การรายงาน COVID ประจำสัปดาห์ที่ 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBG
1
ที่โรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ
จำนวนครูผู้สอน
ทั้งหมด
นักเรียนระดับ
ปฐมวัยทั้งหมด
นักเรียนระดับ
ประถมฯ ทั้งหมด
นักเรียนระดับ
มัธยมฯ ทั้งหมด
รวมนักเรียน
ทั้งหมด
1.1
จำนวนครูที่ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้
และเตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ DLTV
ครูที่ไม่ได้ปฏิบัติ
1.2
จำนวนครูที่รับผิดชอบรายวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบต่างๆ ของส่วนกลาง ได้ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเรียนการสอนในเว็บไซต์ DLTV
2.1
จำนวนครูที่ได้จัดทำและจัดส่ง
เอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ครูที่ไม่ได้ปฏิบัติ
2.2
จำนวนครูที่รับผิดชอบรายวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบต่างๆ ของส่วนกลาง ได้จัดทำและจัดส่งเอกสารการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
3.1
จำนวนครูที่ออกเยี่ยมนักเรียน
เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษา และ รับ-ส่ง เอกสารการเรียนรู้
ครูที่ไม่ได้ปฏิบัติ
3.2
จำนวนครูที่รับผิดชอบรายวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบต่างๆ ของส่วนกลาง ออกเยี่ยมนักเรียนเพื่อพูดคุยให้คำปรึกษา และ รับ-ส่ง เอกสารการเรียนรู้
4.1
จำนวนครูที่วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ทางไกล
ผลการเยี่ยมบ้านเพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล
ครูที่ไม่ได้ปฏิบัติ
4.2
จำนวนครูที่รับผิดชอบรายวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบต่างๆ ของส่วนกลาง ได้วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ทางไกล ผลการเยี่ยมบ้านเพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ตามบริบทของนักเรียนรายบุคคล
5.1
จำนวนครูที่ออกแบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง
ครูที่ไม่ได้ปฏิบัติ
5.2
จำนวนครูที่รับผิดชอบรายวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบต่างๆ ของส่วนกลาง ได้ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง
6.1
จำนวนครูที่ได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการหาแนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูที่ไม่ได้ปฏิบัติ
6.2
จำนวนครูที่รับผิดชอบรายวิชาอื่นๆ
ที่ไม่ได้เรียนรู้ผ่านระบบต่างๆ ของส่วนกลาง ที่ได้ร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาแนวทางแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
7.1
นักเรียนชั้นปฐมวัย (อ.1-3)
ที่เรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกล (On-Air)
7.2
นักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)
ที่เรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกล (On-Air)
7.3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ที่เรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกล (On-Air)
8.1
นักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ที่เรียนรู้ด้วยวิธีอื่น
(นอกเหนือจาก On-Air)
8.2
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
ที่เรียนรู้ด้วยวิธีอื่น (นอกเหนือจาก On-Air)
8.3
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ที่เรียนรู้ด้วยวิธีอื่น (นอกเหนือจาก On-Air)
9.1
นักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ที่ส่งใบงาน ใบกิจกรรม
แบบฝึกหัดหรือแฟ้มผลงาน ตามข้อตกลงของครูอย่างสม่ำเสมอ
9.2
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
ที่ส่งใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดหรือแฟ้มผลงาน ตามข้อตกลงของครูอย่างสม่ำเสมอ
9.3
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ที่ส่งใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดหรือแฟ้มผลงาน ตามข้อตกลงของครูอย่างสม่ำเสมอ
10.1
นักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ที่เรียนรู้ทางไกลได้ดี
(ประเมินจากตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ)
10.2
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
ที่เรียนรู้ทางไกลได้ดี (ประเมินจากตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ)
10.3
จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ที่เรียนรู้ทางไกลได้ดี (ประเมินจากตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ)
11.1
นักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ที่ครูตรวจสอบพบว่ามีปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
11.2
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
ที่ครูตรวจสอบพบว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
11.3
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ที่ครูตรวจสอบพบว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
12.1
นักเรียนปฐมวัย (อ.1-3)
ที่ผู้ปกครองเข้าร่วมช่องทางการสื่อสารตามนัดหมายกับครู
12.2
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
ที่ผู้ปกครองเข้าร่วมช่องทางการสื่อสารตามนัดหมายกับครู
12.3
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ที่ผู้ปกครองเข้าร่วมช่องทางการสื่อสารตามนัดหมายกับครู
13.1
นักเรียนปฐมวัย (อ.1-3) ที่ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (ให้ความรู้ ซักถาม ให้คำปรึกษา ดูแลติดตามงาน)
13.2
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
ที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (ให้ความรู้ ซักถาม ให้คำปรึกษา ดูแลติดตามงาน)
13.3
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (ให้ความรู้ ซักถาม ให้คำปรึกษา ดูแลติดตามงาน)
14.1
นักเรียนปฐมวัย (อ.1-3)
ที่ผู้ปกครองร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
14.2
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
ที่ผู้ปกครองร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
14.3
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
ที่ผู้ปกครองร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
15.
จุดเด่นที่โรงเรียนทำได้ดี และเป็นแบบอย่างได้
16.
ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ปัญหาที่โรงเรียนดำเนินการ
17.
ข้อเสนอแนะ
2
1โป่งแพร่วิทยาอำเภอแม่ลาว22179364174170517051705170517051705108055713913856010705072314108055108055108055การวางแผน การดำเนินงาน ติดตาม เยี่ยมบ้าน รับส่งใบงาน
ผปค นักเรียน หลายครอบครัว ยังขาดแคลนอุปกรณ์ ในการเรียนการสอน ผปค บางคน สอนบุตรหลานไม่ได้
การเรียนการสอน แบบ dltv จะได้ผลดีมีหลายปัจจัย ทั้ง ผปค ความรับผิกชอบและสมาธิตัวนักเรียน ซึ่งต้องฝึกและสร้าง สั่งสมกันมานานมิใช่มาเร่งทำทุกๆอย่างในเวลาอันรวดเร็ว เด็กไทยควรถูกฝึกให้มีวินัยและความใฝ่เรียนรู้มากกว่านี้ ที่สำคัญที่สุด นโยบายจากส่วนกลางควรมีความชัดเจน เข้าถึงและปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม มิใช่เป็นแค่นโยบายสวยหรู เป็นนามธรรม ปฏิบัติไม่ได้ ส่วนครูที่เป็นผู้ปฏิบัติ ย่อมทำตามนโยบายอยู่แล้ว ถ้านโยบายดี ผลลัพธ์ ก็จะออกมาดี
3
2ชุมชนบ้านป่าก่อดำอำเภอแม่ลาว13137635124120113001201120112011201137027068137635137027068137635137635137635การติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน/ติดตามการส่งใบงาน
นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียน On-air ทางคณะครูได้ให้ใบความรู้/เอกสารประกอบการเรียน ไปศึกษาเพิ่มเติม
-
4
3บัวสลีวิทยาและบ้านต้นง้าวอำเภอแม่ลาว111848188411001100110011001100110051315035854115535151313453514530103166
จัดเตรียมใบงานและใบความรู้มอบหมายให้ผู้ปกครองและนักเรียนไปทำที่บ้าน
บ้านของผู้ปกครองและนักเรียนส่วนมากไม่มีอินเตอร์เน็ต,นักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่สูงอายุไม่เข้าใจในบทเรียนจึงไม่สามารถสอนนร.ที่บ้านได้
-
5
4บ้านโป่งมอญอำเภอแม่ลาว82479103800800800800800800237301602470017450024680024790
โรงเรียนมีการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซ็น
--
6
5บ้านดงมะดะอำเภอแม่ลาว9254873900900900900900900214804002548025480000254802548025480
7
6บ้านต้นยางอำเภอแม่ลาว610445460060060060060060062200006220250450622062206220
การเยี่ยมนักเรียนที่บ้านกำกับติดตามการทำใบงานของนักเรียน เข้าถึงนักเรียนที่เรียนออนไลน์ได้ทั่วถึง
ผู้ปกครองไม่ค่อยมรเวลาดูแลนักเรียนไม่มี
8
7บ้านท่ามะโออำเภอแม่ลาว5935445005005005005005004140320062806280280928092809280การส่ง รับ มอบใบงาน และการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักเรียนบางครอบครัวไม่พร้อมในการรับชมเนื่องจากอุปกรณ์ไม่พร้อม
ควรรีบจัดสรรให้โดยเร็วและครบถ้วน
9
8
บ้านผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี)
อำเภอแม่ลาว121610111710021020100210021002102000016101016880158801130161010161010161010
1.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) อย่างดี พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย
2.คณะครูมีการวางแผนงาน การดำเนิินกิจกรรม การประเมินผล ให้กับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในรายวิชาของตนเอง มีการจัดแลกเปลี่ยนเอกสารการเรียนของนักเรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพและเด็กนักเรียนได้รับความรู้มากที่สุด
3.คณครูมีการเยี่ยมบ้าน พบประผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนทางไกลพร้อมให้คำแนะนำ แนวทางวิธีแก้ไขปัญหา แก่นักเรียนทุกๆ คนของโรงเรียน
ปัญหาที่พบ คือ
1. ระบบการเรียนการสอนทางไกลเป็นการสื่อสารทางเดียว เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหาขณะทำการเรียนการสอน ไม่สามารถซักถามปัญหาครูผู้สอนได้ จึงเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา ทำให้ไม่อยากเรียน ไม่ทำใบงานกิจกรรม ขาดความสนใจต่อการเรียน
2. ผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมการเรียนการสอนทางไกล ทำให้นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนในวันเวลาดังกล่าว
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ
1. โรงเรียนได้ให้คณะครูช่วยดำเนินการติดตามระหว่างที่นักเรียนกำลังมีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้นักเรียนสามารถซักถามปัญหาทีเกิดขึ้นในระหว่างเรียนได้ ผ่านทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น อาทิเช่น การจัดตั้งกลุ่ม LINE ห้องเรียน เป็นต้น
2. โรงเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองให้มีการจัดการวางแผนล่วงหน้าก่อนการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ดูแล จะให้นักเรียนเข้าร่วมการเรียนการสอนได้อย่างไร
-
10
9บ้านหนองเก้าห้องอำเภอแม่ลาว5142337500500500500500500142300001423010190440142301423014230
ติดตามดูแล คอยแก้ปัญหาให้ผู้ปกครองและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ผู้ปกครองอ่านหนังสือไม่ได้ ไม่สามารถสอนนักเรียนได้-
11
10บ้านห้วยส้านพลับพลาอำเภอแม่ลาว822801028008008008008008008230123702237002204240223502230933
ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้าน จัดทำใบงาน ติดตามการเรียน อย่างสม่ำเสมอ คอยให้คำแนะนำและคำชี้แนะในการเรียน และติดตามผลการเรียนทุกสัปดาห์
1.นักเรียนบางส่วนไม่สามารถรับชมการเรียน on-air ได้เนื่องจากไม่สามารถจูนช่อง และบางส่วนไม่มีเวลาเรียนในช่วงดังกล่าว การแก้ปัญหา ให้นักเรียนรับชมย้อนหลังผ่านเว็ปไซด์ DLTV
2. นักเรียนที่ไม่มีทีวี มีทวีแต่ไม่สามารถรับชมได้ และไม่มีสมาร์ทโฟน โรงเรียนแก้ปัญหาโดย นัดนักเรียนบางกลุ่มมาสอนที่โรงเรียนแลัวรับใบงานไปทำที่บ้าน
3. นักเรียนบางคนทีเป็นเด็กพิเศษไม่สามารถเข้าชมตามระบบได้ครูจัดทำใบงานที่เหมาะสมกับเด็ก ให้เด็กทำที่บ้านโดยผูปกครองคอยดูแล
เปิดเรียนตามปกติ นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าเรียน ON AIR เพราะได้ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน มีการสื่อสารกันได้แบบตรงตัว
12
11ห้วยส้านยาววิทยาอำเภอแม่ลาว15371095520113021302130213021302130252513280543684529574217251115814797942377642
- ผู้ปกครองบางคนบางส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอนด้วยตนเองเนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้
- ครูติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้รวดเร็ว
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในการเรียนออนไลน์เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ วิธีแก้ปัญหาคือ ครูให้คำปรึกษาในวันที่นักเรียนมารับ-ส่งใบงาน
เรียนแบบปกติ
13
12อนุบาลแม่ลาวอำเภอแม่ลาว10309512580280280280280280228850210028850288502100309503095030950
มีการประชุม วางแผน เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตาม สอบถาม ทั้งกลุ่่มไลน์ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน แก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งมีการนัดหมายส่ง - รับ ใบงาน 2 สัปดาห์/ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอทางกลุ่มไลน์เป็นประจำทุกวัน
ปัญหาที่พบ คือ
1. การเรียนการสอนทางไกลเป็นการสื่อสารทางเดียว เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหาขณะทำการเรียนการสอน ไม่สามารถซักถามปัญหาครูผู้สอนได้ จึงเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหา ทำให้ไม่อยากเรียน ไม่ทำใบงาน ใบกิจกรรม ขาดความสนใจต่อการเรียน
2. ผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมการเรียนการสอนทางไกล ทำให้นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนในวันเวลาดังกล่าว
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ
1.ให้คณะครูช่วยติดตามระหว่างที่นักเรียนกำลังมีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้นักเรียนสามารถซักถามข้อสงสัยหรือปัญหาทีเกิดขึ้นในระหว่างเรียนได้ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ กลุ่ม LINE ของห้องเรียน
2. โรงเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองมีการจัดการวางแผนล่วงหน้าก่อนการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ดูแล ให้นักเรียนเข้าร่วมการเรียนการสอนได้อย่างไร
-
14
13อนุบาลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาว11288511310011001100110011001100128850000288501120017650288502820028200
มีการแบ่งเขตหมู่บ้านให้ครูรับผิดชอบ โดยครู 1 คน จะรับผิดชอบดูแลนักเรียน 9 -12 คน ครูมีหน้าที่รับ - ส่ง เอกสารให้กับนักเรียน ให้ความรู้และอธิบายเพิ่มเติมแทนผู้ปกครองที่ไม่สามารถสอนนักเรียนได้ ทั้งนี้ครู 1 คน จะออกเยี่ยมนักเรียนวันละ 2-3 คน
นักเรียนเรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่ทัน ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำกลุ่มคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
-
15
14โรงช้างวิทยาอำเภอป่าแดด174377461661601160116011601160116014377460004275403943234346437745427540427540
มีการประชุม วางแผน เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตาม สอบถาม ทั้งกลุ่่มไลน์ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน แก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งมีการนัดหมายส่ง - รับ ใบงาน ทุกวันศุกร์และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
ยังมีนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนและผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับดูแล
16
15ชุมชนบ้านสันมะค่าอำเภอป่าแดด8176986800800800800800800156902001569015660230176901769017690
เยี่ยมบ้านติดตามการเรียนรู้ และ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
นักเรียนบางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนทางไกลจาก DLTV ทางโรงเรียนให้ความช่วยเหลือ เช่นให้ยืมโทรทัศน์ และ กล่องรับสัญญาณ เป็นต้น
ไม่มี
17
16บ้านแม่พุงอำเภอป่าแดด7135265700700700700700700135200001048093007240135201352013520
การติดตามนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่บ้าน
มีนักเรียนบางคนไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน แนวทางการแก้ปัญหาคือ เมื่อไม่เข้าใจตรงไหนครูจะให้นักเรียนจดบันทึกไว้แล้วครูจะอธิบายย้อนหลัง
-
18
17บ้านโป่งอำเภอป่าแดด1235130165804804804804804804351300000351300329403150351240351030351170
โรงเรียนได้ดำเนินการรับ-ส่งแฟ้มใบงานทุกบ่ายวันศุกร์และได้เพิ่มเติม หนังสือเรียน แบบฝึกทักษะ สื่อการเรียนที่ครูจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดเรียน
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในช่วงการออกอากาศ บางครั้งไปทำงาน ไปธุระ กับผู้ปกครอง ครูแนะนำให้นักเรียนดูการออกอากาศซ้ำ
ควรสนับสนุนงบประมาณในการทำใบงาน
19
18บ้านวังวิทยาอำเภอป่าแดด25411536525920502041195120502050205041130650230411475439884906514411436541117414112241
มีการเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์และร่่วมกันประชุมวางแผนและพูดถึงปัญหาทุกสัปดาห์
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนจึงไม่สามารภทำแบบฝึกหัดได้และนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมได้จะไม่ทำใบงานและแบบฝึกหัดและผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะเฝ้าให้นักเรียนเรียนออนไลน์
20
19บ้านสักพัฒนาอำเภอป่าแดด9208410490090090090090090020840000197302084011101042002084020840
1.มีการสำรวจความพร้อมในการเรียนทางไกล
2.มีการออกติดตามให้คำแนะนำแก้ปัญหาการรับชมการจัดการจัดการเรียน
3.ให้นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้มาเรียนที่โรงเรียนตามนโยบายSocial Distancing
1. ในระยะแรกผู้ปกครองมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องรับสัญาณและไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ ครูแก้ปัญหาโดยการเข้าไปให้คำแนะนำที่บ้าน
2.นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้ เนื่องจากบางวิชาใบงานไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียน รวมถึงไม่มีผู้ปกครองที่สามารถแนะนำการทำใบงานได้ ครูแก้ปัญหาโดยการเข้าไปให้คำแนะนำที่บ้าน
3.นักเรียนบางคน ไม่สามารถรับชมที่บ้านได้ จึงนัดมารับชมที่โรงเรียน ตามSocial Distancing
1. ลดเวลาเรียนเหลือแต่เฉพาะวิชาหลัก
2. การสนับสนุนงบประมาณ
21
20ป่าแงะวิทยาอำเภอป่าแดด203713248217160416401613164016401613379226040223795302570301237183713248379530379530
ครูลงพื้นที่อย่างทั่วถึงและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และติดตามนักเรียน ผู้ปกครอง สัปดาห์ละหนึ่งครัง
นักเรียนบางรายขาดอุปกรณ์สำหรับการเรียนทางไกล ซึ่งครูได้ให้ความช่วยเหลือ แนะนำเรียบร้อยแล้ว
ไม่มี
22
21ศรีโพธิ์เงินวิทยาอำเภอป่าแดด141697431561400122012021202761120268012101731169743425131272301697433153125516-
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียน ,ผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับดูแล
-
23
22ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดดป่าหุ่งพานสันติ303710300300300300300300037037037037000037037037การประสานกับผู้ปกครองสัญญาณไม่เสถียร​ให้นักเรียนดูย้อนหลัง
24
23บ้านเหมืองง่าป่าหุ่งพานสันติ5-46465-555005005005005-550310017004600460000031004600460
25
24บ้านปางเกาะทรายป่าหุ่งพานสันติ304343300300300300300300040003004000300030040003000300
นักเรียนเข้าใจและสามารถเรียนรู้การสอนทางไกลได้ในระดับดี
นักเรียนไม่มีสื่อในการเรียน ให้นักเรียนไปเรียนกับเพื่อน
-
26
25บ้านป่าส้านป่าหุ่งพานสันติ453843310310310310310310538000053803100128035031003100
ความร่วมมือความเอาใจใส่ของคณะครูทั้งการเยี่ยมบ้านการส่งงานตรวจรับงานให้คำรึกษาทะ้งผู้ปกครองและเด็กนักเรียน
ปัญหา
1.ข่องสัญญาณไม่มีสัญญาณ
2.สัญญาณไม่ดี
แนวทางแก้ไข
ให้กำลังใจและขื่นชมและแนะนำให้เรียนกับเพื่อนพี่น้องและขอให้ผู้ปกครองดูแลแนะนำ
ควรมีวิธีการหรืแแนวทางวิธีคิดวิธีทำให้เด็กหรือผู้ปกครองได้มีตัวอย่างในการทำแบยฝึกหัดบ้าง
27
26บ้านศาลาป่าหุ่งพานสันติ3022223000303000300303000000000000000220000000000จัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน
นักเรียนขาดอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ผู้ปกครองไม่มีเวลา และอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นัดหมายนักเรียนมาเรียนกับครูที่โรงเรียน
เปิดเรียนตามปกติจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพราะมีอุปกรณ์และความพร้อมในทุกด้าน
28
27บ้านสันติวันป่าหุ่งพานสันติ7115667700700700700700700533062309490833025084601148011490
1.ศึกษาแผนการเรียนรู้และเตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้า​ จัดเตรียมใบงานได้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน​ ออกเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามปัญหาและร่วมมือกับผู้ปกครองแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน​ รับ-ส่งเอกสารการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
2.ออกไปเยี่ยมบ้าน​ สอบถามปัญหาที่พบเจอในการเรียนออนไลน์​ และร่วมกันแก้ปัญหากับผู้ปกครอง
3.ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อชี้แนะผู้ปกครองและนักเรียน
4.จัดทำใบงานให้นักเรียนทุกคน และออกไปเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้และการทำใบงาน
1.บางครอบครัว​ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน​ เครื่องรับสัญญาณเป็นแบบเก่า​ และนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน​ ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียน​ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน​ และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด
2.เด็กบางคนไม่สนใจและไม่ตั้งใจที่จะเรียนรู้
3.ผู้ปกครองบางคนไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน บางครั้งก็ต้องนำบุตรหลานไปที่ทำงานด้วย
4.เด็กขาดความรับผิดชอบเวลาผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลมักแอบเล่นเกม
-
29
28บ้านหนองบัวป่าหุ่งพานสันติ82050708008008008008008001536051401947018420150204501946019440
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกสัปดาห์เพื่อสอบถามปัญหา แจกใบงาน และเก็บใบงาน
ในบางระดับชั้น ครูประจำชั้นไม่ได้ปริ้นท์ใบงานตามตาราง DLTV แต่ปริืนท์แค่รายวิชาเดียว
แนะนำให้ครูในระดับชั้นนั้น ๆ ปริ้นท์ให้ครบทุกสาระตามตาราง DLTV เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และได้ฝึกประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ
30
29พานพสกสวัสดิ์ป่าหุ่งพานสันติ371316698002908298028902980298029801316690001316690803000513690131669013166901316690---
31
30ริมวัง 1ป่าหุ่งพานสันติ28243220020020020200200824000082408240000824082408240
นักเรียนบางส่วนไม่อุปกรณ์การรับสัญญาณและไม่มีไฟฟ้า โรงเรียนแก้ไขโดยการให้มาเรียนที่บ้านเพื่อนที่รับสัญญาณ DLTV ได้
-
32
31ริมวัง 2ป่าหุ่งพานสันติ3123300300300300300300030612061506150000615061506150
1. ครูผู้สอนมีการ เตรียมการสอนล่วงหน้า ศึกษาวีดีโอ การจัดการเรียนการสอนล่วงหน้า จัดทำใบงานตาม DLTV และทำแบบฝึกหัดเสริม ในรายวิชาที่นักเรียน เรียนรู้ตาม DLTV ไม่ได้
2. ผู้ปกครอง และครู มีการติดต่อสื่อสาร กันทุกอาทิตย์ ร่วมปรึกษา หารือ ถึงปัญหา การเรียนรู้ของนักเรียน
3. มีการทำแบบฝึกเสริม ทักษะ ให้กับนักเรียน
4. คณะครู เยี่ยมบ้านรายบุคคล มีการสอน รายบุคคล ให้กับนักเรียน
นักเรียน จำนวนหนึ่ง ไม่สามารถ เรียนรู้ตามDLTV ได้ คณะครู จึงจัดทำแบบฝึกเสริม ใบความรู้ ที่ตรงตามตัวชี้วัด จาก DLTV ให้นักเรียน ได้ศึกษาและทำ แทน พร้อม กับมีการเยี่ยมนักเรียน เป็นรายบุคคล มีการสอนเสริม เป็นรายบุคคล
ในกรณีที่ ต้องจัดการเรียนการสอน ตามDLTV ควรมีอุปกรณ์ เช่นกล่องรับสัญญาณให้ทุกครัวเรือน
33
32
ทานตะวันวิทยา (ห้วยบง-ดงเจริญ)
พานทักษิณ9144329869009009009009009001229282141143923143923000144329144329144329
การเข้าถึงผู้ปกครองนักเรียน/ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100%
ปัญหาที่พบ - นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดไม่ได้
แนวทางแก้ไข - ครูได้ทำการสอนเสริมทาง Line Facebook เป็นรายบุคคล
ควรจะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทางไกลให้ครอบคลุม เพราะทางพื้นที่ที่เป็นภูเขา สัญญาณอินเทอร์เน็ต และ TV เข้าไม่ถึง
34
33บ้านฝั่งตื้นพานทักษิณ214290521842100160516051605160516052780501510229824521551573410378952407827406727
1.ครุมีการติดตามนักเรียนและการดูแลนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2.ครูมีการติดตามผล สื่อสารกับผู้ปกครองและให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง
3.ครูมีการเยี่ยมบ้านและนัดหมายเพื่อรับ - สั่งใบงานนักเรียนสัปดาห์ละครั้ง
1.นักเรียนอยู่นอกพื้นที่ติดตามยาก ครูประสานงานตลอด
2.บ้านนักเรียนมีกล่องรับสัญญาณเป็นรุ่นเก่า แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนเรียนรู้กับเพื่อนและให้ยืมกล่องสัญญาณ
3.ผู้ปกครองต้องทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแลกำกับนักเรียน โดยครูต้องไปเยี่ยมบ้านและให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีผู้ปกครองดูแลได้ทั่วถึง
ครูควรดูแลและติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอต่อไป
35
34บ้านม่วงคำพานทักษิณ8246185800800800800800800246100002461024610000246102461024610
ครูจัดทำใบงานและแบบฝึกหัดต่างๆให้นักเรียน และคอยให้คำปรึกษาในช่องทางต้างๆ
--
36
35
ปูแกง (อินทรารษฎร์อุปถัมภ์)
พานทักษิณ2253186763152200220022002200220022004013434114244471275341692886032361003742115232211439
1.คุณครูทุกท่านให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกล เช่นช่วยกันจัดทำใบงาน แบบฝึก
2.คุณครูติดตามนักเรียนการเรียนทางไกลอย่างสมาำเสมอ ถึงแม้บางครั้งจะไปเยี่ยมที่บ้านไม่ได้แต่ใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ้ค
นักเรียนบางส่วนก็ไม่สามารถเรียนทางไกลได้เนื่องจากอุปกรณ์ไม่พร้อม ทางคณะครูก็ให้กำลังใจโดยการใช้คำพูดเพื่อให้เคลายกังวล
1.การจัดการเรียนการสอนทางไกลหากไม่มีคนคอยควบคุมดูแล หรือแนะนำอยู่ข้างๆ ผู้เรียนจะเกิดความไม่เข้าใจ ดังนั้นการจัดสอนทางไกลจึงไม่เหมาะกับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
2.ควรจัดการเรียนแบบออนไลนืจะดีกว่าเพราะสามารถตอบโต้ระหว่างครูกับนักเรียน
37
36
อนุบาลพาน (ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68)
พานทักษิณ1422143165140014001400140014001400221430370221430221430000221430221430000จัดทำใบงานให้นักเรียนนำไปทำที่บ้านและนำมาส่งคืนครูไม่มี
38
37เวียงห้าววิทยาพานบูรพา8275433114800800800800800800275433000275433275433000275433275433275433ครูออกไปติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน--
39
38แม่อ้อประชารัฐพานบูรพา18431441871800180018001800180018004314400004314404313200120431420431420431420-
จากที่นร.บางรายที่บ้านมีปัญหาการรับช่องสัญญานดาวเทียม คณะครูได้ลงเยี่ยมบ้านและได้แก้ไขช่วยปรับสัญญานให้ และนร.หลายคนอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ผปค.ทำไม่เป็น สอนไม่เป็น ครูผู้สอนได้ติดตามนร.และช่วยแนะนำผปค.เรื่องกิจกรรมการเรียนdltv ทั้งทางลงพื้นที่เยี่บมบ้าน ทางไลน์ และโทรศัพท์เข้าไปสอบถามผปค.
-
40
39โป่งทะลายใหม่เจริญพานบูรพา2141832200200200200200200141800001418010170410141801418014180
ครูพบปะนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจออย่างสม่ำเสมอผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผู้ปกครองต้องทำงานทำให้การกำกับดูแลนักเรียนตลอดเวลาไม่ได้
สนับสนุนเครื่องมือต่างๆในการเรียนอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ
41
40บ้านแม่อ้อนอกพานบูรพา81810111980080080080080080018101000018101010890000181010181010181010
โรงเรียนได้มีการประชุม วางแผน เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตาม สอบถาม และตั้ง Group line สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน เพื่อติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยน แก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งมีการนัดหมายพบปะในทุกวันศุกร์ เพื่อรับใบงาน และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
นักเรียนบางส่วนเป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่า ไม่สามารถรับสัญญาณได้ แนวทางแก้ไข คือแนะนำให้เรียนย้อนหลัง จากช่องทาง You Tube หรือไปเรียนกับเพื่อนชั้นเดียวกันที่มีบ้านอยู่ใกล้กัน
การรายงานบางครั้งเป็นคำถามเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ผลการรายงานจึงไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก
42
41บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยงพานบูรพา1327665314613001300130021101300130027604061325604520404010256045205040204535
การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง
การเดินทางไปบ้านนักเรียน แก้ปัญหาด้วยการนัดจุดพบปะกับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
-
43
42บ้านจำคาวตองพานบูรพา2099200200200200200200000000060020070090020020-
นักเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลได้ เนื่องทางไม่มีกล่องรับสัญญาณทีวี และไม่มีอินเตอร์เน็ต แนวทางแก้ไข คณะครูปริ๊นใบความรู้พร้อมใบงานให้นักเรียนอ่านแล้วค่อยตอบคำถาม
-
44
43บ้านป่าแดงงามพานบูรพา913413286909009009009009001031300001341328825203102133132134132134132
การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนมารับ-ส่งใบงาน ได้ครบทุกคน
เด็กบางส่วนไม่สามารถเรียนรู้จากออนไลน์ได้ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ ทางโรงเรียนได้แจ้งครูประจำชั้นให้กำกับติดตามให้คำปรึกษาที่บ้านจากนั้นแจ้งรายงานให้เขตพื้นที่ทราบ
ไม่มี
45
44บ้านสันต้นดู่พานบูรพา42161824004004004004004001954"0"00"0"2156"0"714014470216102161021610
ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันอย่างดีเท่าทีจะสามารถทำได้ตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ ทุ่มเททั้งทรัพยากรต่างๆเพื่อการเรียนรู้
ปัญหานักเรียนไม่มีสมาธิทางการเรียน เบื่อไม่ตั้งใจเรียนออนไลน์ ไม่ฟังทำให้การทำแบบฝึกไม่ได้ ทำผิด ผู้ปกครองไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจให้คำแนะนำนักเรียนไม่ได้ ผู้ปกครองตามใจ รอที่จะให้ครูสอนตอนเปิดเรียนอีกที วิธีแก้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าครูจะสอนอีกทีตอนเปิดเรียน หรือให้ผู้ปกครองดูการสอนออนไลน์ซ้ำๆตอนมีเวลากับนักเรียนที่เรียนไม่ค่อยได้และเรียนอ่อน
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ ที่สามารถทวนซ้ำได้ในเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ และครูสามารถเข้าไปแนะนำผู้ปกครองในแต่ละเนื้อหาที่ผู้ปกครองและนักเรียนไม่เข้าใจในวันที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมด้วย
46
45บ้านสิบสองพานบูรพา41726434004004004004004001221055072605260530726052605260
ครูทุกคนติดตามการเรียน และใบงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ คอยให้คำแนะนำและคำชี้แนะในการเรียน และติดตามผลการเรียนทุกสัปดาห์
นักเรียนบางส่วนไม่สามารถรับชมการเรียน on-air ได้เนื่องจากไม่สามารถจูนช่อง และบางส่วนไม่มีเวลาเรียนในช่วงดังกล่าว การแก้ปัญหา ให้นักเรียนรับชมย้อนหลังผ่านเว็ปไซด์ DLTV
-
47
46ป่าแดงวิทยาพานบูรพา163615859253150114021402140214021402281533500036158592813552851361585936158593615859
มีการประชุมครูเพื่อวางแผน ประชุมผู้ปกครองชี้แจงทำความเข้าใจ เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามและสอบถาม และตั้งกลุ่มไลน์ สำหรับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อติดตามข่าวสาร แลกเปลี่ยน แก้ไขปัญหาร่วมกัน นัดหมายพบปะในทุกวันศุกร์ เพื่อรับและส่งใบงาน และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
กล่องสัญญาณไม่สามารถรับชมได้ จึงได้แนะนำให้ไปดูกับเพื่อน
-
48
47สันหนองควายพานบูรพา541620500500500500500500416000041604160000416041604160-
กรณีที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ได้ ครูประจำชั้นได้ให้เบอร์ติดต่อกับนักเรียนไว้และนักเรียนสามารถเข้ามาสอบถามแบบฝึกหัดได้ที่โรงเรียนเป็นรายกรณี
-
49
48บ้านกล้วยพานบูรพา112813416211001100110011001100110015800135402711702090125028129018900281000
มีการติดตามนักเรียน ให้คำปรึกษานักเรียนและผู้ปกครอง อย่างสม่ำเสมอ
1ผู้ปกครองไม่มีความรู้ ส่วนมากจะอยู่กับผู้สูงอายุ เมื่อมีปัญหาผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือได้
2ผู้ปกครองบางคน ไม่มีเวลาเนื่องจากทำงาน
3นักเรียนไม่สนใจที่จะทำใบงาน
4นักเรียนบางคนอยู่ต่างจังหวัดกับผู้ปกครอง
1ครูประจำชั้นตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพื่่อปรึกษา ให้คำแนะนำ
2จัดทำใบงานส่งไปให้ที่บ้านเมื่อนักเรียนกลับมาให้เรียนย้อนหลัง
50
49เจริญเมืองวิทยาพานอุดร109889790190190190190190198809880970033006580968032809700
การเตรียมใบงาน การนัดหมายรับ-ส่งใบงาน การเยี่ยมบ้านนักเรียน
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในส่วนที่เป็นปู่ย่าตายายที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยนั้น ไม่สามารถจะแนะนำ แนะแนว หรือช่วยนักเรียนในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบหรือช่องสัญญาณทีวี ของท่านผู้ปกครองบางท่าน บางบ้าน ยังไม่สามารถจะใช้งานได้
3. การนัดหมายรับ-ส่ง ใบงานของนักเรียน มีนักเรียนบางส่วนที่ไม่มีความรับผิดชอบ
1. ทางโรงเรียนให้คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
2. ครูบางท่าน ได้นัดหมายนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน มาสอนที่โรงเรียน
3. ให้คำแนะนำแก่ท่านผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม และการเปลี่ยนแปลงระบบการรับสัญญาณ
4. ให้คำแนะนำนักเรียน ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้กัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
51
50ธารทองวิทยา (ป่ารวก)พานอุดร19732016634019001900190019001900190071188652131732016660173667280711886573201657320165การติดตามผล การตรวจสอบ การให้ความช่วยเหลือ
ระบบสัญญาณการเรียนทางไกล / ให้คุณครูลงไปเยี่ยมพบปะจูนสัญญาณให้นักรียน
-
52
51บ้านเจริญเมืองพานอุดร233033200200200200200200327003033003300000330033003300
โรงเรียนมีการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์
นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เนื่องจากกล่องรับสัญญานไม่ได้
-
53
52บ้านโป่งแดงพานอุดร1320854715213001300130013001300130019854700019784410452093324198547197844197844การประสานงานและความร่วมมือระหว่างคณะครูกับผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนหนึ่งไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ แนวทางการแก้ปัญหาให้นักเรียนไปรับชมกับเพื่อนและในรายที่ไม่สามารถไปเรียนออนไลน์ได้ คุณครูผู้สอนได้มอบหมายงานให้เป็นรายกรณีไป
-
54
53บ้านถ้ำพานอุดร11255782902902902902902902254800902557025570090255702557025570
การนัดหมายการรับ-ส่งใบงาน
ผู้ปกครองให้ความร่วมมิอเป็นอย่างดี
--
55
54บ้านป่าต้ากพานอุดร127594169120012001200120012001200458703070ึ759404578030160759407594075940
สามารถติดต่อสื่่่อสารกับผู้ปกครองได้ทุกคน นักเรียนได้รับใบงานและส่งใบงานทุกคน
ผู้ปกครองบางท่านไม่มีเวลาดูแลนักเรียนต้องทำงาน ครูทำใบงานให้นักเรียนแล้วนัดนักเรียน
และผู้ปกครองมาพบครูในวันอาทิตย์
56
55บ้านป่าตึงพานอุดร353843300300300300300300538"0'00"0"538"0"3300280538053805380
ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าจัดทำเอกสารใบงานให้เด็กเยี่ยมบ้านนักเรียน วัดประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สรุปปัญหา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)
ไม่มีไม่มี
57
56บ้านป่าบงพานอุดร160944614016001600160016001600160004726047200944609446000094460944609446
1.ทางโรงเรียนได้จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนและครูได้รายงานผลให้ทางโรงเรียนทราบผ่านทาง google from ทุกวัน
ไม่สามารถติดตามการเรียนของนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกคนเนื่องจากผู้ปกครองบางส่วนไม่มีอินเตอร์เน็ตทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกสัปดาห์เพื่อรับทราบปัญหาการเรียนและหาแนวทางแก้ไข
-
58
57ร่องธารวิทยาพานอุดร15331164018911041104110411041104110410512023642033115401030208251533115401051203311540ทุกชั้นเรียนแจกใบงานให้นักเรียนได้ทำทุกคน
นักเรียนที่ไม่สามารถดู DLTV ได้ให้รับใบงานไปทำที่บ้าน
ไม่มี
59
58สันกลางวิทยาพานอุดร174873451661403140314031403140314034157387167466839243620162314315438425824425824
การเยี่ยมนักเรียนที่บ้าน
รับ-ส่ง ใบงาน
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV
ปัญหาที่พบ
ผู้ปกครองนักเรียนไม่มีความรู้เพียงในการชี้แนะบุตรหลาน
ไม่มีเวลาเพราะต้องออกไปทำงาน
ไม่มีความชำนาญด้านการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารภาษาไทย เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นคนชนเผ่า
แนวทางแก้ปัญหา
-ให้พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน
-ครูไปช่วยเหลือ
ควรจัดการเรียนการสอนผ่าน ON Site
โดยหาวิธีการป้องกัน รักษาระยะห่าง
60
59เจดีย์หลวงพิทยา
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
1715669918015021520152015201520152055949062515444133134101425154944153728153433
คูณครูมีความรับผิดชอบจัดทำใบงานได้ครบทุกสัปดาห์ และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษากับนักเรียนได้เป้นอย่างดี
นักเรียนบางคนบ้านอยู่ไกลบนเขา และอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถติดต่อได้
เรียนออนไลน์เฉพาะมัธยม ส่วนอนุบาลและประถมจะต้องอยู่ในความดูและของผู้ปกครองและครูควรเรียน ออนบุค
61
60ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
21301379626321002100130813081308130851001550953010696103030403010696155080155080เยี่ยมบ้านระยะทางการเดินทาง
62
61บ้านแม่ตาแมว
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
4134400400404004004009160000916916000916916916
ให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนและติดตามผลการเรียนของแต่ละคน
ไม่มี ทีวีและกล่องรับสัญญาน ใหันักเรียนมาเรียนรวมกันที่โรงเรียน
63
62บ้านแม่ต๋ำ
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
22112268380181319031903181318131903015014019801402400015040200140240012020001202000
1. การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้ปกครอง
2. การสร้างแบบฝึก ใบงาน ที่พัฒนาทักษะการคิด
1. นักเรียนเดินทางไปนอกเขตพื้นที่กับผู้ปกครอง วิธีแก้ปัญหาของโรงเรียนคือ ฝากเอกสารใบงานไว้กับเพื่อนบ้าน แล้วแจ้งติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
ไม่มี
64
63บ้านแม่ผักแหละ
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
164315258253160016001600160016001600254501811758348530126520431324524130582413058268545
การติดตามและการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่นักเรียน เช่นการ การสอนเสริมให้กับนักเรียเป็นรายคน
อุปกรณ์รับสัญญาณไม่พร้อม ได้มีการจัดให้ยืมเรียน-
65
64บ้านดินดำ
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
835831188008008008008008002010056903583035830358302075035830
การประสานงานกับผู้ปกครอง ด้านการแจกใบงานและการเชื่อมต่อ สัญญาณDltv ผ่านทางสมาร์ทโฟน
ปัญหาที่โรงเรียนพ่อเป็นปัญหาการทบทวนใบงานหรือการทำใบงานในกรณีอยู่ที่บ้าน ซึ่งบางครอบครัวเด็กอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย และบางครอบครัวเป็นชาวพม่าซึ่งไม่สามารถสอนทำใบงานได้ปัญหาทางด้านอุปกรณ์บางครอบครัวไม่มีกล่องสัญญาณที่สามารถเชื่อมต่อดีแอลทีวีได้
66
65บ้านปางหก
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
261622200200200200200200000616061600006160000616061600ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีโทรทัศน์ใช้วิธีการเรียนรู้ที่เราเลือก คือ On hand
67
66บ้านปางหลวง
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
51322355005005005004105000100000010000013220000000550การจัดส่งใบความรู้ ใบงาน ให้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ทางหมู่บ้านขาดแคลนไฟฟ้าใช้ และสื่อการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์ ทีวี กล่องรับสัญญาณ DLTV ทำให้การเรียนการสอนทางไกลเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ควรมีวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อรองรับการบริบทของโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
68
67บ้านป่าตึงงาม
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
1115546911009201100920920920516010330135302270290155001554015540
การที่ผู้บริหารและคณะครูทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนในการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม และพยายามติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองโดยการลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยถึงสภาพปัญหาที่ผู้ปกครองและนักเรียนพบเจอ ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่พบ
- อุปกรณ์รับสัญญาณไม่พร้อม บางครอบครัวไม่มีไฟฟ้าใช้ อีกทั้งเนื้อหาไม่ตรงกับตารางออกอากาศ นักเรียนส่วนใหญ่ดูแล้วยังไม่เจ้าใจในเนื่อหา ครูตรวจชิ้นงานแล้วพบว่านักเรียนทำถูกบ้างไม่ถูกบ้าง
การแก้ปัญหา
- ผู้ปกครองที่ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องรับสัญญาณให้ไปดูกับเพื่อนห้องเดียวกันที่อยู่ใกล้บ้าน และสามารถดูย้อนหลังได้
- ครูติดต่อกับนักเรียนเพื่ออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมในเนื้อหานั้นๆที่นักเรียนไม่เข้าใจ
-
69
68บ้านป่าถ่อน (วิทยาสมิทธิ์)
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
5346599500500500500500500235401111032600510011110326002354020500
ครูสามารถเดินทางไปให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้ /สามารถติดต่อสอบถามครูประจำชั้นได้โดยตรง
การเรียนรู้ของเด็กที่ไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ - ใช้วิธีการให้ครูเข้าไปดูตัวต่อตัว -การเปิดโอกาสให้เด็กสอบถามผ่านไลน์ การโทร -การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเสริมจากการลงพื้นที่
-การปฏิบัติไปตามแนวทางเดียวกันทำให้ครูมีความมุ่งมั่นและแนวปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น -แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
70
69บ้านร้องบง
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
1335101136130013001300130013001300291000610351010351010600351010351010351010ปฏิบัติตามนโยบายต้นสังกัด
นักเรียนที่ไม่มีเครื่องรับสัญญาณ แนวทาแก้ปัญหานำมาเรียนที่โรงเรียนที่ห้องเรียนกับคุณครู
เร่งจัดสรรเครื่องรับสัญญาณ ให้นักเรียนที่ขอไป
71
70บ้านสันก้างปลา
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
6164656006006006006006000500590040004000006000500150มีการแตกชุดแบบเรียนและติดตามผล
การเดินทางและช่องทางการสื้อสารระหว่าง รร และ ผู้ปกครอง
-
72
71บ้านห้วยหมอเฒ่า
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
92890118900900900900900900453385228300514248113291129
1. มีใบงานทุกชั้นเรียน
2. ครูติดตตามงานนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกสัปดาห์
ปัญหา 1. ที่บ้านของนักเรียนให้มีอุปกรณ์เข้าถึงได้
2. นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
แนวทางแก้ปัญหา 1. เรียนกับเพื่อน
2. ครูติดตาม อธิบายเป็นรายบุคคล
73
72ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
เจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
381454761257462801028010280102801028010280102886501173907515301551010140466115295020153015295020
จัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน. โดยคำนึงถึงศักยภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ
การจัดการเรียนการสอนทางไกล นักเรียนไม่สามารถเรียนได้เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ รับสัณญาณไม่ได้ ผู้ปกครองไม่พร้อมดูแล
ควรให้โรงเรียนจีดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน
74
73เวียงผาวิทยาแม่พริก-ศรีถ้อย2968363149580230623062306230623062126491247321540414525414525277912152130152130152130ครูผู้สอนติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ
ผู้เรียนบางคนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้สม่ำเสมอ เนื่องจากต้องไปช่วยผู้ปกครองปลูกข้าวโพด ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการให้ผู้เรียนเรียนย้อนหลัง และครูผู้สอนติดตามดูแลเพิ่มเติม
-
75
74ชุมชนบ้านสันจำปาแม่พริก-ศรีถ้อย26913031365302600260026002600260026005013350442071039130313691303136100913031369130313691303136
1.การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง
2.การตั้งสูนย์ประสานงานการเรียนทางไกล เพื่อให้คาวมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง
1. เนื่องจากมีผู้รับชมเว็บไซต์ DLTV พร้อมกันเป็นการส่งสัญญาณทางทีวีดิจิตัลในบางพื้นที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้
2. สัญญาณอินเตอร์ไม่แรงพอที่จะชมได้อย่างเสถียร
3. เว็บที่ใช้เรียนล่มในวันแรก ๆ เนื่องจากมีคนใช้งานเป็นจำนวนมาก
4. นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ กล่องดิจิทัล
5. ความเข้าใจในเนื้อหาเมื่อจำเป็นต้องสอน หรือแนะนำบุตรหลานอาจไม่ตรงตามเนื้อหา
1. ครูร่วมกันนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
1.1 ก่อนเริ่มต้นการเรียนออนไลน์ ควรมีการตรวจเช็คนักเรียนว่าเข้าเรียนหรือไม่
เพื่อกระตุ้นผู้ปกครองให้พร้อมดูแลบุตรหลานในการเรียนด้วย
1.2 ครูเปิดกลุ่ม (Line Group) เพื่อกระตุ้นและตอบคำถามปัญหาที่เกิดกับนักเรียน
1.3 ติดตามสอบถามนักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อความสบายใจของผู้ปกครอง
และแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ผู้ปกครองกังวลต่อบุตรหลาน
1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสะท้อนปัญหา ด้วยการให้แบบสอบถามทางออนไลน์
เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปแก้ไขการดำเนินงานให้ดีขึ้นต่อไป
1.5 ทำให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีเป้าหมายในการเรียนออนไลน์
1.6 ครูเป็นแบบอย่างในการใช้ระบบการสื่อสารทางไกลให้เป็นประโยชน์
1.7 ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ครบวงจร เพื่อพัฒนาทักษะในการออกเสียง เริ่มจากการคัดกรองนักเรียน เพิ่มการเรียนรู้ ตั้งใจทำใบงานที่ได้รับมอบหมาย และนำไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน
1.8 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐาน และการสรุปความคิดรวบยอดในแต่ละรายวิชา เพื่อความเข้าใจมากขึ้น
76
75
บ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล)
แม่พริก-ศรีถ้อย118115123704830100111001100110021300002130040200000000000---
77
76บ้านใหม่แม่ยางมิ้นแม่พริก-ศรีถ้อย83787124800800800800800800130000254401544036840251501015010150
ครูประจำชั้นมีการออกติดตาม พบปะกับผู้ปกครอง รับ ส่งใบงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ผู้ปกครองไม่มีเวลาและนักเรียนยังขาดความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์สำหรับการเรียนทางไกล โรงเรียนจึงให้คุณครูนำบทเรียน หนังสือเรียนและใบงานมอบให้ผู้เรียนแล้วไปเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกวันศุกร์พร้อมตรวจใบงานเก่าและมอบใบงานใหม่ให้ผู้เรียน
-
78
77บ้านป่าเมี่ยงแม่พริกแม่พริก-ศรีถ้อย35202530300300300300300520000042004200100420042004200
ปกติการเรียนการสอนที่โรงเรียนเรียนด้วยระบบDLTV นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้กับปลายทางได้เป็นอย่างดี
นักเรียนบางส่วนไม่มีกล่องสัญญาณDLTV ทางโรงเรียนจึงได้ให้นักเรียนได้ยืมกล่องรับสัญญาณไปใช้ในการเรียนที่บ้านก่อนเปิดภาคเรียน
-
79
78บ้านปางอ้อยแม่พริก-ศรีถ้อย4134400400400400040400224_00_224_116_18012001200140จำนวนนักเรียนน้อยผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน_
80
79บ้านห้วยเฮี้ยแม่พริก-ศรีถ้อย1144841289029119119119119113604178044840000448403604484044840
การติดตามและเอาใจใส่ต่อผู้เรียนของผู้บริหารและคณะครูและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง
ผู้ปกครองไม่มีเวลาและความพร้อมในอุปกรณ์การเรียนทางไกล โรงเรียนจึงให้คุณครูนำบทเรียน หนังสือเรียนและใบงานมอบให้ผู้เรียนแล้วไปเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกวันศุกร์พร้อมตรวจใบงานเก่าและมอบใบงานใหม่ให้ผู้เรียน
ควรให้จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งโดยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันจากต้นสังกัด
81
80ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยาแม่พริก-ศรีถ้อย142179441441400140014001400140014000221215743217944217944000217944217944217944
นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์มีไม่เพียงพอ และเนื้อหาในการเรียนมีความยากเกินไป
มีการปูพื้นฐานและทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียนออนไลน์
82
81ชุมชนบ้านโป่งป่าแดด-แม่สรวย152310110022415001500150015001500150018475818271020565316403172810235337184129182322
ครูมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนหลายช่องทาง ทั้งทางไลน์ และการการพูดสื่อสารทางโทรศัพท์โดยตรง และมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
เด็กนักเรียนส่งแบบฝึกหัดไม่ครบ แก้ปัญหาโดยครูติดตามในการส่งงานที่บ้านเพื่อแก้ปัญหา
-
83
82บ้านแม่ตาช้างป่าแดด-แม่สรวย8346710180080080080080080000021390153001024013280213901530024300
โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนการแจกใบงาน/ครูผู้สอนติดตามการรับ-ส่งใบงานของนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ/มีการเยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครอง-นักเรียน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นักเรียนบางส่วนไม่ส่งใบงาน/ผู้ปกครองไม่รู้หนังสือทำให้สอนนักเรียนไม่ได้/ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
84
83บ้านโป่งปูเฟืองป่าแดด-แม่สรวย3113344300300300300300300113300001133011330000113301133011330
คุณครูประจำชั้นหาสื่อการสอนเสริม(แบบฝึกอ่านภาษาไทย)ให้กับนักเรียน
ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลากำกับดูแลนักเรียนขณะที่เรียนออนไลน์ตามตารางเรียน ผู้ปกครองใช้เวลาในตอนเย็นมาทบทวนวิชาที่เรียนตามตารางเรียนให้กับนักเรียน
-
85
84บ้านดอนสลีป่าแดด-แม่สรวย83711615380080080080080080032106051003711601570000037116010900371160
นักเรียนสามารถทำใบงานหรืองานที่คุณครูมอบหมายให้ได้อย่างถูกต้อง
ปัญหา/อุปสรรค
ด้านโทรทัศน์รับสัญญาณดาวเทียม
- บ้านของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าเรียนการจัดการเรียนการสอนทางไกลได้เนื่องจากกล่องรับ
สัญญาณไม่รองรับ

ด้านคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีโดยเฉพาะวันแรก
- ไม่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถรับชมผ่านช่องทางนี้ได้

ด้านโทรศัพท์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีโทรศัพท์แต่ไม่สามารถให้นักเรียนใช้เรียนได้เนื่องจากว่าผู้ปกครองต้องนำติดตัวออกไปทำงานนอกบ้าน
- โทรศัพท์มือถือที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ส่วนใหญ่ใช้เป็นระบบเติมเงินเชื่อว่าเมื่อเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์ น่าจะเริ่มเห็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เพิ่มขึ้น

ด้านเวลาของผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
-ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ความรู้เสริมแก่นักเรียน กรณีนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน

อื่นๆ
- เด็กยังปรับตัวไม่ได้กับการจัดการเรียนการสอนทางไกล
- เด็กไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่เรียน
- ไม่มีอุปกรณ์การรับชมในช่องทางต่างๆ
- โทรทัศน์ไม่เพียงพอเนื่องจากมีลูกหลายคน

แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ครูเตรียมใบงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนตามความเหมาะสม
- แนะนำวิธีสอนนักเรียนในการทำใบงานหรือแบบฝึกหัดในกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง
- ให้นักเรียนที่มีบ้านใกล้เคียงกันนั่งดูด้วยกัน
- นักเรียนทำใบงานที่ครูมอบหมายโดยอ้างอิงจากหลักสูตรสถานศึกษา
86
85บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)ป่าแดด-แม่สรวย22692498640418042200180418042200220069249860006924986541997715509692428669242866924286
การรับส่งใบงานในทุกอาทิตย์ และการติดตามทางช่องทางออนไลน์
นักเรียนบางส่วนไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีไฟฟ้า
แนวทางแก้ปัญหา
แนะนำให้ไปดูกับเพื่อนที่บ้านใกล้เคียงกัน
-
87
86บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ป่าแดด-แม่สรวย949195900900900900900900010004200800004870000000000การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้เรียนทางไกล และบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าหลักใช้ บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และผู้ปกครองบางส่วนอ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้
โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดทำใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาและทำใบงาน แบบฝึกหัด
ควรจัดงบประมาณให้กับโรงเรียนในการดำเนินงาน เช่น การไปเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดทำใบความรู้และใบงาน สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนทางไกล
88
87บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)ป่าแดด-แม่สรวย1538127165150015001500150015001500103808470269801059013550658065806580ให้ครูไปช่วยสอนเป็นจุดๆทุกวันศุกร์
บ้านนักเรียนไม่มีสัญญาณ สัญญาณเข้าไม่ถึง แนวทางแก้ไขให้ไปเรียนบ้านเพื่อนที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน / ครูไปช่วยสอนทุกวันศุกร์
-
89
88บ้านหนองผำป่าแดด-แม่สรวย72778105700700700700700700318024570134101158017170277501175011580
ครูและผู้ปกครองสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเด็ก
--
90
89บ้านห้วยมะแกงป่าแดด-แม่สรวย12311091401002100210028041002100225440664025850208506230258502585025850
ครูรับ - ส่งใบงานให้นักเรียนและมีการติดตามผลทุกสัปดาห์
นักเรียนส่วนมากทำใบงานไม่ได้
แนวทาง ครูแนะนำวิธีการทำใบงานในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ
-
91
90่บ้านห้วยสะลักวิทยาป่าแดด-แม่สรวย13391212011300130013003100130052162000050150030120022420508504085040850
การจัดเตรียมเอกสารที่เพียงพอและการจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้เรียน
บ้านนักเรียนบางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้า ครูจึงเตรียมใบงานเอกสารที่เหมาะสมกับบริบทโดยใช้ใบงานแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์และใบงานอย่างง่ายเพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนเปิดเทอม
-
92
91บ้านห้วยหญ้าไซป่าแดด-แม่สรวย2472290103465240024001860186024002400338047000499237235220277517263326143918274028
๑๕.๑ โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีอุปกรณ์ไม่ครบ ไม่มีอินเตอร์เน็ต เน็ตช้า โดยได้จัดให้นักเรียนเรียนใช้ใบความรู้ ใบงาน ซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค
16.๑ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนขาดแคลนด้านอุปกรณ์และผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลสนับสนุนและคอยให้คำปรึกษาอยู่ร่วมกับนักเรียนเนื่องจากผู้ปกครองต้องไปทำงาน
๑6.2 การรับส่งใบงานหรือการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกวันหรือทุกอาทิตย์เป็นเรื่องที่ลำบากมากเนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนและหมู่บ้านเป็นพื้นที่สูง ครูไม่มีพาหนะในการเดินทาง ต้องใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปตามบ้านเรือน
๑6.๓ งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับครูในการจัดทำเอกสารการเรียน ใบงาน ใบความรู้ต่าง ๆ การจัดทำใบงาน ใบความรู้ต้องใช้กระดาษ น้ำหมึกและต้องมีเครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เวลาใช้งานในปริมาณมากทำให้เครื่องที่มีเกิดอาการชำรุด และมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
๗.๑ การเรียนทางไกลเหมาะกับนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และผู้ที่จะคอยดูแลสนับสนุนและคอยให้คำปรึกษาอยู่ร่วม
๑๗.๒ ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน เช่น การรับส่งใบงานเท่าที่สะดวก
๑๗.๓ สำหรับนักเรียนที่สามารถดูทางออนไลน์ได้แนะนำให้เปิดดูซ้ำส่วนนักเรียนที่ไม่สอบถามครูประจำวิชา
๑๗.๔ ควรมีงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับครูในการจัดทำเอกสารการเรียน ใบงาน ใบความรู้ต่าง ๆ
๑๗.๕ ควรจัดสรรเครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ น้ำหมึก ให้เพียงพอกับความต้องการและการใช้งาน
93
92บ้านหัวฝายป่าแดด-แม่สรวย1322148170130013001300130013001300019023128014100009023100514031003100
คณะครูได้ร่วมกันจัดทำใบงานและแบบฝึกให้กับนักเรียน และการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน
ผู้ปกครองไม่สามารถอธิบายแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนมาสอบถามหรือให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติม
-
94
93อนุบาลแม่สรวยป่าแดด-แม่สรวย4215839755539033453356134083444345315839701583970158397015839701583970158397015839701583970
1. ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เป็นอย่างดี
2. มีงบประมาณในการบริหารงานและการดำเนินการ ที่เหมาะสมให้กับคณะครู
1. DLTV มีการปรับตารางสอนตัังแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 2563 ในบางชั้นเรียน จึงต้องปรับใบงานตามตารางสอน
-
95
94โป่งกลางงน้ำประชาสรรค์วาวี20831903831120002000200020002000200050451500020501500001030001525107010025
แบ่งครูออกติดตามประจำหย่อมบ้านและแต่งตั้งหัวหน้าหย่อมบ้านในการช่วยครูให้คำปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่เข้าใจ
ผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียนต้องออกไปทำงานและพานักเรียนไปด้วย ส่วนนักเรียนชั้นโตต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานหาเงิน
อยากให้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนและมีมาตการในการดูแลเรื่องความสะอาด
96
95ดอยเวียงวิทยาวาวี74067107700700700700700700010860406702535020400253502535025350
ครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทำให้ครูสามารถพูดคุย สื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสอบถามและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆได้
- นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนทางไกลฯ DLTV ได้ เพราะขาดอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการรับชม
- แก้ปัญหาโดยให้ไปรับชมบ้านเพื่อนที่สามารถดูได้ และทำใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียนทางไกลได้ ส่วนกลางควรแก้ปัญหา หาแนวทาง วิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละพื้นที่
97
96บ้านเลาลีวาวี102317119410001000100010001000100023181067102318107640161170231810231810231810การเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียน
นักเรียนไม่มีใครดูแลเวลาเรียน,เนื้อหามีความยาก*แก้ปัญหาโดยให้เพื่อนข้างบ้านหรือพี่ที่มีความรู้มานั่งเรียนด้วย
-
98
97บ้านแม่โมงเย้าวาวี61659756006006006006006000001659016450845051501026052608260
คณะครูได้มีการประชุมวางแผน ลงพื้นที่ดำเนินงานโดยการแจกใบงานให้นักเรียนในทุกวันศุกร์และออกติดตามผลทุกวันจันทร์เพื่อจะได้สอนและทบทวนเนื้อหาในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ ซึ่งออกติดตามผลและประเมินผลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือวันจันทร์และวันศุกร์
เนื่องโดยชุมชนอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่มีไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการจัดกาเรียนการสอนทางไกลได้ รวมถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นชาติพันธุ์ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้จึงยากต่อการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ช่วยครูได้ คณะครูจึงได้ลงพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง โดยให้พี่ช่วยสอนน้อง ในการทำใบงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยครูอีกทาง
การจัดการเรียนการสอนทางไกลไม่เหมาะสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลครั้งนี้ อยากให้สพฐ.จัดสรรอุปกรณ์และช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
99
98บ้านขุนสรวยวาวี71472867007007007007007000001472014720000148600001472014720ให้นักเรียนเรียนรู้จากใบความรู้และครูอธิบายรายบุคคล
- นร.ไม่สามารถเรียนทางไกลได้100%
- ให้ใบความรู้และใบงานแก่นร. ได้ศึกษาและครูอธิบายเพิ่มเติมรายบุคคล
-
100
99
บ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
วาวี52162835005005005005005001957025019600012021410216002160020600
การเตรียมใบงาน เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนและ การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
อุปกรณ์รับสัญญาณการเรียนทางไกลไม่พร้อม
บางพื้นที่ สัญญาณโทรศัพท์ไม่ดี
เดินทางลำบาก
ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณเรียนทางไกล
Loading...