บันทึกการส่งแผน ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
ชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รหัสรายวิชา
ชื่อวิชา
ระดับชั้น
จำนวนหน่วยกิต
ประเภทวิชา
จำนวนเล่ม
2
13/11/2017, 13:02:21
นายศราวุธ มุลสุมาลย์
ศ21102 ม.1ศิลปะ2ม. 11 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
3
13/11/2017, 13:43:14นายนคร วุฒิเสลาศ21102 ม.1ศิลปะ 2ม. 11 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
4
13/11/2017, 14:44:12
นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ
ศ21102 ม.1ศิลปะ 2ม. 11 หน่วยพื้นฐาน2 เล่ม
5
13/11/2017, 15:16:45
นางสาวโสริยา พูลศิริ
ศ22102 ม.2ศิลปะ 4ม. 21 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
6
13/11/2017, 15:18:32
นางสาวปฎิมาพร พูลศิริ
ศ32102 ม.5ศิลป 4ม. 50.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
7
13/11/2017, 16:21:12
นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์
ศ33102 ม.6ศิลปะ6ม. 60.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
8
13/11/2017, 16:34:11นายคึกฤทธิ์ ชวลิตศ31102 ม.4ศิลปะ2ม. 40.5 หน่วยพื้นฐาน
9
13/11/2017, 17:03:00นางสาวอัญชลี มีสุขศ33102 ม.6ศิลปะม. 60.5 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
10
13/11/2017, 17:50:57นายวินัย ใจเอื้อศ22102 ม.2ศิลปะ 4ม. 21 หน่วยพื้นฐาน2 เล่ม
11
13/11/2017, 19:16:45
นางสาวแพรวรวี บุญรำไพ
ศ23102 ม.3ศิลปะ 6ม. 31 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
12
14/11/2017, 7:47:34
นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
ศ23102 ม.3ศิลปะ6ม. 31 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
13
14/11/2017, 14:57:36
นางสาววันวิสา ภาระวงศ์
ศ22102 ม.2ศิลปะ4ม. 21 หน่วยพื้นฐาน1 เล่ม
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...