ADFGHJNOPQRS
1
Timestampชื่อ-นามสกุลตำแหน่งโรงเรียนสังกัดหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา
2
9/28/2021 16:06:24นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หนองวัลย์เปรียงวิทยาสพม.สุพรรณบุรี
ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ รุ่น 35 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2565
3
9/29/2021 20:41:31นางสาวปนิตา รอดไทย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชุมชนวัดศรีประจันตคามสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่น 35 วันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2565
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100