มาตรฐานที่ 8.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีแนบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรสภา 9 มาตรฐาน
3
ประจำปีการศึกษา 2560
4
................................................................................
5
หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
ห้องเรียน 41804
7
8
ลำดับที่
เลขที่สมัครฝึกอบรม
ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
9
1608002นางสาวฐิตาภา สมานสวน
10
2608003นางสาวนุชรุจี ศรีคำ
11
3608004นางสาวปราณี ไกรสุข
12
4608005นางสาวสายชล ดวงรัตน์
13
5608006นายสัญลักษณ์ นักลำทอง
14
6608007นางสาววนิชยา หอมขจร
15
7608009นางสาวนฤทัย วงษ์สุวรรณ์
16
8608010นางสาวสุพัตตรา สุขจิตร
17
9608011นางสาวอัจฉรียา ปาณาราช
18
10608012นางสาวอาภา ศรีศริทม
19
11608013นางสาวอัจฉรา จิตรครบุรี
20
12608016นายวิเชียร ยอดรัก
21
13608019นางสาวจุฑามาศ ดวนจอหอ
22
14608020
นางสาววิยะดา สวัสดิ์วงค์
23
15608021
นายศุภวิชญ์ ภิรมย์นาค
24
16608022
นางสาวอรอริณฑ์ ลานรอบ
25
17608023
นางสาววินิดา พรมประโคน
26
18608034นางสาวภาวินี พูลสุข
27
19608035
นางสาวสุมานี ไชยจังหรีด
28
20608037
นางสาวสุุกัญญา พิเลิศรัมย์
29
21608038
นางสาวกัญญ์วรา ติมอนรัมย์
30
22608039
นางสาวฐิติญาวรรณ เกษน้อย
31
23608040
นางสาวปรางมาศ บุตรพรม
32
24608042
นายพลวัฒน์ ปัตตังถาโต
33
25608043นายพศินวรงค์ วิเชียร
34
26608044นางสาวบัณฑิต บุญเพชร
35
27608045
นางสาวธรินทิพย์ จงใจงาม
36
28608046
นางสาวปิยะมาศ เจียมรัมย์
37
29608047
นางสาวกัีรติกา อะโรคา
38
30608048
นางสาวขวัญสุดา สายันเกณะ
39
31608049นายวัชระ ตองติดรัมย์
40
32608054
นางสาววรีรัตน์ วรจันทร์
41
33608059
นายการัณยภาส เอียงกระโทก
42
34608062นายจีรศักดิ์ วิเศษพันธ์
43
35608067
นางสาวมะลิวัลย์ วุฒิยา
44
36608068
นางสาวอาริญา ลาขุมเหล็ก
45
37608071
นางสาวจิระภา ไชยพัฒน์
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu