สรุปการรายงานข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่นำไปจัดเรียงลำดับ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วัน เวลาที่รายงาน
1. จังหวัด
2. อำเภอ3. ตำบล
4. สพม.
5. โรงเรียน6. กลุ่มครุภัณฑ์
7. รายการครุภัณฑ์ (อ้างอิงจากข้อ 6)
8. ผู้รายงาน9. ผู้รับรอง
2
1/10/2016 14:58:28
กรุงเทพมหานคร
ภาษีเจริญ
บางแวก1ไชยฉิมพลีวิทยาคม
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3
1/8/2016 14:06:23
ปทุมธานี
ลาดหลุมเเก้ว
ระเเหง4บัวเเก้วเกษร
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
นาง อำไพรัตน์ อาจเจริญนาง จรุญ จารุสาร
4
1/5/2016 13:33:46
ปทุมธานี
ลำลูกกาคูคต4
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.8 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์
นางฉัฐอติพา แช่มชมดาวนางฉัฐอติพา แช่มชมดาว
5
1/8/2016 17:35:48
ปทุมธานี
ลำลูกกาบึงคอไห4
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นางสาวพนิดา ตึกแสวงนายเอกพรต สมุทธานนท์
6
1/7/2016 13:29:08สระบุรีวังม่วงวังม่วง4วังม่วงวิทยาคม
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นางสาวศิริพร สุรินทร์
นางปราณี ลายเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7
1/4/2016 14:17:05สระบุรีเสาไห้งิ้วงาม4
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
1.6 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
นางฉลวย พิมพ์ชัยนางกุสุมาวดี คีรี
8
1/4/2016 14:22:33สระบุรีเสาไห้งิ้วงาม4
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
1.6 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
นางฉลวย พิมพ์ชัยนางกุสุมาวดี คีรี
9
1/4/2016 14:18:34สระบุรีเสาไห้งิ้วงาม4
โคกกระท้อนกิตติวุมิวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
1.6 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
นางฉลวย พิมพ์ชัยนางกุสุมาวดี คีรี
10
1/4/2016 14:06:50สระบุรีหนองแซง
หนองควายโซ
4หนองแซงวิทยา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเฉลิมพล ศรีโยธินนายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
11
1/4/2016 14:09:03สระบุรีหนองแซง
หนองควายโซ
4หนองแซงวิทยา3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
1.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา
นายเฉลิมพล ศรีโยธินนายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
12
1/8/2016 14:40:01ลพบุรีเมืองเขาพระงาม5
โคกกะเทียมวิทยาลัย
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางศิริพร มาวรรณานายสำรวย วัฒนวงศ์
13
1/8/2016 14:51:41ลพบุรีเมืองเขาพระงาม5
โคกกะเทียมวิทยาลัย
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางศิริพร มาวรรณานายสำรวย วัฒน์วงศ์
14
1/4/2016 13:22:46ลพบุรี
เมืองลพบุรี
โคกตูม5โคกตูมวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายประสิทธิ์ ปราชศรี
นายประสิทธิ์ ปราชศรี ผอ.ร.ร.โคกตูมวิทยา
15
1/4/2016 13:28:23ลพบุรี
เมืองลพบุรี
โคกตูม5โคกตูมวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
1.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา
นายประสิทธ๋ ปราชศ์ศรีนายประสิทธิ์ ปราชญ์ศรี
16
1/4/2016 15:06:45ลพบุรี
เมืองลพบุรี
โคกตูม5โคกตูมวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายประสิทธิ์ ปราชญ์ศรีนายประสิทธิ์ ปราชญ์ศรี
17
1/7/2016 8:45:53ลพบุรีลำสนธิหนองรี5ลำสนธิวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นางสาวรสริญ เชยสาครนายเผด็จ สุพันธนา
18
1/7/2016 11:15:03ลพบุรี
สระโบสถ์
สระโบสถ์5สระโบสถ์วิทยาคาร
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
19
1/7/2016 11:17:20ลพบุรี
สระโบสถ์
สระโบสถ์5สระโบสถ์วิทยาคาร
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
20
1/7/2016 11:26:09ลพบุรี
สระโบสถ์
สระโบสถ์5สระโบสถ์วิทยาคาร3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
21
1/7/2016 11:27:52ลพบุรี
สระโบสถ์
สระโบสถ์5สระโบสถ์วิทยาคาร3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
22
1/7/2016 11:29:10ลพบุรี
สระโบสถ์
สระโบสถ์5สระโบสถ์วิทยาคาร3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี
23
1/5/2016 13:29:46นครนายก
องครักษ์
พระอาจารย์
7ภัทรพิทยาจารย์
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
24
1/5/2016 15:47:37นครนายก
องครักษ์
พระอาจารย์
7ภัทรพิทยาจารย์
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทการโรงแรม/การท่องเที่ยว
นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
25
1/6/2016 22:44:22
กาญจนบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
ด่านมะขามเตี้ย
8
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์ผอ.ทำนุ วงษ์น้อย
26
1/7/2016 13:56:06
กาญจนบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
ด่านมะขามเตี้ย
8
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์นายทำนุ วงษ์น้อย
27
1/7/2016 10:01:04
กาญจนบุรี
ทองผาภูมิ
ลิ่นถิ่น8
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์นายศักดา ภุมรินทร์
28
1/7/2016 10:15:19
กาญจนบุรี
ทองผาภูมิ
ลิ่นถิ่น8
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์นายศักดา ภุมรินทร์
29
1/6/2016 11:21:55
กาญจนบุรี
ท่าม่วงท่าม่วง8
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม
นางสาวณัฐธัญ ลิ้มเจริญ
นายนิมิตร ศรีสิทธิชูชาติ
30
1/6/2016 10:22:20
กาญจนบุรี
ท่าม่วงท่าล้อ8
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
นายสุทัศน์ ไคลมีนายหงษ์ดี ศรีเสน
31
1/6/2016 12:12:25
กาญจนบุรี
ท่าม่วงพังตรุ8
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายยุทธนา ฉุยเนย
นางสาวลัดดา เพียรประสพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
32
1/6/2016 14:20:21
กาญจนบุรี
ท่าม่วงพังตรุ8
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายยุทธนา ฉุยเนย
นางสาวลัดดา เพียรประสพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
33
1/5/2016 20:00:58
กาญจนบุรี
ท่ามะกา
เขาสามสิบหาบ
8
ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
34
1/7/2016 11:30:23
กาญจนบุรี
ท่ามะกาท่ามะกา8ท่ามะกาวิทยาคม
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
1.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มเกษตรศาสตร์
นางสาวศิริพร วัขรชัยโสภณสิริ
นายประทีป หวานชิต
35
1/6/2016 8:48:47
กาญจนบุรี
ท่ามะกาท่าเรือ8ท่าเรือพิทยาคม
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทการโรงแรม/การท่องเที่ยว
นายสมชาย ปีตวัฒนกุลนายประมวล ศรีบูจันดี
36
1/6/2016 8:51:07
กาญจนบุรี
ท่ามะกาท่าเรือ8ท่าเรือพิทยาคม
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทการโรงแรม/การท่องเที่ยว
นายสมชาย ปีตวัฒนกุลนายประมวล ศรีบูจันดี
37
1/7/2016 14:38:35
กาญจนบุรี
ท่ามะกาพระแท่น8
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางสุภาภรณ์ ทองดีนายคงคา จุลกิจวัฒน์
38
1/5/2016 15:44:24
กาญจนบุรี
ท่ามะกาสนามแย้8
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสิวพร โรจน์เจริญชัยนายชนะ อปราชิตา
39
1/7/2016 14:54:20
กาญจนบุรี
ไทรโยคลุ่มสุ่ม8
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายปรัชญากร อินทร์วันนางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์
40
1/7/2016 14:55:39
กาญจนบุรี
ไทรโยคลุ่มสุ่ม8
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายปรัชญากร อินทร์วันนางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์
41
1/7/2016 8:55:00
กาญจนบุรี
บ่อพลอยบ่อพลอย8
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นายวชิระ ประกอบนางสมพิศ สำเนียงแจ่ม
42
1/8/2016 10:19:43
กาญจนบุรี
บ่อพลอยหนองรี8หนองรีประชานิมิต
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.6 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม เศรษฐศาสตร์
นายสมพงษ์ น้อยพันธุ์นางสาวสายฝน ภานุมาศ
43
1/7/2016 11:02:42
กาญจนบุรี
เมืองลาดหญ้า8
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นางจันทร์ศิริ ชูวานายคณิต ชูลาภ
44
1/7/2016 11:16:27
กาญจนบุรี
เลาขวัญเลาขวัญ8
เลาขวัญราษฎร์บำรุง
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นายธนกฤต น่วมจาดนายสุริยะ จันทร์สนอง
45
1/7/2016 9:12:08
กาญจนบุรี
ศรีสวัสดิ์
ท่ากระดาน8
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์นายอำนาจ ทัดสวน
46
1/7/2016 9:33:25
กาญจนบุรี
ศรีสวัสดิ์
ท่ากระดาน8
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์
นายอำนาจ ทัดสวน
47
1/8/2016 7:58:12
กาญจนบุรี
สังขละบุรี
หนองลู8อุดมสิทธิศึกษา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มเกษตรศาสตร์
นางสาวชุติมา ใจคลายนายพงศกร พูลสมบัติ
48
1/8/2016 8:01:57
กาญจนบุรี
สังขละบุรี
หนองลู8อุดมสิทธิศึกษา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มเกษตรศาสตร์
นางสาวชุติมา ใจคลายนายพงศกร พูลสมบัติ
49
1/8/2016 12:51:19
กาญจนบุรี
สังขละบุรี
หนองลู8อุดมสิทธิศึกษา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มเกษตรศาสตร์
นางสาวชุติมา ใจคลายนายพงศกร พูลสมบัติ
50
1/8/2016 12:55:03
กาญจนบุรี
สังขละบุรี
หนองลู8อุดมสิทธิศึกษา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางสาวชุติมา ใจคลายนายพงศกร พูลสมบัติ
51
1/8/2016 12:58:11
กาญจนบุรี
สังขละบุรี
หนองลู8อุดมสิทธิศึกษา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางสาวชุติมา ใจคลายนายพงศกร พูลสมบัติ
52
1/7/2016 13:28:53
กาญจนบุรี
หนองปรือ
หนองปรอ8หนองปรือพิทยาคม3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นางวาสนา ศรีคำอ้ายนายสรศักดิ์ ไสยะหุต
53
1/8/2016 11:47:40ราชบุรีจอมบึงจอมบึง8
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายคม พิริยวุฒิกรอุดมนายมงคล ชื่นชม
54
1/8/2016 10:59:12ราชบุรีจอมบึง
ด่านทับตะโก
8
ด่านท้บตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพพล ทองดีนายสุรินทร์ สำลี
55
1/4/2016 14:17:18ราชบุรีจอมบึง
ด่านทับตะโก
8
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มเกษตรศาสตร์
นายนพพล ทองดีนายสุรินทร์ สำลี
56
1/6/2016 14:54:39ราชบุรีจอมบึง
ด่านทับตะโก
8
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายนพพล ทองดีนายสุรินทร์ สำลี
57
1/8/2016 10:58:10ราชบุรีจอมบึง
ด่านทับตะโก
8
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นายนพพล ทองดีนายสุรินทร์ สำลี
58
1/4/2016 14:09:45ราชบุรีจอมบึง
ด่านทับตะโก
8
ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนพพล ทองดีนายสุรินทร์ สำลี
59
1/4/2016 14:14:29ราชบุรีจอมบึง
ด่านทับตะโก
8
ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม
นายนพพล ทองดีนายสุรินทร์ สำลี
60
1/8/2016 14:43:12ราชบุรี
ดำเนินสะดวก
ท่านัด8สายธรรมจันทร์
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทองนายประทีป จำปาศรี
61
1/8/2016 11:21:44ราชบุรีบางแพบางแพ8บางแพปฐมพิทยา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
นายสันทัด สุทธิพงษ์นายประทิพย์ คนทัด
62
1/8/2016 12:32:05ราชบุรีบางแพโพหัก8
โพหัก" วงศ์สมบูรณ์ราษฏร์อุปถัมภ์"
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์
นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์
63
1/5/2016 10:02:57ราชบุรีบ้านคาบ้านคา8บ้านคาวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นางสาวราตรี ภูริปัญโยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์
64
1/8/2016 10:58:15ราชบุรี
บ้านโป่ง
กรับใหญ่8
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายจรัญ สุขเสรีนายจรัญ สุขเสรี
65
1/8/2016 11:00:58ราชบุรี
บ้านโป่ง
บ้านโป่ง8มัธยมวัดดอนตูม
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทการโรงแรม/การท่องเที่ยว
นายนิวัตร วงศ์วิลัยนายนิวัตร วงศ์วิลัย
66
1/8/2016 11:07:16ราชบุรี
บ้านโป่ง
บ้านโป่ง8รัตนราษฎร์บำรุง
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
นายสุรพล พรชัยนายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
67
1/8/2016 11:03:17ราชบุรี
บ้านโป่ง
หนองปลาหมอ
8
หนองปลาหมอพิทยาคม
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางสาววีณา กลอยกล่อมนางสาววีณา กลอยกล่อม
68
1/8/2016 11:05:31ราชบุรี
บ้านโป่ง
หนองปลาหมอ
8
หนองปลาหมอพิทยาคม
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางสาววีณา กลอยกล่อมนางสาววีณา กลอยกล่อม
69
1/8/2016 10:30:09ราชบุรีปากท่อทุ่งหลวง8
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
นางสุกัญญา พูลธนะนางจันทรา เรือนทองดี
70
1/8/2016 10:31:43ราชบุรีปากท่อทุ่งหลวง8
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางสุกัญญา พูลธนะนางจันทรา เรือนทองดึ
71
1/8/2016 13:38:33ราชบุรีปากท่อทุ่งหลวง8
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นางสุกัญญา พูลธนะนางจันทรา เรือนทองดี
72
1/8/2016 10:41:32ราชบุรีปากท่อปากท่อ8ปากท่อพิทยาคม3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายชวภณ รวมทรัพย์นายวินัย พุ่มบุญทริก
73
1/4/2016 14:09:47ราชบุรีโพธารามดอนทราย8ท่ามะขามวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายศุภชัย กิตติศรัณย์เลิศนายอภิเชษฐ์ เกตุกร
74
1/4/2016 14:15:50ราชบุรีโพธารามดอนทราย8ท่ามะขามวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม
นายศุภชัย กิตติศรัณย์เลิศนายอภิเชษฐ์ เกตุกร
75
1/4/2016 14:18:19ราชบุรีโพธารามดอนทราย8ท่ามะขามวิทยา3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายศุภชัย กิตติศรัณย์เลิศนายอภิเชษฐ์ เกตุกร
76
1/8/2016 15:16:07ราชบุรีโพธารามเตาปูน8ช่องพรานวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
1.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มเกษตรศาสตร์
นายอำนาจ ทวีศรีนายวรรณชัย รังษี
77
1/8/2016 15:19:17ราชบุรีโพธารามเตาปูน8ช่องพรานวิทยา3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นายอำนา ทวีศรีนายวรรณชัย รังษี
78
1/8/2016 15:22:08ราชบุรีโพธารามเตาปูน8ช่องพรานวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นายอำนาจ ทวีศรีนายวรรณชัย รังษี
79
1/8/2016 12:02:03ราชบุรีเมืองหน้าเมือง8
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
นางอุไรวรรณ ตำนานทอง
นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
80
1/8/2016 11:19:27ราชบุรีสวนผึ้งสวนผึ้ง8สวนผึ้งวิทยา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.5 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มเกษตรศาสตร์
นางสาวณัฐฐาพร ภิรมย์รื่นนายวรากุล หงษ์เทียบ
81
1/5/2016 10:19:42
ราชบุุรี
บ้านคาบ้านคา8บ้านคาวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทพาณิชกรรม
นางสาวราตรี ภูริปัญโยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์
82
1/7/2016 11:44:17นครปฐม
กำแพงแสน
ทุ่งกระพังโหม
9กำแพงแสนวิทยา
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.2 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณนายสุชาติ ศรีแดงบุตร
83
1/7/2016 15:11:25นครปฐม
กำแพงแสน
ทุ่งกระพังโหม
9กำแพงแสนวิทยา
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณนายสุชาติ ศรีแดงบุตร
84
1/7/2016 15:13:52นครปฐม
กำแพงแสน
ทุ่งกระพังโหม
9กำแพงแสนวิทยา3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.4 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณนายสุชาติ ศรีแดงบุตร
85
1/8/2016 12:38:08นครปฐม
นครชัยศรี
บางแก้ว9
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกมลวรรณ บุญมากนายชัชวาลย์ สิงหาทอง
86
1/8/2016 12:41:45นครปฐม
นครชัยศรี
บางแก้ว9
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกมลวรรณ บุญมากนายชัชวาลย์ สิงหาทอง
87
1/8/2016 12:45:29นครปฐม
นครชัยศรี
บางแก้ว9
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกมลวรรณ บุญมากนายชัชวาลย์ สิงหาทอง
88
1/7/2016 9:24:48นครปฐมบางเลนบางเลน9บางเลนวิทยา3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
3.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นางอาศยา สุริยะฉายนายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
89
1/7/2016 11:23:52นครปฐมเมือง
โพรงมะเดื่อ
9
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชราพร ร่วมรักษ์นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
90
1/7/2016 11:26:26นครปฐมเมือง
โพรงมะเดื่อ
9
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
2.7 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการปรเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชราพร ร่วมรักษ์นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
91
1/7/2016 12:51:00นครปฐม
เมืองนครปฐม
ดอนยายหอม9
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
2.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม
นายรุ่งเรือง วัฒนกุลมีชัย
นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
92
1/6/2016 11:25:00นครปฐม
เมืองนครปฐม
พระปฐมเจดีย์
9พระปฐมวิทยาลัย
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
นายหริดล ปานรักษานายสามารถ รอดสำราญ
93
1/7/2016 10:02:11
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์9
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
1.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
นางเรณู สรหงษ์นายราชันย์ ทิพเนตร
94
1/7/2016 10:41:00
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์9
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
นางเรณู สรหงษ์นายราชันย์ ทิพเนตร
95
1/7/2016 10:44:10
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์9
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม
นางเรณู สรหงษ์นายราชันย์ ทิพเนตร
96
1/7/2016 10:00:48
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์9
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
2.รูปแบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) (โครงการตามนโยบาย)
1.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
นางเรณู สรหงษ์นายราชันย์ ทิพเนตร
97
1/7/2016 10:48:46
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์9
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
2.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นางเรณู สรหงษ์นายราชันย์ ทิพเนตร
98
1/7/2016 10:50:51
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์9
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.3 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทคหกรรม
นางเรณู สรหงษ์นายราชันย์ ทิพเนตร
99
1/7/2016 11:37:13
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์9
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
1.รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา
1.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นางเรณู สรหงษ์นายราชันย์ ทิพเนตร
100
1/7/2016 11:39:28
สุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์9
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
3.รูปแบบหลักสูตรระยะสั้นในระดับชั้น ม.ต้น
2.1 ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทอุตสาหกรรม
นางเรณู สรหงษ์นายราชันย์ ทิพเนตร
Loading...
Main menu