ขอข้อมูล กลุ่มงานบริหาร สสอ.นาหว้า
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผน/โครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 2562 ในประเด็นปัญหา(พชอ.) ที่เลือกการมีส่วนร่วมของ อปท. หรือภาคีเครือข่าย
2
ประเด็นที่1. กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน
3
ลำดับที่
ชื่อ หน่วยงาน.. รพ./รพสต.ชื่อโครงการหรือกิจกรรมจำนวนงบประมาณแหล่งงบประมาณดำเนินการเอง
ดำเนินการโดยภาคีเครือข่าย
4
1รพ.สต.นาคอยโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน 5หมู่บ้าน32,900.00อบต.นางัว
5
โครงการหมู่บ้านตามพระราชดำริ
6
2รพ.สต.อูนนาโครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน26,320.00อบต.นางัว
7
โครงการตามพระราชดำริ
8
3รพ.สต.ท่าเรือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม26,435.00กองทุนหลักประกันสุขภาพ
9
ตำบลท่าเรือ
10
4รพ.สตดอนแดงโครงการควบคุมป้องกัฯโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน บ้านหนองโอง หมู่ที่ ๑ บ้านดอนพะธาย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดงหมู่ที่ ๔,๕24,225.00กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสียว /
11
โครงการเสริมสร้างสติปัญญาด้วยสารไอโอดีน อบต.บ้านเสียว10,000.00กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสียว/
12
โครงการพัฒนาการสมวัย ไอคิวดี สูงดีสมส่วนเสริมด้วยไอโอดีน10,000.00กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสียว/
13
14
15
16
17
18
ประเด็นที่ 2 กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับ การจัดการขยะ
19
ลำดับที่
ชื่อ หน่วยงาน.. รพ./รพสต.ชื่อโครงการหรือกิจกรรมจำนวนงบประมาณแหล่งงบประมาณ
20
1อบต.บ้านเสียว1.โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม ปี 2562
21
(กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ค่าวัสดุ/ค่าวิทยากร และค่าเครื่องเสียง)30,000.00อบต.บ้านเสียว
22
2รพ.สตดอนแดงโครงการจัดการขยะและมลพิษ อบต.บ้านเสียว10,000.00กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสียว/
23
โครงการพัฒนระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองโอง หมู่ที่ ๑ บ้านดอนพะธายหมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดงหมู่ที่ ๔ , ๕25,000.00กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสียว/
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ประเด็นที่ 3.กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับ การขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร
38
ลำดับที่
ชื่อ หน่วยงาน.. รพ./รพสต.ชื่อโครงการหรือกิจกรรมจำนวนงบประมาณแหล่งงบประมาณ
39
รพ.สต.นาคอยโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุจราจร6,500.00อบต.นางัว
40
กองทุนหลักประกันฯ
41
รพ.สต.อูนนา
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน
17,670.00กองทุนหลักประกันสุขภาพ
42
อบต.นางัว
43
รพ.สต.เหล่าพัฒนาโครงการชุมชนร่วมใจลดภัยอุบัติเหตุ10,350.00กองทุนหลักประกันสุขภาพ
44
อบต.เหล่าพัฒนา
45
รพ.สตดอนแดงโครงการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟ สวมหมวกนิรภัย อบต.บ้านเสียว10,000.00กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสียว/
46
47
48
ประเด็นที่4. กลุ่มโครงการที่เกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ออกกำลังกายและอาหาร
49
ลำดับที่
ชื่อ หน่วยงาน.. รพ./รพสต.ชื่อโครงการหรือกิจกรรมจำนวนงบประมาณแหล่งงบประมาณ
50
รพ.สต.นาคอยโครงการชุมชนเข้มแข็งร่มแรงออกกำลังกาย6,970.00กองทุนหลักประกันฯ
51
อบต.นางัว
52
รพ.สต.อูนนา
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
11,600.00กองทุน สปสช.
53
อบต.นางัว
54
รพ.สต.เหล่าพัฒนาโครงการโภชนาการกับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง26,000.00กองทุนหลักประกันสุขภาพ
55
อบต.เหล่าพัฒนา
56
รพ.สต.ท่าเรือโครงการใจเชื่อมใจ ถนอมไตช่วยเพื่อน25,000.00กองทุนหลักประกันสุขภาพ
57
ตำบลท่าเรือ
58
รพ.สตดอนแดงโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยยางยืดประกอบการฟ้อนไทญ้อผสมไลน์แดนซ์ในชุมชนบ้านดอนพะธาย หมู่ที่ ๒43,000.00สสส/
59
โครงการส่่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน อบต.บ้านเสียว10,000.00กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเสียว/
60
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๓ อ. ๒ ส.30,600.00/
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...