8. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน
6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
25/7/2019, 11:00:34ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านหนองแวงงิ้วตาก
เด็กชายธีรรักษ์ บานวิมล ,เด็กชายณัชฐพงศ์ หมีกุละ ,เด็กชายธนิกธน โนนทิง
นายวันชัย ศุภรมย์ ,นายวิทยา เย็นวัฒนา
0895761952นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
4
25/7/2019, 13:11:47ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖ห่วยบ่อทอง
ด.ช.ณัฐพล แก้วลือ ด.ช.อนุวรรตน์ พรมมา ด.ช.กฤษณะ พาซุย
นางสาวณัชนิชา มหามาตย์ นางสาวพิมพ์ชนก อินกำบัง
0983252858
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
5
26/7/2019, 9:08:17ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคล
ด.ช.ณัฐภูมิ โคตรพรมมา
ด.ช.อัศวัตถ์ บุ้มอุ้ม
ด.ช.พงษ์ศิริ คานลุน
นายสุพัฒน์ แก้วคำ
นายกรกฎ พวงปัญญา
0800106447 , 0887300620
นายสายธาร ศักดา0897113673
6
26/7/2019, 11:02:34ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านหนองแสงนาล้อม
เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณเกตุ
เด็กชายนันทปรีดา สว่างพิทักษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสถาน
นายพงษ์พิทักษ์ พาลกุล
0898417949
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
7
26/7/2019, 12:41:01ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง ฯ 4
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
1. เด็กหญิงพีรดา โปริสา 2. เด็กชายกิตติกร สีมูลผา 3. เด็กชายธีรภัทร ในทอง
1. นางประยงค์ พรมโส 2. นางสุวิญชา โคตรธรรม
0854574679 , 0986102392
นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
8
26/7/2019, 13:17:46ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
เด็กชายชนาทิตย์ อุทัยรัมย์
เด็กชายเนวิน ท้าวนิล
เด็กชายวิษณุ หูตาชัย
นายวุฒิกร บุตรโพธิ์ศรี
นางสาวรจนา โหตาชัย
0847084074 0833378269
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
9
26/7/2019, 13:28:03ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4เพ็กเฟื้อย
1.เด็กชายกฤษดา สารีโท
2.เด็กชายสุทิน เนาวบุตร
3.เด็กชายเรืองชัย ทักษิณบุตร
นายไพรวัลย์ ศรีจันทะ
0621416380
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
10
26/7/2019, 13:29:44ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คนบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง ๑
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
๑.ด.ช.ธีรวัฒน์ อนุอินทร์
๒.ด.ช.วุฒิชัย ศรีเสนา
๓.ด.ช.ไกรวิชญ์ จันชะฎา
๑.น.ส.รัตนาวดี แสนยศ
๒.นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
0897136592
11
26/7/2019, 16:09:25ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านหนองเหมือดแอ่
1. เด็กชายจักรี สุปัญญา
2. เด็กชายธีรสิทธิ์ วงษ์นาม
3. เด็กชายณพณัฐ น้อยคูณ
1. นางละเอียด สุรวิทย์
2. นางสาวกาญจนา ขาวขำ
0621688238
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
12
29/7/2019, 18:38:32ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 2บ้านนาแพง
ด.ช.ธาวิน ไตรหล่อย
ด.ช.ศตินันท์ บุตรวงศ์
ด.ช.เจษฎา เชื่อศิร ิ
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
13
30/7/2019, 14:13:51ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5 บ้านวังโปร่ง
1. เด็กชายพิชัย หนูลา
2. เด็กชายภูผา แพงน้อย
3. เด็กชายอภิชาติ หนูลา
1.นางสาวอภิญญา วันสุทธะ
2 น.ส.พรพรรณ กันพล
0967786757
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
14
31/7/2019, 13:37:46ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8บ้านกุดฉิม
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พันโท , เด็กชายพัทรพล ผลาพล , เด็กชายธีรพัฒน์ พลเทพ
นายดำรงค์ ยิ้มสาระ , นายวัชรศักดิ์ กองศรี
-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
15
31/7/2019, 16:02:36ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 4บ้านหนองเม็ก
1.เด็กหญิงวิยดา หาระดี
2.เด็กชายกิตติกร สีมูลผา
3.เด็กชายธีรภัทร ในทอง
1.นางประยงค์ พรมโส
2.นางสุวิญชา โคตรธรรม
085-4574679 0933200743
นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
16
31/7/2019, 16:14:37ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4บ้านหนองโน
1.ด.ช.ศุภกานต์ หวันลา
2.ด.ช.ธีระพัฒน์ สมคัมภีร์
3.ด.ญ.อรอนงค์ มูลสาร
1.นายพบรัก ทำเวียง
2.นายพีรพัฒน์ นามโคตร
0916847072
นางสาวนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100