ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 51กิจกรรมหลัก เป้าหมายการประชุม/อบรม รายการงบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
4
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมาย คน วัน ค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการ ใช้สอย ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก วัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
5
เบี้ยเลี้ยง อาหาร อาหารว่างฯ น้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
6
1
การพัฒนาระบบเครือข่าย
1. เพื่อจัดหาเครื่องปริ๊น
1.ร้อยละของงบ100 %จ้างพิมพ์เครื่อง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติิ
86 365 120,000 120,000
ตุลาคม 2560 -
กลุ่มอำนวยการ/นางรัชนี
7
ปริ๊นเตอร์(ต่อเนื่อง)
เตอร์สำหรับพิมพ์ประมาณด้านการ
ปริ๊นเตอร์ที่ใช้งาน
งานในสำนักงาน
กันยายน 2561พาลกุล
8
เอกสารของสำนักงาน
จัดพิมพ์เอกสารได้เป็นระบบเครือ
เขตพื้นที่การศึกษา
9
เขตพื้นที่การศึกษาที่ดี
ลดลง เมื่อเทียบ
ข่ายจำนวน7เครื่อง
10
มีประสิทธิภาพสามารถ
กับปีงบประมาณที่จำนวน12เดือน
11
ตรวจสอบได้ประหยัดผ่านมา 20 %
12
งบประมาณค่าใช้จ่าย
2.ร้อยละของ
13
ด้านการซ่อมบำรุงรักษา
บุคลากรที่ปฎิบัติ
14
ค่าหมึกพิมพ์งานในสำนักงาน
15
2. เพื่อสร้างความมี
เขตพื้นที่การศึกษา
16
ระเบียบวินัยในการใช้
มีความพึงพอใจ
17
งานแบบองค์รวมในการใช้เครื่อง
18
ประหยัดพื้นที่การจัดวาง
ปริ๊นเตอร์ระบบ
19
และการจัดเก็บอุปกรณ์
เครือข่าย 80 %
20
สำนักงาน
21
รวมงบประมาณ 120,000 120,000
22
2
ประชุมเชิงปฎิบัติการตามยุทธ
1. เพื่อให้ผู้บริหารสถาน
1.ร้อยละของ100 %1.ประชุมรองผอ.สพป.,รองผอ.สพป.16 48 23,040 23,040
ตุลาคม 2560 -
กลุ่มอำนวยการ/นางรัชนี
23
ศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ศึกษาในสังกัด สถานศึกษา ผอ.กลุ่มใน สพป.
ผอ.กลุ่มใน สพป.
กันยายน 2561พาลกุล
24
และ ประชุมข้อ
รอง ผอ.สพป./ผอ. กลุ่ม/
รอง ผอ.สพป./และเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่
25
ราชการบุคลากร
ประธานศูนย์เครือข่าย/
ผอ.กลุ่ม/ประธาน2.จัดประชุมเชิง
ผู้บริหารสถาน
234 12 84,240 84,240
ตุลาคม 2560 -
กลุ่มอำนวยการ/นางรัชนี
26
ในสังกัดกรรมการชุดต่างๆในศูนย์เครือข่าย/
ปฎิบัติการผู้บริหาร
ศึกษาในสังกัด
กันยายน 2561พาลกุล
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1/
ข้าราชการครูและสถานศึกษาในสังกัดสพป.หนองบัว
28
เจ้าหน้าที่ใน สพป.บุคลากรทางการสพป.หนองบัวลำภูลำภู เขต 1
29
หนองบัวลำภู เขต 1ศึกษา/กรรมการเขต 1 ทุกโรงเรียนทุกโรงเรียน
30
มีความรู้ ความเข้าใจใน
ชุดต่างๆ มีความรู้
3.ประชุมเชิงปฎิบัติการ
ประธานศูนย์เครือข่าย/
45 12 16,200 16,200
ตุลาคม 2560 -
กลุ่มอำนวยการ/นางรัชนี
31
นโยบาย ระเบียบแนวทาง
ความเข้าใจใน
ประธานศูนย์เครือข่าย/
คณะกรรมการชุดต่างๆ
กันยายน 2561พาลกุล
32
การปฎิบัติงานตามกรอบ
นโยบาย ระเบียบ
คณะกรรมการชุดต่างๆ
33
ที่กฎหมายกำหนด และ
แนวทางการปฎิบัติตามนโยบายเร่งด่วน
34
ในแนวทางเดียวกันงานตามกรอบที่พิเศษ
35
2. เพื่อให้ สพป.หนองบัว
กฎหมายกำหนด
4. ประชุมข้อราชการบุคลากร
บุคลากรใน สพป.
86 12 60,000 70,000 30,000 160,000
ตุลาคม 2560 -
กลุ่มอำนวยการ/นางรัชนี
36
ลำภู เขต 1 ได้พัฒนาการ
และในแนวทางในสังกัดกันยายน 2561พาลกุล
37
จัดการศึกษาที่สอดเดียวกัน 100 %
5. ค่าวัสดุในการจัดประชุม
16,520 16,520
ตุลาคม 2560 -
กลุ่มอำนวยการ/นางรัชนี
38
คล้องกับความต้องการ
เช่น ป้ายตั้งโต๊ะ , เครื่องบันทึก
กันยายน 2561พาลกุล
39
ของสถานศึกษาเสียงดิจิตอล ฯลฯ
40
รวมงบประมาณ 60,000 193,480 46,520 300,000
41
3
เชิดชูเกียรติและบุคลากร
1. เพื่อจัดกิจกรรมวันครู
1.ร้อยละของ100 %
1. สพป.นภ.1 มีความพร้อม
ผู้เกษียณอายุราช
130 1 2,400 13,000 35,000 73,750 124,150
สิงหาคม 2561-
กลุ่มอำนวยการ/นุสสรา
42
ทางการศึกษา
แสดงถึงความกตัญญูเวที
ข้าราชการครูที่
และความเข้มแข็งในการ
การ และเจ้าหน้าที่
กันยายน 2561แผ่นทอง
43
ประจำปี 2561
ต่อผู้ให้ความรู้ ปฎิบัติตน
เข้าร่วมกิจกรรม
บริหารและจัดการศึกษา
ผูู้้ปฎิบัติงาน
44
เป็นแบบอย่างที่ดีวันครูมีความพึง
เน้นการมีส่วนร่วม
45
2. เพื่อเป็นการยกย่อง
พอใจและบรรลุจากทุกภาคส่วน
46
เชิดชูเกียรติบุคลากร
วััตถุประสงค์
47
ที่ปฎิบัติตนในคุณธรรม
2.ร้อยละของ100 %
48
จริยธรรม ให้มีขวัญ
ข้้าราชการครู
49
กำลังใจ ในการปฎิบัติตน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
50
วันเกษียณอายุ
51
ราชการมีความพึง
52
พอใจ
53
รวมงบประมาณ 2,400 13,000 35,000 73,750 124,150
54
4
โครงการประชาสัมพันธ์
1.เพื่อประชาสัมพันธ์
1.ร้อยละของการ100 %1.จัดนิทรรศการ 5,000 10,000 45,000 60,000
ตุลาคม 2560-
กลุ่มอำนวยการ/จีรพรรค์
55
เกี่ยวข้อมุลการบริหาร
ผลิตสื่อประชาสัมงานกาชาดประจำกันยายน 2561ดวงจำปา
56
งาน ข้อมูลบุคลากรพันธ์ครบตามจำนวน
จังหวัดหนองบัวลำภู
57
ภายในเขตที่กำหนดร้อยละ 100
2.ติดป้ายวันสำคัญ
58
2.เพื่อประชาสัมพันธ์
2.ร้อยละการจัดทำ100 %หรือกิจกรรมรณรงค์
59
ผลการดำเนินงานของ
ป้ายประกาศ/นิทรรศ
3.ผลิตสื่อวิดีทิศน์/
60
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
การ วันสำคัญครบป้ายประชาสัมพันธ์
61
3.เพื่อแสดงออกถึงตามกิจกรรม/ป้ายวันสำคัญ
62
ความจงรักภักดีและโครงการ คิดเป็น
63
สำนึกในพระมหากรุณา
ร้อยละ100
64
ธิคุณหาที่สุดมิได้
65
รวมงบประมาณ 5,000 10,000 45,000 60,000
66
5
โครงกาสำนักงานทันสมัย
1.เพื่อให้บุคคลกรและผู้ติดต่องานได้รับความสะดวกจัดทำป้ายแผนภูมิแสดงกลุ่มงาน
อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อ
100%
67
2. จัดทำป้ายคำขวัญ/บอกชื่อกลุ่ม/ชื่องานรับผิดชอบทั้งภายนอกและภายในอาคารทั้ง 2 ภาษา
จัดทำป้ายชื่อกลุ่มงาน/ทุกกลุ่มงานพร้อมรายละเอียดแนะนำเป็นระบบ 2 ภาษาให้ครบ100%
ทุกกลุ่มงาน
จัดทำป้าย 2 ภาษา
35,000 35,000
ต.ค.60-ก.ย.61
อำนวยการ/สมบูรณ์
68
3. จัดสร้างปรับปรุงสวนหย่อมใหม่และบำรุงรักษาสวนหย่อมที่มีอยู่เดิมให้เกิดความร่วมรื่น สวยงาม
ครบเต็มพื้นที่ของสพป.ตามแผนที่กำหนดไว้
รอบบริเวณตามแผนที่กำหนด
ปรับปรุงสวนหย่อมให้ร่มรื่นสวยงาม
35,000 35,000
ต.ค.60-ก.ย.61
อำำนวยการ/สมบูรณ์
69
70
รวมงบประมาณ 70,000 70,000
71
รวมงบประมาณ กลุ่มอำนวยการ 7,400 60,000 206,480 35,000 126,520 238,750 674,150
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100