แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตร HR
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนพัฒนาตามข้อแสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
3
ลำดับที่
ข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ที่ได้
เอกสารหลักฐาน
หมายเหตุ
4
1หลักสูตรควรมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน หากมิสามารถดำเนินการตามแผนได้ จะต้องมีวิธีการในการส่งเสริมเพื่อให้สามารถบรรลุแผนของแต่ละบุคคลได้
5
2หลักสูตรควรออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจที่สามารถสะท้อนข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงผลการดำเนินงานต่อไป
6
3ควรมีการจัดเก็บข้อมูลและติดตามบัณฑิตเกี่ยวกับภาวะการมีงานทำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu