ม.6/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผู้ประเมิน 1. นางอารีพันธุ์ วันชัย 2. นายพอเจตต์ เลยกลาง
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายกวินทร์ บรรดาศักดิ์
2343434334433.33ดี
8
2นายพฤทธิ์ อำพัน2343434234433.25ดี
9
3
นายธนายุทธ แก้วจันทร์ดี
2343434134433.17ดี
10
4
นายนุภริศญ์ สิงห์ทอง
2343434134433.17ดี
11
5
นายศุภณัฐ ศรีคงแก้ว
2343434134433.17ดี
12
6
นายประกาศิต เอี่ยมมาลา
2343434234433.25ดี
13
7
นางสาวชนาธิป รุนกระโทก
2343434234433.25ดี
14
8
นางสาวนัฐนันท์ วงค์หาญ
4444434434443.83ดีมาก
15
9
นางสาวปัทมวรรณ คุณพรหม
2344434334433.42ดี
16
10
นางสาวพรสุดา สายแวว
2344434334433.42ดี
17
11
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีใส
4444434434443.83ดีมาก
18
12
นางสาวสไบเงิน สมสวย
4444434434443.83ดีมาก
19
13
นางสาวอมรรัตน์ สุกัญญา
4444434434443.83ดีมาก
20
14
นางสาวณัฎฐนิดา วนะรมย์
3344434334443.58ดีมาก
21
15
นางสาวอรอุมา ไชยชนะ
4444434434443.83ดีมาก
22
16
นางสาวกิตติยาพร ประพันธา
4444434434443.83ดีมาก
23
17
นางสาวจิราวรรณ ใจสว่าง
4444434434443.83ดีมาก
24
18
นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว
3344434334433.50ดี
25
19
นางสาวสุดารัตน์ สุดใจ
4444434334443.75ดีมาก
26
20
นางสาววิชชุดา จาง
4444434334433.67ดีมาก
27
21
นางสาวสาวิตรี จันทวารา
2343434134423.08ดี
28
22
นางสาววรรณศิริ บำรุงผล
2343434134423.08ดี
29
2376.923.496212121
30
240.00FALSE
31
250.00FALSE
32
260.00FALSE
33
270.00FALSE
34
280.00FALSE
35
290.00FALSE
36
300.00FALSE
37
310.00FALSE
38
320.00FALSE
39
330.00FALSE
40
340.00FALSE
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1