ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 51กิจกรรมหลัก เป้าหมายการประชุม/อบรม รายการงบประมาณ (บาท) รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
4
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมาย คน วัน ค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการ ใช้สอย ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก วัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
5
เบี้ยเลี้ยง อาหาร อาหารว่างฯ น้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
6
1พัฒนาสำนักงานเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการบริการจัดการเพื่อพัฒนาสำนักงานเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการบริการจัดการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา1001.วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมบำรุง 17,600 17,600 ต.ค60-กย61ศูนย์สารสนเทศ/ชูชาติ
7
2. เช่าบริการสัญญาอินเทอร์เทอร์เน็ต 12 เดือน 54,000 54,000
8
3. เช่าโดนเมนเนมและ Hosting สำหรับเว็บ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รอบ 1 ปี 8,400 8,400
9
4.จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานลูกจ้างชั่วคราว1108000 108,000
ตค60-กย61
10
รวมงบประมาณ108000 80,000 188,000
11
2พัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) , ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS) , ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) , ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) และระบบสารสนเทศอื่น ๆร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย1001. อบรมครูที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูลสารสนเทศจำนวน 214 คนและเจ้าหน้าที่ 6 คน รวม 220 คน ในการใช้งานโปรแกรม DMC, EMIS, B-OBEC, CCT การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาบุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรีนสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และเจ้าหน้าที่2131 3,600 12,780 19,170 500 36,264 เม.ย.-61ศูนย์สารสนเทศ/ชูชาติ
12
เพื่อให้การดำเนินการกับระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) , ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS) , ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) , ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) และระบบสารสนเทศอื่น ๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศึกษา2. จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 100 เล่ม 10,000 10,000
13
รวมงบประมาณ 3,600 12,780 19,170 10,000 500 46,050
14
3พัฒนาสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสู่ ไทยแลนด์ 4.0เพื่อพัฒนาสำนักงานเทคโนโลยีทันสมัยและขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนาสู่โมเดล“ไทยแลนด์ 4.0” ให้เป็นสำนักงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีความทันสมัย ง่ายต่อการบริหารจัดการและมีความรวดเร็ว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย1001. ปรับปรุงระบบ wi-fi หรือ internet ไร้สาย สำหรับอาคารสำนักงานและห้องประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1(1) อุปกรณ์ Router ที่คอยควบคุมระบบทั้งหมด จำนวน 1 ชุด 309,000 309,000 ธ.ค.-60ศูนย์สารสนเทศ/ชูชาติ
15
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับ อาคารสำนักงานและห้องประชุม จำนวน 16 ตัว(2) อุปกรณ์ Switch จำนวน 2 ชุด184,000184,000
16
3. สรุปผลแะรายงานผลการดำเนินงาน(3) อุปกรณ์ปล่อย Wireless สำหรับผู้ใช้งานจำนวนมาก จำนวน 9 ชุด1,0001,000
17
(4) อุปกรณ์ปล่อย Wireless ในสำนักงานและห้องประชุมเล็กจำนวน 17 ชุด
18
(5) สายไฟเบอร์ ออฟติค 1 ชุด
19
(6) ชุดควบคุมกล้องวงจรปิด 1 ชุด
20
(7) กล้องวงจรปิด จำนวน 16 ชุด
21
รวมงบประมาณ494,000 494,000
22
รวมงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 111,600 - 12,780 19,170 - - - 584,000 - - 500 728,050
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100