kpi_จังหวัดศรีสะเกษ ปี 63_7พย63_ย่อ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCOPQRSTUVWXY
1
ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข (KPI) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563
2
รหัส kpiKPI กลุ่มงานKPIน้ำหนัก KPI
(K)
(Kpi score)
คะแนนรวม
(T) = (W*K)
(Total score)
ตัวชี้วัดหน่วยงานแหล่งที่มาของข้อมูล/ เอกสารรับประเมินผลงานร้อยละ
3
รหัส kpiKPI กลุ่มงานKPIน.น. KPI คะแนนรพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.HDC (รายงานผลใน HDC)
ประมวลจาก43 แฟ้ม โดยศูนย์เทคฯ สสจ.
Key inระบุวันที่ Update ข้อมูล Key inranking 1/63ranking 2/63
284
sk281ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลมีการดําเนินงาน Digital Transformation ผ่านเกณฑ์ ขั้นที่2 เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 6282þþไตรมาศ 2
285
sk282ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละการให้สาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุ (ill defined )ของอำเภอ ผ่านเกณฑ์ ให้สาเหตุการตายที่ไม่มีคุณภาพ (ill defined ) ไม่เกินร้อยละ 25 8392þþ
286
sk283ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ทันเวลา4148þþ
287
sk284ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.004140þþ
288
sk285ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลส่งข้อมูลแฟ้มการคลอด (labor) ,ข้อมูลประวัติดูแลมารดาหลังคลอด (postnatal) ,ข้อมูลประวัติทารกคลอดใหม่ (newborn)ในโรงพยาบาลครบถ้วน (ปี 2562 ร้อยละ 96 )8424þþ
289
sk286ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 4180þþ
290
sk287ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลทุกแห่ง มีการดำเนินงาน HA_IT และผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นที่ 1 จากคณะกรรมการประเมินและให้คำปรึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ6282þþไตรมาศ 3
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
Loading...