งบกลาง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน....งบกลางมหาวิทยาลัย.........
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 662,826,100.00 125,724,025.00 37,196,947.00 37,093,163.00 51,433,915.00 104,295,423.00 36,099,009.00 34,097,205.00 34,099,209.00 100,311,677.00 33,430,559.00 33,450,559.00 33,430,559.00 332,494,975.00 33,418,225.00 265,725,525.00 33,351,225.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
52,699,436.66 52,699,436.66 20,169,954.96 32,529,481.70 - - - - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
12,940,922.58 12,940,922.58 6,748,196.23 6,192,726.35 - - - - - - - - - - - - -
9
1. ครุภัณฑ์ แผน 15,007,000.00 15,007,000.00 100,000.00 - 14,907,000.00 - - -
10
ผล
งบแผ่นดิน
349,834.21 349,834.21 99,839.21 249,995.00 - - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. เงินเดือน แผน 50,607,600.00 12,651,900.00 4,217,300.00 4,217,300.00 4,217,300.00 12,651,900.00 4,217,300.00 4,217,300.00 4,217,300.00 12,651,900.00 4,217,300.00 4,217,300.00 4,217,300.00 12,651,900.00 4,217,300.00 4,217,300.00 4,217,300.00
13
ผล
งบแผ่นดิน
8,887,595.41 8,887,595.41 - 8,887,595.41 - - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
3. ค่าจ้างประจำ แผน 3,577,500.00 894,375.00 298,125.00 298,125.00 298,125.00 894,375.00 298,125.00 298,125.00 298,125.00 894,375.00 298,125.00 298,125.00 298,125.00 894,375.00 298,125.00 298,125.00 298,125.00
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. ค่าจ้างชั่วคราว แผน 2,216,900.00 554,222.00 184,740.00 184,740.00 184,742.00 554,226.00 184,742.00 184,742.00 184,742.00 554,226.00 184,742.00 184,742.00 184,742.00 554,226.00 184,742.00 184,742.00 184,742.00
19
ผล
งบแผ่นดิน
160,400.00 160,400.00 160,400.00 - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
5. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
แผน 5,938,400.00 1,484,597.00 494,863.00 494,867.00 494,867.00 1,484,601.00 494,867.00 494,867.00 494,867.00 1,484,601.00 494,867.00 494,867.00 494,867.00 1,484,601.00 494,867.00 494,867.00 494,867.00
22
ผล
งบแผ่นดิน
1,059,560.00 1,059,560.00 596,480.00 463,080.00 - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. งบดำเนินงาน แผน 15,125,400.00 3,781,350.00 1,260,450.00 1,260,450.00 1,260,450.00 3,781,350.00 1,260,450.00 1,260,450.00 1,260,450.00 3,781,350.00 1,260,450.00 1,260,450.00 1,260,450.00 3,781,350.00 1,260,450.00 1,260,450.00 1,260,450.00
25
ผล
งบแผ่นดิน
347,850.00 347,850.00 173,550.00 174,300.00 - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
7. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร
แผน 258,092,500.00 64,523,119.00 21,507,701.00 21,507,709.00 21,507,709.00 64,523,127.00 21,507,709.00 21,507,709.00 21,507,709.00 64,523,127.00 21,507,709.00 21,507,709.00 21,507,709.00 64,523,127.00 21,507,709.00 21,507,709.00 21,507,709.00
28
ผล
งบแผ่นดิน
27,804,347.03 27,804,347.03 13,860,057.68 13,944,289.35 - - -
29
งบรายได้
11,106,325.38 11,106,325.38 5,431,684.38 5,674,641.00 - - -
30
8. ค่าสาธารณูปโภค แผน 12,137,000.00 10,137,000.00 3,568,500.00 3,568,500.00 3,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 - -
31
ผล
งบแผ่นดิน
4,671,842.88 4,671,842.88 4,661,663.56 10,179.32 - - -
32
งบรายได้
119,256.68 119,256.68 69,880.85 49,375.83 - - -
33
9. ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ
แผน 48,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
34
ผล
งบแผ่นดิน
4,000.00 4,000.00 4,000.00 - - - -
35
งบรายได้
- - - - -
36
10. งานเกษียณอายุราชการ แผน 400,000.00 - - - 400,000.00 400,000.00
37
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
38
งบรายได้
- - - - - -
39
11. วันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตามประเพณี
แผน 400,000.00 99,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 103,000.00 33,000.00 37,000.00 33,000.00 99,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 99,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
40
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
41
งบรายได้
- - - - - -
42
12. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แผน 1,320,000.00 330,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 330,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 330,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 330,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00
43
ผล
งบแผ่นดิน
116,090.00 116,090.00 116,090.00 - - - -
44
งบรายได้
90,750.00 90,750.00 90,750.00 - - - -
45
13. คณะกรรมการสภาคณาจารย์
แผน 220,000.00 66,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 66,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 66,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00
46
ผล
งบแผ่นดิน
16,816.00 16,816.00 16,816.00 - - -
47
งบรายได้
7,625.00 7,625.00 7,625.00 - - -
48
14. คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย
แผน 60,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
49
ผล
งบแผ่นดิน
1,968.00 1,968.00 1,968.00 - - - -
50
งบรายได้
106.00 106.00 106.00 - - - -
51
15. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
แผน 30,000.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
52
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
53
งบรายได้
- - - - -
54
16. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แผน 95,000.00 23,900.00 7,900.00 8,100.00 7,900.00 23,700.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 23,700.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 23,700.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00
55
ผล
งบแผ่นดิน
3,239.00 3,239.00 3,239.00 - - - -
56
งบรายได้
8,525.00 8,525.00 8,525.00 - - - -
57
17. คณะกรรมการสรรหาฯ แผน 50,000.00 14,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
58
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
59
งบรายได้
- - - - -
60
18. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร
แผน 36,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
61
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
62
งบรายได้
- - - - -
63
19. คณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์
แผน 130,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
64
สินของมหาวิทยาลัย ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
65
งบรายได้
- - - - - -
66
20. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
แผน 110,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 29,000.00 9,000.00 11,000.00 9,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
67
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
68
งบรายได้
- - - - - -
69
21. คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
แผน 300,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
70
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
71
งบรายได้
- - - - - -
72
22. คณะกรรมการสภาวิชาการ
แผน 1,000,000.00 249,000.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00 253,000.00 83,000.00 83,000.00 87,000.00 249,000.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00 249,000.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00
73
ผล
งบแผ่นดิน
13,058.00 13,058.00 4,000.00 9,058.00 - - -
74
งบรายได้
52,780.00 52,780.00 35,380.00 17,400.00 - - -
75
23. การไปราชการสำหรับผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับ
แผน 1,300,000.00 233,000.00 79,000.00 77,000.00 77,000.00 417,998.00 139,334.00 139,330.00 139,334.00 418,002.00 139,334.00 139,334.00 139,334.00 231,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00
76
มอบหมาย ผล
งบแผ่นดิน
164,804.00 164,804.00 79,694.00 85,110.00 - - -
77
งบรายได้
5,820.00 5,820.00 5,820.00 - - - -
78
24. ค่าเช่าที่ดินรถไฟ แผน 25,000.00 - - - 25,000.00 25,000.00
79
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
80
งบรายได้
- - - - -
81
25. จัดซื้อสารเคมีทำน้ำประปา
แผน 200,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
82
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
83
งบรายได้
- - - - -
84
26. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
แผน 750,000.00 187,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 187,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 187,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 187,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00
85
ผล
งบแผ่นดิน
58,328.60 58,328.60 52,948.60 5,380.00 - - -
86
งบรายได้
- - - - -
87
27. ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเปลี่ยนยางรถตู้
แผน 1,000,000.00 249,994.00 83,330.00 83,330.00 83,334.00 250,002.00 83,334.00 83,334.00 83,334.00 250,002.00 83,334.00 83,334.00 83,334.00 250,002.00 83,334.00 83,334.00 83,334.00
88
ผล
งบแผ่นดิน
68,786.91 68,786.91 67,786.91 1,000.00 - - -
89
งบรายได้
- - - - -
90
28. ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
แผน 2,000,000.00 500,600.00 166,600.00 166,600.00 167,400.00 499,800.00 166,600.00 166,600.00 166,600.00 499,800.00 166,600.00 166,600.00 166,600.00 499,800.00 166,600.00 166,600.00 166,600.00
91
ผล
งบแผ่นดิน
466,024.62 466,024.62 268,683.00 197,341.62 - - -
92
งบรายได้
- - - - -
93
29. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและ
แผน 2,500,000.00 625,030.00 208,330.00 208,330.00 208,370.00 624,990.00 208,330.00 208,330.00 208,330.00 624,990.00 208,330.00 208,330.00 208,330.00 624,990.00 208,330.00 208,330.00 208,330.00
94
งานซ่อมบำรุงโสตฯ ผล
งบแผ่นดิน
33,870.00 33,870.00 33,870.00 - - - -
95
งบรายได้
- - - - -
96
30. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผน 200,000.00 49,997.00 16,663.00 16,667.00 16,667.00 50,001.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 50,001.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00 50,001.00 16,667.00 16,667.00 16,667.00
97
ผล
งบแผ่นดิน
7,125.00 7,125.00 7,125.00 - - - -
98
งบรายได้
- - - - -
99
31. สำนักงานเลขานุการอธการบดี
แผน 110,000.00 27,300.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 28,100.00 9,900.00 9,100.00 9,100.00 27,300.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 27,300.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00
100
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - -
Loading...
Main menu