วิทยาเขตแพร่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...วิทยาเขตแพร่.........
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 655,000.00 195,400.00 63,800.00 58,800.00 72,800.00 187,000.00 58,800.00 59,800.00 68,400.00 167,200.00 53,400.00 45,400.00 68,400.00 105,400.00 42,400.00 43,400.00 19,600.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - - - - - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
- - - - - - - - - - - - - - - - -
9
๑. กิจกรรม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร
แผน 115,200.00 43,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 36,800.00 14,400.00 14,400.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 27,200.00 8,000.00 9,000.00 10,200.00
10
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. กิจกรรม วัสดุสำนักงานและสาธารณูปโภค
แผน 10,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -
13
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
3. กิจกรรม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ไปราชการ
แผน 280,000.00 80,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. กิจกรรม ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์
แผน 50,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 17,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 -
19
และเครื่องปรับอากาศวิทยาเขตแพร่
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
5. กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผน 42,000.00 10,000.00 10,000.00 12,000.00 12,000.00 20,000.00 20,000.00 -
22
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. กิจกรรม พัฒนาบุคลากร แผน 45,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -
25
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
๗. กิจกรรม จ้างพนักงานชั่วคราววิทยาเขตแพร่
แผน 112,800.00 28,200.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 28,200.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 28,200.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 28,200.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00
28
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
29
งบรายได้
- - - - -
30
1.00
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu