รายชื่อนักศึกษาใหม่63
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
รายชื่อนักศึกษาที่สมัครเรียนออนไลน์ ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
2
ชื่อนามสกุลสาขาที่สมัครระดับที่จบการศึกษา
3
นางสาวสุจิตรากองพันธุ์สาขาวิชาการจัดการทั่วไปม.6
4
อรพรรณเกิดแสงสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมม.6
5
นายศรัณยูชื่นชวนสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมปวช.
6
นายพงศ์กมล บุญถึงสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ม.6
7
นางสาวปิยะนุชกางถิ่นสาขาวิชาการจัดการทั่วไปปวช.
8
สุธิดาสมภาคสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปวช.
9
นายชัพวิชญ์เอื้อไธสงสาขาเมคคาทรอนิส์และหุ่นยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
10
นายอัครพงษ์คงคลังสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
11
นางสาวโสภาอุ้ยสุวรรณ์สาขาเทคโนโลยีระบบรางประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
12
นางสาวสุพัตราโพธิ์พรมสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
13
นายจตุรพรอินทะชัยสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
14
นายอัฒฑวินทร์สำราญจิตร
สาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
15
นางสาวสุจิตรากองพันธุ์สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
16
นายจตุมงคลพิทักษ์สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
17
นายณรงค์ชัยวงศ์หงษ์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
18
นายณัฐวัฒจูบ้านพร้าว
สาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
19
นางสาวสุธิดาสมภาคสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทคโนโลยีสารสนเทศ
20
นายธนินสุขเจริญ
สาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
21
นายชัชวาลวันเวียนสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์
22
นางสาวธัญญารัตน์
แสงจันทร์ฉาย
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
23
นายธนกรเนตรวิจิตรสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
24
นางสาวอัมราวดีพงษ์วันนาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
25
นางสาวสุพัดชาขำมีสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด
26
นายพายุทะอุดสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
27
นางสาวพัชรีมากศรีสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
28
นางสาวพลอยมณีโชครามแสงสาขาวิชาการจัดการทั่วไปมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
29
นายรติพงษ์ปราศรีสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
30
นาย
นายอาทิวราค์
กมลภัครวินันท์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
31
นางสาวสุดารันต์ภาระราชสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
32
นายอธิวัฒน์ชมกลิ่นสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลโรงงาน
33
นายฤทธิ์ชัยโมราศรีสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
34
นายธนัชธรรมโวหารสาขาเทคโนโลยีระบบรางมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
35
นายกษิดิ์เดชแดงมณีสาขาเทคโนโลยีระบบรางมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
36
นายเกียรติภูมิสอาดเอี่ยมสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์
37
นายพัชรสิมมา
สาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์
38
นายกิตติพงษ์สายแก้วสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
39
นายกิตติพันธ์โกศลสิทธิ์สาขาเมคคาทรอนิส์และหุ่นยนต์มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
40
นางสาวภัสสรแซ่ลีสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
41
นางสาวสุจีญาณ์กร
มิ่งพิสิฐสกุล
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42
นายอวัช
หวังเกษมอนันต์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
43
นายกิตติศักดิ์เมฆสุวรรณ์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
44
นายคณิศร
กาญจณาวิสุตย์
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
45
นางสาวนรินทิพย์​
กีรติวัฒนานุศาสน์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไปมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
46
นายศักย์ศรณ์เพชรพันธ์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
47
48
49
นักศึกษาที่มีรายชื่อสามารถลงทะเบียน Online ได้ทาง http://shorturl.at/lsAY9
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...