รุ่น 2 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
แบบตอบรับการเข้าร่วมบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
3
123/03/2017 15:05:35อ.ดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์วท.บ. (เคมี)ไม่มีปร.ด. (เคมีอินทรีย์)เคมีอินทรีย์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ประธานกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา959624054spy_yaii@hotmai.comทั่วไป
4
223/03/2017 16:36:58ผศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้วรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ--ปร.ด.ฟิสิกส์ฟิสิกส์วัสดุ ฟิสิกส์ของฟิล์มบาง ฟิสิกส์ของสภาวะแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี--ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสูตรบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม)ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศกรรมศาสตร์ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 085-0933013pkheanumkhaw@hotmail.comทั่วไป
5
323/03/2017 16:41:56ผศ.ภาคม บำรุงสุขศศ.บ. ดนตรีไทยศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา-ดนตรีไทย/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี43ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการดนตรีตะวันตก มน
สื่อสารมวลชน มน
ปรัชญาและศาสนา มน
ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
025795566 ต่อ 4705089-521-8561fhumpkb@ku.ac.thทั่วไป
6
423/03/2017 17:36:27ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการบธ.บ.บธ.ม., วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)Ph.D.(Human Resource Development)การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา32ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ประธานกรรมการ, กรรมการการเงิน
การตลาด (นานาชาติ)
คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230081-634-5136fmsjtt@src.ku.ac.thทั่วไป
7
523/03/2017 17:36:45อ.ชลธิชา รุ่งศรีบธ.บ.(การจัดการ) เกียรตินิยม อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์ศศ.บ (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)-การจัดการท่องเที่ยว และ ธุรกิจ MICEคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี42ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการการเงินและการลงทุน
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา081-9227210chonticha.roo@ku.thทั่วไป
8
623/03/2017 17:37:12อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)M.S. (Metallurgical and Materials Engineering)Ph.D. (Materials Science and Engineering)Quality Manangementคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี118ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. (พันธุศาสตร์)
ประกาศนียบัตรขั้นสูง (เทคโนโลยีน้ำตาล)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วศ.ม. (สิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)
วศ.ม. (การจัดการวิศวกรรม)
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์081-804-1277fengppt@ku.ac.thทั่วไป
9
723/03/2017 17:38:18ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัดรองคณบดีฝ่ายวิจัยบธ.บ (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ1บช.ม.Ph.D. (Business Administration)การบัญชี บริหารธุรกิจ การวิจัยคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการบธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์
199 ม.6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230080 462 8289somboonsaraphat@gmail.comทั่วไป
10
823/03/2017 18:01:11ผศ.ดร.วรรณา มาลาพันธุ์หัวหน้าภาควิชาวท.บ. ชีววิทยาวท.ม จุลชีววิทยาPh.D. Food Science and TechnologyFood Microbiology, Food Safety, Lactic Acid Bacteriaคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตนมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-1805115fsciwnpl@ku.ac.thทั่วไป
11
923/03/2017 20:52:34รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม.(พฤกษศาสตร์)-สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานพืชคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.ม. และ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)
ศ.ศบ.(ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม089-836-1092faasjit@ku.ac.thทั่วไป
12
1123/03/2017 22:45:52รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ-กศ.บ.(คณิตศาสตร์)วา.ม.(คณิตศาสตร์)-คณิตศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี26ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการวศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิงเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ( บ้าน 29/1 หมู่ 1 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 )085-982-8817faaswis@ku.ac.th , wirat.s@ku.th.ทั่วไป
13
1224/03/2017 08:06:41อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)สม.ม.(สังคมวิทยา)ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)สังคมวิทยาครอบครัว การพัฒนาชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(แบบมีส่วนร่วม)คณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (5สาขา)ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์097-181-5522fsoctrp@ku.ac.thทั่วไป
14
1324/03/2017 16:29:41อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุลวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)Ohmic heating; electrospinningคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร084-650-3614ksk_gb@yahoo.comทั่วไป
15
1424/03/2017 16:37:50อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทองวศ.บ.(เครื่องกล)วศ.ม.(เครื่องกล)วศ.ด.(เครื่องกล)การควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือวัด ออกแบบเครื่องจักรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140081-987-3923fengknma@ku.ac.thทั่วไป
16
1524/03/2017 17:30:09ดร.กนิฐพร วังในรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)Ph.D. (Food Science)Food chemistry, Food chemical safety, Meat technologyคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการ(1) วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(2) วท.ม. (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 02-5625037091-009-4244fagikpp@ku.ac.thทั่วไป
17
1624/03/2017 18:11:26รศ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์สพ.บ.-PhDVeterinary Microbiologyคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา43ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการ, กรรมการวิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์081-430-5564fvetpaa@ku.ac.thทั่วไป
18
1724/03/2017 23:01:46ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรืองรองคณบดีวศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)M.Eng.Ph.D.Integrated water resources managementคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา120ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ประธานกรรมการ, กรรมการคณะประมง นานาชาติ
คณะอุสาหกรรมเกษตร นานาชาติ
คณะวนศาสตร์ โครงการพิเศษ
คณะเกษตร851087091agrskr@ku.ac.thทั่วไป
19
1825/03/2017 20:00:39อ.ดร.สุริยา ณ หนองคายหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์Mathematik und Angewandte Informatikคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี72ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม.วิศวกรรมอาหาร ปร.ด.วิทยาศาสตร์อาหาร วท.ม.มาตรวิทยา ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์817545557Suriya.n@ku.ac.thทั่วไป
20
1928/03/2017 10:23:43ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูลศ.บ.(เศรษฐมิติ)พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ)พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)เศรษฐศาสตร์ม รัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน5ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 13000816281665nmpungnaka@hotmail.comทั่วไป
21
2025/03/2017 00:22:00ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ยวศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร)วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร)Chemical Engineering Fundamentalคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีเป็นผู้สังเกตการณ์ 2 หลักสูตรไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.ด. (เคมี)ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์086-699-2560fengcdni@ku.ac.thทั่วไป
22
2128/03/2017 16:04:12อ.ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรีประธานหลักสูตรศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, สื่อดิจิทัล , คอมพิวเตอร์กราฟิก, ภาพยนตร์, การถ่ายภาพ, คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558025795566-8 ต่อ 3104819241690aobkritsada@yahoo.comทั่วไป
23
2228/03/2017 17:59:42อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัยวศ.บ. (เครื่องกล)Mastere (Aircraft Maintenance and Production)Ph.D. (Mechanical Engineering)Aircraft Structure, Aircraft Maintenance, Aviation Safetyคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี7ไม่ได้เป็นผู้ประเมินภายนอกได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์081-553-8988monchai.s@ku.thทั่วไป
24
2328/03/2017 18:11:19อ.ดร.อุเทน สุปัตติวศบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)วศม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)Ph.D. Electrical EngineeringPower Electronic Systemsคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา3์์Noneได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ประธานกรรมการ, กรรมการวิศวกรรมไฟฟ้า มก.บางเขนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา085-929-4336uthane@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
25
2428/03/2017 18:13:25อ.ดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณีวท.บ.(ฟิสิกส์)วทม.(ฟิสิกส์)PhD (Functional molecular science)Liquid state theory, Computational biological physicsคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา70ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวศม วิศวกรรมวัสดุ, วศด วิศวกรรมวัศดุ, วท.บ. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์, วท.บ ฟิสิกส์, วท.ม. ฟิสิกส์ภาควิชาวัศดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์087-346-0777fscisrph@ku.ac.thทั่วไป
26
2528/03/2017 18:13:28รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัยวทบ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)M Sc(computer science)Ph.D.(Ccomputer Science and Engineering)วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคนโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา7ึ7ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการ02-7970999 ext 1439830108294fengcnc@ku.ac.thทั่วไป
27
2628/03/2017 20:37:10ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรีรองคณบดีฝ่ายวิชาการวศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)Ph.D.(Design and Manufacturing Engineering)Rapid Product Design and Development, Applied Statistics for Manufacturingคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการ1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา081-532-4523natthavika@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
28
29
2829/03/2017 09:36:43ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริศ.บ.Applied EconomicsEconomicsเศรษฐศาสตร์พัฒนาและนโยบาย การเงินระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255929428524816122136fecoiyb@ku.ac.thทั่วไป
30
2929/03/2017 11:01:26อ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณวศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)M.Eng. (Infrastructure Engineering) Ph.D. (Engineering) การจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการระบบประปา, การจัดการระบบระบายน้ำ, Human securityคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตรภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม086-787-1454fengnpw@ku.ac.thทั่วไป
31
3029/03/2017 12:00:48ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิดรองคณบดีฝ่ายวิชาการกศ.บ. (คณิตศาสตร์)กศ.ม. (คณิตศาสตร์)กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)คณิตศาสตร์ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิตสำหรับครู ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา63ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการศษ.ด. (อาชีวศึกษา) มก.
ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มก.
ศษ.ด. (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม) มก.
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มก.
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มศว
กศ.ด. (คณิตศาสตร์) มศว
วท.ด. (คณิตศาสตร์) มศว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-810-4107feduscu@ku.ac.thทั่วไป
32
3129/03/2017 13:42:04ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ-สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตMSc. Biomedical SciencePh. D. Biomedical Sciencecell biology embryologyคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา60ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา ความปลอดภัยของอาหารและผลิตผลจากสัตว์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแทพย์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแทพย์
หลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถใ งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900089-0456964fvetsrc@ku.ac.thทั่วไป
33
3229/03/2017 14:34:19ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์หัวหน้าภาควิชาวท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)MSc (Environmental Science)PhD (Environmental Biotechnology)Environmental Biotechnologyคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์)
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900081-612-5890nuttakan.n@ku.thทั่วไป
34
3329/03/2017 16:44:13อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์รองหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)-สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตร พันธุศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์814660110fscipsw@ku.ac.thแพ้อาหาร: กุ้ง ปู
35
3429/03/2017 16:50:57อ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณรองหัวหน้าภาควิชา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. (โลกศาสตร์)Dr.rer.nat. (Mineralogy)Gemology, Mineralogyคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
กรรมการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
062-636-1953fscisrd@ku.ac.thทั่วไป
36
3529/03/2017 17:35:29อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพวท.บ. (เทคโนโลยีธรณี)วท.ม. (ธรณีวิทยา)วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และ การจัดการสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี8ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 081-935-0942fsciknr@ku.ac.thทั่วไป
37
3730/03/2017 14:43:56อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)Phd(Technology)คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558วศ.คอมพิวเตอร์ กำแพงแสน816163421fengdpj@ku.ac.thทั่วไป
38
3830/03/2017 19:01:02อ.ดร.ดร.พงศ์ภัค บานชื่นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาB.Ang.(Mechanical Engineering) M.Eng.(Integrated Logistics Management) Ph.D.(Logistic and Supply Chain Management)การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร, การจัดการทางกลยุทธ์ของโซ่อุปทานคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการสาขาวิชาการขนสงทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 089-7696989pongpak@gmail.comทั่วไป
39
3931/03/2017 10:49:08ผศ.ประพันธ์ เกียรติเผ่า-วท.บ, ศศ.บศศ.ม.ศ.ด.พลศึกษา, การจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558-ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศึกษา863855444feduppka@ku.ac.thทั่วไป
40
4001/04/2017 13:53:01อ.ดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุลวท.บ.(เคมี)วท.ม.(เคมีอินทรีย์)ปร.ด.(เคมีอินทรีย์)เคมีอินทรีย์ เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 993321144gedsirin@gmail.comทั่วไป
41
4102/04/2017 10:23:40ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์วท.บ.M.A.Ph.D.Thermodynamics คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรี21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์891110388Cvtpmp@ku.ac.thทั่วไป
42
4203/04/2017 10:33:30อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี-วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีชีววิทยาโมเลกุล, ชีวเคมีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการ830125188830125188sirinit.t@ku.ac.thทั่วไป
43
4303/04/2017 22:50:00อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พรหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการวศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ-1. Logistics Engineering 2. Supply Chain Management 3. Energy Management 4. Industrial Engineering 5. Engineering Managementคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการ1. ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์
1. ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์
กรุณาส่ง อาจารย์ปริญญา พัฒนวสันต์พร เลขที่ 1 ม. 6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140959494970blue_ienu@hotmail.comทั่วไป
44
4404/04/2017 10:25:37ผศ.ดร.เมธี แก้วเนินวท.บ. (ประมง)วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)D.Tach.Sc. (Aquaculture and Aquatic Resources Management)การจัดการประมง เศรษฐกิจสังคมประมง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คณะประมงระดับบัณฑิตศึกษา11ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
วท.ม. (การจัดกาป่าไม้)
25797642819040184ffismtk@ku.ac.thทั่วไป
45
4504/04/2017 17:50:10ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)Ph.D. (Food Science)เคมีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เชตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900086-663-1373fagiptr@ku.ac.thทั่วไป
46
4605/04/2017 14:27:11อ.พัชราพรรณ กะตากูลศศ.บ. (ภาษาตะวันออก)ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)-ภาษาเขมรคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นภาควิชาภาษาไทย830669882fhumppka@ku.ac.thทั่วไป
47
4705/04/2017 17:07:24อ.ดร.ศลยา สุขสอาดวท.บ.ชีววิทยา (พันธุศาสตร์)วท.ม.(เทคโนโลยีทางชีวภาพปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)พันธุศาสตร์, ชีววิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี1ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน089-896-4992faassos@ku.ac.thแพ้อาหารทะเล
48
4805/04/2017 17:09:24ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์รองหัวหน้าภาควท.บ. ประมงวศ.ม. วิศวกรรมอาหารD.(Eng) Food Engineeringวิศวกรรมอาหารคณะประมงระดับบัณฑิตศึกษาผู้สังเกตการณ์ ปีการศึกษา 2558ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-763-1171ffisjwm@ku.ac.thทั่วไป
49
4905/04/2017 17:13:42ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์วท.บ.ประมงวท.ม. ผลิตภัณฑ์ประมงปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะประมงระดับปริญญาตรีผู้สังเกตการณ์ ปีการศึกษา 2558ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์094-340-3335ffisntp@ku.ac.thทั่วไป
50
5006/04/2017 19:42:33อ.ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวค.บ. สาขาการมัธยมศึกษา เอกจิตวิทยาการปรึกษา และเอกการสอนภาษาอังกฤษM.A. in Counseling Psychology and Counselor EducationPh.D. in Counseling and Student Personnel Psychologyจิตวิทยาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา41ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐมวัย
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานันทนาการ
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์083-598-6446fedumrk@ku.ac.thทั่วไป
51
5107/04/2017 14:24:25รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกรวศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)Master of Science in Civil EngineeringPh.D.โยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี32ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการภาควิชาโยธาxxx-xxx-xxxxfengpyc@ku.ac.thทั่วไป
52
5209/04/2017 10:43:44ผศ.ดร.จิระวัฒน์ กณะสุตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำวศ.บ.M.Eng.D.Eng.การบริหารจัดการน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวศ.ม.เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (พิเศษ)
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ปกติ)
25791567850672471fengjwg@ku.ac.thทั่วไป
53
5310/04/2017 09:18:44ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุลวท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์)วท.ม. (พันธุวิศวกรรม)วท.ด. (พันธุวิศวกรรม)เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยาโมเลกุลคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ภาคพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร์ วิทยาเขจกำแพงแสน 840201087preeda_l@yahoo.comทั่วไป
54
5411/04/2017 10:12:26ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญรองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาวท.บ. (ชีววิทยา)M.S. (Environmental biology)Ph.D. (Biology)ชีววิทยา กีฏวิทยาคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.ม.(สัตววิทยา) และ ปร.ด. (สัตววิทยา)ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์877155699agrant@ku.ac.thทั่วไป
55
5518/04/2017 16:09:08ผศ.ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์วศ.บ.(เครื่องกล)วศ.ม.(เครื่องกล)วศ.ด.(เครื่องกล)Automatic control; Industrial Automation; Hydraulic; Pneumaticคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา32ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน818905806fengndn@ku.ac.thทั่วไป
56
5619/04/2017 14:09:08ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่ทั่วไป
57
57ผศ.สุขุมาลย์ เลิศมงคลรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการพิเศษวท.บ. เกษตรศาสตร์วท.ม. พืชไร่ปร.ด. พืชไร่การผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช, วัชพืชม สารสกัดจากพืชคณะเกษตรภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร089-697-3423agrsml@ku.ac.thทั่วไป
58
5824/04/2017 13:19:47ผศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกาไม่มีวศ.บ.วิศวกรรมโยธาวศ.ม.วิศวกรรมโยธา D.Eng (RS&GIS)วิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีวศ.วัสดุ/ วศ.สิ่งแวดล้อ/วศ.ทรัพยากรน้ำ/วศ.คอมพิวเตอร์/วศ.ไฟฟ้า/สถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนปทุมวันได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ (ปกติ) / ปร.ด.วิศวกรรมวัสดุ (ปกติ) / วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ (ปกติ,พิเศษ) / วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (พิเศษ) / วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ,พิเศษ) / ปร.ด.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (ปกติ)ภาควิชาวิศวกรรมโยธา081-950-0085fengwks@ku.ac.thทั่วไป
59
5925/04/2017 15:59:53อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ-วศ.บ. (ระบบเครื่องมือวัด)วศ.ม. (ระบบควบคุม)วศ.ด. (ไฟฟ้า)อิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรี1ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์2815867065992wason@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
60
6024/04/2017 10:58:13ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์วท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(ฟิสิกส์)วท.ด.(วัสดุศาสตร์)photoelectric application; ozone application คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.ม.นิติวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140081-855-7249faasstp@ku.ac.thทั่วไป
61
6124/04/2017 11:33:06ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโกวท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(วัสดุศาสตร์)วท.ด.(วัสดุศาสตร์)วัสดุศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.ม.นิติวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140097-278-0845rudeerat_p@hotmail.comทั่วไป
62
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1