แบบสำรวจรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย ป.4-ม.3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
3
แบบสำรวจรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
5
6
ลำดับที่โรงเรียนชื่อ - นามสกุล
7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชื่ั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชื่ั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3
8
1อนุบาลเมืองสตูลนางสาวฮาซาน๊ะ หลงสมันนายอิซา อัสนีย์นายอิซา อัสนีย์---
9
2บ้านโคกประดู่นางสาวอินทิรา มะอาลานางสาวสุวรรณา ชาญน้ำ
10
3บ้านกุบังจามังนางณัฐจิรา ดาราหมานเศษ
11
4บ้านทุ่ง
12
5ไทยรัฐวิทยา 40นางณิชารีย์ สุวรรณรัตน์นางชนิสรา ปันดิกา
13
6บ้านใหม่
นางสาวพลอยพิสุทธิ์ เหล่าทอง
-นางกัลญา เมธีลักษณ์นางกัลญา เมธีลักษณ์นางกัลญา เมธีลักษณ์นางกัลญา เมธีลักษณ์
14
7บ้านปาเต๊ะ---นางสาวอรพรรณ ชาชะนางสาวอรพรรณ ชาชะนางสาวอรพรรณ ชาชะ
15
8บ้านควนนายขจรศักดิ์ ธังดิน
16
9บ้านเกตรีนางภาณุมาศ กูสนั่นนางภาณุมาศ กูสนั่น---
17
10บ้านกาเนะ
18
11บ้านทุ่งวิมานนางสุใบดา ใบหลีนางสุใบดา ใบหลีนางสุใบดา ใบหลี
19
12บ้านกาลูบี
20
13วัดหน้าเมืองนางสาวสุทิศา ชูเอียดนายเจริญ แซ่เฮ่านางพัชรี หลงกาสา---
21
14บ้านวังพะเนียดนางสาวนิศาฤกษ์ วงศ์ชนะนางสาวนิศาฤกษ์ วงศ์ชนะนางสาวนิศาฤกษ์ วงศ์ชนะ---
22
15บ้านนาแคนายอ๊อด หนูชูสุกนายสมทบ เมืองสุวรรณนายสมทบ เมืองสุวรรณ---
23
16อนุบาลสตูล1.นายอิสมาแอน ดาแล่หมัน1.นางเพ็ญศรี ช่วยมณี1.นางวนิดา ศิริวัฒน์
24
อนุบาลสตูล2.นางสาวอัสมา ล่านุ้ย2.นางอุไร ฉ้วนกลิ่น
25
อนุบาลสตูล
3.นางรุ่งทิวา การดาสุวรรณ
26
17บ้านคลองขุดนายพงศกร แคยิหวานางสุภาวดี แก้วเนื้ออ่อน
27
บ้านคลองขุด
28
18บ้านเขาจีน
29
19บ้านไทรงาม
30
20บ้านท่าหิน--
นางสาวยารอหน๊ะ เมืองเล่ง
31
21บ้านนาลาน
นางสาวสิริลักษณ์ สังข์สมบูรณ์
นายเศียร หาหลังนายนิพนธ์ รัตนประพันธ์
32
22บ้านควนขันนางกัญรภา อภิรเดชมนตรี
นางสาวนุจรี เจียงศรีภัณฑ์
นางสุจิตรา ตรีพันธ์
33
23บ้านเจ๊ะบิลัง
นางสาวสุจี จันทร์จิตตะการ
--
นางสิริญาภรณ์ ปึงสิริชัยกุล
นางสิริญาภรณ์ ปึงสิริชัยกุล
-
34
24บ้านหาดทรายยาว---
35
25บ้านตันหยงโปนางสาวปวีณา ใบหลี
36
26บ้านฉลุงนายครรชิต เอกจิตต์นายครรชิต เอกจิตต์นายครรชิต เอกจิตต์---
37
27บ้านเนินสูงนายโสภณ หลีโส๊ะนายโสภณ หลีโส๊ะ
38
28บ้านกาลันยีตันนางซาเราะห์ วัฒนะนางซาเราะห์ วัฒนะนางซาเราะห์ วัฒนะ
39
29บ้านบันนังปุเลานางวีระวรรณ รักสุวชนนายวรวิทย์ สง่าบ้านโคก
40
30บ้านตำมะลังเหนือนางพีรพร เจริญพรภักดีนางพีรพร เจริญพรภักดี----
41
31บ้านตำมะลังใต้นางสาวฟาตีมะห์ ยีหมัดนางซูเฟียนา ดาแลหมันนางอานีญา เปรมใจ
42
32
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
นางสาวกณิศา ชี้เจริญ-----
43
33บ้านเกาะยาวนางวนิดา สุขสง่านางวนิดา สุขสง่านางวนิดา สุขสง่า
44
34
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
------
45
35บ้านตันหยงกลิงนางสาวรุ่งทิพา สะอินางสาวกวิสรา โต๊ะดุสนนายทวี สุวาหลำ
46
36บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนานายฮาโรน บิสลีหมีนนายมาลิก เกษมสันนางสาวมริสา เส็นติระนางสาวจุทามาศ โต๊ะหมูดนายฮาโรน บิสลีหมีนนางสาวมริสา เส็นติระ
47
37บ้านเกาะอาดัง-นายเตชา สุทธินนท์นางนุชนารถ ยาบาจิ---
48
38บ้านเกาะยะระโตดนุ้ยนายฟาอิส หลีดินซุดนางสาวนุชรินทร์ กามาจินางสาวณัฐชา สาและ
49
39อนุบาลละงูนางสาวสิริพร แก้วอรุณ
50
อนุบาลละงู
51
40บ้านไสใหญ่
52
41บ้านปิใหญ่นางสุชาดา ง๊ะสมันนายอุเซ็ง อิสแมนายพงษ์ศิริ จิเบ็ญจะ---
53
2
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
นางกฤษณา ชาสุวรรณนางกฤษณา ชาสุวรรณนางกฤษณา ชาสุวรรณ---
54
43บ้านคลองน้ำเค็มนายเจริญ กุลนุวงศ์ - - - - -
55
44บ้านโกตา---
56
45บ้านห้วยไทร
57
46บ้านห้วยมะพร้าวนางสาวมาเรียม แดงหลังนายดาโหด ดินเตบนายชิตนนธว์ รักสุวชน
58
47บ้านปากปิงนายนพดล ดาเร๊ะหมีน
นางสาวกรรณิการ์ เสือแสง
59
48บ้านปากละงูนางยูไวเร๊าะ ชำนาญเพาะนางยูไวเร๊าะ ชำนาญเพาะนางยูไวเร๊าะ ชำนาญเพาะ---
60
49บ้านในเมือง------
61
50บ้านเกาะยวนนายอำนวย ปูปานนางพรรณี บินรินทร์นางสาวสลิตา เหร่บุตร---
62
51บ้านปากบางนางจินดา อโณทัยนางจินดา อโณทัย
63
52บ้านท่าชะมวงนางอำพันธ์ ชูแก้วนางสาวศิรานิจ หลังแดงนางสาวศิรานิจ หลังแดง---
64
53บ้านบากันโต๊ะทิด
นายฟารูก อับดุรรอชีด หมั่นทวีวัฒน์
นายฟารูก อับดุรรอชีด หมั่นทวีวัฒน์
นายทวีศักดิ์ หลีหาด---
65
54บ้านโคกพยอมนางสาวฟานิดา ขาวเชาะนางสุนิศา วัชระวรพงศ์นางสาวฟานิดา ขาวเชาะ
66
55บ้านนาพญา--
67
56บ้านบ่อหิน - - -
68
57บ้านดาหลำนางอ้อมใจ เหมสนิท----
69
58บ้านหัวควนนายอุเชน ไชยภูมินายวิรัตน์ คลังข้อง
70
59บ้านนางแก้วนางสุจิตรา อับดุลลาห์นางสุจิตรา อับดุลลาห์นางสุจิตรา อับดุลลาห์
71
60บ้านทุ่งไหม้นายอิสหาก นุ้ยโส๊ะนางสุคนธ์ ศรีพุฒนางจินดา สงสุรินทร์
72
61บ้านหนองหอยโข่งนายวิมล เศียรอุ่นนายวิมล เศียรอุ่นนายวิมล เศียรอุ่น---
73
62บ้านวังสายทองนางกอบกาญจน์ กาญจนรัตน์-----
74
63บ้านนาข่านางอรุณี​ งะหมาดนางอรุณี​ งะหมาดนางอรุณี​ งะหมาด
75
64บ้านหาญนายประดิษฐ์ สองเมืองนางสาวอพินญา เตี้ยเล็กนางวัลลัดดา สุขหรรษา
76
65บ้านตะโละใสนางสุพินดา เหมรา-----
77
บ้านตะโละใสนางสาวสุปราณี แดงงาม-----
78
66บ้านปากบารานางคอลีเย๊าะ หลังชายนางคอลีเย๊าะ หลังชายนางคอลีเย๊าะ หลังชาย - - -
79
67บ้านลาหงา------
80
68บ้านบ่อเจ็ดลูกนางสาวซูไรดา ดาหาลีนางสุดา อัลมาตร
นางสาวยุพาภัทร์ ทองขวัญสุข
81
69บ้านท่ายางนางสาวนัตรียา เจ๊ะเล็มนางสาวนัตรียา เจ๊ะเล็ม นายธีรพล ปากบารา
82
70บ้านท่าพยอมนางวิไล บินวาหะ
83
71บ้านเกาะบูโหลนนางเสาวนีย์ ท้ายวังนายอนิวรรต บูเทศ----
84
72บ้านบุโบยนายอารอปัน หลงหันนายอารอปัน หลงหันนายธีรวุฒิ ชำนาญนา---
85
73บ้านสนกลาง
86
74บ้านตันหยงละไน้นายขวัญชัย หิมมานายศุภวิทย์ จิเหมนางสาวขนิษฐา สะอา
87
75บ้านกาแบงนางสาวนพวรรณ นิลสกุลนางสูรีณี กาเจ
88
76เพียงหลวง 4 ฯนางสาวมารียา มัจฉา--
89
77บ้านป่าฝางนางลัจญ์ชา ละกานันนายสงวน หมาดอีนายสงวน หมาดอี
90
78บ้านท่าแลหลา---
นางสาวปฏิมา สองเมือง นางสาวภูษณิศา เศรษฐ์วิชัย
--
91
79
บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
92
80บ้านอุไร
93
81บ้านตูแตหรำนายธีรพงศ์ นาคสง่า-----
94
82บ้านควนฟ้าแลบนางจุฑาพร สันจิตรนางสาวนงลักษณ์ คลังข้องนางจริยา สอเหลบ
95
83
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
นางอัจฉรา ศรีนคร นางเสาวณีย์ ประกอบชัยชนะนางสาวรออัน เหมสลาหมาด---
96
84บ้านค่ายรวมมิตร
97
85
บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์
นางพิชชาภรณ์ มีขำ-----
98
86บ้านน้ำร้อน
99
87บ้านโตนปาหนันนางมาดีย๊ะ หลังเกตุนายมนัส มาลินีนางยารีนา บิลหลี---
100
88บ้านหัวกาหมิงนางสาวนิสรีน เศษระนำ-นางปรีดา ปะดุกา---
Loading...