lp2calendar.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินปฏิบัติงาน
2
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
3
เดือนมีนาคม 2560
4
วันที่ กิจกรรมกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6
6 มี.ค.2560-ร่วมสัมมนาโครงการติดตามดูแลนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านความรู้ ปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ผอฯ อมรา อนุวงค์ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
7
นางกรรณิการ์ โพธา
8
15-18 มี.ค.2560
-ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนางกรรณิการ์ โพธาจังหวัด นครปฐม
9
18 มี.ค.2560-การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ครั้งที่ 12 ปี 2560
ภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา พิมดาว อุดวงศ์
10
20 มี.ค.2560
11
28 มี.ค.2560-ประชุมโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึก ในการบริหารจัดการพลังงานขยะ น้ำเสีย มลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2560ผอฯ อมรา อนุวงค์ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลพ.2
12
กลุ่มอำนวยการ
13
1-31 มี.ค.60ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเวบไซต์ lp2.go.th ทุกวันที่มีกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ
14
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
15
16
1-31 มี.ค.60ประชาสัมพันธ์ทางเสียง แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทุกวันเวลา 09.00 นกลุ่มอำนวยการ
17
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
18
19
1-31 มี.ค.601.ตรวจสอบรถยนต์ราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ ถ้าพบมีบัญหา ให้เสนอเรื่องขออนุมัติซ่อม
กลุ่มอำนวยการ
20
2.ทำความสะอาดรถยนต์ราชการนายเกรียงศักดิ์ แซ่ตัน นายพิทักษ์ มาลาจักร

นายส่ง ปัญญาวงค์ นายอนุชา ปารมี
21
22
1-31 มี.ค.60ดูแลสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ตลอดจนวางแผน ขอปรับปรุง ต่างๆกลุ่มอำนวยการ
23
นางปริศนา โสภาบุญ , นายวันชาติ พันธ์ุพืช
24
25
1-31 มี.ค.60บันทึกการอยู่/ตรวจเวร รักษาการณ์เสนอ ผู้บังคับบัญชา กลุ่มอำนวยการ
26
นายวันชาติ พันธุ์พืช
27
28
1-31 มี.ค.60 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการระบบ e-officeกลุ่มอำนวยการ
29
พิมพ์สรุปการรับ-ส่ง หนังสือราชการ
นางสาวชลธิชา สุวรรณหล้า
30
พิมพ์สรุปการส่งหนังสือราชการและการออกคำสั่งฯ
นางสาววิรัลยุพา มงคลทิพย์
31
32
1-31 มี.ค.60ดูแลทำความสะอาด ห้องทำงาน / ห้องประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่มอำนวยการ
33
น.ส.เสงี่ยม โฮ่งสิทธิ์ นางอำพร คำโฮ่ง
34
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
35
36
3 มี.ค.60ประชุมทีมบริหารงานบริหาร สพป.ลำพูน เขต 2กลุ่มอำนวยการ
37
นางปริศนา โสภาบุญ
38
39
มี.ค.60รณรงค์และทำกิจกรรม 5 ส. กลุ่มอำนวยการ
40
นางปริศนา โสภาบุญ
41
42
20-25 มี.ค.60จัดทำจุลสาร สพป.ลำพูน เขต 2กลุ่มอำนวยการ
43
น.ส.พรรณวลี วงศ์อัฉริยกุล
44
45
20-25 มี.ค.60งานแต่งตั้งผู้อยู่/ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กลุ่มอำนวยการ
46
นางชรินนา ไชยเดช
47
48
20 มี.ค. 60 กองทุนสวัสดิการสำนักงานฯกลุ่มอำนวยการ
49
นางปริศนา โสภาบุญ
50
51
31-มี.ค.-60รายงานการไปราชการของ ผอ.สพป. ต่อ สพฐ.กลุ่มอำนวยการ
52
น.ส.วิรัลยุพา มงคลทิพย์
53
54
31 มีนาคม 59งานวันสำคัญ(วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า)กลุ่มอำนวยการ
55
นางชรินนา ไชยเดช
56
57
กลุ่มตรวจสอบภายใน
58
1-31 มีนาคม 2560-งานบริการให้คำปรึกษานางเสาวนีย์, น.ส.วิลาวรรณ
59
60
- การตรวจสอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินนางเสาวนีย์
61
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
62
- การรายงานผลการตรวจสอบ
63
- การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลนางเสาวนีย์, น.ส.วิลาวรรณ
64
การควบคุมการเงินของโรงเรียน (ภาคสนาม)
65
- รายงานผลการตรวจสอบ
66
67
-ตรวจสอบการดำเนินการโรงเรียนดีใกล้บ้านนางเสาวนีย์, น.ส.วิลาวรรณ
68
69
- ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนนางเสาวนีย์, น.ส.วิลาวรรณ
70
ปีการศึกษา 2560
71
- การรายงานผลการตรวจสอบ
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
มีนาคม 60
กุมภาพันธ์ 60
มกราคม60
มกราคม59
กุมภาพันธ์59
มีนาคม59
เมษายน 59
พฤษภาคม59
มิถุนายน 59
กรกฎาคม 59
สิงหาคม 59
กันยายน 59
ตุลาคม 59
พฤศจิกายน 59
ธันวาคม 59
มกราคม58
กุมภาพันธ์58
มีนาคม58
เมษายน58
พฤษภาคม58
มิถุนายน58
กรกฎาคม58
สิงหาคม58
กันยายน58
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58