รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ประทับเวลาชื่อหน่วยงานความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรมควบคุมการประเมินผลการควบคุมผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการระดับความเสี่ยงหลังการจัดการปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไขกำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
2
21/10/2555, 15:40:50คณะวิทยาศาสตร์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ- ทบทวนวิสัยทัศน์ และแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติดำเนินการควบคุมโดยคณะกรรมการประจำคณะ/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- คณะกรรมการประจำคณะมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2563 ในการประชุมวาระพิเศษวันที่ 10 เม.ย.55ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 3 (ปานกลาง)- สถาบันมีการปรับแผนกลยุทธ์ของสถาบันทำให้มีผลต่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะก.ย. 55/คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
3
21/10/2555, 15:52:55คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ- จัดหาสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไกเพิ่มมาตรฐานวิจัยO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ส.ค.54 อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่บริการ
- ได้จัดให้มีการสอนภาษาจีนนอกเวลาเรียนให้กับบุคลากรและนักศึกษา
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 4 (สูง)- ต้องมีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อลงโปรแกรมดังกล่าวและห้องสำหรับใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ
- เนื่องจากเวลาเรียนอาจจะตรงกับวันหยุดหรือวันปิดภาคเรียน
ก.ย. 55/
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
21/10/2555, 15:55:05คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ- จัดหาสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไกเพิ่มมาตรฐานวิจัยO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- หารือในคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะเพื่อสร้างกลไกเพื่อเพิ่มมาตรฐานการวิจัยระดับ 4 (สูง)ระดับ 4 (สูง)ไม่มีก.ย. 55/
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
21/10/2555, 15:57:22สำนักบริการคอมพิวเตอร์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ- ให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกร่วมใน พันธกิจ/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในพันธกิจขององค์กรระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย.55/ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
6
21/10/2555, 15:59:50วิทยาเขตชุมพรด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ- จัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2564)/ : ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- สภาสถาบันให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร 10 ปี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และงานแผนงาน วิทยาเขตชุมพรรวบรวมแผนปฏิบัติการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีก.ย. 55
รองอธิการบดี
กำกับดูแล
วิทยาเขตชุมพร
7
21/10/2555, 16:03:19วิทยาลัยการบริหารและจัดการด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ- มีการสร้างโครงการวิจัยร่วมกับส่วนงานอื่นที่มีโอกาสจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการไม่มีระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย.55/คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
8
21/10/2555, 17:24:03คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)- จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีน้อย
- ขาดทักษะด้านภาษาในการเรียบเรียงบทความ
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัย/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จไม่่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีมี.ค.55
ก.ย. 55
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
9
21/10/2555, 17:26:29คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)- จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีน้อย
- ขาดทักษะด้านภาษาในการเรียบเรียงบทความ
- จ้างผู้เชี่ยวชาญเตรียมต้นฉบับภาษาอังกฤษนิพนธ์x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 4 (สูง)ไม่มีมี.ค.55
ก.ย. 55
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
10
21/10/2555, 17:29:29คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)ไม่มีแผนปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน- มีการผลักดันในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(เสนอเรื่องการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการครั้งที่ 8/2555)/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- เนื่องจากการจัดตารางสอนวันพุธบ่ายจัดค่อนข้างยากได้ปรับเปลี่ยนเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ความรู้แก่นักศึกษาในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การทำข้อตกลงร่วมกัน MOU กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน
ระดับ 5 (สูงมาก)-ไม่มีก.ย. 55 /คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11
21/10/2555, 17:32:32ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดีด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันและไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้- ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจงO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบของทุกส่วนในสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ครั้ง คือ
1. วันที่ 20 เม.ย. 55 ประชุมชี้แจงทบทวนตัวชี้วัดตามภารกิจ, เกณฑ์การประเมิน,ค่าเป้าหมาย,รายละเอียดตัวชี้วัด
2. วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ชี้แจงรูปแบบและวิธีการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมถึงการสร้างและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ค.- ส.ค.55
ส่วนแผนงานสำนักงานอธิการบดี
12
21/10/2555, 17:39:14คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ.ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)แผนปฏิบัติงานไม่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- การกำหนดเป้าประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
- ไม่มีการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่อยู่ในแผนมากกว่างานประจำ
- คณะกรรมการประจำ สนอ.ขับเคลื่อนโครงการในแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. ไปยังฝ่ายเลขาคณะกรรมการประจำ สนอ. เพื่อรับทราบการถ่ายโอนกิจกรรมความเสี่ยง ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 5 (สูงมาก)- ผู้บริหารยังไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางแก้ไข
- ในการเสนอของบประมาณปีต่อไปผู้บริหารควรจัดลำดับความสำคัญโครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์เป็นอันดับแรก
พ.ค.55
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ.
13
21/10/2555, 17:41:26คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ.ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)บุคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างถูกต้อง
- รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารแผนฯ ไปสู่บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ
- บุคลากรขาดความใส่ใจในการรับรู้และความเข้าใจในแผนฯ
- ทุกส่วนนำแผนปฏิบัติงานถ่ายทอดให้กับบุคลากรของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานให้กับส่วนแผนงานx : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- เบื้องต้นชี้แจงทุกส่วนในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. เพื่อรับทราบในการนำแผนปฏิบัติงานถ่ายทอดให้กับบุคลากรของแต่ละส่วนเข้าใจและรายงานผลการดำเนินงานให้กับส่วนแผนงานระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 5 (สูงมาก)ไม่มีมิ.ย.55
คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสนอ.
14
21/10/2555, 17:44:17ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดีด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม
ปัจจัยเสี่ยง
- ไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผน
- ให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของส่วนต่าง ๆ ใน สนอ.เพื่อไปใช้ในการขอรับจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนฯx : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- รอข้อมูลจากการวิเคราะห์ต้นทุนมาใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุนระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 5 (สูงมาก)- รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบจึงไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้
แนวทางแก้ไข
- เร่งดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารโครงการต่าง ๆ ให้ครบเพื่อมาวิเคราะห์ต่อไป
ก.ย. 55
ส่วนการคลัง
สำนักงานอธิการบดี
15
21/10/2555, 17:45:59ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดีด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม
ปัจจัยเสี่ยง
- ไม่สามารถคำนวณต้นทุนมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร
- ให้คำนวณต้นทุนของส่วนต่างๆในสนอ. เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน
x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- จัดเก็บข้อมูลระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 5 (สูงมาก)- รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบจึงไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้
แนวทางแก้ไข
- เร่งดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารโครงการต่าง ๆ ให้ครบเพื่อมาวิเคราะห์ต่อไป
ก.ย. 55
ส่วนการคลัง
สำนักงานอธิการบดี
16
21/10/2555, 17:51:20ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดีด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)วัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแผนฯรวมทั้งการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจัยเสี่ยง
- ได้รับทรัพยากรสนับสนุนน้อยกว่าแผนที่กำหนด
- มีการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- เวียนแจ้งทุกส่วนงานจัดทำงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและชี้แจงการจัดทำงบประมาณที่สนองโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติ สถาบัน ส่วนงาน
- มีคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีการวิเคราะห์โครงการระดับชาติด้วย
ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 4 (สูง)ปัญหาอุปสรรค
- ยังมีการจัดทำโครงการประจำมากกว่าโครงการเชิงยุทธศาสตร์
- การจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงานวิชาการยังไม่ตอบสนองวิสัยทัศน์
แนวทางแก้ไข
- นโยบายควรชัดเจน
- ให้ความสำคัญกับการผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบัน
- สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง
ก.ย.55
ส่วนแผนงาน
สำนักงานอธิการบดี
17
21/10/2555, 17:55:39ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดีด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแผนฯรวมทั้งการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจัยเสี่ยง
- บุคลากรบางคนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
- เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ที่เกี่ยงข้องด้าน งบประมาณ โดยมี คู่มือ แนวทาง/แบบฟอร์ม/คู่มือ ในการจัดทำและบริหารงบประมาณระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 3 (ปานกลาง)ปัญหาอุปสรรค
- ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน version ต่ำ
- เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ
แนวทางแก้ไข
- มีการปรับ version ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้
- ใช้ระบบพี่เลี้ยงสอน
- ให้คำปรึกษา
ก.ย.55
ส่วนแผนงาน
สำนักงานอธิการบดี
18
21/10/2555, 18:00:54สำนักงานสภาสถาบันด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร- สำรวจความต้องการจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- จัดอบรมบุคลากรส่วนตรวจสอบโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- กรมบัญชีกลางจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม แต่ละหลักสูตรก.ย. 55
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
19
21/10/2555, 18:03:40คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การพัฒนาหลักสูตรตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน- สำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
วิเคราะห์/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย วางแผนติดตามประเมินผลการบริหารหลักสูตร
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีพ.ค. 55
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
20
21/10/2555, 18:05:23คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน- เผยแพร่ผลการสำรวจผ่านอินเตอร์เน็ต เก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทุก 3 และ 6 ปี จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการทุกปี ตั้งหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลนี้โดยเฉพาะO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- จัดเก็บข้อมูลในบางสาขาวิชา แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งคณะระดับ 4 (สูง)ระดับ 4 (สูง)- ยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อดำเนินการเรื่องจัดเก็บข้อมูลนี้โดยเฉพาะพ.ค. 55
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
21
21/10/2555, 18:08:19คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)เตรียมทรัพยากรเพื่อการสอน- รวบรวมข้อมูลทรัพยากรให้ครบถ้วน
- จัดทำแผนความต้องการใช้ทรัพยากร
- จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อหลักสูตร
- มีแผนพัฒนาหลักสูตรและมีงบประมาณที่จำเป็น
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- จัดทำบัญชีคุมยอดทรัพย์สิน พัสดุ ต่างๆ
- อยู่ระหว่างดำเนินการในระดับสาขาวิชา
ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย.55 /คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
22
21/10/2555, 18:11:24วิทยาเขตชุมพรด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)เตรียมทรัพยากรเพื่อการสอน- สำรวจความต้องการ จัดหาและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการสำรวจความต้องการและขออนุมัติปรับแผนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
- คณะกรรมการประจำวิทยาเขตชุมพรได้ให้ความเห็นชอบจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับคณาจารย์สายวิชาการ
ระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีก.ย. 55/ รองอธิการบดี กำกับดูแลวิทยาเขตชุมพร
23
21/10/2555, 18:13:07คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรและเป็นมาตรฐานสากล- จัดภาระงานอาจารย์ให้เหมาะสมอบรมทักษะและเทคนิคการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สอนO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- จัดอบรมเทคนิคการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สอนระดับ 4 (สูง)ระดับ 1 (น้อยที่สุด)ไม่มีก.ย. 55 /คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
24
21/10/2555, 19:40:37คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)นักศึกษาขาดทักษะภาคปฏิบัติ- จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพิ่ม/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีก.ย. 55 /คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
25
21/10/2555, 19:43:54คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)นักศึกษาขาดทักษะภาคปฏิบัติ- จัดทำระบบการใช้ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย. 55 /คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
26
21/10/2555, 19:45:36คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ห้องเรียนไม่พอต่อการสอน- ปรับปรุงห้องเรียนระดับป.ตรีและ ป.เอกO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- ปรับปรุงห้องเรียนระดับ ป.ตรี
- แผนนโยบายโรงถ่ายหนังหลักสูตรสาขาภาพยนตร์
- ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาระดับ ป.เอก
ระดับ 5 (สูงมาก)-ไม่มีก.ย. 55 /คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
27
21/10/2555, 19:47:00วิทยาลัยการบริหารและจัดการด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การจัดสถานที่การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน- ใช้ห้องเรียนอาคารพระเทพฯ/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย. 55/ คณบดี
วิทยาลัยบริหารและการจัดการ
28
21/10/2555, 19:57:40คณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา- โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (4+1)

- ให้ทุนนักศึกษาเรียนดีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของคณะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

- โครงการจัดทำแผน พัฒนาการเพิ่มศักยภาพในการเรียน การสอนหลักสูตร สัตวศาสตร์

- โครงการจัดทำแผนพัฒนาการเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- มีจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวแต่จำนวนรับยังไม่เป็นไปตามแผนที่คณะกำหนด
- คณะจัดทำให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ 1/2555

- คณะดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับ ป.โท และ ป.เอก เพิ่มขึ้น
- ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555

- มีการประชุมคณาจารย์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผลิตสัตว์

- มีการประชุมคณาจารย์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง
ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย. 55 /คณบดี
คณะเทคโนโลยี การเกษตร
29
21/10/2555, 20:01:44คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
1.2 เพิ่มช่องทางหรือการทำแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น Road Show
1.3 วางกลไกการเรียกผู้สอบเข้าได้อันดับสำรอง
1.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ป.ตรี
2.1 จัดทำสถิติการลาออกและพ้นสภาพพร้อมสาเหตุเพื่อกำหนดจำนวนเปิดรับ นศ. ใหม่
2.2 วิเคราะห์ผลการเรียนของ
นศ. ป.ตรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นมีบทบาทในการติดตามผลการเรียน
2.3 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 55 โดยงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย
1.2ได้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์โดยให้นักศึกษาของคณะไปในโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน เพื่อแนะแนวการศึกษาเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมงาน IT Ladkrabang Open house
1.3 ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค.55เป็นไปตามแผน
1.4 มีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาและสิ่งที่นักศึกษาจะได้กับ มหาวิทยาลัยอื่น
2.1 ดำเนินการแล้ว
-ระดับปริญญาตรี เมื่อ ก.พ.55
-ระดับปริญญาโท–เอก เมื่อ ส.ค.55
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 4 (สูง)ข้อ 1.2 ไม่ได้ดำเนินการ Road Show เนื่องจากทางคณะมีการจัดงาน IT Ladkrabang Open house และได้ใช้ช่อง ทางการประชาสัมพันธ์งาน โดยให้นักศึกษาไปแนะแนวการศึกษาและเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมงาน แทนการไป Road Show
ปัญหาอุปสรรค ถึงแม้ได้มีการรับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีผู้สละสิทธิ์ในจำนวนมาก
แนวทางการแก้ไข ในปีการศึกษาถัดไป จะวางกลไกการเรียกผู้สอบเข้าลำดับสำรองด้วยวิธีอื่น
ก.ย.55 / คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
30
21/10/2555, 20:05:04วิทยาลัยนานาชาติด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน- อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างสม่ำเสมอO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการเดือนละครั้งระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- ไม่มีแรงจูงใจในการสำเร็จการศึกษาเนื่องจากเป็นนักศึกษาเรียนเสาร์-อาทิตย์
- ควรมีการจัดสรรทุนเพื่อจูงใจให้นักศึกษามากขึ้นและสถาบันกำหนดการจ้าง TA เพื่อรับนักศึกษามากขึ้น
มิ.ย 55 /คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
31
21/10/2555, 20:07:14วิทยาลัยนานาชาติด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการ IOS- ให้มีการสำรวจความต้องการและแบบสอบถามเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการอบรมครั้งต่อไปO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการเดือนละครั้งระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง แต่มีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวนน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มี.ค. 55 / คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ
32
21/10/2555, 20:09:35คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ- สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัย โครงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิจัยและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยร่วมเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการต่างๆ
- จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้นและกำหนดประเภทงานวิจัยเพื่อจัดสรรทุนให้เหมาะสม
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 1 (น้อยที่สุด)ไม่มีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
33
21/10/2555, 20:14:53สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)คิดค่าบริการวิชาการไม่ถูกต้อง- มีตัวอย่างการคิดค่าบริการO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- แสดงตัวอย่างการคำนวณค่าบำรุงสถาบันฯ ในกรณีมีครุภัณฑ์ระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)- ประกาศสถาบันฯ ฉบับใหม่ที่นำค่าครุภัณฑ์มาหักออกจากค่างจ้างงานโดยหัวหน้าโครงการจะต้องดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ผ่านส่วนพัสดุของสถาบันก.ย./55 ผอ.สำนักส่งเสริมฯ
34
22/10/2555, 8:26:43คณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติมีน้อย- โครงการสร้างแรงจูงใจเชิดชูเกียรตินักวิจัย
- โครงการผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น
- โครงการเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่
- อบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- การตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ยังไม่ส่งผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คาดว่าจะส่งผลชัดเจนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 5 (สูงมาก)ไม่มีก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
35
22/10/2555, 8:29:26วิทยาลัยนวัตกรรมด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด- ให้ทุนทำวิจัยกับอาจารย์/กำหนดให้ อาจารย์ทุกท่านทำงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- ดำเนินการจัดหาทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมให้อาจารย์ประจำ
- ดำเนินการให้เงินสนับสนุนการเสนอบทความวิจัยแก่อาจารย์ประจำและกระตุ้นให้อาจารย์ไปเสนอบทความวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านงานวิจัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 1 (น้อยที่สุด)- การอนุมัติโครงการดำเนินการล่าช้าทำให้โครงการวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดก.ย. 55/ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
36
22/10/2555, 8:31:26คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)จำนวนอาจารย์ป.เอกต่ำกว่าเกณฑ์ สกอ. - จัดทำแผนสนับสนุนให้ศึกษาต่อและสร้างแรงจูงใจทำผลงานO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อรองรับการเสนอผลงานเผยแพร่ของอาจารย์
- มีการผลักดันให้อาจารย์เรียนปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปก.ย. 55 /คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
37
22/10/2555, 8:34:25วิทยาเขตชุมพรด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)จำนวนอาจารย์ป.เอกต่ำกว่าเกณฑ์ สกอ.- ขอทบทวนมติที่ประชุมผู้บริหารเรื่องขอเปลี่ยนเงื่อนไขการคัดเลือกอาจารย์จากวุฒิ ป.เอก เป็นวุฒิ ป.โท/ : ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- มติ ก.บ.สจล. อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราอาจารย์ให้กับวิทยาเขตชุมพรระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 2 (น้อย)ปัญหาอุปสรรค
- การเปิดรับสมัครอัตราอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก แต่มีผู้สนใจสมัครจำนวนน้อย
แนวทางแก้ไข
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์และจัดสวัสดิการเรื่องที่พักรองรับบุคลากรใหม่ที่จะบรรจุ
ก.ย. 55
รองอธิการบดี
กำกับดูแลวิทยาเขตชุมพร
38
22/10/2555, 8:36:33วิทยาเขตชุมพรด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตาม TQF/ : ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 2 (น้อย)- อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลก.ย. 55
รองอธิการบดี
กำกับดูแลวิทยาเขตชุมพร
39
22/10/2555, 8:38:47คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลอาจารย์ที่มีความเข้าใจทำเอกสารตามแบบ มคอ.
2.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์
3.ดำเนินการติดตามแบบ มคอ.จากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
4.อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อลดความยุ่งยากในการกรอกแบบ มคอ.
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- ดำเนินการประชุมให้ความรู้ในการจัดทำเอกสารตามแบบ มคอ. แก่อาจารย์และผู้ที่เกี่ยว ข้องแล้วเมื่อวันที่ 28 มี.ค.55
- ดำเนินการแล้ว เดือน พ.ค.55 ในการกรอกข้อมูลและจัดส่งให้อาจารย์ทุกท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน
ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 3 (ปานกลาง)ข้อ 3 แบบ มคอ. 5และ7 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะสามารถดำเนินการจัดทำได้ภายหลังปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปก.ย. 55 /คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
40
22/10/2555, 8:51:03คณะวิทยาศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ขาดแรงจูงใจ ความมั่นใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันเปลี่ยนแปลงบ่อย
- จัดทำแผนการจ้างอัตรากำลังแทนผู้เกษียณอายุ ทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
- สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยมีการให้รางวัลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- ได้ดำเนินการจัดทำแผนทดแทนอัตราผู้เกษียณอายุเพิ่มขึ้นแล้ว
- หารือสถาบันในการทบทวนนโยบายและแผนในการประชุมผู้บริหาร
- จัดสรรงบประมาณเป็นโบนัสให้สาขาวิชาที่มีผลงานดีเด่น
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- นโยบายและแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน
แนวทางแก้ไข
- สถาบันควรจัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติให้สามารถตีความเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ก.ย.55 /คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
41
22/10/2555, 8:58:23สำนักทะเบียนและประมวลผลด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การประมวลผลการศึกษา มีความครบถ้วน ถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน- ทบทวนการดำเนินงานเพื่อหาทางปรับปรุงเร่งรัดการส่งคะแนนx : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จไม่มี--- นักศึกษามีจำนวนมากและสถาบันไม่มีมาตรการเร่งรัดการส่งคะแนนเม.ย. 55
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
42
22/10/2555, 9:02:43สำนักทะเบียนและประมวลผลด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา- ดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรกับสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรที่ใช้มีความเป็นปัจจุบันO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการไม่มี--- สถาบันควรกำหนดกลไกในการประสาน งานระหว่างผู้ทำหลัก สูตรและผู้ใช้หลักสูตรก.ย. 55
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
43
22/10/2555, 9:13:01สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ ขาดความกระตือรือร้น
- ทำหนังสือขอหารือ
- สับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
- ผู้บริหารชี้แนวทางการแก้ไขปัญหา
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- นัดหมายผู้บริหารและหัวหน้าโครงการหารือกันโดยตรงระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- ให้คำปรึกษาและแนะนำหัวหน้าโครงการไม่ตรงประเด็น
- ผู้ปฏิบัติงานโดย เฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ให้บริการจัดการประชุมพนักงานและกำหนดแผนผังการทำงานในกระบวนการนั้นให้สอดคล้องกับประกาศใหม่
- บ่นเรื่องงาน
ก.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ
44
22/10/2555, 9:19:20วิทยาลัยการบริหารและจัดการด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การจัดโครงสร้างงานและสายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน- มีการประกาศ/แจ้ง ถึงโครงสร้างงานและสายบังคับบัญชาแก่บุคลากรทุกคน
- จัดสรรภาระงานตามความเหมาะสมและความชำนาญแก่ฝ่ายสนับสนุน
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย. 55/ คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
45
22/10/2555, 9:21:29วิทยาลัยการบริหารและจัดการด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ศักยภาพในการทำงานของบุคลากรไม่เพียงพอ- สถาบันมีการจัดอบรมเพื่อละลายพฤติกรรม
- ส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกเพื่อการให้บริการ
- จัดทำกล่องรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการไม่่มีระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย. 55/ คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
46
22/10/2555, 13:19:46สำนักบริการคอมพิวเตอร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)อุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้าไม่เพียงพอ- จัดทำแผนทดแทน/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- ได้มีการจัดซื้อ และเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนของเดิม ระดับ 4 (สูง)ระดับ 4 (สูง)ไม่มีก.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
47
22/10/2555, 13:22:08คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)จัดให้มีครุภัณฑ์ในสภาพพร้อมใช้- ตรวจสอบสม่ำเสมอและใช้ระบบสารสนเทศO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- ตรวจสอบพัสดุประจำอย่างสม่ำเสมอและจัดทำทะเบียนคุมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีก.ย. 55 /คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
48
22/10/2555, 13:24:35สำนักหอสมุดกลางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ระบบ RFID- เสนอโครงการระบบอัตโนมัติจัดเก็บจำนวนผู้ใช้บริการ/ : ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556ระดับ 4 (สูง)ระดับ 1 (น้อยที่สุด)ไม่มีเม.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
49
22/10/2555, 13:26:52สำนักหอสมุดกลางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ระบบปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายให้บริการได้- สถาบันโดยสำนักบริการคอมฯจัดทำแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์แล้วระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)- รอการประสานงานจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์พ.ค. 55
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
50
22/10/2555, 13:29:19คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การป้องกันอัคคีภัย- จัดทำแผนตรวจสอบอุปกรณ์ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้บุคลากรตรวจสอบอุปกรณ์สม่ำเสมอ จัดอบรมและซ้อมหนีไฟ จัดทำประกันอัคคีภัยO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- จัดทำโครงการจัดหาผู้รับจ้างและติดต่อประสานงานกับ บ.ประกันฯ และกำหนดขอบเขตของการประกันระดับ 2 (น้อย)ระดับ 2 (น้อย)- งบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้ยังไม่มีผู้รับจ้างสนใจเข้ามาดำเนินการ
- บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือประกาศแจ้งเตือนให้สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานอยู่เสมอ
- ยังไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกในการจัดอบรมซ้อมหนีไฟสำหรับบุคลากรทุกหน่วยงานในคณะได้
- ยังหาข้อสรุปขอบเขตการทำประกันภัยไม่ได้
ก.ย. 55/คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
51
22/10/2555, 13:31:31คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การป้องกันการเกิดอุทกภัย- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกปรับปรุงพื้นที่
- เคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า
- จัดเตรียมงบประมาณ
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- อยู่ระหว่างการขอปรับแผน เสนอส่วนแผนงาน สนอ. เพื่อนำเข้าแผนงบประมาณ 2556
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเตรียมกระสอบทราย และได้ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และสำรองน้ำมันเชิ้อเพลิงเครื่องสูบน้ำ
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการในปี 2555 จึงต้องรอนำเสนอเข้าแผนงบประมาณปี 2556
- ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอุทกภัยเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะการป้องกัน และงบประมาณที่ใช้เพื่อการเตรียมการจัดซื้อ/จัดหา และการบำรุงรักษาเครื่องมือ
ก.ย. 55/คณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
52
22/10/2555, 13:34:10สำนักบริการคอมพิวเตอร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การป้องกันการเกิดอุทกภัย- จัดทำแผนรองรับน้ำท่วม
มีการจัดเตรียมวางกระสอบทรายกั้นน้ำไว้ในระดับหนึ่ง และเตรียมความพร้องของเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- แจ้งหัวหน้าทีมงานทุกทีมรับทราบและเตรียมความพร้อมระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
53
22/10/2555, 13:39:57ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน
ปัจจัยเสี่ยง
- ข้อมูลในฐานบุคลากร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน
- มีมาตรการด้านการกำกับเวลาในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- มีการกำหนดระยะเวลาไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้การบันทึกจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสังกัด สจล. ผ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- การบันทึกข้อมูลในแฟ้มประวัติยังไม่เป็น ไปตามระเบียบการปฏิบัติงานฯ เนื่องจากการบันทึกต้องรอข้อมูลให้ครบถ้วน เร่งติดตามและรวบรวมข้อมูลให้เร็วขึ้นเพื่อจัดเก็บได้ทันเวลาก.ย.55
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
54
22/10/2555, 13:42:33ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน
ปัจจัยเสี่ยง
- ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากร
- มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากรให้ถูกต้องและครบถ้วนO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- ทบทวนภาระงาน เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักระดับ 4 (สูง)ระดับ 4 (สูง)ปัญหาอุปสรรค
ยังไม่สามารถวิเคราะห์ภาระงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลได้ เนื่องจากบุคลากรส่งภาระงานไม่ครบทุกคน
แนวทางแก้ไข
เร่งให้บุคลากรดำเนิน การ เพื่อวิเคราะห์ภาระงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บข้อมูลฯ
ก.ย.55
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
55
22/10/2555, 13:44:51ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความชำนาญไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย- ใช้วิธีสอนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบฯ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.
ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)• ขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
แนวทางแก้ไข ควรดำเนินการให้ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะมากขึ้น
ก.ย.55
รองอธิการบดี
กำกับดูแล
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
56
22/10/2555, 13:48:04ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่อง- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่องO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2555 ภาพรวมสถาบันระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- การทำแผนพัฒนา บุคลากรในการเพิ่มความรู้และทักษะยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทุกตำแหน่งงาน และรายบุคคล
แนวทางแก้ไข
- เร่งวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะอย่างแท้จริง สามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรได้
ก.ย.55
ผู้ช่วยอธิการบดี
กำกับดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
57
24/10/2555, 14:34:07ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การรายงานผลทางการเงินไม่ถูกต้องและไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด- ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนคุมงบประมาณและกำหนดการออกรายงานผลรายจ่ายจริงให้ถูกต้อง
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน
x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- รวบรวมข้อมูลรายจ่ายจริงระดับ 4 (สูง)ระดับ 4 (สูง)- รายงานไม่สามารถประมวลผลยอดรวมรายจ่ายจริงของแต่ละกิจกรรมได้ และมีการโอนเปลี่ยนแปลงกองทุนตลอดเวลาไม่สามารถทราบงบประมาณที่แท้จริงของแต่ละงบรายจ่ายได้
แนวทางแก้ไข
- ควรมีการวางแผนงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อลดการโอนเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบทะเบียนคุมให้ออกรายงานภาพรวมได้
ก.ย.55
ส่วนการคลัง
สำนักงานอธิการบดี
58
24/10/2555, 14:39:53ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน- ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำ มคอ.3-7
- มีการติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 ราย ละเอียดของรายวิชา และมคอ. • รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลของส่วนงานวิชาการจะดำเนินการเป็นปีการศึกษา
ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 5 (สูงมาก)- อาจารย์ไม่เห็นความ สำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7
แนวทางแก้ไข
- ส่วนงานวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำ มคอ. 3-7 เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เห็นความสำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 อย่างต่อเนื่อง
ก.ย.55
ส่วนบริหาร
วิชาการและวิจัย
สำนักงานอธิการบดี
59
24/10/2555, 14:47:09ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน• แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน
- มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยการติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
- มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายฯและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
เพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน
- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันผ่านอีเมล์บุคลากรและเว็บไซด์
- มีการจัดอบรมสัมมนาทั้งเชิงปฏิบัติและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัยให้กับบุคลากร ดังนี้
- โครงการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
- โครงการกองทุนวิจัยสัญจรเพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่วิทยาเขตชุมพร วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555
- มีการแจ้งนักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการวิจัยด้วยระบบบริหารการวิจัยแห่งชาติ (NRPM-Ongoing Monitoring) วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRPM วันที่ 22 สิงหาคม 2555
- โครงการ การเขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้รับเงินจากกองทุนวิจัย วันที่ 17 กันยายน 2555
- มีการประชุมหารือแนวทางการทำวิจัย การกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของสถาบัน กับรองคณบดีของส่วนงานวิชาการที่รับผิดชอบงานวิจัย และหารือกับบรรณาธิการวารสารเกี่ยวกับการจัดทำวารสารทางวิชาการของสถาบัน
ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 5 (สูงมาก)- ไม่มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบันในภาพรวม ซึ่งเดิมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการวิจัยแต่ละประเภทแหล่งเงิน เช่น คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันดูแลงานวิจัยจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
คณะกรรมการกองทุนวิจัย สถาบัน ดูแลงานวิจัยจากกองทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังดูแล ดังนั้นการดำเนินการวิจัยของสถาบันมิได้
มีการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดเดียวกัน มีผลต่อระบบการบริหารงานด้านวิจัยในภาพรวมของสถาบัน
2.นักวิจัยส่วนมากยังไม่ให้ความสำคัญกับระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
แนวทางแก้ไข
- ผู้บริหารสถาบันควรมีแนวทางในการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน
- เร่งถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการจัดอบรม/สัมมนา
ก.ย.55
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
สำนักงานอธิการบดี
60
24/10/2555, 14:53:45ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯเพื่อให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- ประชุมส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการฯระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีก.ย.55
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี
61
24/10/2555, 14:56:50ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การเกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยของนักศึกษาด้านความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา- ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุก่อนการเดินทางตามที่กำหนดไว้/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- กำหนดเป็นมาตรการ ให้นักศึกษาทำประกันทุกคน พร้อมทั้งมีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการฯ
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีก.ค.55
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี
62
24/10/2555, 15:01:31สำนักงานสภาสถาบันด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)กระบวนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความโปร่งใส- การจัดทำแผนการติดตามและรายงานผลการตรวจสอบO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย.55
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
63
24/10/2555, 15:04:43สำนักงานสภาสถาบันด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ปรับปรุงเว็บไซต์)- จ้างเหมาบริการ
- ประสานงานกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อลงเว็บไซต์ระบบใหม่
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- จ้างเหมาบริการระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย.55
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
64
24/10/2555, 15:07:01คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้านการเงิน (Financial Risk)การบริหารจัดการการเงินเพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม- จัดทำแผนและวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย.55 /คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
65
24/10/2555, 15:11:46คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้านการเงิน (Financial Risk)รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตต่ำกว่าประมาณการ- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- จากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้แผนงานที่เตรียมไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มขึ้นในช่องทางด้านอื่นๆ ก.ย.55 /คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
66
24/10/2555, 15:14:41คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้านการเงิน (Financial Risk)รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตต่ำกว่าประมาณการ- จัดสรรทุนการทำวิทยานิพนธ์O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)- เนื่องจากคุณสมบัติของผู้รับทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดก.ย.55 /คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
67
24/10/2555, 15:18:26วิทยาลัยนานาชาติด้านการเงิน (Financial Risk)จำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผน- ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำการประเมินสถานการณ์วิบัติภัยทางธรรมชาติO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- มีการประมาณการและปรับลดจำนวนนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ก.ย. 55/ คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ
68
24/10/2555, 15:21:48คณะวิทยาศาสตร์ด้านการเงิน (Financial Risk)การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้ากว่าแผน- รายงานผลการใช้เงินเป็นรายไตรมาส/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้เงินเป็นรายไตรมาส แจ้งสาขาวิชา/หน่วยงาน/กรรมการประจำส่วนงานวิชาการระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีก.ย. 55/ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
69
24/10/2555, 15:24:36วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังด้านการเงิน (Financial Risk)การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้ากว่าแผน- รายงานผลการใช้เงินเป็นรายไตรมาส/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การเงินที่ชัดเจนระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ ครึ่งปีหลังให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ก.ย. 55/ คณบดีวิทยาลัยนาโนฯ
70
24/10/2555, 15:27:59คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้านการเงิน (Financial Risk)การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/รายได้ (งานวิจัย) ไม่เป็นไปตามกำหนด- ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/รายได้ (งานวิจัย) ให้เป็นไปตามแผนO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีก.ย. 55 / คณบดี
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
71
24/10/2555, 15:30:17สำนักหอสมุดกลางด้านการเงิน (Financial Risk)ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหลักสูตร- จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับบรรณารักษ์เพื่อให้สามารถจัดหาทรัพยากรสารนิเทศได้ตรงตามความต้องการO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 2 (น้อย)ไม่มีงบประมาณปี 2556
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
72
24/10/2555, 15:33:44ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดีด้านการเงิน (Financial Risk)ขาดความชัดเจนในการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ- กำหนดให้มีแผนการจัดการเงิน
- นโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุน
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- เสนอข้อมูลประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง(1 ต.ค.54 -29 ก.พ.55) และรายงานประมาณการรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ต่อที่ปรึกษา เพื่อหารือในการวางกรอบ/แนวทางการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สินกลั่นกรองก่อนนำเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป มติสภาสถาบันครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 28 มี.ค.55
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- การวางแนวทางการลงทุนต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลประกอบหลายด้านและยังไม่มีระเบียบรองรับการลงทุน ซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมวางระเบียบรองรับให้ครอบคลุมครบถ้วนก.ย.55
ส่วนการคลัง
สำนักงานอธิการบดี
73
24/10/2555, 15:39:45คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)ยังไม่มีแผนหรือแนวทางจากนโยบายรวมศูนย์ของสถาบันที่ชัดเจน- การพัฒนาหลักสูตรเป็นเพียงการพัฒนาในเชิงรับO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและมีการจัดทำ Workshop พ.ค. 55ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- ในบางหลักสูตรไม่ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำ มคอ.3-7 เนื่อง จากในปัจจุบันหากไม่จัดทำ มคอ.3-7 ก็ไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนแต่ประการใด ซึ่งมีแนวทางแก้ไข ดังนี้
1. ให้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลในการทำ มคอ.2-7
2. สถาบันควรให้แนวทางและกำหนดความชัดเจนในการจัดทำ มคอ.3-7 พร้อมกำหนดกรอบเวลาการจัดทำ
ก.ย. 55 /คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
74
24/10/2555, 15:48:07วิทยาลัยการบริหารและจัดการด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)การจัดการเอกสารการดำเนินงาน(กระบวนการ TQFฯ) ไม่รองรับระบบการประกันคุณภาพ- จัดทำมาตรการ จัดทำปฏิทินการส่งเอกสารและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ- ออกมาตรการและระเบียบที่ชัดในการให้ผู้สอนต้องส่งเอกสาร มคอ.
- จัดทำปฏิทินการจัดเอกสารตามกระบวนการ TQF
ระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย. 55/คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
75
24/10/2555, 15:54:07คณะเทคโนโลยีการเกษตรด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการไม่เต็มประสิทธิภาพ- โครงการวิเคราะห์งานสายวิชาการO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการไม่มีระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- ได้ดำเนินการออกแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลภาระงานสอนของสายวิชาการเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปจะแจ้งขอข้อมูลจากคณาจารย์ในคณะก.ย.55/คณบดี
คณะเทคโนโลยี การเกษตร
76
24/10/2555, 15:57:35คณะวิทยาศาสตร์ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)คณาจารย์ไม่มีความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ- จัดทำแผนการอบรมเรื่องจรรยาบรรณของคณาจารย์
- เพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการ- จัดทำแผนอบรมเรื่องจรรยาบรรณของคณาจารย์
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 4 (สูง)ระดับ 3 (ปานกลาง)- ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้อย
แนวทางแก้ไข
- จัดกิจกรรมร่วมกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง
ก.ย. 55/ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
77
24/10/2555, 15:59:35สำนักงานสภาสถาบันด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)การปรับปรุงกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน- แก้ไข/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและถูกต้องO : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 4 (สูง)-ไม่มีก.ย.55
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
78
24/10/2555, 16:02:25วิทยาลัยการบริหารและจัดการด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก- จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัย
- จัดทำป้ายชื่อวิทยาลัยพร้อมสัญลักษณ์
O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีระดับ 3 (ปานกลาง)ระดับ 3 (ปานกลาง)ไม่มีก.ย. 55 / คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
79
24/10/2555, 16:05:02คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk)ไม่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารบูรณาการและอาคารเรียนร่วมและกลุ่มอาคารเก่า- โครงการทำทางเชื่อม/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- ปรับปรุงห้องเรียนระดับ ป.ตรี จัดโต๊ะเขียนแบบ 100 โต๊ะ แล้วเสร็จ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน) (สถ.3.)
-โครงการทางเชื่อมระหว่างอาคารบูรณาการและอาคารนิเทศศิลป์
- โครงการปรับพื้นที่จอดรถหน้าอาคารบูรณาการดำเนินการแล้วเสร็จ
ระดับ 4 (สูง)-ไม่มีก.ย. 55 /คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
80
29/10/2555, 9:08:53คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสนอ.ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริงและไม่ทันเวลา
ปัจจัยเสี่ยง
- ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วน
- ผู้บริหารไม่ได้นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ.เพื่อวางและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ในการตัดสินใจ/วางแผนการดำเนินงาน
- ผู้บริหารใช้ฐานข้อมูลกลางในการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อตัดสินใจ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข/การบริหารงานและวางแผนการดำเนินงาน
x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ- เตรียมนำเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สนอ.
- แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. ไปยังฝ่ายเลขาคณะกรรมการประจำ สนอ.เพื่อรับทราบการถ่ายโอนกิจกรรมความเสี่ยง
- ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมในการพัฒนาระบบจัดทำฐานข้อมูลกลาง จำนวน 1ระบบ
แนวทางแก้ไข
1. ระดับนโยบายควรชัดเจน
2. ให้ความสำคัญกับการผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบัน
3. สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง
ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 5 (สูงมาก)ปัญหาอุปสรรค
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องรอนโยบายที่ชัดเจน
แนวทางแก้ไข
- ขอรับทราบนโยบายที่ชัดเจน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ.
ปัญหาอุปสรรค
- ยังไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลกลางในการติดตามผลการดำเนินงานฯ
แนวทางแก้ไข
- เร่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อนำมาใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อตัดสินใจ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข/การบริหารงานและวางแผนการดำเนินงาน
ก.ย.55
คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสนอ.
81
29/10/2555, 9:12:55สำนักบริการคอมพิวเตอร์ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบัน
- ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูล
- ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- จัดทำฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ และมีการทดลองใช้งานระบบซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระบบและนำข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบฐานข้อมูลได้ โดยเปิดใช้ระบบจริงปีงบประมาณ 2556 ปีการศึกษา 2555ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 3 (ปานกลาง)- การเก็บข้อมูล : บางหน่วยงานยังไม่สามารถจัดเก็บได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
แนวทางแก้ไข
- มีการกำหนดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ที่รับ ผิดชอบให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
ก.ย.55
สำนักบริการคอมพิวเตอร์/
82
29/10/2555, 9:16:21ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบัน
- ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูล
- ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
/ : ได้ผลตามที่คาดหมายดำเนินการแล้วเสร็จ- จัดทำฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ และมีการทดลองใช้งานระบบซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระบบและนำข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบฐานข้อมูลได้ โดยเปิดใช้ระบบจริงปีงบประมาณ 2556 ปีการศึกษา 2555ระดับ 5 (สูงมาก)ระดับ 3 (ปานกลาง)- การเก็บข้อมูล : บางหน่วยงานยังไม่สามารถจัดเก็บได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
แนวทางแก้ไข
- มีการกำหนดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ที่รับ ผิดชอบให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
ก.ย.55
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu