OSS Tracking
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
,*** หากไม่ต้องการให้เลข DTS ค้างในระบบ โปรดลบเลข DTS ออกจากช่องทุกครั้งที่ใช้งาน ***
2
ระบบติดตามสถานะเอกสาร DTS
3
4
5
6
กรุณากรอกหมายเลข DTS เช่น มค0001
ชื่อเรื่อง/รายการ
7
8
9
/60
10
11
12
13
หน่วยงาน
วันที่รับเอกสาร
ส่งหน่วยงานถัดไป
วันที่อนุมัติ
(ส่งการเงินเบิกจ่าย)
ช่องทางการเบิกจ่าย
วันที่เบิกจ่าย
14
จุดรับเอกสาร
15
งานนโยบายและแผน
16
งานคลังและพัสดุ
17
งานการเงิน
18
งานบริการการศึกษา
19
งานวิจัยและนวัตกรรม
20
งานสารบรรณ
21
งานกิจการนิสิต
22
งานบริการวิชาการ
23
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24
25
OSS-AHS Tracking System Version 1.2, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University, 2017
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Tracking
 
 
Main menu