ม.5_1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายศราวุธ ศรีมาคำ นางจิรภา ผิวแก้ว
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายสรธัญ กิ่งชุม
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
9
2
นายสุธีร์ วาปีทำ
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
10
3
นายธรณี สุพัฒนวรางกูร
ม.5/1
4443444444443.92ดีมาก
11
4
นายธีระภัทร สิตะวัน
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
12
5
นายศิวกร สมรักษ์
ม.5/1
4443444444443.92ดีมาก
13
6นายวัชรพล สีแสด
ม.5/1
4443444444443.92ดีมาก
14
7
นายญาณกิตติ์ จำปี
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
15
8
นางสาวฐิติยา รัตนิล
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
16
9
นางสาวณัชชา ตระกูลไพศาล
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
17
10
นางสาวธนัชพร ยิ่งรุ่งโรจน์
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
18
11
นางสาวนภัสสร อินถาเครือ
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
19
12
นางสาวพิมลพร แข่งขัน
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
20
13
นางสาวสบันงา ไชยชนะ
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
21
14
นางสาวอิสรีย์ ด้วงทอง
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
22
15
นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
23
16
นางสาวณัฐวิชา สุนาคราช
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
24
17
นางสาวนลิณี วรรณา
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
25
18
นางสาวพรรพษา ทาเงิน
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
26
19
นางสาวชนาพร กลั่นความดี
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
27
20
นางสาวณัฐิกา แสงทอง
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
28
21
นางสาวศศิภา มะณีสาย
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
29
22
นางสาวปภาวดี นิธิพานิช
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
30
23
นางสาวระพีพรรณ ใจสว่าง
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
31
24
นางสาวหทัยชนก อุปลาบัติ
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
32
25
นางสาวปิยวรรณ มงคล
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
33
26
นางสาวฐนิยาภรณ์ นิธิบุณยากร
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
34
27
นางสาวอัจฉราวดี นารีรัตน์
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
35
28
นางสาวกมลวรรณ ขันทอง
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
36
29
นางสาวศศิกานต์ หาญอาวุธ
ม.5/1
4444444444444.00ดีมาก
37
300.00FALSE
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu