แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
2
สำนักงาน กศน.จังหวัด.....ลำพูน.........
3
ผู้ประสานงาน......................................................................โทร....................
4
5
กิจกรรมที่ดำเนินการ
6
ลำดับที่
กศน.อำเภอ
จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการร่วมกับ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน)
ผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
หมายเหตุ
7
จัดอบรมรายวิชา / เนื้อหาสาระ ของ กศน. ศึกษาดูงาน
8
(โปรดระบุรายวิชา)
9
1
กศน.อำเภอเมืองลำพูน
โครงการปฐมนิเทศ
เนื้อสาระเรื่องประวัติความเป็นมาของชาติไทย
นักศึกษา กศน. 500 คน
นื้อสาระเรื่องประวัติความเป็นมาของชาติไทย
10
นักศึกษาประจำปี
และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย
ประวัติความเป็นมาของชาติไทย
11
งบประมาณ ๒๕๖๐
12
และกิจกรรมประวัติ
13
ศาสตร์ชาติไทยและ
14
บุญคุณของพระมหา
15
กษัตริย์ไทย
16
2
กศน.อำเภอเมืองลำพูน
โครงการฝึกอบรม
1.อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
นักศึกษา กศน.60 คน
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
17
ลูกเสือวิสามัญ
2.การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
อำเภอเมืองลำพูน
สามารถขยายผลทำความดีและ
18
หลักสูตรลูกเสือ
3.ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง
ช่วยเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด
19
ต้านภัยยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดปีและร่วม
ในสถานศึกษา และชุมชนของตนได้
20
ในสถานศึกษา
บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม
21
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
22
23
3
กศน.อำเภอเมืองลำพูน
โครงการฝึกอบรม
1.อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้ต้องขังชายที่เป็น
60 คน
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
24
ลูกเสือวิสามัญ
2.การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
นักศึกษา กศน.
สามารถขยายผลทำความดีและ
25
หลักสูตรลูกเสือ
3.ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง
อำเภอเมืองลำพูน
ช่วยเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด
26
ต้านภัยยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดปีและร่วม
ในสถานศึกษา และชุมชนของตนได้
27
ในสถานศึกษา
บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม
28
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
29
30
3
กศน.อำเภอเมืองลำพูน
โครงการฝึกอบรม
1.อบรมเกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทย
ผู้ต้องขังหญิงที่เป็น
60 คน
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ
31
อาสายุวกาชาดอกศน.
2.ให้ความรู้และกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
นักศึกษา กศน.
สามารถขยายผลทำความดีและ
32
ทำดีถวายพ่อร่วมภัย
3.ภัยยาเสพติดขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง
อำเภอเมืองลำพูน
เป็นพลเมืองมราดีของสังคม
33
ต้านภัยยาเพติดส
4"บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม
34
35
36
37
38
39
40
หมายเหุต - ในการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนขอให้ครู กศน.บูรณาการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแผนผนึกกำลัง
41
และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาและประชาชนให้มีความรักชาติ เข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบของตนเอง
42
- ส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อ.เมืองลำพูน
อ.ป่าซาง
อ.บ้านโฮ่ง
อ.แม่ทา
อ.บ้านธิ
อ.เวียงหนองล่อง
อ.ทุ่งหัวช้าง
อ.ลี้
 
 
Main menu