ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลากลุ่มสาระฯ/งาน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลวิชา/เรื่องที่นำมาทำสื่อURL สื่อ Google ที่เผยแพร่แล้ว
2
4/12/2020, 9:27:01การงานอาชีพนางบุณย์เรือง
เกตุอุไรพัชร์
การงานอาชีพ 3/ งานประดิษฐ์น่ารู้https://sites.google.com/skr.ac.th/craftworkm2
3
18/12/2020, 21:12:56การงานอาชีพนางวรรณีนาคหาญการงานอาชีพ1/ครอบครัวที่พึงประสงค์https://sites.google.com/skr.ac.th/career1wannee
4
6/12/2020, 23:27:35การงานอาชีพนางสาวกิ่งเดือนเรียนรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาhttps://sites.google.com/skr.ac.th/kingduan/
5
2/12/2020, 15:08:10การงานอาชีพนางสาวไชยยาบัวเผื่อนหอมการงานอาชีพ4/เปิดโลกอาชีพhttps://sites.google.com/skr.ac.th/career4
6
8/12/2020, 10:50:08การงานอาชีพนางสาวพันธ์ทิพย์ขุนดีการประกันภัยhttps://sites.google.com/view/30201
7
18/12/2020, 21:15:11การงานอาชีพนางสาวรติพรช่อลำไยการงานอาชีพ1/สถาบันครอบครัวhttps://sites.google.com/skr.ac.th/ratipornwork1
8
9/12/2020, 7:35:26การงานอาชีพนายพงษ์นรินทร์เม่าทับโครงงงานอาชีพช่าง/เครื่องมือช่างhttps://sites.google.com/skr.ac.th/pongnarin110
9
24/12/2020, 9:27:09การงานอาชีพนายมนัสจันทรัพย์เขียนแบบhttps://sites.google.com/skr.ac.th/drawing
10
15/12/2020, 1:21:57คณิตศาสตร์นางเทพนรินทร์ลาพาสระน้อยคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2/เรื่อง วงรีhttps://sites.google.com/skr.ac.th/kruthepnarin/
11
7/12/2020, 12:27:18คณิตศาสตร์นางมุจลินท์ยั่งยืนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวhttps://sites.google.com/skr.ac.th/mudjalin-equation/
12
7/12/2020, 21:03:06คณิตศาสตร์นางสุกัญญาภัทรสกลเซตhttps://sites.google.com/skr.ac.th/math6-krumint/
13
23/12/2020, 12:30:05คณิตศาสตร์นางสุริยานิ่มปลื้มคณิตศาสตร์ 6/ หลักการนับและความน่าจะเป็นhttps://sites.google.com/skr.ac.th/mathkrusuriya
14
7/12/2020, 17:11:59คณิตศาสตร์นางอำไพตันติกุลความเท่ากันทุกประการhttps://sites.google.com/skr.ac.th/mathkru-a/
15
1/12/2020, 12:00:56คณิตศาสตร์นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมีคณิตศาสตร์พื้นฐาน4/ลำดับเลขคณิตhttps://sites.google.com/skr.ac.th/kanokpan32104
16
4/12/2020, 11:56:04คณิตศาสตร์นางสาวจุฑามาศเซี่ยงคิ้ว
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม 6 เรื่องค่ากลางของข้อมูล
https://sites.google.com/skr.ac.th/kruaomath
17
21/12/2020, 15:38:00คณิตศาสตร์นางสาวนิรมล
เหล่าสัมฤทธิ์
หลักการนับและความน่าจะเป็นhttps://sites.google.com/skr.ac.th/math-kruying/
18
7/12/2020, 20:32:43คณิตศาสตร์นางสาวเบญจวรรณจีนทั่งความเท่ากันทุกประการhttps://sites.google.com/skr.ac.th/benjawan/
19
7/12/2020, 15:47:41คณิตศาสตร์นางสาวประภัสสรเงินยวงคณิตศาสตร์2 ~ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวhttps://sites.google.com/skr.ac.th/t202-21102
20
7/12/2020, 16:18:57คณิตศาสตร์นางสาวผานิตย์
ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
วงรีhttps://sites.google.com/skr.ac.th/phanit-31204/
21
8/12/2020, 0:06:34คณิตศาสตร์นางสาวพรทิพย์จับจิตต์การแจกแจงปกติhttps://sites.google.com/skr.ac.th/supplementalmath5-m6
22
13/12/2020, 1:33:49คณิตศาสตร์นางสาวแพรวพรรณกองพิมพ์
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
https://sites.google.com/skr.ac.th/praewpan/
23
7/12/2020, 18:07:55คณิตศาสตร์นางสาวรมิตายุพจันทร์วิชาคณิตศาสตร์ 6 เรื่อง ความน่าจะเป็นhttps://sites.google.com/skr.ac.th/math-prop/
24
7/12/2020, 16:28:42คณิตศาสตร์นางสาววนัสนันท์อโนวัลย์กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นhttps://sites.google.com/skr.ac.th/mathematic2/
25
8/12/2020, 0:04:36คณิตศาสตร์นางสาววัลยาอุดมรัตน์วงกลมhttps://sites.google.com/skr.ac.th/mathkrucherry/
26
7/1/2021, 13:54:39คณิตศาสตร์นางสาววิลาวัณย์รักงามคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวhttps://sites.google.com/skr.ac.th/math-2-m-1
27
7/12/2020, 16:42:19คณิตศาสตร์นางสาวสิริกุลมูลเมือง
ค32102 คณิตศาสตร์4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น (แก้ไขล่าสุด))
https://sites.google.com/skr.ac.th/math4by-krupia
28
7/12/2020, 18:18:37คณิตศาสตร์นางสาวสุจินตนาพรมพุ้ยคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม4https://sites.google.com/skr.ac.th/math-by-krulek
29
4/12/2020, 15:47:02คณิตศาสตร์นางสาวสุธิสาทับทองคำฟังก์ชันในชีวิตประจำวันhttps://sites.google.com/skr.ac.th/231102/
30
16/12/2020, 19:23:01คณิตศาสตร์นายธรรม์ธเนศวร์แก้วสุขใสการเรียงสับเปลี่ยนhttps://sites.google.com/skr.ac.th/math4-m5-kru-pae/
31
1/12/2020, 14:51:25คณิตศาสตร์นายธวัชชัยรัตนวิชัยพาราโบลาhttps://sites.google.com/skr.ac.th/kruboy-parabora/
32
7/12/2020, 17:18:14คณิตศาสตร์นายนัฐถพันธ์ยิ้มโตคณิตศาสตร์ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็นhttps://sites.google.com/skr.ac.th/nattapan/
33
30/11/2020, 14:54:41คณิตศาสตร์นายพรชัยพูนขุนทดความเท่ากันทุกประการhttps://sites.google.com/skr.ac.th/mathintelligence/
34
9/12/2020, 15:48:48คณิตศาสตร์นายวรากฤช นันท์แก้วความน่าจะเป็นhttps://sites.google.com/skr.ac.th/math-by-wara/
35
6/12/2020, 16:04:52คณิตศาสตร์นายสิทธิกร
รัตนวารินทร์ชัย
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1https://sites.google.com/skr.ac.th/bykrutomskr
36
4/1/2021, 20:41:16คณิตศาสตร์นายสุรกฤต
กุหลาบเพ็ชรทอง
เวกเตอร์ในสามมิติhttps://sites.google.com/skr.ac.th/math-krumew/
37
7/12/2020, 16:40:50คณิตศาสตร์นายอำนาจเปรมบางเขนเวกเตอร์ในสามมิติhttps://sites.google.com/skr.ac.th/kanit-kruamnaj/
38
4/12/2020, 16:31:13แนะแนวนางจารีรัตน์บัวแย้ม
กิจกรรมแนะแนว ม.6 เรื่อง การเรียนรู้สู่การป้องกันการทุจริต
https://sites.google.com/skr.ac.th/33902
39
6/12/2020, 20:12:28แนะแนวนางสาว
นางสาวณัฐภัชสร
รื่นกมล
วิชากิจกรรมแนะแนว เรื่อง พิชิต GAT เชื่อมโยง
https://sites.google.com/skr.ac.th/32902/
40
7/12/2020, 16:13:00แนะแนวนางสาวสุคนธ์ทิพย์ชำนาญ
กิจกรรมแนะแนว ม.3 เรื่อง การวางแผนการศึกษาต่อเพื่ออนาคตที่สดใส
https://sites.google.com/view/sukonthip-m3/
41
7/12/2020, 16:49:03แนะแนวนางสาวสุภาวดีคำแสงเทคนิคการเรียนและการตั้งเป้าหมายhttps://sites.google.com/skr.ac.th/dynersxdyne
42
6/12/2020, 19:18:04แนะแนวนางสาวอาศุอุทารจิตต์
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง TCAS วัยใส หัวใจว้าวุ่น
https://sites.google.com/skr.ac.th/guidance-m4/
43
7/12/2020, 17:45:34แนะแนวนายอภิรักษ์ ทองโชติวิชา แนะแนว / เรื่อง รักที่ปลอดภัยhttps://sites.google.com/skr.ac.th/guide/
44
9/12/2020, 15:20:40ภาษาต่างประเทศนางณัฐกาญจน์เกิดศรีทอง๊ืUnderstanding and Misunderstandinghttps://sites.google.com/skr.ac.th/e32203
45
8/12/2020, 11:57:07ภาษาต่างประเทศนางดวงใจผิวสานต์
ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 2 เรื่อง Herbal Medicine : Past and Present
https://sites.google.com/skr.ac.th/e31204/
46
30/11/2020, 1:24:18ภาษาต่างประเทศนางตวงทรัพย์ เสาะแสวงภาษาอังกฤษ 2 (อ31102) / Travelhttps://sites.google.com/skr.ac.th/e31102/
47
30/11/2020, 5:43:36ภาษาต่างประเทศนางรวิพลเปรมเกร็ดอ23102 ภาษาอังกฤษ 6 เรื่อง That's life!https://sites.google.com/skr.ac.th/en23102/
48
23/11/2020, 14:44:49ภาษาต่างประเทศนางลภัสรดาศรีรุ่งเรืองIt’s Your Worldhttps://sites.google.com/skr.ac.th/english-22102/
49
7/12/2020, 13:06:27ภาษาต่างประเทศนางสุพรพันธ์จิตรบรรเทาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2/V ますhttps://sites.google.com/skr.ac.th/supornpan/home
50
6/12/2020, 23:07:08ภาษาต่างประเทศนางสาวกนกนาคแสงรัสมีLivinghttps://sites.google.com/skr.ac.th/eng-32101
51
6/12/2020, 22:04:41ภาษาต่างประเทศนางสาวคนึงนิจสิญจวัตร์It’s your worldhttps://sites.google.com/skr.ac.th/teachernoey/
52
7/12/2020, 8:42:29ภาษาต่างประเทศนางสาวฉัตรรวีมากทรัพย์ภาษาอังกฤษ 2 รหัส อ21102https://sites.google.com/skr.ac.th/eng21102
53
14/12/2020, 16:16:08ภาษาต่างประเทศนางสาวเฉลิมศรีผ่องสThe Brad of Avon https://sites.google.com/skr.ac.th/english3
54
6/12/2020, 21:53:23ภาษาต่างประเทศนางสาวชลทิชาไวยรัตน์It’s Your Worldhttps://sites.google.com/skr.ac.th/english4bynooky
55
7/12/2020, 12:10:58ภาษาต่างประเทศนางสาวชุติมาจันทร์แจ้งOne Worldhttps://sites.google.com/skr.ac.th/english33102
56
7/12/2020, 13:38:21ภาษาต่างประเทศนางสาวชูจิตรเนื่องโนราชภาษาอังกฤษ 6https://sites.google.com/skr.ac.th/english6m3
57
7/12/2020, 13:50:51ภาษาต่างประเทศนางสาวดารารัตน์ รอดเจริญUnit 7 Do you like chocolate?https://sites.google.com/view/english-21102
58
7/12/2020, 15:18:04ภาษาต่างประเทศนางสาวธิดารัตน์ คนตรงภาษาจีน 2 เรื่อง 我们都是留学生https://sites.google.com/skr.ac.th/krutidarat/
59
7/12/2020, 15:43:47ภาษาต่างประเทศนางสาวปิยภัทรเรืองโรจน์ภาษาอังกฤษ 6 บทที่ 5 เรื่อง One Worldhttps://sites.google.com/skr.ac.th/en33102-m6/
60
7/12/2020, 14:35:35ภาษาต่างประเทศนางสาวโสรยาสะกล
วิชาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาจีน/汉字书写知识ตวามรู้การเขียนอักษรจีน
https://sites.google.com/skr.ac.th/chineese-by-soraya
61
7/12/2020, 12:43:20ภาษาต่างประเทศนางสาวอรวรรณเอี่ยมพลภาษาญี่ปุ่น 2/กริยารูป V ますhttps://sites.google.com/skr.ac.th/orawan/home
62
30/11/2020, 14:42:36ภาษาต่างประเทศนายทัสซึซึรุอิชิภาษาญี่ปุ่น กรียารูปないhttps://sites.google.com/skr.ac.th/tatsu/home
63
6/12/2020, 19:22:39ภาษาต่างประเทศนายธิติไชยันติร์ภาษาญี่ปุ่น 4 เรื่อง V.ないhttps://sites.google.com/skr.ac.th/jp32202/
64
7/12/2020, 16:38:38ภาษาต่างประเทศนายนิวัฒน์เสนาะ๊ืUnit 5 One Worldhttps://sites.google.com/skr.ac.th/e33102m6
65
7/12/2020, 15:19:27ภาษาต่างประเทศนายวีรภัทร
ติระดำรงค์กุล
ภาษาจีน 4 เรื่อง 玛丽哭了https://sites.google.com/skr.ac.th/zh32201/
66
7/12/2020, 17:33:32ภาษาต่างประเทศนายสิทธิชัยอุตทาสาภาษาอังกฤษ 2https://sites.google.com/skr.ac.th/english2
67
6/12/2020, 22:56:53ภาษาไทยนางดุษณีกลั่นเกษรหน่วยการเรียนรู้ที่2โชคดีที่มีภาษาไทยhttps://sites.google.com/skr.ac.th/dusanee2
68
14/12/2020, 11:04:57ภาษาไทยนางธัญธารีย์สินศักดิ์โควินิจวรรณกรรมhttps://sites.google.com/skr.ac.th/krukop2020/
69
1/12/2020, 9:21:39ภาษาไทยนางวรรณาปันส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ อิศรญาณภาษิตhttps://sites.google.com/skr.ac.th/23102wanna
70
1/12/2020, 8:32:30ภาษาไทยนางสมบุญซีบังเกิดกาพย์เห่เรือhttps://sites.google.com/skr.ac.th/th33102
71
1/12/2020, 8:39:51ภาษาไทยนางสาวจินดาพร
พ่วงปิ่นเพชร์
วิชา ภาษาไทย2 ท31102 อิเหนาhttps://sites.google.com/skr.ac.th/jindaporn31102/
72
1/12/2020, 9:18:09ภาษาไทยนางสาวจิรสุดาด้นประดิษฐภาษาไทย 6 ท23102 อิศรญาณภาษิตhttps://sites.google.com/skr.ac.th/jirasuda
73
6/12/2020, 17:20:21ภาษาไทยนางสาวธิฐิกาญจน์
มุ่งเบียดกลาง
ลิลิตตะเลงพ่ายhttps://sites.google.com/skr.ac.th/tithikan/
74
1/12/2020, 14:01:02ภาษาไทยนางสาวนพวรรณมัยลิขิตมงคลกาพย์เห่เรือhttps://sites.google.com/view/thai31102noppawan/
75
30/11/2020, 8:37:16ภาษาไทยนางสาวนรินทร์สอาดรัมย์
วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ การเขียนรายงานและโครงงาน
https://sites.google.com/view/thainarinm1
76
30/11/2020, 14:44:48ภาษาไทยนางสาวรัชนีวรรณขาวเผือกอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิงhttps://sites.google.com/skr.ac.th/rutchaneewan-th31102/
77
6/12/2020, 23:31:45ภาษาไทยนางสาวสุภาภรณ์วงษ์แดงหน่วยที่2 โชคดีที่มีภาษาไทยhttps://sites.google.com/skr.ac.th/may/
78
1/12/2020, 11:22:16ภาษาไทยนางสาวอุมาพรคืดนอกวิชาภาษาไทย เรื่องกาพย์พระไชยสุริยาhttps://sites.google.com/skr.ac.th/nook
79
30/11/2020, 12:38:34ภาษาไทยนายเจริญทองอ่อนอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิงhttps://sites.google.com/skr.ac.th/charoen-th31102/
80
1/12/2020, 22:57:04ภาษาไทยนายชนะชนม์
สวัสดิ์นุชาติ
ภาษาไทย 6 หน่วยที่ ๒ เรื่อง คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ฯ
https://sites.google.com/skr.ac.th/thaim3kruchamp/
81
13/12/2020, 17:51:06ภาษาไทยนายชัยยุทธอนุวรรณโชคดีที่มีภาษาไทยhttps://sites.google.com/view/chokdee-kru-chaiyut/
82
1/12/2020, 8:31:46ภาษาไทยนายนพพลเพิ่มพูนหน่วยที่ 1 กาพย์เห่เรือhttps://sites.google.com/skr.ac.th/thaikrumaow
83
7/12/2020, 14:50:33ภาษาไทยนายวสุธรบุตรจันทร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อิศรญาณาษิตhttps://sites.google.com/skr.ac.th/thai23102/
84
11/12/2020, 12:26:54
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางจิรัฐิติกาลเข็มขาวการลำเลียงสารผ่านเซลล์ของพืชhttps://sites.google.com/skr.ac.th/bykrunui/
85
8/12/2020, 12:11:22
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางชื่นจิตแสนสุดชีววิทยา 4 เรื่อง ระบบย่อยอาหารhttps://sites.google.com/skr.ac.th/biology4/home
86
7/12/2020, 20:45:31
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนภาเติมศักดิ์งานและกำลังhttps://sites.google.com/skr.ac.th/work-and-power-napa
87
9/12/2020, 11:05:39
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนุชนาถไมตรีแพนวิทยาศาสตร์6https://sites.google.com/skr.ac.th/sci6-krunoot2/
88
12/12/2020, 13:45:57
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปารณีย์ศุภศรีไฟฟ้าhttps://sites.google.com/view/electricbykrutak/
89
11/12/2020, 15:55:34
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเพ็ญจันทร์
รัตนาภรณ์วงศ์
เครื่องกลอย่างง่ายhttps://sites.google.com/skr.ac.th/simple-machines-by-kru-penchan
90
12/12/2020, 1:00:08
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางภคพรจิตตรีขันธ์งานและพลังงานhttps://sites.google.com/skr.ac.th/physics-2-by-krujayle
91
11/12/2020, 18:12:06
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางยรรยงเชตุใจความหลากหลายทางชีวภาพhttps://sites.google.com/skr.ac.th/biologybykruyong
92
14/12/2020, 1:33:28
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรุ่งทิวาค้ำคูณ
วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนที่และแรง
https://sites.google.com/skr.ac.th/rungtiwa/
93
9/12/2020, 17:15:58
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศตพรชาญชัยสิทธิ์การเตรียมสารละลายhttps://sites.google.com/skr.ac.th/p-solution-by-water-t
94
9/12/2020, 15:28:44
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเสาวภา
ทองต้นรัตนากร
หน่วยที่ 1 กรดเบส เรื่อง ปฎิกิริยากรดเบสhttps://sites.google.com/skr.ac.th/chemistry-4/
95
15/12/2020, 8:28:10
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกินรีมุ่งมาตรชีววิทยาhttps://sites.google.com/skr.ac.th/krukibio/
96
11/12/2020, 0:47:41
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุไรรักษ์บุทธิจักร์ฟิสิกส์ 6 , ฟิสิกส์อะตอมhttps://sites.google.com/skr.ac.th/physics6-krujoy/
97
11/12/2020, 0:38:38
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเบญจวรรณอุทธโยธาพันธะเคมีhttps://sites.google.com/skr.ac.th/chemical-bond
98
8/12/2020, 18:19:15
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวไปรยาบุญโพธิ์พลังงานความร้อนhttps://sites.google.com/skr.ac.th/sci-bypaiya/
99
12/12/2020, 19:01:21
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตนา
ทองคำธรรมชาติ
โมลhttps://sites.google.com/skr.ac.th/mole
100
7/12/2020, 23:21:06
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววรรษมล
โชคขจิตสัมพันธ์
เอกภพและกาแล็กซีhttps://sites.google.com/skr.ac.th/earthscienceandspace