lp2calendar.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินปฏิบัติงาน
2
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
3
เดือน ตุลาคม 2560
4
วันที่กิจกรรมกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
5
กลุ่มอำนวยการ
6
1-31 ต.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเวบไซต์ lp2.go.th ทุกวันที่มีกิจกรรม น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
7
8
1-31 ต.ค. 60ประชาสัมพันธ์ทางเสียง แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทุกวันเวลา 09.00 น
9
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
10
1-31 ต.ค. 60
1.ตรวจสอบรถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ ถ้าพบมีบัญหา ให้เสนอเรื่องขออนุมัติซ่อม
กลุ่มอำนวยการ
11
2.ทำความสะอาดรถยนต์ราชการนายเกรียงศักดิ์ แซ่ตัน นายพิทักษ์ มาลาจักร นายบุญส่ง แสงศรี

นายส่ง ปัญญาวงค์ นายอนุชา ปารมี
12
1-31 ต.ค. 60
ดูแลสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ตลอดจนวางแผน ขอปรับปรุง ต่างๆกลุ่มอำนวยการ
13
นางปริศนา โสภาบุญ
14
1-31 ต.ค. 60
บันทึกการอยู่/ตรวจเวร รักษาการณ์เสนอ ผู้บังคับบัญชา กลุ่มอำนวยการ
15
นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์
16
1-31 ต.ค. 60
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการระบบ e-officeกลุ่มอำนวยการ
17
พิมพ์สรุปการรับ-ส่ง หนังสือราชการนางสาวชลธิชา สุวรรณหล้า
18
พิมพ์สรุปการส่งหนังสือราชการและการออกคำสั่งฯนางสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์
19
1-31 ต.ค. 60
ดูแลทำความสะอาด ห้องทำงาน / ห้องประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่มอำนวยการ
20
นางสาวกัญญาภัค ใจเตี้ย นางอำพร คำโฮ่ง
21
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
22
ต.ค. 60จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับรวมเรื่องเด่น ปีละ 1 ฉบับกลุ่มอำนวยการ
23
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
24
ต.ค. 60ประชุมทีมบริหารงานบริหาร สพป.ลำพูน เขต 2กลุ่มอำนวยการ
25
นางสุกันดา สารแสง
26
ต.ค.-60รณรงค์และทำกิจกรรม 5 ส. กลุ่มอำนวยการ
27
นางปริศนา โสภาบุญ
28
20 ต.ค. 60 กองทุนสวัสดิการสำนักงานฯกลุ่มอำนวยการ
29
นางสุกันดา สารแสง
30
20-25 ต.ค.60
จัดทำจุลสาร สพป.ลำพูน เขต 2กลุ่มอำนวยการ
31
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
32
20-25 ต.ค. 60
งานแต่งตั้งผู้อยู่/ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กลุ่มอำนวยการ
33
นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์
34
30-ต.ค.-60รายงานการไปราชการของ ผอ.สพป. ต่อ สพฐ.กลุ่มอำนวยการ
35
น.ส.วิรัลยุพา มงคลทิพย์
36
30-ต.ค.-60ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 5/2560 กลุ่มอำนวยการ
37
นางสุกันดา สารแสง
38
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39
6-ต.ค.-60ติดตามผลการแข่งขันก๊ฬานักเรียนวิ่ง 31 ขากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40
นายธนกร คำเฟื่องฟู
41
42
11-ต.ค.-60
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
43
นางกรรณิการ์ โพธา
44
16 ต.ค. 60ประชุมปฏิบัติการพัฒนาและทบทวนระบบบริการที่มิตรกับเยาวชนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
45
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน
นางชลลดา สะอาดวงค์
46
47
16 ต.ค. 60
ร่วมกิจกรรมการมอบจักรยานของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ณ โรงเรียนบ้านป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
48
นายธนกร คำเฟื่องฟู
49
50
21 ต.ค. 60
ร่วมแถลงการข่าวและจับฉลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน จ.กำแพงเพชร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
51
นางชลลดา สะอาดวงค์
52
นางกรรณิการ์ โพธา
53
24 ต.ค. 60ติดต่อรับแบจ์ดลูกเสือ ณ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
54
นายธนกร คำเฟื่องฟู
55
56
30 ต.ค. 60
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
57
นางชลลดา สะอาดวงค์
58
24 ต.ค. 60
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59
ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์นางชลลดา สะอาดวงค์
60
นางกรรณิการ์ โพธา
61
62
63
กลุ่มนโยบายและแผน
64
1-12 ตุลาคม 2560
การดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มนโยบายและแผน นางประทุมพร หมัดสมัน
65
รอบ 12 เดือน ทางระบบemes
66
11 ตุลาคม 2560การติดตามผลการประชุม “พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1
กลุ่มนโยบายและแผน นางประทุมพร หมัดสมัน
67
18 ตุลาคม 2560การติดตามผลการประชุม “พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2
กลุ่มนโยบายและแผน นางประทุมพร หมัดสมัน
68
30 ต.ค -10 พ.ย. 60
ตรวจสอบการติดตั้ง DLTV ปี 2560 ร.ร. ในสังกัด 26 โรงเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน นายวีรวัฒน์ กัณทวีชัย , นายนรวิชญ์ เหล่าวีระชัย
69
70
31 ตุลาคม 2560
รายงานค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร)
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
71
กลุ่มบริหารงานบุคคล
72
5 ตุลาคม 2560ประชุม PLCน.ส.ณัฐนันท์ เขียวธง
73
12 ตุลาคม 2560ประชุม Training OBECน.ส.ณัฐนันท์ เขียวธง
74
18 ตุลาคม 2560
การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ 38 ค. (2) ประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกลุ่ม)ระดับชำนาญการพิเศษ
น.ส.ฐิตารีย์ ดวงแก้ว
75
18 ตุลาคม 2560
การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
น.ส.ฐิตารีย์ ดวงแก้ว
76
19 ตุลาคม 2560คัดเลือก MOE AWARDSน.ส.ณัฐนันท์ เขียวธง
77
24 ตุลาคม 2560คัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาน.ส.ณัฐนันท์ เขียวธง
78
31 ตุลาคม 2560
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
น.ส.ศิริรัตน์ อินทะนัด
79
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
80
1 ต.ค. 2560-หน่วยงานภายนอกส่งรายการหัก ณ ที่จ่ายนางสาวนิภาพร ซุยหลวง
81
2 ต.ค. 2560-รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ 30 ก.ย. 60นางสาวจัันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์
82
5 ต.ค. 2560-รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนปีงบประมาณ 2560 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนสกาวเดือน ทาระนัด
83
6 ต.ค. 2560
-จ่่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบิก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการและเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ
นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์
84
20 ต.ค. 2560-เงินบำนาญเข้าบัญชีผู้มีสิทธินางสาวนิภาพร ซุยหลวง
85
24 ต.ค. 2560
-จ่่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบิก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการและเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ
นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์
86
25 ต.ค. 2560-เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าบัญชีผู้มีสิทธินางสาวนิภาพร ซุยหลวง
87
30 ต.ค. 2560-จ่่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบิก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการและเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ จ่ายหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบำนาญนางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตุลาคม 60
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
กันยายน 60
สิงหาคม 60
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 60
มิถุนายน60
แผ่น37
พฤษภาคม60
เมษายน 60
มีนาคม 60
กุมภาพันธ์ 60
มกราคม60
มกราคม59
กุมภาพันธ์59
มีนาคม59
เมษายน 59
พฤษภาคม59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59
ตุลาคม 59
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 59
มกราคม58
กุมภาพันธ์58
มีนาคม58
เมษายน58
พฤษภาคม58
มิถุนายน58
กรกฎาคม58
สิงหาคม58
กันยายน58
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58