โปรแกรมสรุปวันลา-ไปราชการ(เจ้าหน้าที่)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
AFGHIJKLMRSTUVWXYZ
1
มกราคม2558
2
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.สรุปวันลา/ไปราชการ2558
3
2930311234นายสามารถ ตวยกระโทกไปราชการ
4
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ จ.5นางสาวธนุช ปรียธรรมาภรณ์ลาป่วย
5
ลาป่วยลาป่วยนางสาวนภาพร ทวีแสงลากิจ
6
ลากิจลากิจ12นางกรองกมล ปอยมะเริงลาพักผ่อน
7
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนนางสาวสมหวัง ทองนาคอารักษ์ลาบวช
8
ลาบวชลาบวช19นางสาวธนพร สาระพันธ์ลาคลอด
9
ลาคลอดลาคลอดนางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร
ลาเลี้ยงดูบุตร
10
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตร26นายทองดี พะไลไผ่
11
567891011นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก
12
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการไปราชการนางสาวพรนภา เขียนนอก
13
ลาป่วย ลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยอ.6นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง
14
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจนางสาวธนิดา ธุระพันธ์
15
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อน13นางสาวจารุวรรณ กิตติเวทยานุสรณ์
16
ลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชนางสาวนววรรณ ถกจัตุรัส
17
ลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอด20นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร
18
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรนายสนธยา นรานุภาพ
19
1213141516171827นางสาวเมธินี โนนศรี
20
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการไปราชการนางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม
21
ลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยพ.7นางสาวกัณทิมา สง่ากลาง
22
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจนายอัศวะ รักงาม
23
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อน14นายไพศาล แถวไธสง
24
ลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชนางจิตตรา ภูมิกระโทก
25
ลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอด21นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย
26
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรนางสาวณัฐธิดา สวยปาน
27
1920212223242528นางสาวสุพัตรา ปัญญา
28
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการไปราชการนางสาวจริยา ชุมภูนุช
29
ลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยพฤ.1นางสาววันวิสาข์ สุขสำราญ
30
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจนางสาวอนุสรา สีสวัสดิ์
31
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อน8นางสาวมนทิราลัย เกวขุนทด
32
ลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชนางอมรรัตน์ สมิตินทุ
33
ลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอด15นางสาวณัฐนพิน ศรีราชเลา
34
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรนางสาวทองสุข พันเดช
35
262728293031122นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง
36
ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการ ไปราชการนายวินัฐ จิตรเกาะ
37
ลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วยลาป่วย29นายชัยยุทธ ปิยวรนนท์
38
ลากิจลากิจลากิจลากิจลากิจนายยุทธนา ตอสกุล
39
ลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนลาพักผ่อนศ.2นายขจรเดช เวียงสงค์
40
ลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชลาบวชนางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด
41
ลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอดลาคลอด9นางสาวรจนา เชื้อโคกกรวด
42
ลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรลาเลี้ยงดูบุตรนางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด
43
23หมายเหตุ :16นายบุญชิต สีภพ
44
45
23
46
47
30
48
49
ส.3
50
10
51
17
52
24
53
31
54
55
อา.4
56
11
57
18
58
25
59
Loading...
Main menu