ABCDEFGH
1
PopulationGreece_NVarna_o:ANI163Levant_NHajji_Firuz_ChLMaykop_NovosvobodnayaDistance
2
Iberia_Northeast_Empuries2:I820856.4132.2919.43.8179
3
Iberia_Northeast_Empuries2:I82155320.43.26.616.82.7107
4
Mycenaean:I900656.413.8021.68.23.4198
5
Mycenaean:I901059.811.64.823.20.63.2582
6
Mycenaean:I903347.222.61.80.627.84.237
7
Mycenaean:I90415217.25916.82.9818
8
Minoan_Lasithi:I007072.404.8418.82.9157
9
Minoan_Lasithi:I007175.6006.817.62.3872
10
Minoan_Lasithi:I007377.600166.43.3071
11
Minoan_Lasithi:I007475.20024.20.63.5634
12
Minoan_Lasithi:I900581001.217.83.4439
13