ข้อมูลครู BOOT CAMP.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษใน ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
4
ที่ชื่อ-สกุลระดับที่สอนโรงเรียนผลสอบ CEFR
อบรมBoot Camp
ศูนย์ที่เข้ารับการอบรมรับการอบรมระหว่างวันที่
5
ประถมมัธยมหรือเทียบเท่า (TOEIC,TOEFL,CUTEP)รุ่นที่
6
มี (โปรดระบุ)
ไม่มี
7
1นางกรองแก้ว พาพินิจ/หนองบัววิทยายนB13ขอนแก่น9-27 ม.ค. 2560
8
2นางสุพัตรา โภคานิตย์/บ้านศรีบุญเรืองA24ขอนแก่น13 ก.พ.-3 มี.ค.2560
9
3นายปัญญา ยางศรี/บ้านโนนสำราญสมสนุกA18ขอนแก่น
26 มิ.ย.-14 ก.ค.2560
10
4
นางสาวสิริญา อินทร์นอก
/บ้านบกโนนเรียงA214อุดรธานี12 ก.พ.-2 มี.ค. 2561
11
5
นางสาววิภาพรรณ เบ้าทอง
//โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาA214อุดรธานี
12 ก.พ. - 2 มี.ค.2561
12
6
นางสาวนลินรัตน์ คำผาย
/บ้านดอนเกล็ดA211อุดรธานี2-20 ตุลาคม 2560
13
7นางเพ็ญศรี ฉลาดแย้ม/บ้านหินลับศิลามงคลB21ขอนแก่่น17 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559
14
8
นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำ
/บ้านถิ่นA25ขอนแก่น
13 มี.ค.- 31 มี.ค.2560
15
9นางสาววนิศรา บุตรโชติ /บ้านโคกน้ำเกี้ยงA214อุดรธานี12 ก.พ.-2 มี.ค. 2561
16
10
นางสาวประไพรพร  สาวะรก
/บ้านนหนองลุมพุกA211อุดรธานี2-20 ตุลาคม 2560
17
11นายชัยพินิจ คำลิ้ม/ยางหลวงพิทยาคมA214อุดรธานี12 ก.พ.- 2 มี.ค.2561
18
12
นางสาวกนิษฐา เหล็กกล้า
/บ้านกุดเต่า-/13อุดรธานี15 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
19
13
นางสาวเยาวรินทร์ แพนพา
/บ้านโนนสงเปลือยB17ขอนแก่น22 พ.ค.-9 มิ.ย.2560
20
14
นางสาวยุพิน ทิพย์ประสงค์
//หนองหว้าวิทยาสรรค์A212อุดรธานี
20 พ.ย. -8 ธ.ค. 2560
21
15นางนุชรินทร์ ชินบุตร/หนองปิงบุ่งบกวิทยาB22ขอนแก่น21 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2559
22
16
นางพัชรียาภรณ์ ด้วงมหาชัย
/บ้านวังมน-/15อุดรธานี12-30 มี.ค.2561
23
17
นางสุดาพร นนท์ไพรวัลย์
/หนองบัววิทยายนA213อุดรธานีี15 ม.ค - 2 ก.พ. 2561
24
18นางสาวเจนจิรา คำมูล/บ้านวังมน-/14อุดรธานี12ก.พ.-2มี.ค. 2561
25
19นางสาวนิภาพร ธนูทอง/หัวนาศึกษาวิทย์B13ขอนแก่น9-27 ม.ค. 2560
26
20
นางสาวปราณปรียา ผ่องจิต
//หนองแกสระแก้ววิทยาA216อุดรธานี7 พ.ค. - 25 พ.ค.2561
27
21
นางสาวอนงคนางค์ เสนานิคม
/หนองบัววิทยายนA212อุดรธานี20 พ.ย.-8 ธ.ค. 60
28
22
นางสาวทิพย์สุดา หาระคุณโน
/ร่มเกล้า-13อุดรธานี15 ม.ค.-2ก.พ. 2561
29
23นายวิชิต บริบาล/
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
A216อุดรธานี7 - 25 พ.ค. 2561
30
24
นางอุไรวรรณ์ เอี่ยวศิริ
/บ้านหนองบัวน้อยA216อุดรธานี7-25 พ.ค. 2561
31
25นางสาวพรพิมล ปาเวียง/บ้านพร้าวA214อุดรธานี12ก.พ.-2มี.ค. 2561
32
26นายธวัตชัย เดี่ยวผา/นิคมสงเคราะห์วิทยา-4ขอนแก่น13 ก.พ.-3 มี.ค.2560
33
27
นางสาวสุวารี แก้วดวงศรี
//วังแคนวังคูณวิทยาA210ขอนแก่น4-22 ส.ค. 2560
34
28
นางสาวฌัชนิชา มหามาตย์
/บ้านห้วยบ่อทองA216อุดรธานี7-25 พ.ค. 2561
35
29นางสาวปิยนุช โอนอ่อน/บ้านโนนงามA216อุดรธานี7-25 พ.ค. 2561
36
30
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า
/บ้านวังมน/16อุดรธานี7-25 พ.ค.2561
37
31
นางสาวสุพัตรา สิงห์ชัย
/ทุ่งโปร่งประชาสรรค์A214อุดรธานี12 ก.พ.-2มี.ค. 2561
38
32
นางสุภาวดี พงษ์เซียงซา
/ร่มเกล้าA114อุดรธานี12 ก.พ.-2มี.ค. 2561
39
33
นางสาวอังศุมาลย์ พรมมหาชัย
/หนองโกโนนประดู่วิทยา/14อุดรธานี12 ก.พ.-2มี.ค. 2561
40
34นางจิตรลดา ปานะถึก/บ้านเสาเล้าB12ขอนแก่น21 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2559
41
35นายอักษร อุดมฤทธิ์/บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"A214อุดรธานี12 ก.พ.-2มี.ค. 2561
42
36
นายพีร์เตชิน สินธุวาปี
/บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" /14อุดรธานี12 ก.พ.-2มี.ค. 2561
43
37นางสาวรัตนาวดี แสนยศ/บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"A213อุดรธานี15 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
44
38
นางสาวกรวิกาณ์ ข่วงทิพย์
/ฝายหินประชารักษ์A29ขอนแก่น24ก.ค.-11 ส.ค. 2560
45
39นางสาวศิริพร เดชะกุล/บ้านหนองเล้าข้าวA211อุดรธานี2-20 ต.ค. 2560
46
40นายยุทธพงษ์ เครือแดง/หนองบัววิทยายน /16อุดรธานี7-25 พ.ค. 2561
47
41นายชััยพินิจ คำลิ้ม/ยางหลวงพิทยาคมA214อุดรธานี
12ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
48
42
นายพลวัฒน์ เครือภักดี
/
ไทยรัฐวิทยา81(บ้านหนองภัยศูนย์)
A217อุดรธานี4-22 มิ.ย. 2561
49
43นางสาวศิริพร เดชะกุลบ้านหนองเล้ข้าว11อุดรธานี2-20 ตุลาคม 2560
50
44
นางสาวศิริิลักษณ์ ชันติโก
/บ้านพร้าวA217อุดรธานี4-22 มิ.ย.2561
51
45
นางสาวพิชามญชุ์ ยิ่งยืน
/บ้านหนองปลาขาวA217อุดรธานี4-22 มิ.ย 2561
52
46นางวาสนา น่าบัณฑิต/ทุุ่งโปร่งประชาสรรค์A217อุดรธานี4-22 มิ.ย 2561
53
47นางสาวธาวิณี สีขวาพา /บ้านผาสุก- - 18อุดรธาณี2 - 20 ก.ค.2561
54
48
55
49
56
50
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu