ม.1_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกฤตนัย ไวยุกรณ์
ม. 1/1
0.00FALSE
8
2
เด็กชายกิตตินันท์ หกพันนา
ม. 1/1
0.00FALSE
9
3
เด็กชายชนันธร สอนอาจ
ม. 1/1
0.00FALSE
10
4
เด็กชายณภัทรสพล เหล่าสาร
ม. 1/1
0.00FALSE
11
5
เด็กชายธนกฤต สายแวว
ม. 1/1
0.00FALSE
12
6
เด็กชายธนภัทร นิลเลิศ
ม. 1/1
0.00FALSE
13
7
เด็กชายธัชพงษ์ จารุวงศ์
ม. 1/1
0.00FALSE
14
8
เด็กชายนราธิป ทรัพย์ศิริ
ม. 1/1
0.00FALSE
15
9
เด็กชายปวีณ์กร สุนทรสถาพร
ม. 1/1
0.00FALSE
16
10
เด็กชายปัญญา หอมกลิ่น
ม. 1/1
0.00FALSE
17
11
เด็กชายณัฐศุกิตติ์ เกษกุล
ม. 1/1
0.00FALSE
18
12
เด็กชายศุภโชค สาขี
ม. 1/1
0.00FALSE
19
13
เด็กชายสิทธิทัศน์ อมรวงค์
ม. 1/1
0.00FALSE
20
14
เด็กชายเขมวัฒน์ ตะใบดี
ม. 1/1
0.00FALSE
21
15
เด็กชายพุทธิภัสส์ คณากรณ์
ม. 1/1
0.00FALSE
22
16
เด็กชายนิพิฐพนธ์ โสมณวัตร์
ม. 1/1
0.00FALSE
23
17
เด็กหญิงกัญญณัช การะเกต
ม. 1/1
0.00FALSE
24
18
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ซื่อสัตย์
ม. 1/1
0.00FALSE
25
19
เด็กหญิงจิดาภา บุญประกอบ
ม. 1/1
0.00FALSE
26
20
เด็กหญิงจิราพร พิมพกุล
ม. 1/1
0.00FALSE
27
21
เด็กหญิงจุฑามณี คุณวุฒิ
ม. 1/1
0.00FALSE
28
22
เด็กหญิงญาดา เคนบุบผา
ม. 1/1
0.00FALSE
29
23
เด็กหญิงนันทิยา หนูแก้ว
ม. 1/1
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงบุญมณี ทรงทอง
ม. 1/1
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงปาริฉัตร พรพรม
ม. 1/1
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงพรรณ์พษา โสดามรรค
ม. 1/1
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงพัชรา คณุมาศ
ม. 1/1
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงพัทร์ธีรา ภูนาเหนือ
ม. 1/1
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงพานรินทร์ รัตนบำรุง
ม. 1/1
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงเพชรลดา พุ่มแก้ว
ม. 1/1
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงภาณิชา พลอำนวย
ม. 1/1
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงยลธิดา ริปันโน
ม. 1/1
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงยุพิน สีม่วง
ม. 1/1
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงโสภิดา หนองขุ่นสาร
ม. 1/1
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงอรณิชา สร้อยสนธิ์
ม. 1/1
0.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
480.00FALSE
55
490.00FALSE
56
500.00FALSE
57
510.00FALSE
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu