ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
ตารางสรุปยอดขายและคอมมิชชั่นของพนักงาน
4
สรุปวันที่
17/8/2020, 10:19:4917/8/2020, 10:19:49
5
พนักงานขาย
ยอดขาย
ค่าคอมมิชชั่น
รวมเงิน
6
1กนก120,000.0015,000.00135,000.00
7
2สมชาย210,921.0020,000.00230,921.00
8
3อมร100,000.0010,000.00110,000.00
9
4ปิยะ87,401.005,000.0092,401.00
10
5
ศันศนีย์
310,983.0025,000.00335,983.00
11
6
วีระวรรณ
45,000.002,000.0047,000.00
12
7จันทนา502,983.0010,000.00512,983.00
13
ผลรวมทั้งหมด1,464,288.00
14
ยอดขายสูงสุด502,983.00
15
ยอดขายต่ำสุด45,000.00
16
ยอดขายเฉลี่ย196,755.43
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100