lp2calendar.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCD
1
ปฏิทินปฏิบัติงาน
2
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
3
เดือน กันยายน 2560
4
วันที่ กิจกรรม
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
5
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6
8-9 ก.ย. 60
การอบรมพัฒนาทักษะการคิด (EF) เพื่อส่งเสริมการอ่านรู้เรื่อง Literacy ตามแนวการจัดการเรียนรู้ BBL
ศน.กรัณฑา
ศน.จิราพร
ครู ป.3 และ ป.6
7
8
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9
23-25 ก.ย 2560ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ภายในเดือน กันยายน 2560นางอมรา อนุวงค์
10
นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา
11
12
กลุ่มอำนวยการ
13
1-30 ก.ย.60 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเวบไซต์ lp2.go.th ทุกวันที่มีกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ
14
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
15
16
1-30 ก.ย.60ประชาสัมพันธ์ทางเสียง แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทุกวันเวลา 09.00 นกลุ่มอำนวยการ
17
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
18
19
1-31 ก.ย. 601.ตรวจสอบรถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ ถ้าพบมีบัญหา ให้เสนอเรื่องขออนุมัติซ่อม
กลุ่มอำนวยการ
20
2.ทำความสะอาดรถยนต์ราชการนายเกรียงศักดิ์ แซ่ตัน นายพิทักษ์ มาลาจักร

นายส่ง ปัญญาวงค์ นายอนุชา ปารมี
21
22
1-30 ก.ย. 60ดูแลสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ตลอดจนวางแผน ขอปรับปรุง ต่างๆกลุ่มอำนวยการ
23
นางปริศนา โสภาบุญ
24
25
1-30 ก.ย. 60บันทึกการอยู่/ตรวจเวร รักษาการณ์เสนอ ผู้บังคับบัญชา กลุ่มอำนวยการ
26
นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์
27
28
1-30 ก.ย. 60ลงทะเบียนรับหนังสือราชการระบบ e-officeกลุ่มอำนวยการ
29
พิมพ์สรุปการรับ-ส่ง หนังสือราชการ
นางสาวชลธิชา สุวรรณหล้า
30
พิมพ์สรุปการส่งหนังสือราชการและการออกคำสั่งฯ
นางสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์
31
32
1-30 ก.ย. 60ดูแลทำความสะอาด ห้องทำงาน / ห้องประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่มอำนวยการ
33
น.ส.เสงี่ยม โฮ่งสิทธิ์ นางอำพร คำโฮ่ง
34
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
35
36
1-30 ก.ย.60รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี (KRS)กลุ่มอำนวยการ
37
น.ส.ชัญญาภัค ณ น่าน
38
39
1-30 ก.ย.60ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจกลุ่มอำนวยการและงานโครงการพิเศษต่างๆกลุ่มอำนวยการ
40
41
42
1,8,15,22,29 ก.ย.60ประชุมทีมบริหารงานบริหาร สพป.ลำพูน เขต 2กลุ่มอำนวยการ
43
นางปริศนา โสภาบุญ
44
45
7-ก.ย.-60รณรงค์และทำกิจกรรม 5 ส. กลุ่มอำนวยการ
46
นางปริศนา โสภาบุญ
47
48
20 ก.ย. 60กองทุนสวัสดิการสำนักงานฯกลุ่มอำนวยการ
49
นางปริศนา โสภาบุญ
50
51
20-25 ก.ย.60จัดทำจุลสาร สพป.ลำพูน เขต 2กลุ่มอำนวยการ
52
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
53
54
20-25 ก.ย..60งานแต่งตั้งผู้อยู่/ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กลุ่มอำนวยการ
55
นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์
56
57
30-ก.ย.-60รายงานการไปราชการของ ผอ.สพป. ต่อ สพฐ.กลุ่มอำนวยการ
58
น.ส.วิรัลยุพา มงคลทิพย์
59
60
ก.ย. 60จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)กลุ่มอำนวยการ
61
การดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
62
ของ สพป.ลำพูน เขต 2 ประจำปี 2558
63
29 กย. 60กิจกรรมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการกลุ่มอำนวยการ
64
65
66
หน่วยตรวจสอบภายใน
67
1 - 8 ก.ย. 2560สรุปผลการดำเนินโครงการยกระดับการตรวจสอบภายใน สพท. เครือข่ายที่ 15 และจัดทำรายงานนางเสาวนี ละอองเอี่ยมงานตามแผนฯ
68
นางสาววิลาวรรณ กองดา
69
นางสาวทัศนวรรณ ฉางข้าวคำ
70
11 - 15 ก.ย. 2560สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามทุจริต และจัดทำรายงานนางเสาวนี ละอองเอี่ยมงานตามแผนฯ
71
นางสาววิลาวรรณ กองดา
72
นางสาวทัศนวรรณ ฉางข้าวคำ
73
18 - 22 ก.ย. 2560สรุปผลการตรวจสอบสถานศึกษานางเสาวนี ละอองเอี่ยมงานตามแผนฯ
74
นางสาววิลาวรรณ กองดา
75
นางสาวทัศนวรรณ ฉางข้าวคำ
76
25 - 29 ก.ย. 2560จัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปี 2560นางเสาวนี ละอองเอี่ยมงานตามแผนฯ
77
นางสาววิลาวรรณ กองดา
78
นางสาวทัศนวรรณ ฉางข้าวคำ
79
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
80
5,12 ก.ย. 2560-ให้บริการรับใบเบิกพัสดุให้กลุ่มงาน ในสพป.ลำพูน เขต 2สกาวเดือน ทาระนัด,สุพรรณี วรรณภิระ
81
6,13 ก.ย. 2560-จ่ายพัสดุให้กลุ่มงาน ในสพป.ลำพูน เขต 2
สกาวเดือน ทาระนัด,สุพรรณี วรรณภิระ
82
1 ก.ย. 2560-รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ 30 มิ.ย. 60
นางกาญจนา ต๊ะอุ่น
83
5 ก.ย. 2560-รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนปีงบประมาณ 2560 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
สกาวเดือน ทาระนัด
84
15 ก.ย. 2560
-จ่่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบิก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการและเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ
นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์
85
1 ก.ย. 2560-หน่วยงานภายนอกส่งรายการหัก ณ ที่จ่าย
นางสาวนิภาพร ซุยหลวง
86
22 ก.ย. 2560-เงินบำนาญเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
นางสาวนิภาพร ซุยหลวง
87
25 ก.ย. 2560
-จ่่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบิก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการและเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ
นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์
88
26 ก.ย. 2560-เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ
นางสาวนิภาพร ซุยหลวง
89
28 ก.ย. 2560-จ่่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบิก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการและเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ จ่ายหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับบำนาญ
นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กันยายน 60
สิงหาคม 60
สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 60
มิถุนายน60
พฤษภาคม60
เมษายน 60
มีนาคม 60
กุมภาพันธ์ 60
มกราคม60
มกราคม59
กุมภาพันธ์59
มีนาคม59
เมษายน 59
พฤษภาคม59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59
ตุลาคม 59
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 59
มกราคม58
กุมภาพันธ์58
มีนาคม58
เมษายน58
พฤษภาคม58
มิถุนายน58
กรกฎาคม58
สิงหาคม58
กันยายน58
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58