ปฏิทินทดสอบกิจกรรมตามไปดู.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHI
1
ปฏิทินการออกทดสอบกิจกรรม "ตามไปดู"
2
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
3
คำชี้แจง ให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน กรอกรายชื่อโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในช่องศูนย์เครือข่ายฯ ที่กำหนดตามวันที่ที่จะออกทดสอบ และชื่อของกรรมการ
4
โปรดระบุชื่อกรรมการคุมสอบต่อจากรายชื่อโรงเรียน
5
วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบรายชื่อโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอศรีบุญเรือง
6
ศรี๑(นางสาวมะลิวรรณ)
ศรี๒(นางสาวอัมรา)
ศรี๓(นางสมถวิล)
ศรี๔(นางสาวอัมรา)
ศรี๕(นางสาวปิยะพร)
ศรี๖(นายสัมฤทธิ์, สมถวิล, ปิยะพร)
ศรี๗(นางสาวมะลิวรรณ)
ศรี๘ (นายสัมฤทธิ์)
7
18 ธันวาคม ๖๐บ้านศรีบุญเรือง ทรายมูลบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม (เสถียร,สำนวล,สุรีพร)ชุมชนนากอก (ศิลามณี พิมพ์ผกา, สมถวิล)บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ (มะลิวรรณ,จิราภรณ์,ธาริณี,อนุสรณ์,อนงค์ลักษณ์)
8
ห้วยฮวกจอมทองนาฝายดอนปอวิทยาโนนคูณวิทยา (จันทร์สุดา,ภิญโญ,เพ็ญนภา)โคกสนั่น (ปรัชญาพร สุภัทร, สมถวิล)
9
หนองแตงสร้างเสี่ยนบ้านวังโปร่ง (กฤษณพงศ์)กุดดุกสุขเกษม (เกรียงศักดิ์ วราภรณ์ )
10
บุ่งแก้วหินตลาดศรีีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง (กฤติยาณี)โคกม่วง (ศิรัญญา ณัฐพร )
11
บ้านโนนสะอาด (จารุวรรณ)โนนงาม ( นันทิญา นงนุช ปัญญา, สมถวิล )
12
บ้านวัังโพนคึมน้ำเกี้ยง (สุชัญญา)โนนสำราญสมสนุก (ประสิทธิ์ ศิริกัญญา สุวรรณ)
13
๑๙ ธันวาคม ๖๐หนองบัวน้อยหนองอุหินตลาดศรีสง่าวิทยา (เสถียร,สำนวล,ภิญโญ,สุรัญญา)โคกล่าม (ชุติมา จุไรรัตน์)บ้านหนองกุงแก้ว (มะลิวรรณ,จิราภรณ์,ธาริณี,)
14
ห้วยหว้าวังทองหนองโนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19) (กฤติยาณี)หนองผือ (เสมอมาตย์ วิชิต)บ้านคอกวัว (สนามสอบ)และบ้านหนองคังคา
15
โคกสูงโคกสวรรค์ดอนข่า กุดหัวแฮด เหล่านาดีบ้านโต่งโต้น (จันทร์สุดา,สุรีพร)
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยว ห้วยบ่อทอง (ทศพร วสันต์ ฌัชนิชา)
(อนุสรณ์,อนงค์ลักษณ์)
16
นาแพงนาทับควายวังแคนวังคูณวิทยา (จารุวรรณ,เพ็ญนภา,กฤษณพงศ์)
17
หนองขามวังไฮ (ราตรี กุลณัฐดา)
18
๒๐ ธันวาคม ๖๐โนนข่าพอง (ยุวมาศ ธิษามณี)บ้านผาสุก(อนุสรณ์,อนงค์ลักษณ์)
19
แกท่าวารี (วิรัตน์พร เฉิดฉาย)บ้านนาสำราญรุ่งเรือง (จิราภรณ์,ธาริณี )
20
21
22
๒๑ ธันวาคม ๖๐
23
24
25
26
๒๒ ธันวาคม ๖๐
27
28
29
30
๒๕ ธันวาคม ๖๐บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" (มะลิวรรณ,เนติมา,อรนุช,ขันตรี,พรพิรุณ,จรรยารักษ์,พิไลลักษณ์,สุกัญญา)โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา (กรวิกาณ์,นิสากร,จันทร์เพ็ญ)
สนามสอบโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา (กรรมการ 1.อังสุมาลย์ 2. จารุวรรรณ 3. เสกสรร)
31
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ (ปาณิสรา, ปรีชา, ณรงฤทธิ์)
สนามสอบโรงเรีียนหนองโกโนนประดู่ (กรรมการ 1.สุรศิลป์ 2. ปราณปรียา 3. ยศพร )
32
โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา (วิชาญ, กิตติยา, ณัฐวียา, สมถวิล)
สนามสอบโรงเรียนกุดหานสามัคคี (กรรมการ 1.จิรภาภรณ์ 2. แหลมสิงห์)
33
โรงเรียนบ้านป่าคา (ทรงยศ, ทองสิน, สมถวิล)
สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดสะเทียน 1.กุดสะเทียน 2.กุดแท่น 3.วังคูณ 4.นาทม
34
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย (บุญเติม, แพงตา)
5.นาชุมแสง โนนเสถียร ( กรรมการ 1.เมธาวี 2.กล้าหาญ 3.มัณฑนา 4.นภัทร)
35
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด (รัชฏาพร, อภิสิทธิ์)
36
โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง (วิชัย, ฉันทนา)
37
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง (อฏิรัฐ, ปรารถนา, สมถวิล)
38
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง (สุนทร, สุรวิทย์)
39
โรงเรียนบ้านมอเหนือ (รพีพรรณ, กิตตินันท์, สมถวิล)
40
๒๖ ธันวาคม ๖๐เมืองใหม่วิทยา (มะลิวรรณ,เนติมา,อรนุช,ขันตรี,พรพิรุณ,จรรยารักษ์,พิไลลักษณ์,สุกัญญา)
41
42
43
44
๒๗ ธันวาคม๖๐หนองม่วงชมพูทอง (มะลิวรรณ, เนติมา)
45
บ้านหนองทุ่งมน (อรนุช,ขันตรี)
46
บ้านโนนสว่าง (พรพิรุณ,จรรยารักษ์)
47
บ้านห้วยไผ่ (พิไลลักษณ์,สุกัญญา)
48
49
50
51
52
๒๙ ธันวาคม ๖๐โนนข่าประชาสรรค์ (มะลิวรรณ, เนติมา)
53
บ้านมอใต้ (อรนุช,ขันตรี)
54
กุดจิกวิทยา (พรพิรุณ,จรรยารักษ์)
55
บ้านโปร่งแจ้ง (สนามสอบ)
บ้านห้วยกวางทอง (พิไลลักษณ์,สุกัญญา)
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu