lp2calendar.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินปฏิบัติงาน
2
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
3
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
4
วันที่ กิจกรรม
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6
2 ก.พ.2560-การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ To Be Number One จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560--กำหนดการประกวดฯระดับภาค ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ผอฯ อมรา อนุวงค์
ณ โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง
7
2 ก.พ.2560-ประชุมอาหารกลางวัน ห้องประชุม 2
นางกรรณิการ์ โพธา
ณ ห้องประชุม 2
8
14 ก.พ.2560-ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียรู้ตามแนวทางการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผอฯ อมรา อนุวงค์
9
ภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
10
จารุณี กองตองกาย
11
16-17 ก.พ.2560-ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
ผอฯ อมรา อนุวงค์
จ.อุดรธานี
12
นางกรรณิการ์ โพธา
13
18 ก.พ.2560-ประชุมการเสนอผลการดำเนินงานการปลูกผักปลอดสารพิษของโรงเรียนและงานวันพืชผักปลอดสารพิษ ครบรอบตลาดนัด "เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" ปีที่ 13 ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผอฯ อมรา อนุวงค์
เชียงใหม่
14
นางภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
15
21-23 ก.พ. 2560
-ประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ปี 2560 รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
ผอฯ อมรา อนุวงค์
กรุงเทพมหานคร
16
21-24 ก.พ. 2560
-ประชุุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
นางชลลดา สะอาดวงศ์
กรุงเทพมหานคร
17
21 ก.พ. 2560-ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560
นางกรรณิการ์ โพธา
18
ภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
19
จารุณี กองตองกาย
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กุมภาพันธ์ 60
มกราคม60
มกราคม59
กุมภาพันธ์59
มีนาคม59
เมษายน 59
พฤษภาคม59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59
ตุลาคม 59
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 59
มกราคม58
กุมภาพันธ์58
มีนาคม58
เมษายน58
พฤษภาคม58
มิถุนายน58
กรกฎาคม58
สิงหาคม58
กันยายน58
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58