 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.ขอให้ทบทวนการใช้ Username/Password ของเจ้าหน้าที่สปจ.อ่างทอง
29
30
ด่วนที่สุด
31
11379รง0626/ว462725 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.
การเปิดรับผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลประกันสังคมที่ไม่เข้าร่วมเป็น
สปจ.อ่างทอง
32
สถานพยาบาล ประกันสังคม ปี 2561
33
11380อท0023.10/359228 ก.ย. 60อ.วิเศษฯผวจ.
ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ของอปท.
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
34
35
11381อท0023.10/358728 ก.ย. 60อ.วิเศษฯผวจ.
ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ของอปท.
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
36
37
11382อท0023.7/286029 ก.ย. 60อ.ไชโยผวจ.
ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ของอปท.
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
38
39
11383อท0023.8/346027 ก.ย. 60อ.ป่าโมกผวจ.
ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ของอปท.
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
40
41
11384อท0023.8/344927 ก.ย. 60อ.ป่าโมกผวจ.
ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ของอปท.
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
42
43
11385มท0808.3/ว195125 ก.ย. 60กรมสถ.ผวจ.แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้อบจ.
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
44
45
11386มท0803.3/ว193822 ก.ย. 60กรมสถ.ผวจ.การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบฯ ส่วนราชการผู้ขอ
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
46
47
11387มท0810.6/ว201028 ก.ย. 60กรมสถ.ผวจ.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
48
49
11388มท0810.6/ว201128 ก.ย. 60กรมสถ.ผวจ.
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
50
51
11389มท0810.5/ว553728 ก.ย. 60กระทรวงมหาดไทยผวจ.ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
52
53
11390อท0023.10/359128 ก.ย. 60อ.วิเศษผวจ.ขอส่งแผนพัฒนาสามปี
สนง.ฯ ท้องถิ่นจังหวัด
54
55
11391วธ 0502.4/ว599025 ก.ย. 60กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผวจ.
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลต้นไม้เพื่อคัดเลือกเป็น ่รุกข มรดกแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี
สนง.วัฒนธรรม
56
57
11392อท 0518/294929 ก.ย. 60
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง
ผวจ.นางละม่อม ดอกเทียน ขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
58
59
11393อท 0518/294829 ก.ย. 60
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง
ผวจ.
นายบรรฑูรย์ แก้กระจ่าง ขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
60
61
11394อท 0518/294729 ก.ย. 60
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง
ผวจ.
นายวีระ โสรตโยม ขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
62
63
11395อท 0418/363329 ก.ย. 60
ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ
ผวจ.
นางสาวมาลี ทะสะภาค ขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
64
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้าม
65
11396อท 0418/363229 ก.ย. 60
ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ
ผวจ.
นายธนกร ชาญทวียศ ขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
66
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้าม
67
11397อท 0418/362929 ก.ย. 60
ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ
ผวจ.
นางสำราญ เผือกดี ขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
68
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้าม
69
11398อท 0418/363029 ก.ย. 60
ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ
ผวจ.
นายสำลี แพทอง ขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
70
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้าม
71
11399อท 0418/363029 ก.ย. 60
ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ
ผวจ.
หจก.ช.เพิ่มศรี (นายชูชาติ เพิ่มศรี หุ่นส่วนผู้จัดการ) ขอต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
72
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครืองใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้าม
73
11400ตช 0016.79/15662 ต.ค. 60สถานีตำรวจภูธรไชโยผวจ.
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยทางถนน
สนง.ปภ.จ.อ่างทอง
74
75
11401รง 0503/ว 671329 ก.ย.60อธิบดีกรมสวัสดิการฯผวจ.
แผนภูมิการดำเนินคดีอาญาและการนำส่งเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติ
สนง.สวัสดิการฯ
76
คุ้มครองผู้รับจ้างฯ
77
11402กห 0405/294815 ก.ย.60
กรมกิจการพลเรือนทหการบก
ผวจ.ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก
78
สัสดีจังหวัด
79
11403รง0626/ว439111 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.ขอส่งประกาศคณะกรรมการแพทย์สปจ.อ่างทอง
80
81
ด่วนมาก
82
11404พม 0305/1082525 ก.ย. 60
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผวจ.
มอบหมายให้หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว รับผิดชอบการส่งเสริม สนับสนุน
สนง.พัฒนาสังคม
83
และประสานงานการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสภาเด็จและเชาวชน
84
11405ปช 0030/ว005025 ก.ย. 60สนง.ป.ป.ช.ผวจ.ส่งข้าราชการกลับต้นสังกัดสำนักงานจังหวัด
85
86
ด่วนที่สุด
87
11406มท 0211.8/ว545326 ก.ย. 60มท.ผวจ.
มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
สำนักงานจังหวัด
88
พ.ศ. 2561
89
11407รล 0002.1/ว379119 ก.ย. 60สำนักพระราชวังผวจ.
ขอมอบหนังสือ ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงานจังหวัด
90
บรมนาถบพิตรพระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559
91
ด่วนที่สุด
92
11408มท 0226.2/ว548927 ก.ย. 60มท.ผวจ.
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
สำนักงานจังหวัด
93
ประพฤติมชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัด
94
ด่วนที่สุด
95
11409มท 0209.3/ว553628 ก.ย. 60สนง.ปลัด.มทผวจ.
ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการติดตามประเมิณผลและพัฒนาระบบ
สนง.ฯท้องถิ่น
96
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 ฯ
97
11410รง0603/ว401022 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "เงินกองทุนเพื่อบริหารสำนักงาน
สปจ.อ่างทอง
98
จังหวัดอ่างทอง บัญชี 1"
99
11411รง0607/ว450618 ก.ย. 60สำนักงานประกันสังคมผวจ.
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการประเมินเพื่อ
สปจ.อ่างทอง
100
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
Loading...
 
 
 
ปี 2560 (3)
ปี 2560(2)
ปี 2560(1)
sheet