ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
บรรจุวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
3
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
4
1
นางสาวฐิติภัทร จักร์คำ
บ้านกองลม
เวียงแหง
คอมพิวเตอร์
7838
5
2
นางสาวรุ่งนภา แก้วสุริยะ
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
คอมพิวเตอร์
8386
6
3
นางสาววศินี แก้วยะ
ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
แม่อาย
ปฐมวัย4319
7
4
นางสาววิภาศิริ วงค์คำแดง
ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
แม่อาย
ปฐมวัย4405
8
5
นางสาวสุนิษา ต๊ะกาศ
ชุมชนบ้านเมืองงาย
เชียงดาว
ประถมศึกษา
112138
9
6
นางสาวศิริลักษณ์ กองแก้ว
บ้านเปียงหลวง
เวียงแหง
ประถมศึกษา
9247
10
7นายอนุพงษ์ นุดู
บ้านสันป่าแดง
ฝางพลศึกษา6289
11
8
นางสาวศิรฎา มณีชัย
วัดนันทารามฝาง
ภาษาอังกฤษ
9532
12
9
นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจา
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
5570
13
10
นางสาวบุษกร สิ่งสี
บ้านท่ามะแกง
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
8547
14
11
นางสาวทิพย์สุคนธ์ หยุบแก้ว
บ้านป่าก๊อ
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
1922
15
12
นางสาวศุภลักษณ์ ศรีษะ
บ้านปางต้นเดื่อ
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
556(ส)
16
13
นางสาวชนิดา ทะนันตา
เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
408(ส)
17
14
นางสาวฌานุมาศ ชุติปิยะพร
บ้านจอง
เวียงแหง
ภาษาอังกฤษ
7804
18
15
นายศุทธิพงค์ ไชยประสิทธิ์
เทพศิรินทร์ ๙ฝาง
วิทยาศาสตร์
4760
19
16
นางสาวณัฐธิดา เดื่อนวล
บ้านท่ามะแกง
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
8549
20
17
นางสาวอรวรา พุทธินาท
บ้านปางป๋อ
เวียงแหง
อุตสาหกรรมศิลป์
2826
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100