ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
2
3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง/ระดับ
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
โทรสาร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
4
ผู้บริหาร สพม.เขต 37
5
1
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
0 5451 1137
0 5452 1796
095-1345690
6
2
นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม
รอง ผอ.สพม.พร0 5451 1137
0 5452 1796
08 1962 9129
7
3นางศุภมาส สินมณีรอง ผอ.สพม.พร0 5451 1137
0 5452 1796
08 5039 8955
8
4นายจิรัฐพงศ์ สุมนะรอง ผอ.สพม.พร0 5451 1137
0 5452 1796
09 5450 0529
9
กลุ่มอำนวยการ
10
1นางลัดดา อิ่มใจ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
08 9758 7420
11
2นายธนรา สมจิตต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
08 6671 4607
12
3
นางมัลลิกา วงศ์รัตนธรรม
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
09 3191 9977
13
4
นายนาวิทย์ สมบัตินันท์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
08 7572 7073
14
5
นายชัยวัฒน์ ขยายเสียง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
09 7994 1619
15
6นางสาวกฤษณา คำพลอยนักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
09 8527 4479
16
7
นางสาวนิรัชพร เวียงอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
09 7924 8825
17
8นายวรฉัตร โสภารัตน์พนักงานขับรถ ช 3 ลูกจ้างประจำ
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
08 7303 5220
18
9นายอนุพงษ์ วงศ์วุฒิพนักงานขับรถ ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
09 3361 9374
19
10
นายธนวัฒน์ พะโพขันซ้าย
พนักงานขับรถ ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
09 4546 9493
20
11นายประทวน ชื่นบาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
08 7658 3323
21
12นายชลธิศ มณีพันธุ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
09 5449 3291
22
13
นางปาริชาติ กวาวเจริญ
แม่บ้าน ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
08 5614 9169
23
14นางกรวิภา ร่มเย็นแม่บ้าน ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 100 , 08 8258 4307
0 5452 1796
08 2192 5082
24
กลุ่มบริหารงานบุคคล
25
1
นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137 ต่อ 206 , 08 8258 4320
0 5452 1796
08 1993 8839
26
2นางอรนิช รัตนชมภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
08 6793 4997
27
3นางภคพร กฤตพรกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
09 5685 4049
28
4นางดวงฤดี อุปนันท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
08 1952 4116
29
5นางจิราวรรณ กาศสนุกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
09 8656 4749
30
6
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
08 9024 5292
31
7
นายธวัช หงษ์สามสิบหก
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
08 1287 7963
32
8
นายกฤตเมธ บวรกิจเดชา
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
06 4539 4599
33
9
นางสาวนิตยา วงศ์วุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
08 3577 0040
34
10นางลภัสรดา ศฤงคารพนักงานพิมพ์ดีด ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
08 8260 7572
35
11
น.ส.สุนันธินี ธนันชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 102 , 08 8258 4320
0 5452 1796
08 4365 0217
36
12
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
08 4805 5898
37
กลุ่มนโยบายและแผน
38
1
นางธมลวรรณ อริยะจักร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
0 5451 1137 ต่อ 103 , 08 8258 4326
0 5452 1796
09 8784 9819
39
2นายธวัชชัย เจริญคิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 103 , 08 8258 4326
0 5452 1796
08 1568 7079
40
3
นางสาวสุกัลยา ใจสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 103 , 08 8258 4326
0 5452 1796
08 9756 9260
41
4
นางจิราพร สิริจันทรพิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 103 , 08 8258 4326
0 5452 1796
08 1673 5081
42
5
นายภัทรศฎากรณ์ โพธิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 103 , 08 8258 4326
0 5452 1796
09 9271 5097
43
6นางสาวเอมอร ศรีคำเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
0 5451 1137 ต่อ 103 , 08 8258 4326
0 5452 1796
08 1386 2359
44
7
นางสาวชัชญา กาศสมบูรณ์
พนักงานพิมพ์ดีด ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 103 , 08 8258 4326
0 5452 1796
08 5721 1366
45
กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา
46
1
นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา
0 5451 1137 ต่อ 104 , 08 8258 4327
0 5452 1796
09 4740 4377
47
2
นางวราลักษณ์ แสงด้วง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 104 , 08 8258 4327
0 5452 1796
08 6432 0727
48
3นางชินุตตรี อุตศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 104 , 08 8258 4327
0 5452 1796
09 5764 7723
49
4
นางสาวราตรี อินทิวงศ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 104 , 08 8258 4327
0 5452 1796
08 4575 9463
50
5
นางสกาวรัตน์ แดงอร่าม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
0 5451 1137 ต่อ 104 , 08 8258 4327
0 5452 1796
06 3828 1504
51
6นางสาวสุพนิตา ไฝทองนักจิตวิทยาโรงเรียน (ประจำ สพม.)
0 5451 1137 ต่อ 104 , 08 8258 4327
0 5452 1796
08 8236 2683
52
7
นางสาวนันทวิมล บุญทันตา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 104 , 08 8258 4327
0 5452 1796
09 3210 5468
53
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54
1นางทิพวรรณ วันไสยา
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
08 7192 2370
55
2
นางพิสมัย สุคันธมาลา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
08 9553 3787
56
3นางสาวสุธาอร สีแดงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
09 2103 9650
57
4
นางสาววราพร โปร่งทราย
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
08 5217 7621
58
5
นางฉัตรธิดา ศรีพันธุ์เนตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
08 7374 2445
59
6นางสาวพัฒนา ปัญญานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
08 9099 0811
60
7น.ส.ณัฐณิชา โมหานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
08 27661349
61
8
นางกัญจน์รัตน์ เขตปิยรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
08 6901 4767
62
9
นางสาวนรินธร เจริญกุศล
เจ้าหน้าที่พัสดุ ลูกจ้างชั่วคราว
0 5451 1137 ต่อ 106 , 08 8258 4341
0 5452 1796
09 3036 6594
63
หน่วยตรวจสอบภายใน
64
1นางสาวณัชริน ภิญโญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ0 5451 1137
0 5452 1796
09 9229 9424
65
2
นางสาววราภรณ์ สันป่าแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ0 5451 1137
0 5452 1796
08 9770 9559
66
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
67
1นางไพรพรรณ ชาตะโชติ
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137
0 5452 1796
08 1958 2939
68
2
นางสาวเวนิกา ข้ามสาม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว0 5451 1137
0 5452 1796
08 7566 6209
69
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
70
1นางเบ็ญจมาศ มณเฑียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
09 0948 3326
71
2
นางสาวมณฑารพ กาศเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
09 3132 4050
72
3นางสาวกัลยา สุรีย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
06 3563 9646
73
4นางธัญพิชชา ฟองลอยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
08 6801 1517
74
5นายอรรถพล ศิริมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
08 9429 8224
75
6
นางสาวอัญชนา แสงบุญเรือง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
08 5051 2722
76
7นางสาวสุพัตรา มาลัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
08 1796 3105
77
8
นางสาวพุทธพร สารจินดาพงศ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
09 5365 3942
78
9
นายชิติพัทธ์ แสงด้วง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
0 5451 1137 ต่อ 105 , 08 8258 4329
0 5452 1796
09 4282 1924
79
กลุ่มกฏหมายและบังคับคดี
80
1นางภัทรวดี ยอดเรือนผอ.กลุ่มนิติกร นิติกร ชำนาญการ0 5451 1137
0 5452 1796
09 3034 5068
81
2นายพัชระ อนุวงศ์นิติกร ชำนาญการ0 5451 1137
09 4629 4963
82
3
นางสาวณัฐรินีย์ โปทา
นักทรัพยากรบุคคล(กฎหมาย) พนักงานราชการ0 5451 1137
0 5452 1796
09 8362 4192
83
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
84
1น.ส.วรรณภา บัวบาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0 5451 1137
0 5452 1796
09 6697 9638
85
2นายณภัทร เมฆอากาศนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ0 5451 1137
0 5452 1796
08 9554 0082
86
3นายวชิรวิชญ์ ศรีคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ0 5451 1137
0 5452 1796
09 0756 9248
87
4
นางสาวเวนิกา ข้ามสาม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว0 5451 1137
0 5452 1796
08 7566 6209
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100