ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
LanguageLDMLmomentdatejsSteven Levithanphp datestrftime
2
EraG
3
Century%C
4
Year 5yyyyy/YYYYY
5
Year 4yyyy/YYYYYYYYyyyyyyyyo/Y%Y/%G
6
Year 3yyy/YYY
7
Year 2yy/YYYYyyyyy%y/%g
8
Year 1y/Y
9
MonthM/LMMmn
10
Month with ordinalMo
11
Month PaddedMM/LLMMMMmmm%m
12
Month Name AbbrMMM/LLLMMMMMMmmmM%b/%h
13
Month NameMMMM/LLLLMMMMMMMMmmmmF%B
14
Leap yearL
15
Week of YearwwW%U/%V/%W
16
Week of Year ordinalwo
17
Week of Year paddedwwww
18
Week of MonthW
19
Days in montht
20
Day of monthdDddj%d
21
Day of month ordinalDodSdSjS%e
22
Day of month paddedddDDddddd
23
Day of yearDDDDz
24
Day of year ordinalDDDo
25
Day of year 2 paddedDD
26
Day of year 3 paddedDDDDDDD%j
27
Day of week name abbrE/EE/EEE/eeedddddddddD%a
28
Day of week nameEEEE/eeeeddddddddddddl%A
29
Day of week numbere/eedw%w
30
Day of week ordinaldo
31
A/PtT
32
AM/PMaAttTTA%p
33
a/pt
34
am/pmatta%P
35
Hour 24H/kHHHG
36
Hour 24 paddedHH/kkHHHHHHH%H
37
Hour 12h/Khhhg%l
38
Hour 12 paddedhh/KKhhhhhhh%I
39
MinutemmmM
40
Minute paddedmmmmmmMMi%M
41
Secondssss
42
Second paddedsssssssss%S
43
CentisecondsSSSSL
44
MillisecondSSSSSSl
45
Millisecond paddedSSSSSS
46
Microsecondsu
47
Daylight Savings TimeI
48
Timezonez/zz/zzzz/zzZe
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100