tunniplann 2020-2021
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
1a, 1061b, ÕM1e, 2142a, 1052b, 1082c, ÕM3a, 1073b, ÕM3c, ÕM3e, 1023g,õm4a, 308b5a, 2075b, 1126a, 2136b-212,6j-lt6c, 1266d, 3016f, 3026g, 1136h, aula7a, 3057b, õt7c, 2057d, 3047e, 2118a, 2108b, ÕM8c, 3139a, 2089b, 1119c, 3089d, 3079e, 3069j, 3139k
2
esmaspäev18.15 - 9.00vene keel/------------vene keelmatemaatikainglise keel----------matemaatika
loodusõpetus
matemaatikalogopeedVene keelvene keelmuusikaLoodusõpetus/-eesti keelmatemaatika/ltvene keeleesti keel-------eesti keel 302-------eesti keel/308+
matemaatika
kehaline kasvatus
eripedagoogeesti keelkirjandus/205elu- ja tt/õppe
matemaatika
ajaluguviipekeel8,9eripedagooginglise keel/-loodusõpetus/-
inimeseõpetus7,8
keemia
3
29.10 - 9.55vene keel
matemaatika
matemaatika
vene keelmatemaatikavene keeleesti keelmatemaatikavene keelvene keelInglise keelloodusõpetuskirjanduseesti keelloodusõpetusinglise keel/ltmatemaatikavene keeleesti keel 211
matemaatika 302
tööõpetus
geograafia/matem
vene keelmatemaatikageograafiageograafia
matemaatika/308
matemaatikavene keelkirjandusmatem304/matemmuusikaajalugueesti keel/kk
kehaline kasvatus
ajalugu
4
310.10 - 10.55muusikamuusikamuusikavene keel/kk
keh. kasvatus
muusikavene keelvene keel
loodusõpetus
matemaatika
Muusikamatemaatikaeesti keelmatemaatikavene/eripedajalugutööõpetus/erip.arvutiõpetus
arvutiõpetus 302
arvutiõpetusmatemaatikakunsteesti keellogopeedeesti keelajalugufüüsikavene keeleesti keel
ingl/saksa305,301
vene keel1-9matemaatikamatemaatikavene keelloodusõpetusbioloogia
5
411.10 - 11.55matemaatikaeesti keel
sots.pedagoog
keh. kasvatusvene keel
matemaatika
vene keelkunst
vene keel/log.
kunstMatemaatikainglise keelajalugumuusikakirjandusvene keeltööõpetus/vene
loodusõpetus
loodusõpetus 105
inglise keel 302
elu- ja tt/õppe
inimeseõpetuskunstvene keelmatemaatikavene keel
kehaline kasvatus
muusikabioloogiamatemaatikaeesti/muus1/logeesti keelfüüsika
ajalugu/elu- ja tt/õp
matemaatikaeesti keel
6
512.10 - 12.55
-/keh.kasvatus
vene keelvene keellogopeed
loodusõpetus
loodusõpetus
keh. kasvatus
Tööõpetustööõpetusvene keel/töökunstmatemaatika
vene keel/keh.kasv.
muusikaeripedagoog
matemaatika 302
loodusõpetus 102
loodusõpetusinimeseõpetusinglise keelbioloogiakehaline kasvatuseesti keel308bkehaline kasvatuskirjandusmatemaatikaeesti keelinglise keel
7
613.05 - 13.50muusikalogopeed
ühiskonnaõpetus 5
inglise keeleesti keel/ltloodusõpetus6
kehaline kasvatus
eesti keel/306kunstajalugu 9kirjandus/-tööõpetuskirjandus
8
714.00- 14.45logopeed
kehaline kasvatus
muusikaloodusõpetus 9
ühisõpetus/töö/-
tööõpetus
ühisõpetus/töö
9
teisipäev18.15 - 9.00vene keelvene keelvene keeleesti keelmatemaatikaeripedagoogmatemaatika
inimeseõpetus
matemaatika--------Vene keelmuusikainglise keelloodusõp5/log4matemaatikaeesti keel/ltvene keelajalugu--------kirjandus 102tööõpetusvene keel/313ajalugumatemaatikamatemaatika------------inglise keelelu- ja tt/õppe/erikunstbioloogiaviipekeel 1-9tööõpetusfüüsika/-sots.pedagoog/-vene keeleesti keel
10
29.10 - 9.55vene/tööõp.tööõpetus
matemaatika
vene keelkunstvene keelmuusikavene keel
inimeseõpetus
vene keelEripedagoogeesti keelloodusõpetusinglise keeltööõpetusinglise keel/ltvene keel
matemaatika
logopeedmuusikalogopeedkirjandus/210tööõpetusvene keelajalugumatemaatikakunstrüütm/matem9ajalugukeemia
vene keel1/eesti213
matemaatikaeesti keel/-vene keelvene keelgeograafia
11
310.10 - 10.55eesti keelkunsteripedagoogvene keelvene keel
matemaatika
vene keel
tööõp/eriped.
vene keel
matemaatika
Matemaatikavene keelmatemaatikavene4,kir5,6/log
vene keel/tööõpetus
tööõpetuskunstinglise keelvene keel 113eesti keel 302rüütmika
matemaatika309
inglise keeltööõpetustööõpetustööõpetusajalugu
vene2,3,4/kõnear9
inglise keeleesti keel212
matem307/vene keel
bioloogiakeh. kasvatusmuusikainimeseõpetus
keh. kasvatus
12
411.10 - 11.55tööõpetuslogopeedtööõpetus
inimeseõpetus
eesti keel
keh. kasvatus
kunst/k.kasv
keh. kasvatus
kunst
inimeseõpetus
Keh.kasvatusvene keel/kkkeh. kasvatusmatemaatika
vene keel/keh.kasv.
vene keel/ltmatemaatikamuusikamuusika 114
matemaatika 302
vene keel
matemaatika309
loodusõpetus
loodusõpetusvene keelmuusikaeesti keel207kunst2,3,4
matemaatika
ühis/õpetusingl 301/eriped1geograafiainglise keelmatemaatikakunstinglise keel
13
512.10 - 12.55
eriped/muusika
keh.kasvatusmuusika
sots.pedagoog
tööõpetus
vene/muusika
keh. kasvatus/-
keh. kasvatus
Kunstmatemaatikavene keeleesti/arvuti/log4loodusõpetusmatemaatika/lteesti keel
matemaatika 302
elu- ja tt/õppe
tööõpetus
kehaline kasvatus
tööõpetus
elu- ja tt/õp2,3,4/töö9
ingl/saksa305,312
tööõpetus/tööeesti keel/-/kk
kehaline kasvatus
ajalugu
14
613.05 - 13.50inimeseõpetuskeh.kasv4,5/kk6eesti keel
vene keel/tööõp/lt
loodusõpetus6/log
inglise keel 302
tööõpetustööõpetustööõpetus9matemaatikatööõpetusajalugu/-eesti keel
15
714.00- 14.45Muusikaeripedagoogajalugu6logopeedingl 8,9ajalugu7,8
16
kolmapäev18.15 - 9.00vene keel------------vene keelmatemaatikavene keelvene keelmatemaatikavene keel
eesti keel/log
psühholoog-----------kunstvene keelmatemaatika 4,5loodusõpetusLoodusõpetusvene keel
inimeseõpetus
-------vene keel 102vene keelinglise keel
keh. kasvatus
matemaatikamatemaatikainglise keeleesti keel
elu- ja tt/õppe/log/arv
geograafiamatemaatikarob8/vene1,3,9ajaluguvene keeltööõpetus(t)+tttööõpetuskirjandus
17
29.10 - 9.55kunstvene keel
matemaatika
vene keelmatemaatikalogopeedinglise keel
eesti keel/log
matemaatikavene keelVene keelloodusõpetusinglise keelvene keeleesti keelmatemaatika/ltmatemaatika
keh. kasvatus
keh. kasvatuskeh. kasvatus
elu- ja tt/õppe
ajalugu
matemaatika
eesti keelinglise keelkirjandusbioloogiamatemaatikavene keelvene keelvene1,3/kir8,9kunsteesti keeltööõpetus(t)+tttööõpetusgeograafia
18
310.10 - 10.55matemaatika
matemaatika
logopeedvene keel/kk
keh. kasvatus
inimeseõpetus
vene keelmatemaatikavene keel
matemaatika
Matemaatika
kehaline kasvatus
kunst
loodusõp-s/inimõp
vene keelvene keelloodusõpetuskirjanduseesti keel 113
inglise keel 302
kunstbioloogiapsühholoogvene keelbioloogiabioloogia
matemaatika/308+
kunstinglise keelgeograafia
matem308b/matem
inglise keeltööõpetuseesti keel/kunstmatemaatikatööõpetus
19
411.10 - 11.55vene keel/kkeesti keelkunstloodusõpetus
loodusõpetus
vene keelvene keelvene keel
loodusõpetus
Logopeedeesti keel
vene keel/keh.kasv.
keh. kasv4,5/eritugi
ajalugueesti keel/ltinimeseõpetuskunstkunst 309kunstmatemaatikaeesti keelvene keelajaluguvene keelloodusõpetuskirjandus/114vene keeltööõpetuskeemiakeh. kasvatusvene keelinglise keelmatemaatikamatemaatikainglise keel
20
512.10 - 12.55
keh. kasvatus
kunstlogopeed
inimeseõpetus
tööõpetusEesti keelvene keelmatemaatika
inglise keel 4,5,6/-
vene keel/arvuti
vene keel/arvutiõp.
eesti keellogopeedvene keel 102ajalugukeh. kasvatuskirjandussots.pedagoog
matemaatika/302
keh. kasvatusajalugueesti keel/log9bioloogiatööõpetus(p)+ttajalugumatemaatika
21
613.05 - 13.50eripedagoogtööõpetuseripedagoogeesti keelmatemaatikalogopeedloodusõpetus
sots.pedagoog
sots.pedagoogeesti keel/309vene keel/114arvutiõpetus9ühis/õpetusajalugu 8,9keemia/-tööõpetus(p)loodusõpetusmatemaatika
22
714.00- 14.45inimeseõpetuskärjeeriõpetuseripedagagoog
keh.kasvatus/log
geograafialogopeed/eripedeesti keel
23
neljapäev18.15 - 9.00vene keelvene keel--------------matemaatikavene keelvene keelmatemaatika
loodusõp/erip.
vene keel-------
Inimeseõpetus
eesti keeleesti keelvene keel4,5/-ajalugukunstvene keel
matemaatika
eesti keel 302
loodusõpetus 102
keh. kasvatus
matemaatika/309
logopeedvene keeleesti keel-------geograafiaelu- ja tt/õppekeemiafüüsikavene keel1-9/logkeh. kasv.vene keelinim/elu- ja tt/õptööõpetus8,9vene keel
24
29.10 - 9.55vene keel
matemaatika
loodusõpetus
vene keel/muus
tööõpetuseripedagoogeesti keelvene keel
lood/vene/erip.
vene keelVene keel
kehaline kasvatus
loodusõpetus
ajalugu/muus/log
inglise keelajaluguvene keeltööõpetustööõpetustööõpetustööõpetus
matemaatika/309
eesti keelvene keel
kehaline kasvatus
vene keelinglise keel/304matemaatikaeesti keelbioloogia
kirjandus8,9/vene1,3
logopeedkirjandusloodusõp-s/logeesti keelkirjandus
25
310.10 - 10.55eesti keel
loodusõpetus
tööõpetusvene keel/logvene keel
matemaatika
vene keelmatemaatikamatemaatika
matemaatika
Logopeedinglise keel
ühiskonnaõpetus
keh.k.4,5/eriped6
inglise keelinimeseõpetusmatemaatikainglise keelkirjandus 112
matemaatika 302
matemaatikaloodusõpetus
loodusõpetus
kunstkunstinimeseõpetusvene keel/208kunstmuusikatööõpetushääldusõp.1-9keemiamatemaatikavene keelvene keeleesti keel
26
411.10 - 11.55loodusõpetuslogopeedvene keelinglise keeleesti keellogopeedk.kasvatustööõpetus
keh. kasvatus
tööõpetusVene keelvene keeltööõpetuseesti keelvene keelloodusõpetuseesti keel
loodusõpetus
loodusõpetus 306
elu- ja tt/õppe
ajalugu
matemaatika
inimeseõpetussots.pedagoogmatemaatikakeemiavene keel2,3,4
matemaatika
matemaatikamuusika1-9vene keeleesti keelkunstvene keelfüüsika
27
512.10 - 12.55logopeed
keh. kasvatus
eripedagoogkunstvene keel/-vene keeltööõpetusEesti keelmatemaatikamatemaatikatööõpetusmatemaatikamuusikainimeseõpetus
inimeseõpetus 306
vene keel/112eesti keelajaluguvene keel3,4
ingl/saksa212,312
loodusõp3,8/geogr9
eesti keelgeograafiamatemaatikabioloogia
28
613.05 - 13.50
keh. kasvatus
logopeedvene keeltööõpetus5/kk6keh. kasvatusmatemaatika/ltkeh.kasvatuskirjandus/313füüsikaeesti keel213inglise k/8,9
matemaatika/-
muusikakeemia
29
714.00- 14.45eesti keel/ltarvutiõpetuskeh.kasvatusarvutiõp.8,9muusika/-inglise keelmuusika
30
reede18.15 - 9.00vene/matemeripedagoogvene keeleesti keelvene keel-----------inglise keelvene keeleesti keel-------Vene keelvene keeleesti keelvene keel 4,5/-kirjandusvene keelmatemaatikaajalugu
matemaatika 302
vene keel 102
elu- ja tt/õppe
muusika
inimeseõpetus
vene keel-------kunst
matemaatika/309
muusikafüüsikaeesti keelvene1,9/viipkeelinglise keellogopeed/-logopeedloodusõp.füüsika
31
29.10 - 9.55logopeedvene keelvene keelvene keelmatemaatikavene keelvene keel
eesti keel/log
matemaatikavene keelPsühholoogmatemaatikakirjandusvene keel 4,5,6eesti keelkirjandus
vene keel5/loodus6
matemaatika
ajalugu 113
inglise keel 302
vene keelinglise keel/113muusikaloodusõpetusmatemaatikainglise keeleesti keelkunstkeh.kasv.füüsikavene1,8/bio9 313matemaatikakunstmatemaatikaloodusõp.kunst
32
310.10 - 10.55vene keel
matemaatika
logopeedvene keel/töömuusika
matemaatika
vene keel/töö
matemaatikamuusikamuusikaMatemaatikainglise keelvene keel/kkinglise keelkunstmatemaatika/lttööõpetuseesti keel
eripedagoog 302
inimeseõpetusmuusikainglise keelvene keeleesti keelinimeseõpetuseesti keelinimeseõpetus
vene keel/log/elu-tt9
kirjandusgeograafia
kunst1,3,9/viipekeel8
füüsikakeemiakeh.kasv.matemaatika8,9matemaatika
33
411.10 - 11.55vene keel/töötööõpetuseesti keeltööõpetus
inimeseõpetus
tööõpetustööõpetusmuusikavene keellogopeed
Loodusõpetus
eesti keelmatemaatikamatemaatikamatemaatikainglise keel/lttööõpetusvene keel
inglise keel 302
eesti keelvene keeleesti keelmuusikamuusikamatemaatikakeemiakunst
inimeseõpetus
vene keelmatem307/matem
ühiskonnaõp.
keh.kasv.vene keelvene keelkeh.kasv.
34
512.10 - 12.55RINGkeh.kasvatusRINGRINGkunstRINGRINGRINGRINGRINGRINGRINGRINGRINGgeograafiaeripedagoogeesti keelinglise keel/301matemaatika3,4logopeedkirjandus
loodusõp9/inimõp.3,8
logopeed
ühisõp/inimõp.
vene keel
ühisõp/inimõp.
35
613.05 - 13.50inglise keeleesti keel4,5,6/-loodusõpetuskeh.kasvatusgeograafia
sots.pedagoog
muusikaeesti keel 9
sots.pedagoog
bioloogia/-
tööõpetus9/log/sots
matemaatika
36
714.00- 14.45keh.kasvatuseripedagoog/-tööõpetus9
37
Loading...