ABCDEFGHIJKMNOPQRTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
1a, 1071с,2142a,1062c,ÕM2d,ÕM2e,LAD2g,ÕM3a,1053b,1083c,1133d,ÕM3e,ÕM3f,ÕM4a4c,1024d,ÕM4e,ÕM4f,1114h,ÕM5a6a6b,1126c,1267a7b7c7d7e8a8 vr8b,3018c8d8e8g9a9b9c9d9e9g
2
esmaspäev18.15 - 9.00vene keelvene keelvene keelvene keelkuns.ja käe/tegvene keelmuusikavene keel/308alogopeed
eripedagoog 206
vene keelvene keeleesti keel 313vene keelajalugu5/muu4elu- ja tt/õppevene keelinglise keel inglise keel 305tööõpetuskunstvene keelmatem. 308bkeh.kasvatusinglise keel 306matem. 205
elu- ja tt/õppe 113
bioloogia 308logopeed5-vene keel 213vene keel-eesti keel 210inglise keel 211eesti keel 208füüsika/- 304kunst 309vene keel 212
3
29.10 - 9.55vene keelmuusika114vene keelvene keelvene keelmatem.kunsteesti keel/306matem.keh.kasvatusmuusikavene keeleripedagoogmuusika 114matem.muusikavene keel/logvene keelmuusikaeesti keel 208
vene keel/tõ 312
inglise keelkunst 309vene keel 213matem. 308bloodusõp. 307inimeseõp. 212
elu- ja tt/õppe 113
inglise keel 305matem. 7,8 302loodusõp.matem. 205eesti keel 210eesti keel-bioloogia 308eesti keel 313vene keel 214ajalugu 207matem. 126tööõpetus
4
310.10 - 10.55eesti keelmatem.matem.eripedagoogelu- ja tt/õppeelu- ja tt/õppetööõpetusinglise keel/306vene keelmatem.matem.matem.logopeedinglise keel 211keh.kasv.matem.vene keelkeh.kasvatusvene keelinimeseõp. 212matem. 308beesti keelvene keel/logloodusõp. 304muusika 114eesti keel 313eesti keel 313vene keel 102ajalugu 207vene keelvene keel 205bioloogia 308bioloogiaeesti keel 308akunst309/eripedkeh.kasvatuspsühhol. 124gеograafia 307vene keel õttööõpetus
5
411.10 - 11.55muusika114kunstinglise keelloodusõp.elu- ja tt/õppekuns.ja käe/tegmatem.muusika114vene keelkuns.ja käe/tegloodusõp.matem.vene keel 107loodusõp.eripedagoogkeh.kasvatusmatem.4 108vene keelmatem. 312eesti keel 208vene keelmatem.inglise keel 305eesti keel 210matem. 205vene keel 213matem. 307aeesti keel 313eesti keel 7,8 306keh.kasvatustööõpetusmatem. 302matem.vene keel 308aajalugu 207ühisk10 212/vk9 111 kunst 309matem. 308bvene keel õtloodusõp. 308
6
512.10 - 12.55logopeed 206keh.kasvatustööõpetusvene keel/308aRINGvene keeleripedagoogtööõpetusvene keel 107/kkinglise keelmuusika 114eesti keel 4 313matemaatika
vene keel 312/kk
loodusõp. 304loodus6/bio7loodusõp.6eesti keel 208inglise keel 305matem. 308b
inglise keel 7,8 211
matem.eesti keel 210eripedag. 102füüsika 302vene keel 213
keem10 308/viip9 111
ajalugu 207keem308/füü304
elu- ja tt/õp 306
vene keel 212
7
613.05 - 13.50RINGkeh.kasvatuskeh.kasvatusmatem. 107vene keelelu- ja tt/õppe 5logopeed/4 RING/eriped.
vene keel 312/arv
arvuti 6/-arvutiõp.6 302ajalugu 207ajalugu 212geograafia 307loodusõp. 205matem. 308bgeo10 307/arv9 302eesti keel 210eesti keel 208
8
714.00- 14.45logopeedringmuusika 114keh.kasvatusinglise keel 211lood9/füüs10 304inglise keel 305matem.8,9 126
9
teisipäev18.15 - 9.00RING/207matem.eesti keelvene keelvene keeleripedagoogmuusika 114eesti keelmatem.matem.eesti keelvene keelmatem. 107vene keelloodusõp.rüütmika aularing2/vene 4vene keelmatem. 312eesti keel 208ajalugu5,6eesti keel 210
matem308b/geo307
keh.kasvatustööõpetustööõpetuslogopeedfüüsika 304ajal(6,8)-vene keel 213inglise keel-matem./- 308bmatem. 306inglise keel 211-elu- ja tt/õp313matem. 126
10
29.10 - 9.55vene keellogopeedvene keellogopeedkuns.ja käe/tegelu- ja tt/õppevene keelloodusõp.vene keelloodusõpetuskeh.kasvatusvene keeleesti keelloodusõp. 307vene keelmatem.vene keelloodusõp.matemaatikavene keel 312matem. 308bmatem.matem.bioloogia 308vene keel 208tööõpetustööõpetustööõpetusvene keel 213
vene keel 7,8 308a
muusika 114matem. 205inglise keel 211matem.-ühiskonnaõp./- 207vene keel 306matem. 302eesti keel 210rüütmika aulaajalugu 212
11
310.10 - 10.55vene keelvene keelinimeseõp.matem.vene keelkuns.ja käe/teglogopeedvene keel/308avene keel
keh.kasv/log206
kuns.ja käe/tegmatem.keh.kasvatusinimeseõp.kunstelu- ja tt/õppeviipe keelkunstajalugu 207inglise keel 305tööõpetusvene keeltööõpetuseesti keel 210vene keel 213matem. 205
elu- ja tt/õppe113
eesti keel 313eesti keel 7,8 306vene keelkunst 309kunst 309kunstbioloogia 308
inglise211/matem308b
ajalugu 212füüsika 304
tööõp/log/eesti210
tööõpetusmuusika 114
12
411.10 - 11.55matem.vene keel
vene/muusika114
eesti keelelu- ja tt/õpperüütmikavene keelvene keelkeh.kasvatusvene keelvene keeleripedagoogmatem.kunst 309muusika 114vene keelmatem.matem.inimeseõpetusvene keel 312inimeseõp. 313tööõpetusinimeseõp.tööõpetusinglise keel 305keh.kasvatuskeh.kasvatusvene keel102matem. 308b
inglise keel 7,8 211
matem.logopeed 206inimeseõp. 212ajaluguvene keel 308a
vene213/eesti keel210
bio10 308/viipe9 111geograafia 307bioloogia 308vene keel 306eesti keel 208
13
512.10 - 12.55loodusõp.kunstkunstmatem.kunsteesti keellogopeedmatem.inglise keel 211kuns.ja käe/tegtööõpetus2,4eripedagoogkunst 309vene keel 312eesti keelinimeseõp.inglise keel 305matem. 308bmuusika 114muusika 114
elu- ja tt/õppe102
tööõpetus/erip206
matem. 7 302logopeed(6,8)eesti keel 210füüsikamatem. 306keh.kasv/geogr.307tööõpetusfüüsika/k 304vene keel 213vene keel 208
14
613.05 - 13.50ringvene keel 107elu- ja tt/õppe 5logopeed/4vene keel 312keh.kasvatusmat.6/kk5/erimuusika 114eesti keel 208
geo307/matem308b
eripedagoog206
tööõpetusvene keel 205tööõpetuseesti keel 210tööõpetusinglise keel 305kunst 309
15
714.00- 14.45RING/log206loodusõp.6geograafia 307muusika 114matem. 308btõ tüd(9)
16
kolmapäev18.15 - 9.00logopeedlogopeedmatem.vene keelelu- ja tt/õppematem.psühholoogvene keel/308avene keelmatem.elu- ja tt/õppelogopeedvene keelvene keel 211vene keeleesti keelvene keelhääldus-eesti keel 208vene 312/kkkeh.kasvatustööõpetusvene keel 213-
inglise keel 306
inglise keel 305-keemia 308kunst 309-eesti keel 210eesti keel-
geogr.307/matem.308b
loodus9/füüs10 304keemia 208ajalugu 207matem. 126-
17
29.10 - 9.55vene keelvene keeltööõpetusmuusikavene keel/logelu- ja tt/õppematemaatikainimeseõp.inglise keelvene keeleripedagoogvene keelmuusikalogopeed 208matem.matem.elu- ja tt/õp/log
vene2/inglise4 211
eesti keelinglise keel 305kunst 309matem.tööõpetusmatem. 308bloodusõp. 304ajalugu 212vene keel 213-bioloogia 308matem.-ajalugu 207vene keelvene keel 308ageograafia 307eesti keel 313bioloogia 208eesti keel 210matem. 126keh.k/eriped206
18
310.10 - 10.55keh.kasv.keh.kasv.vene /kkmatem.muusikamuusikavene keelmatem./205matem.vene keelvene keelmuusikamatem.matem. 107eesti keeleripedagoogmatem.vene keelmatemaatika
ühiskonnaõp. 207
matem. 308binglise keelmatem.keh.kasvatuseesti keel 210vene keel 213loodusõp. 304vene keel 102eesti keel 313eesti keel 7,8 ltloodusõp.log/eriped 206tööõpetustööõpetuseesti keel 308akeemia 308matem. 306vene keel 214kunst 309vene keel õtinimeseõp. 212
19
411.10 - 11.55vene keelloodusõp.vene /kklogopeedmatem.vene keeleesti keel/306loodusõpetusinimeseõpetusrüütmikatööõpetusloodusõp.eesti keel 313kunstvene keelkeh.kasvatuskunsteripedagoogvene312/ kkinglise keel 305inimeseõp.keh.kasvatuskunst 309vene keel 208matem. 205keh.kasvatusvene keel 213
vene keel 7,8 308a
eesti keelajalugu 212matem. 302geograafiaajalugu aulamatem. 308binglise keel 211tööõpetusfüüsika 304keh.kasvatusmatem. 126
20
512.10 - 12.55vene keeleesti keelinglise keel/214kunstkunstelu- ja tt/õppeeripedagoogRINGlogopeedkuns.ja käe/tegeesti k4 313loodusõp.211loodusõp. 312vene kell
vene keel/log210
eesti keel 208ajalugu 212matem. 102kunst 309matem. 205füüsika 304kunst 309matem/k 308bvene keel 111keh.kasvatusvene keel 213elu- ja tt/õp306vene keel 210
21
613.05 - 13.50eriped206matem. 5keh.kasvatusvene keel 312loodusõp.5,6/eriajalugu6 207vene keel 213matem. 308brüütmika aulainglise keel 305matem. 7,8 302vene keel 205geograafia 304eesti keel/- 210kunst 309tööõpetus7,8tööõpetus
22
714.00- 14.45eripedagoog 206füüsika 304logopeed/- 306tööõpetus7,8tööõpetus
23
neljapäev18.15 - 9.00vene keeleesti keelmatem.vene keelmatem.matemaatikavene keelmatem.eesti keellogopeedlogopeedvene keeleesti keel 313psühholoog 124ühiskonnaõp.5elu- ja tt/õppevene keel-tööõpetusvene keel 312eesti keelvene keelajalugu 207matem. 308b
eripedagoog 206
kunst 309vene keel 212inglise keel 305matem. 7,8 302matem.-geograafia 307keh.kasvatusinglise keel 211vene keel 213matem. 306muusika 114keh.kasvatuselu- ja tt/õp208loodusõp. 308
24
29.10 - 9.55vene keeleripedagoogvene keelinimeseõp.kuns.ja käe/tegvene keelinimeseõpetus
vene/muusika114
vene keel
vene keel/log112
eripedagoogeesti keellogopeedinglise keel 211vene keelkeh.kasvatusvene keelvene keel/log2 keh.kasvatusvene keel 312matem. 308bmuusika 114eesti keel 210eesti keel 208bioloogia 308matem. 205inglise keel 305kuns.ja käe/teggeograafia 307vene keel-vene keel 213inimeseõp.vene keel 308a
tööõpetus/eriped.206
eesti keel 313ajalugu 207keh.kasv./eri206keh.kasvatusmatem. 126
25
310.10 - 10.55matem.matem.loodusõp.eripedagoogvene keel/logkuns.ja käe/tegmatemaatikamatem.logopeedmatem.elu- ja tt/õppevene keeleesti keelkeh.kasvatusmatem.matem.matem.matem.vene keelmuusika 114vene keel 312ajal 6,7/ühisk 5tööõp loodusõp. 304vene keel 313kunst 309bioloogia 307muusika 114vene keel 213
vene keel 7,8 308a
eesti keelinimeseõp. 205keemia 308keemiaajalugu aulainglise keel 211
inim10 212/vene9 306
matem. 302matem. 308bmatem. 306eesti keel 208
26
411.10 - 11.55eesti keel 105matem.vene /tööõp.eesti keelmatem.keh.kasvatuseripedagoogkeh.kasvatusvene keelvene keelmatem.inimeseõp.inimeseõp.matem 107eesti keel inimeseõp.muusika 114viipe 2/rob4 205vene keelinglise keel 305ajalugu 207vene keel/log5tööõp matem. 308bkunst 309eesti keel 313eesti keel 313matem. 208keh.kasvatus
inglise/arvuti6 302
keh.kasvatuskeh.kasvatuseripedagoogkeh.kasvatusfüüsika304/eesti 210geograafia 307inglise keel 211vene keel 213muusika 114vene keel 212
27
512.10 - 12.55RINGtööõpetusvene /kk/308aeesti keelkeh.kasvatustööõpetustööõpetusvene keel 107kuns.ja käe/tegkeh.kasv.4matem. 312eesti keel 313mat 5,6/geo7matem.vene keel 213inglise keel 305ajalugu 212
elu- ja tt/õppe 113
matem. 308b
inglise keel 7,8 211
matem. 205muusika 114ühiskonnaõp. 207keh.kasvatuslogopeed 206eesti keel/- 213vene keel 306loodusõp. 308
28
613.05 - 13.50logopeedRING
eriiped301/log206
elu- ja tt/õppeeesti keel 208muusika 114vene keel 5,6loodusõpetusinglise keel 305eesti keel 210eesti keel 313eesti keel 7,8 211vene keel 205matem. 306matem./- 308b
keem10 308/viipe9 111
keemia/- 308keh.kasvatus
29
714.00- 14.45RINGlogopeed 206logopeed 305keemia/- 308inglise keel 211ühiskon.9/- 207tööõpetus 8,9
30
reede18.15 - 9.00vene keeleripedagoogvene keelvene keelkuns.ja käe/tegvene keelmatemaatikavene keelmatem.matem.eripedagoog-vene keelloodusõp. 307vene keeleesti keellogopeedmuusika 114matemaatikavene keel 312eesti keel 208matem.keh.kasvatuslogopeed 206vene keel 207inimeseõp. 212matem. 205-vene keel 213
vene keel 7,8 308a
tööõpetus/erip301
-inglise keel 211matem.keh.kasvatuseesti keel 210muusika 114matem. 302matem. 308btööõpetusloodusõp. 308
31
29.10 - 9.55vene keelpsühholoogvene keelmatem.rüütmikaelu- ja tt/õppelogopeedvene keelvene keelvene keel/logelu- ja tt/õppevene keelkeh.kasvatusmuusika 114matem.tööõpetusvene keel
vene 2/inim4 309
tööõpetusvene keel 312/tõajalugu 207inglise keelmatem.keh.kasvatuskärjääriõp. 212vene keel 213geograafia 307-matem. 308btööõpetusvene keel 205eesti keel 210eesti keelmatem. 306füüsika 304bioloogia 308eesti keel 208bioloogia 308tööõpetusvene keel 211
32
310.10 - 10.55kunstvene keelvene keelkeh.kasv.keh.kasvatuskuns.ja käe/tegvene keelmatem./tõ /205eripedagoogloodusõp.logopeedkeh.kasvatusmatem.eesti keel 313tööõpetus/loglogopeedmatem.vene2/ing4 211eesti keeleesti keel 208matem. 308bvene keel/log6eesti keel 210kärjääriõp. 212loodusõp. 304geograafia 307vene keel 213tööõpetusmuusika 114inimeseõp.muusika 114muusika 114inglise keelvene keel 308abioloogia 308matem. 306vene keel 211
ühisk9/inim7,8 207
arvutiõp. 302matem. 126
33
411.10 - 11.55tööõpetustööõpetusmuusika 114loodusõpetustööõpetus
inimeseõpetus
muusika 114vene keelmatem.eripedagoogtööõpetustööõpetusvene keelkuns.ja käe/tegvene keel loodusõpetusmatem. 304inglise keel 305eesti keelvene keelmatem. 308binimeseõp. 210bioloogia 307kunst 309keemia 308vene keelloodusõp. 205matem. 302vene keelinglise keel 211
ajalugu207/eriped206
ajalugu 212logopeed 308avene keel 213elu- ja tt/õp306inglise keel 208
34
512.10 - 12.55logopeedkeh.kasvatus
vene /kunst /308a
tööõpetustööõpetuskunstkunstvene keel 107vene keelkuns.ja käe/tegeesti4 313loodusõp. 304vene keel 312keh.kasv/-vene keelinimeseõp. 208tööõpetusvene keel 102ajalugu 207inimeseõp. 205muusikakeemia 308vene keel 213vene keel 111matem/k 302muusika 114tööõp.9/ajal7,8
35
613.05 - 13.50logopeed 211elu- ja tt/õplogopeed 206loodusõp. 312loodusõp./-geograafia 307tööõpetusinimeseõp. 208keh.kasv.eesti keel 313inglise keel 305tööõp.9/inim7,8
36
714.00- 14.45inglise keel/k 211logopeed 306geograafia 307
log206/tööõp.t (9)
37