41. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ อ.พีร์นิธิ อักษร (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1อ.พีร์นิธิ อักษรออกแบบอาคารรับแจ้งเหตุ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ23.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน1001932558http://goo.gl/W0eJ5w
4
2อ.พีร์นิธิ อักษรออกแบบอาคารภายในวัดบ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบวัดบ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์1002942558http://architservice.kku.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/img728.pdf
5
3อ.พีร์นิธิ อักษรกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น152722558https://drive.google.com/open?id=0B7sYX1AjDdi5S1Z6LW5OQ3BLekU&authuser=1
6
4อ.พีร์นิธิ อักษรกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของ นายโอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ ที่ ศธ 0514.4.1.4/ ว2927 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 25588.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2022122557https://drive.google.com/open?id=0B7sYX1AjDdi5NENraENVaHNSTG8&authuser=1
7
5อ.พีร์นิธิ อักษรกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของ นายทวีวุฒิ นามศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ ที่ ศธ 0514.4.1.4/ ว2907 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 25578.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2023122557https://drive.google.com/open?id=0B7sYX1AjDdi5MU9oSDl0M0lTdEk&authuser=1
8
6อ.พีร์นิธิ อักษรกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของ นายโอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ ที่ ศธ 0514.4.1.4/ ว2927 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 25588.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2023122557https://drive.google.com/open?id=0B7sYX1AjDdi5N1JiYTFZaWpkSlk&authuser=1
9
7อ.พีร์นิธิ อักษรกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของ Miss SUNITA SAYADETH ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ ที่ ศธ 0514.4.1.4/ ว885 ลงวันที่ 9 มีนาคม 25588.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น20932558https://drive.google.com/open?id=0B7sYX1AjDdi5ZXZTd1R2d2NpQTg&authuser=1
10
8อ.พีร์นิธิ อักษรกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของ นายทวีวุฒิ นามศิริ ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ ที่ ศธ 0514.4.1.4/ ว507 ลงวันที่ 28 มกราคม 25588.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น202812558https://drive.google.com/open?id=0B7sYX1AjDdi5TW10MEdQSVA1QmM&authuser=1
11
9อ.พีร์นิธิ อักษรกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ของ นายโอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์ ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ ที่ ศธ 0514.4.1.4/ ว511 ลงวันที่ 28 มกราคม 258.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระภายนอก ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น202812558https://drive.google.com/open?id=0B7sYX1AjDdi5Q3lPTXNaYjNDdEU&authuser=1
12
10อ.พีร์นิธิ อักษรกรรมการ TOR ประกวดราคา คำสั่ง มข 117/573.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น153112557https://drive.google.com/open?id=0B7sYX1AjDdi5b3NsQzd3OHZSQ3M&authuser=1
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0350
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ อ.พีร์นิธิ อักษร
งานวิจัย อ.พีร์นิธิ อักษร
บทความตีพิมพ์วารสาร อ.พีร์นิธิ อักษร
บทความตีพิมพ์การประชุม อ.พีร์นิธิ อักษร
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อ.พีร์นิธิ อักษร
รวมคะแนน
data basic