2561_ทุน วช. ป.เอก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ปริญญาเอก
3
ที่นิสิตผู้รับทุนร่วมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับทุนหลักประชุมชี้แจง 14 มี.ค. 61ส่งคืนสัญญาทุนและรับเช็คงวดที่ 1ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1รับเช็คงวดที่ 2ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่2ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3รับเช็คงวดที่ 3ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์รับเช็คงวดที่ 4
4
เข้าร่วมไม่เข้าร่วมภายใน 30 มี.ค. 61ภายใน 26 ก.ค. 61ส.ค.-61ภายใน 30 ม.ค. 62ภายใน 29 มี.ค. 62เม.ย.-62ภายใน 29 พ.ย. 62ม.ค.-63
5
1
นางสาวทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชาตตระกูล
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 23 ก.ค. 61
6
2นายชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ สมพงษ์
√ 26 ก.ค. 61
7
3นางสมจิตต์ เวียงเพิ่ม
ศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 26 ก.ค. 61
8
4
นางสาวพัชรี ปรีเปรมโมทย์
รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี สันติพลวุฒิ
√ 13 ก.ค. 61
9
5
นางสาวปางลีลา บูรพาพิชิตภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล รำไพ
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 26 ก.ค. 61
10
6นายระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด
√ 25 ก.ค. 61
11
7นายนิพนธ์ บริเวธานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต. ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 26 ก.ค. 61
√ 14 ม.ค. 62
12
8
นางสาวอรพิมล กิตติธีรโสภณ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
√ 26 ก.ค. 61
13
9
นางสาวอรพรรณ เลื่อนแป้น
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา
√ 25 ก.ค. 61
14
10นางสาวสิริกัญญา มณีนิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิฉาย ธนะมัย
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 24 ก.ค. 61
√ 11 ม.ค. 62
15
11นายณัฐพล แก้วเกิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณดี สุทธินรากร
√ 20 ก.ค. 61
16
12นายพงศชา บุตรนาค
รองศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์
√ 19 ก.ค. 61
17
13นายอธิภัทร เงินหมื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
√ 26 ก.ค. 61
18
14นางสาวอรสุดา อารยวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข
√ 25 ก.ค. 61
19
15นางสาวสายน้ำผึ้ง ทองใส
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัตร แจ้งชัด
√ 10 ก.ค. 61
20
16นางสาวณชล แร่ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
√ อ.เข้าร่วม
√ 26 ก.ค. 61
21
17นายสายชล สุขญาณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์
√ 26 ก.ค. 61
√ 17 ม.ค. 62
22
18
นางสาวอดิศรา ตันตสุทธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจนกุล
√ 20 ก.ค. 61
23
19นายภาตย์ สังข์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครนันท์ คิดสม
√ 20 ก.ค. 61
24
20นายยศศรายุทธ สีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข
√ 4 ก.ค. 61
25
21นางสาวจันจิรา อายะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อันอาตม์งาม
√ 26 ก.ค. 61
26
22นางสาวขวัญใจ คำมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ สังข์แก้ว
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 20 ก.ค. 61
27
23นางสาวสราพร อินทรสาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันทิมาณี ประเดิมวงศ์
√ 12 ก.ค. 61
28
24
นางสาวนารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. เรณุมาศ มาอุ่น
√ 26 ก.ค. 61
29
25
นาวาอากาศตรีสุชิน ปานทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อ่อนศิริ
√ 25 ก.ค. 61
30
26นายอมร ประดับทอง
รองศาสตราจารย์ ดร. วิน เชยชมศรี
√ อ.เข้าร่วมด้วย
√ 13 ก.ค. 61
31
27นางสาวนภสร นีละไพจิตร
รองศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์
√ 19 ก.ค. 61
32
ส่งแล้ว
27
33
ยังไม่ได้ส่ง
0
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu