รุ่น 2 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPST
1
แบบตอบรับการเข้าร่วมบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2
13
1123/03/2017 22:45:52รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ-กศ.บ.(คณิตศาสตร์)วา.ม.(คณิตศาสตร์)-คณิตศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี26ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการวศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
faaswis@ku.ac.th , wirat.s@ku.th.ทั่วไป
42
4001/04/2017 13:53:01อ.ดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุลวท.บ.(เคมี)วท.ม.(เคมีอินทรีย์)ปร.ด.(เคมีอินทรีย์)เคมีอินทรีย์ เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)gedsirin@gmail.comทั่วไป
49
4705/04/2017 17:07:24อ.ดร.ศลยา สุขสอาดวท.บ.ชีววิทยา (พันธุศาสตร์)วท.ม.(เทคโนโลยีทางชีวภาพปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)พันธุศาสตร์, ชีววิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี1ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557faassos@ku.ac.thแพ้อาหารทะเล
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Loading...
 
 
 
Form responses 1