ABCDEFGQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
1
เอกสารใช้ร่วมกันทั้งระบบ ห้ามลบของโรงเรียนอื่นๆ โปรดกรอกข้อมูลเฉพาะโรงเรียนของท่าน (กรอกเเล้วโปรแกรมจะบันทึกให้เอง ไม่ต้องหาที่บันทึก คะ)
2
โรงเรียนที่มีนักเรียน 1 - 120 คน ต้องมีคู่เรียนรวม อย่างน้อยที่สุด 1 ปีการศึกษา นะคะ จับคู่กับโรงเรียนใดก็ได้ใน สพป.นภ.1
3
ข้อมูลนักเรียน /ห้องเรียน 10 มิถุนายน 2562แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2563แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2564แผนเรียนรวมปีการศึกษา 2565หมายเหตุ
4
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
นักเรียน
ห้องเรียน
เป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นเป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นเป็นโรงเรียนหลัก ที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น
หากเป็นโรงเรียนหลัก โปรด ระบุ โรงเรียนที่มารวม ที่ช่องหมายเหตุ
5
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหา
โรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหาโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
โรงเรียนที่มาหาโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวม
ระดับชั้นที่เรียนรวม
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนห้องเรียนทั้งหมด
เเละระบุ การบริหารจัดการเช่น คละชั้น/ DLTV / DLit/ชุมชนจ้างครูให้
6
139010115บ้านกุดแห่บ้านค้อโนนสัง32บ้านค้อป.1,ป.213----------ใช้การสอนแบบ (DLTV)
7
239010091
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
โคกม่วงโนนสัง218
8
339010121
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
บ้านถิ่นโนนสัง257---
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ป.1-2--5-6514-----------------ใช้การสอนแบบ (DLTV)
9
439010082บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสัง378บ้านกุดดู่ป.2,ป.4,ป.52418ใช้การสอนแบบ( DLTV)
10
539010132นิคมสงเคราะห์ 3ปางกู่โนนสัง398----------------------บ้านหนองบัวเงินป.4,ป.52258ใช้การสอนแบบ( DLTV)
11
639010120
บ้านหนองเล้าข้าว
บ้านถิ่นโนนสัง448--------------------บ้านถิ่นป.2,ป.4,ป.55438ใช้การสอนเเบบ (DLTV)
12
739010097บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสัง458----------------------บ้านหนองสะแบงป.33458ใช้การสอนแบบ( DLTV)
13
839010105บ้านโนนเมืองโนนเมืองโนนสัง458
14
939010114บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสัง468-------------บ้านกุดฉิมป.4, ป,5,ป63458
15
1039010085บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสัง488---------------------
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ป.๔,ป.๕,ป.๖๕๐_๘
16
1139010096บ้านหนองสะแบงโคกใหญ่โนนสัง508---------------------------ใช้การสอนแบบ (DLTV)
17
1239010118
บ้านหนองนกเขียน
บ้านค้อโนนสัง508บ้านค้อ4,5,63518บ้านค้อ4,5,63508บ้านค้อ4,5,63508
18
1339010125
บ้านกุดกวางสร้อย
บ้านถิ่นโนนสัง588---------------------บ้านถิ่นป.4,ป.5,ป.63588ใช้้การสอนแบบ (DLTV)
19
1439010084นิคมสงเคราะห์ 2กุดดู่โนนสัง598----------------ชุมชนบ้านกุดดู่ป.3,ป.4,ป.5,ป.63558ใช้้การสอนแบบ (DLTV)
20
1539010137บ้านหนองลุมพุกหนองเรือโนนสัง628-----------------3558บ้านหนองกุงคำไฮป.๔,ป.๕,ป.๖๘๐ใช้การสอนเเบบ (DLTV)
21
1639010111บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง638-------------------บ้้านโนนสงเปลือยป.๔,ป.๕,ป.๖๖๔ใช้การสอนเเบบ (DLTV)
22
1739010130
บ้านหนองบัวเงิน
ปางกู่โนนสัง648-----2258นิคมสงเคราะห์ 3
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 , ใช้การสอนเเบบ (DLTV)
23
1839010106บ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสัง678
บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
24
1939010117บ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสัง678-
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
ป.4,ป.5,ป.62323
25
2039010126
บ้านโสกก้านเหลือง
บ้านถิ่นโนนสัง678----------------------
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ป.4-5-64678
26
2139010107บ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสัง688--------------------------
27
2239010128ปรางค์กู่ปางกู่โนนสัง688------------------5688
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
-----ใข้การสอนแบบ DLTV
28
2339010131
บ้านหนองแวงป่งสัง
ปางกู่โนนสัง708-------------------------
29
2439010110บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง728-------------------โนนสังวิทยาสรรค์ป.2,ป.4,ป.54268ใช้การสอนเเบบ (DLTV)
30
2539010103บ้านโนนตาลโนนเมืองโนนสัง768------------------๗๘บ้านโนนเมือง-----ใช้การสอนเเบบ (DLTV)
31
2639010119บ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสัง7982323
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
--------------3458
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
-----ใช้การสอนเเบบ (DLTV)
32
2739010092บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสัง828------------------6858บ้านหนองตานา-----โรงเรียนบ้านหนองตานา / ใช้การสอนแบบ DLTV
33
2839010095บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสัง868บ้านโนนปอแดงป.45868 DLTVc]t=6,ชุมชนจ้างครู
34
2939010100บ้านดงบากนิคมพัฒนาโนนสัง888บ้านถิ่นป.4 ป.5 ป.63378DLTV
35
3039010122บ้านหินสิ่วบ้านถิ่นโนนสัง948----------------5948
บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องป.5
บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ป.45948DLTV
36
3139010129นิคมวัฒนา 6ปางกู่โนนสัง948-------------------------
37
3239010127
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ปางกู่โนนสัง9511----------------109511บ้านหินสิ่วบ้านหินสิ่วป.5109511DLTV
38
3339010135
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
หนองเรือโนนสัง10110---------------------------
39
3439010104บ้านโนนสว่างโนนเมืองโนนสัง1028
40
3539010138
บ้านหนองกุงคำไฮ
หนองเรือโนนสัง1068ุ6908
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก/ใช้การสอนแบบ DLTV / ชุมชนจ้างครู
41
3639010099บ้านโคกสะอาดนิคมพัฒนาโนนสัง1128
42
3739010090บ้านวังมนโคกม่วงโนนสัง12011
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100