1/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
6
7
คำชี้แจง
ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
8
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
9
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
10
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
11
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
12
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
13
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
14
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
15
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
16
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
17
18
เลขที่ชื่อ -สกุลระดับคุณภาพรวม
19
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
20
1
เด็กชายกรณ์ดนัย
มณีบู่3333331
21
2
เด็กชายอภิชาติ
พัฒมะนา3333332
22
3
เด็กชายธนพัฒน์
โสสุทธิ์3333343
23
4
เด็กชายวิชาฤทธิ์
โยธายุทธ3333334
24
5
เด็กชายธนภัทร
วงศ์ประทุม
3343335
25
6
เด็กชายอัศนัย
รังวารี3433346
26
7
เด็กหญิงศิริพัฒ
มณีบู่4444446
27
8
เด็กหญิงชนิสา
ชนะเกียรติไพศาล
3444446
28
9
เด็กหญิงอภิญญา
มณีบู่4444446
29
10
เด็กหญิงสุพรรษา
อ้อยรักษา
4444446
30
11
เด็กหญิงอภิญญา
สารีนันท์
3444446
31
12
เด็กหญิงศลิษา
พิมภูคำ4444446
32
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ91299101059
33
สรุปผลการประเมินร้อยละ81.94
34
คะแนน0.41
35
แปลผลดีมาก
36
37
38
เกณฑ์ในการพิจารณา
39
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
40
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
41
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
42
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
43
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6