codeNT2555.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รหัส NT ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2
2
ที่
รหัส NT ของโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอสังกัด
3
11040050192บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์กุดเพียขอมชนบทสพฐ.
4
21040050193บ้านกุดเพียขอมเหนือกุดเพียขอมชนบทสพฐ.
5
31040050194บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่าชนบทชนบทสพฐ.
6
41040050195โนนพะยอมพิทยไพศาลโนนพะยอมชนบทสพฐ.
7
51040050196บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกกุดเพียขอมชนบทสพฐ.
8
61040050197บ้านหนองเต่าโนนพะยอมชนบทสพฐ.
9
71040050198บ้านห้วยไร่โนนพะยอมชนบทสพฐ.
10
81040050199ชุมชนโนนแสนสุขชนบทชนบทสพฐ
11
91040050200ชุมชนบ้านชนบทชนบทชนบทสพฐ.
12
101040050201บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงศรีบุญเรืองชนบทสพฐ.
13
111040050202บ้านท่านางเลื่อนชนบทชนบทสพฐ.
14
121040050203บ้านท่าม่วงศรีบุญเรืองชนบทสพฐ.
15
131040050204บ้านวังเวินกุดหล่มศรีบุญเรืองชนบทสพฐ.
16
141040050205บ้านห้วยอึ่งโนนพะยอมชนบทสพฐ.
17
151040050206ร่มเย็นประชาสรรค์โนนพะยอมชนบทสพฐ.
18
161040050207บ้านแท่นบ้านแท่นชนบทสพฐ.
19
171040050208บ้านโนนแดงน้อยบ้านแท่นชนบทสพฐ.
20
181040050209มาบตากล้าร่มเย็นปอแดงชนบทสพฐ.
21
191040050210สระแก้วโคกกลางบ้านแท่นชนบทสพฐ.
22
201040050211บ้านหนองไฮหนองแวงปอแดงชนบทสพฐ.
23
211040050212บ้านหัวนากลางบ้านแท่นชนบทสพฐ.
24
221040050213บ้านหันแฮดบ้านแท่นชนบทสพฐ.
25
231040050214บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงวังแสงชนบทสพฐ.
26
241040050215บ้านโนนข่าวังแสงชนบทสพฐ.
27
251040050216บ้านวังแสงวังแสงชนบทสพฐ.
28
261040050217บ้านหูลิงโนนศิลาวังแสงชนบทสพฐ.
29
271040050218บ้านห้วยไผ่โนนคำมีวังแสงชนบทสพฐ.
30
281040050219บ้านห้วยยางประชาสรรค์วังแสงชนบทสพฐ.
31
291040050220บ้านโซ่งเหล่านาดีห้วยแกชนบทสพฐ.
32
301040050221บ้านทุ่มห้วยห้วยแกชนบทสพฐ.
33
311040050222บ้านปอแดงปอแดงชนบทสพฐ.
34
321040050223บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าห้วยแกชนบทสพฐ.
35
331040050224บ้านหนองสะแบงหนองโนห้วยแกชนบทสพฐ.
36
341040050225บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยาปอแดงชนบทสพฐ.
37
351040050226บ้านเหล่าเหนือห้วยแกชนบทสพฐ.
38
361040050372ไตรคามประชาสรรค์แคนเหนือบ้านไผ่สพฐ.
39
371040050373ไตรมิตรประชาบำรุงหนองน้ำใสบ้านไผ่สพฐ.
40
381040050374บ้านแคนเหนือแคนเหนือบ้านไผ่สพฐ.
41
391040050375บ้านโคกโกแคนเหนือบ้านไผ่สพฐ.
42
401040050376บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้าแคนเหนือบ้านไผ่สพฐ.
43
411040050377เก่านาโนมีวิทยาหนองน้ำใสบ้านไผ่สพฐ.
44
421040050378บ้านหนองเจ้าเมืองแคนเหนือบ้านไผ่สพฐ.
45
431040050379หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์หนองน้ำใสบ้านไผ่สพฐ.
46
441040050380บ้านหนองน้ำใสหนองน้ำใสบ้านไผ่สพฐ.
47
451040050381บ้านป่างิ้วหนองฮีหินตั้งบ้านไผ่สพฐ.
48
461040050382บ้านผักหวานโนนสวางบ้านลานบ้านไผ่สพฐ.
49
471040050383บ้านภูเหล็กภูเหล็กบ้านไผ่สพฐ.
50
481040050384บ้านศิลานาโพธิ์ในเมืองบ้านไผ่สพฐ.
51
491040050385บ้านสร้างแป้นดอนนาแพงบ้านลานบ้านไผ่สพฐ.
52
501040050386บ้านโสกตลิ่งโสกจานในเมืองบ้านไผ่สพฐ.
53
511040050387บ้านหนองหญ้าปล้องภูเหล็กบ้านไผ่สพฐ.
54
521040050388บ้านหินตั้งโคกก่องหินตั้งบ้านไผ่สพฐ.
55
531040050389บ้านเกิ้งบ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
56
541040050390จตุรมิตรบ้านไผ่ในเมืองบ้านไผ่สพฐ.
57
551040050391บ้านไผ่ประถมศึกษาในเมืองบ้านไผ่สพฐ.
58
561040050392ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศบ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
59
571040050393บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์บ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
60
581040050394บ้านหนองลุมพุกบ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
61
591040050395ประเสริฐแก้วอุทิศบ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
62
601040050396วัดจันทร์ประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่สพฐ.
63
611040050397บ้านกุดเชือกบ้านลานบ้านไผ่สพฐ.
64
621040050398บ้านขามป้อมบ้านลานบ้านไผ่สพฐ.
65
631040050399บ้านป่าปอป่าปอบ้านไผ่สพฐ.
66
641040050400บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้นป่าปอบ้านไผ่สพฐ.
67
651040050401บ้านลานบ้านลานบ้านไผ่สพฐ.
68
661040050402บ้านสว่างหินตั้งบ้านไผ่สพฐ.
69
671040050403บ้านเสือเฒ่าป่าปอบ้านไผ่สพฐ.
70
681040050404บ้านหนองดู่ดอนเปือยป่าปอบ้านไผ่สพฐ.
71
691040050405บ้านหนองตับเต่าป่าปอบ้านไผ่สพฐ.
72
701040050406บ้านหินลาดนาโนหนองกุงหินตั้งบ้านไผ่สพฐ.
73
711040050407บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือยป่าปอบ้านไผ่สพฐ.
74
721040050408บ้านสร้างเอี่ยนป่าปอบ้านไผ่สพฐ.
75
731040050409บ้านทางพาดหนองแวงโองในเมืองบ้านไผ่สพฐ.
76
741040050410บ้านทุ่งมนบ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
77
751040050411เบญจมิตรวิทยาคมบ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
78
761040050412บ้านเป้าประชาบำรุงบ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
79
771040050413บ้านหนองผือกอบงบ้านไผ่บ้านไผ่สพฐ.
80
781040050414บ้านหนองรูแข้ภูเหล็กบ้านไผ่สพฐ.
81
791040050415บ้านหนองแวงไร่ในเมืองบ้านไผ่สพฐ.
82
801040050416บ้านเก่าน้อยในเมืองบ้านไผ่สพฐ.
83
811040050417บ้านขามเรียนบ้านไผ่สพฐ.
84
821040050418บ้านชีกกค้อบ้านไผ่สพฐ.
85
831040050419บ้านดู่ใหญ่บ้านไผ่สพฐ.
86
841040050420บ้านเมืองเพียบ้านไผ่สพฐ.
87
851040050421บ้านละว้าบ้านไผ่สพฐ.
88
861040050422บ้านหนองนางขวัญบ้านไผ่สพฐ.
89
871040050423บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่าหัวหนองบ้านไผ่สพฐ.
90
881040050424บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้วหัวหนองบ้านไผ่สพฐ.
91
891040050468บ้านโกน้อยขามป้อมเปือยน้อยสพฐ.
92
901040050469บ้านวังผือขามป้อมขามป้อมเปือยน้อยสพฐ.
93
911040050470บ้านส้มป่อยขามป้อมเปือยน้อยสพฐ.
94
921040050471บ้านหนองนกเขียนนาเสถียรขามป้อมเปือยน้อยสพฐ.
95
931040050472บ้านหินฮาวลำวังชูขามป้อมเปือยน้อยสพฐ.
96
941040050473ชุมชนบ้านหัวขัวเปือยน้อยเปือยน้อยสพฐ.
97
951040050474ไตรคามประชาพัฒนาเปือยน้อยเปือยน้อยสพฐ.
98
961040050475บ้านนาเสียวโคกสว่างสระแก้วเปือยน้อยสพฐ.
99
971040050476บ้านสระแก้วประชาสรรค์สระแก้วเปือยน้อยสพฐ.
100
981040050477บ้านวังหินเก่าค้อเปือยน้อยเปือยน้อยสพฐ.
Loading...