ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร รสว.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สถานะการส่งเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์
การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561  คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์
2
ที่ชื่อ - สกุลโรงเรียนเดิมจังหวัดสถานะ
วันที่รับเอกสาร
เวลาหมายเหตุ
3
1เด็กชายพฤกษ์ พฤกษาผล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลพบุรียืนยันสิทธิ์14 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
4
2นางสาวอนุสรา เภาศรีวาปีปทุมมหาสารคามยืนยันสิทธิ์15 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
5
3เด็กหญิงเบญญาภา กุยแก้วสุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
6
4
เด็กชายฐิธติรัฐ รัตนพงศ์กิตติ
ราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
7
5เด็กหญิงศุภิสรา ภูกาสอนสุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์9 ก.พ. 256112.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
8
6
เด็กหญิงอภัชญา อุดมพีรกานต์
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
9
7นางสาวสุจิรา พื้นพันธ์สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์9 ก.พ. 256112.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
10
8เด็กชายบุญพบ สุตะพันธ์
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
นครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
11
9
เด็กหญิงปภาดา อนันตะเศรษฐกูล
ปลูกปัญญานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
12
10เด็กหญิงลักษิกา โพยนอกสุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์16 ก.พ. 256113.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
13
11เด็กหญิงนภสร จางคกูลสุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์9 ก.พ. 256112.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
14
12เด็กชายกานต์ เล็กสุนทร
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
นครราชสีมายืนยันสิทธิ์19 ก.พ. 256112.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
15
13
เด็กหญิงศรัณย์พร เลิศสีมาพร
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256116.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
16
14นางสาวนภสกรณ์ สุวรรณบุตรสุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
17
15
เด็กหญิงจิดาภา ฤชุวรารักษ์
สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์14 ก.พ. 256116.30 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
18
16
เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทร์ศรี
ปากช่องนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
19
17เด็กชายพลลภัตม์ อินทะนินราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
20
18เด็กหญิงอุษณิษา แซ่แต้สุรนารีวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์20 ก.พ. 256111.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
21
19
เด็กหญิงณฐพร ธรรมโสภารัตน์
มารีย์วิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์9 ก.พ. 256114.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
22
20เด็กชายณัฐพล เมธเศรษฐราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมายืนยันสิทธิ์15 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
23
21นายณัฐภัทร แสงสว่างพิมายวิทยานครราชสีมายืนยันสิทธิ์17 ก.พ. 256116.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
24
22
เด็กชายวัฒนชัย วัฒนาถาวรกุล
ชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิยืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256117.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
25
23เด็กหญิงสุชานรี ศรีเฉลิมชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิยืนยันสิทธิ์9 ก.พ. 256112.19 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
26
24
เด็กชายบุญญบรรพ์ วิเศษศักดิ์
ชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิยืนยันสิทธิ์15 ก.พ. 256116.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
27
25
นายธีรพิชญ์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์
บุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์ยืนยันสิทธิ์19 ก.พ. 256109.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
28
26เด็กชายญาณวัฒน์ สมอ่อนสุรวิทยาคารสุรินทร์ยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
29
27นายทักษ์ดนัย ศรีสุขสุรวิทยาคารสุรินทร์ยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
30
28เด็กชายพิทยุตม์ กิ่งแก้วสิรินธรสุรินทร์ยืนยันสิทธิ์13 ก.พ. 256110.00 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
31
29
นางสาวพรพิชญ์พัณ เนียมหอม
สุคนธีรวิทย์นครปฐมยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
32
30เด็กชายศุภณัฐ รักษ์คิดราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการยืนยันสิทธิ์12 ก.พ. 256117.20 น.เอกสารเรียบร้อยครบถ้วน
33
จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์30คน
34
จำนวนนวนผู้สละสิทธิ์0คน
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
วมว. รสว.
 
 
Main menu