lp2calendar.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินปฏิบัติงาน
2
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
3
เดือนเมษายน 2560
4
วันที่ กิจกรรมกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
5
กลุ่มอำนวยการ
6
1-30 เม.ย.60 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเวบไซต์ lp2.go.th ทุกวันที่มีกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ
7
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
8
9
1-30 เม.ย.60ประชาสัมพันธ์ทางเสียง แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทุกวันเวลา 09.00 นกลุ่มอำนวยการ
10
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
11
12
1-31 เม.ย.601.ตรวจสอบรถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ ถ้าพบมีบัญหา ให้เสนอเรื่องขออนุมัติซ่อม
กลุ่มอำนวยการ
13
2.ทำความสะอาดรถยนต์ราชการนายเกรียงศักดิ์ แซ่ตัน นายพิทักษ์ มาลาจักร

นายส่ง ปัญญาวงค์ นายอนุชา ปารมี
14
1-30 เม.ย.60ดูแลสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ตลอดจนวางแผน ขอปรับปรุง ต่างๆกลุ่มอำนวยการ
15
นางปริศนา โสภาบุญ
16
17
1-30 เม.ย. 60บันทึกการอยู่/ตรวจเวร รักษาการณ์เสนอ ผู้บังคับบัญชา กลุ่มอำนวยการ
18
นายวันชาติ พันธุ์พืช
19
20
1-30 เม.ย. 60ลงทะเบียนรับหนังสือราชการระบบ e-officeกลุ่มอำนวยการ
21
พิมพ์สรุปการรับ-ส่ง หนังสือราชการ
นางสาวชลธิชา สุวรรณหล้า
22
พิมพ์สรุปการส่งหนังสือราชการและการออกคำสั่งฯ
นางสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์
23
24
1-30 เม.ย. 60
ดูแลทำความสะอาด ห้องทำงาน / ห้องประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มอำนวยการ
25
น.ส.เสงี่ยม โฮ่งสิทธิ์ นางอำพร คำโฮ่ง
26
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
27
28
1-30 เม.ย. 60รายงานข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 1 (รอบ 6 เดือน)กลุ่มอำนวยการ
29
น.ส.ชัญญาภัค ณ น่าน
30
31
1-30 เม.ย. 60รายงานการติดตามการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนกลุ่มอำนวยการ
32
นางปริศนา โสภาบุญ
33
34
19 เม.ย. 60งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มอำนวยการ
35
36
37
6 เม.ย.60งานวันสำคัญ (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาจักรีบรมราชวงศ์)กลุ่มอำนวยการ
38
น.ส.ชรินนา ทุมมากรณ์
39
40
7,14,21,28 เม.ย..60ประชุมทีมบริหารงานบริหาร สพป.ลำพูน เขต 2กลุ่มอำนวยการ
41
นางปริศนา โสภาบุญ
42
43
1 เม.ย.59รณรงค์และทำกิจกรรม 5 ส. กลุ่มอำนวยการ
44
นางปริศนา โสภาบุญ
45
46
20-25 เม.ย.60จัดทำจุลสาร สพป.ลำพูน เขต 2กลุ่มอำนวยการ
47
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
48
49
20-25 เม.ย..60งานแต่งตั้งผู้อยู่/ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กลุ่มอำนวยการ
50
น.ส.ชรินนา ทุมมากรณ์
51
52
30-เม.ย.-60รายงานการไปราชการของ ผอ.สพป. ต่อ สพฐ.กลุ่มอำนวยการ
53
น.ส.วิรัลยุพา มงคลทิพย์
54
55
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56
20 เม.ย. 60-งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
57
58
24 เม.ย. 60-ประชุมโครงการอาหารปลอดภัยห้องประชุม 2 สพป.ลพ.2
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
เมษายน 60
มีนาคม 60
กุมภาพันธ์ 60
มกราคม60
มกราคม59
กุมภาพันธ์59
มีนาคม59
เมษายน 59
พฤษภาคม59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59
ตุลาคม 59
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 59
มกราคม58
กุมภาพันธ์58
มีนาคม58
เมษายน58
พฤษภาคม58
มิถุนายน58
กรกฎาคม58
สิงหาคม58
กันยายน58
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58