ม.4_4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายอาคม วงศ์วัน นางสาวรวิภา ประสระบาล
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายฉัตรทอง ศรีจันทร์
ม.4/4
0.00FALSE
9
2นายณัฐพล ออมสิน
ม.4/4
0.00FALSE
10
3
นายวรฤทธิ์ พันธ์กว้าง
ม.4/4
0.00FALSE
11
4
นายเอกราช วงศ์สวัสดิ์
ม.4/4
0.00FALSE
12
5นายเจษฎา ดอกดวง
ม.4/4
0.00FALSE
13
6นายธนา จันทป
ม.4/4
0.00FALSE
14
7
นายนาวิกโยธิน หลักพรม
ม.4/4
0.00FALSE
15
8
นายครรชิต จินาพร
ม.4/4
0.00FALSE
16
9
นายธีรวัฒน์ แสนทอง
ม.4/4
0.00FALSE
17
10นายภูริ อ่อนศรี
ม.4/4
0.00FALSE
18
11
นายภัทรศิลป์ ชุมนุม
ม.4/4
0.00FALSE
19
12นายสามารถ ผาดี
ม.4/4
0.00FALSE
20
13
นายภัทรพงษ์ แก้วกำยาน
ม.4/4
0.00FALSE
21
14
นายวิชชากร ทางทอง
ม.4/4
0.00FALSE
22
15
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ สินธุโกศล
ม.4/4
0.00FALSE
23
16
นางสาวฉัตรกมล มีรินทะ
ม.4/4
0.00FALSE
24
17
นางสาวบัณฑิตา ธงไชย
ม.4/4
0.00FALSE
25
18
นางสาวกัญญารัตน์ กุญเกศ
ม.4/4
0.00FALSE
26
19
นางสาวกิตติพร แพงสาน
ม.4/4
0.00FALSE
27
20
นางสาวกุลชา จารุจิตร
ม.4/4
0.00FALSE
28
21
นางสาวจิตตมาศ พื้นทอง
ม.4/4
0.00FALSE
29
22
นางสาวทิพย์วดี ทิพย์เลิศ
ม.4/4
0.00FALSE
30
23
นางสาวธนัดดา หอมหวล
ม.4/4
0.00FALSE
31
24
นางสาววัชราภรณ์ ชนะการ
ม.4/4
0.00FALSE
32
25
นางสาวอุษณีย์ แก่นการ
ม.4/4
0.00FALSE
33
26
นางสาวกมลชนก ชาววัง
ม.4/4
0.00FALSE
34
27
นางสาวจินดามณี ศิริลักษณ์
ม.4/4
0.00FALSE
35
28
นางสาวปาริชาติ วรสาร
ม.4/4
0.00FALSE
36
29
นางสาวอักษรสวรรค์ บุญสละ
ม.4/4
0.00FALSE
37
30
นางสาวมลทิกา อาญาสิทธิ์
ม.4/4
0.00FALSE
38
31
นางสาวอินทิรา พละสรรค์
ม.4/4
0.00FALSE
39
32
นางสาวชนิดา อุปชัย
ม.4/4
0.00FALSE
40
33
นางสาวศรุตยา ดรุณพันธ์
ม.4/4
0.00FALSE
41
34
นางสาวบุหงา แก้วสีขาว
ม.4/4
0.00FALSE
42
35
นางสาววรรณนิสาข์ วิลามาศ
ม.4/4
0.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu