ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
מוסד אקדמיהאם יצא מתווה לקראת תקופת הבחינות הקרובהאם כן, מה המתווה?האם בוצעו כבר/נקבעו כבר מועדי ב' ו ג' של הסמסטר הקודם והאם הם קורים לפני תקופת המבחנים הקרובה?האם התחילה כבר חזרה לקמפוס בפעילויות מסויימותאם כן, מה החזירו לקמפוס (הכשרות/מעבדות/מבחנים/סדנאות/קורסים עיונים)?מה הבעיות העיקריות שעולות מהחזרה לקמפוס?האם קיימת התחשבות בהיעדר התחבורה הציבורית?האם קיימת התחשבות באוכלוסיות בסיכון- כמו מדוכאי מערכת חיסונית, כאלו שמתגוררים עם מדוכאי מערכת חיסונית, בעלי מחלות רקע, נשים בהריון וכדומה?האם יצא תקנון בחינות? האם צפוי לצאת?האם נשמרות כל הזכויות האקדמיות כמו הזכות לשני מועדים, הזכות לראות את מחברת הבחינה, הזכות לערער וכדומה?האם קיימת התחשבות/התאמה/הקלות לסטודנטים עם צורך בנגישות או סטודנטים על לקויות שונות?האם קיימת התחשבות בסטודנטים הורים/עובדים בעבודות חיוניות?האם ישנן ההכשרות מעשיות/מעבדות/סדנאות שלא התקיימו בכלל הסיסמטר עד כה? האם יש צפי להשלים אותם? האם יצאה הודעה בעניינן?
2
אוניברסיטת תל אביבעדיין לא, שלחנו דרישות ראשוניות לאוניברסיטה ואנחנו מחכים לתוצאות של סקר שהפצנו בנושארק בחלק מהפקולטות מתקיימים עכשיוכןמעבדות, סדנאות, קורסים מעשיים, בחינות כיתה (מועדי ב' מסמסטר א' שטרם התקיימו). הספריות נפתחותחב"צ פועלת באופן חלקי ולא לכולם יש איך להגיע. אוכ' בסיכון או מי שגר עם אוכ' בסיכון לא יוצאים מהביתחלקית. יצאה הנחיה מהמזכירות האקדמית לתת מועד בחינה נוסף למי שלא יכול להגיע עכשיו. יש חוגים שמאשרים באופן חריג להיבחן בבית. לגבי מעבדות וקורסים מעשיים - רק בחלק מהמקרים מתחשבים ולא בודקים נוכחות.כנ"ללא בתכנון כרגעכרגע לא מתקיימות חשיפות מחברותלא יצאו הנחיות בנושאלא יצאו הנחיות ספציפיות. השיעורים מוקלטים מתחילת המשבר וזה נותן מענה גם להורים ולעובדים חיוניים.בשבוע שעבר חזרו להתקיים. עדיין לא יודעים אם ומתי ישלימו את מה שלא קרה בתחילת הסמסטר.
3
האוניברסיטה הפתוחה FTEלא יצא מתווה, חלק בטוח יהיה במקוון. בוחנים גם מבחנים פרונטלייםעכשיו מתקיימות חלופות. 30,000 מבחנים במבחני בית או עבודת בית. 13 קורסים יש מבחן של עובר או לא עובראין חזרה לפרונטלי וגם סמסטר קיץ במקוון כרגעכןלאאין צפי
4
האוניברסיטה העברית בירושליםבחלק- מתווים לפי פקולטותמשתנה. חלק פרונטלי וחלק לא, מיעוט של מבחנים ישירים באתר, העדפה למבחני בית.לא, לבקשת הסטודנטים והאגודה הרוב עברו לקיץ.כןכן- מעבדות מחקר חזרו ראשונות, אח"כ מעבדות מחקר, גם קליניות, כמו גם ספריות, פתיחות של המשרדיםאוכלוסיות בסיכון, הורים, אנשים שהפסיקו חוזי שכירות ומעונותלא עלהכן- אוכלוסיות בסיכון מטופלות מול הדיקנט, מי שגר עם אוכלוסיות בסיכון דרך המזכירויות האקדמיות. הורים- סיוע חלקי מול הדיקנט.לאכןכן- הדיקנט פועל רבות עבור סטודנטים עם לקויות ואנחנו עובדים מולם על זהמענה אד הוקי, לא ממש גורףכן, בחוגים השונים צפויים להשלים אותם עד הקיץ
5
אוניברסיטת בן - גוריון
6
אוניברסיטת בר - אילן
7
אוניברסיטת חיפהלאאין מתווה עודכן, הם נקבעו לחודשים מאי יוניהספרייה והתחבצ חזרו במתכונת חלקית, סגל אקדמי חזר למתכונת מלאה. סדנאות עד 15 איש חזרו לקמפוס.חוגי אומנות - חזרו לפעול, מעבדות בתחום הרפואהההגעה לקמפוס, התקהלות, התנהלות שיעור עם מסכה, אכילה בקמפוס, אוכלסיות בסיכון.לא מכירה שום הנחייב בנושא.כן, ניתנת להם אפשרות לבחינה בכיתה נפרדת.לא.לגבי שני מועדים כן נשמרת הזכות, לגבי לצפות במחברת טרם הגיעו פניות ולכן לא ידוע כרגע.כןפנינו להנהלת האוניברסיטה לקבלת הקלות, צריכים לקבל תשובה מחר.כן, הצפי להשלמה הוא יולי, לחלק מהסטודנטים במקצועות הרפואה הקדימו את המבחנים למאי.
8
אוניברסיטת אריאלעדיין לא, העלנו כמה דרישות שנאמר שיתחשבו בהן, יש סקר של האוניברסיטה שמנותח עכשיו וסקר שלנו שאמור להיות מופץ היוםכרגע אושר כי יתקבל הגבוה מבין מועדי א ו-ב, נושאים נוספים בהמשךבוצעו, הבודדים שלא, מבוצעים בזמן הקרובכןמעבדות, חלק מהבחינות, סדנאות, מעשייםאוכלוסיות סיכון או משפחות שלהם, עובדים מתגברים, תחב"צ, ביטולי חוזים בעירקיימת התחשבות באופן כללי בכל בעיה פרטנית, תוך דגש שלא לתפוס טרמפ על המצבפרטניתנכתב עכשיוהזכות לשני מועדים נשללה בשני קורסים (אותה מחלקה) לאלו שעברו והתקבלה האופציה לציון "עובר" למי שמתעקש לגשת. פתיחת מחברות אמורה להתבצע באופן מקווןלאללא הנחיות, אנחנו במגעים בעניין ונאמר כרגע כי תהיה התחשבות פרטנית בכל ענייןישנו מספר מועט, הן החלו שבוע שעבר ועושים אותן במתכונת כמה שיותר דחוסה כדי להספיק. במידה שלא יספיקו, כרגע התכנון הוא להמשיך אותן לקיץ
9
טכניון - מכון טכנולוגי ישראללארובם בוצעו, הבודדים שלא יבוצעו בין מועדי א' למועדי ב' בזמן יעודיכןמעבדות, בחנים, מבחניםאוכלוסיות בסיכון, חוסר בתחב"ציש פתרון של בעיות פרטניות בודדות שנוצרופרטניתנכתב, מפורסם ע"י סגל הקורס לפני כל בחינהכןכרגע לא, עובדים על זהכן, יש התחשבות מאוד גדולה בהורים. ניתנה לכל ההורים הארכה גורפת של ההגשות בסמסטר ב50% והפחתה גורפת של כמות ההגשות ב20%. יאפשרו להורים להירשם ולהעביר ציוני מעקב לסמסטר הבא אם ירצו לוותר על קורסים.כן, כבר התחילו להשלים אותן. יש תוכנית בכל מעבדה לאופן ההשלמה שלה עד סוף הסמסטר (צמצום החומר + איחוד המעבדות + חלק קטן שמועבר אונליין ברוב הקורסים)
10
הקריה האקדמית ק.אונו-כללי
11
12
המכללה למנהל
13
מכללת בית ברליצא מתווההערכות חלופיות, למעט מקצועות כמח מדעים, מתמטיקה ולשון. כלל המבחנים יתקיימו במועד ללא גרירה לתוך אוגוסט.
לא אושר הציון הגבוהה מבין השניים
מבחני סמסטר א' נגמרו ובוצעו כולםנוכחות מועטה מאוד. רק בסדנאות לאומנות, קולנוע. הרוב המוחלט נשאר בבית.סדנאות מעבדות וספריהלאור כך שעוברים להערכות חלופיות אז זה פחות רלוונטי. מבחנים שיתקיימו פרונטליים - על פי הנוהל הרגיל. במהלך השבוע עתיד לצאת נוהל מטעם סגן הנשיאהתלוי במה. לפי התקנון למבחן בית אין מועד ב'. למבחן רגיל - כרגיל. קיימות התאמות מלאות גם במבחנים מקוונים.נקודתית לדרך ההערכה בקורס - ככלל המדיניות היא שכן.התנסויות מעשיות התקיימו באופן מקוון (איפה שאפשר). אנו מתנגדים להשלמת ההתנסות בחודש יולי (במהלך הבחינות). כרגע סוכם שלא תהיה השלמה אבל זה רגיש. ממתינים להנחייה של משרד החינוך אם בכלל יש חובה להשלים או לא.
14
רופיןעדיין סביב שיחות בנושא. תואר שני ולימודי ערב קיבלו כבר תשובות מתקיימים החל משבוע שעבר, מנסים להספיק את כל הפערים לפני תחילת תקופת המבחנים הקרובההוחלט על חזרה רק להשלמות ודברים קריטיים, הצפי שלא תהיה חזרה לשגרה ונמשיך באותה צורה מקוונתהכשרות, מעבדות, מבחנים וסדנאותאוכלוסיות בסיכון, הורים ועוד המון סטודנטים עצלנים שמנצלים את המומנטכרגע לאכרגע רק אם צפות מספיק פניות יש מענה, אם רוב הכיתה מסתדרת עם החלטה כזו או אחרת לא מתייחסים כמעט לאלו שלא יכולים ליישמהעדיין בדיוניםמניח שהשאיפה של המוסד היא לשמור על מרבית הזכויות, לא ידועים לי פערים קריטיים כרגעהנחיות יצאו לסטודנטים, המטרה היא להשלים כמה שיותר מצד אחר ומצד שני לא להעמיס יותר מידי על הסטודנטים
15
מכללת ספירלא יצא אנחנו בשיח עם ההנהלה שקצת מורחת אותנו מחכים לתוצאות סקרים שפרסמנו ונפעל בהתאמהמועדי ב' יסתיימו עד סוף מאי. מועדי ג' יחלו מיד אחר כך, או יידחו לאחרי מועדי א' של סמסטר ב'.כןמעבדות, ספריה, חלק מכיתות הנדסאיםתחבורה ציבורית, אוכלוסיות בסיכון הורים לילדים ועודההנחה של ההנהלה היא שעד שנחזור להבחן במכללה התחבורה הציבורית תחזור באופן מלא. במידה ולא, תהיה התחשבות בסטודנטיםכן, תצא הנחיה כללית, אבל המקרים יטופלו פרטנית.יצא נוהל בחינות בהמשך, כמו גם הנחיות פרטניות מהמחלקות.ניתנת תוספת זמן לסטודנטים בעלי לקויות למידה, אך לא יצאו הנחיות נוספות בנושאלא יצאו הנחיות מסודרות. נאמר שתהיה התחשבות פרטניתחלק החלו וחלק עדיין לא. בימים אלה יוצאות הנחיות לסטודנטים בעניין. יתכן וחלק מהמעבדות ימשכו לקיץ.
16
מכללת סמי שמעוןכןמסמך מסודרלפני תקופת המבחנים הקרובהכן
17
סמינר הקיבוציםהיום היו אמורים לסיים עם השינויים לסמסטר הקרוב, עוד לא ברור מתי נקבל מתווה חדשעדיין איןכולם היו אמורים להתבצע כן- רק קורסים מעשיים חינוך גופני בימוי משחק וכדומהחנג אומנויות..כרגע לא ברור עדיין, חזרו רק היום.17.05מטופל פרטנית בדיקנטלאכן
18
מכון טכנולוגי חולוןלאכל מועדי ב בוצעוכןמעבדות פרויקטי גמר ספרייה קבוצות לימוד קטנות אוכלוסיות בסיכון לא לאלאכןלאכן, הקלה במטלות הגשה, ביטול נוכחות חובה כן
19
מכללת אשקלוןעדיין לא, איןמתרחשים כעת פרונטליים
20
המרכז ללימודים אקדמיים
21
מכללת עמק יזרעאל
22
מכללת אורט בראודהלאכןכןמעבדות, ספרייהסטודנטים שגרים רחוק לא יכולים להגיע, סטודנטים באוכלוסיית סיכון מפחדים להגיעכן, פרטנית ולא כהנחייה גורפתכן, פרטנית ולא כהנחייה גורפתלא, לא צפוי לצאתכןעדיין אין החלטהעדיין אין החלטהמשלימים עכשיו ו/או בקיץ לאחר הבחינות
23
המכללה האקדמית - תל חילמועדי ב של סמסטר א בלבדהרוב עבר לפרונטלי חלק נשאר מקווןכןכןהכשרות, מעבדות, ספריה, מבחניםתחבצ, חשש להגיע, קבוצות סיכוןכלל לאכן. הגשה לבקשה לבחינה במועד חריגחדש? לאכןכןכלל לאיש צפי להשלים ויצאה הודעה בעניין
24
אקדמית פרס
25
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים(מכון לב)לא
26
אקדמית תל אביב יפולאחלק כן, מועדי ב' צריכים להתקיים לפני מבחני סמסטר ב'לא- לא ולא ידועכרגע כן. שלחנו מייל הבהרה כדי לוודא אך שום דבר לא ברור עדיין--לא.
27
מכללת הדסהכןהרוב פרונטלי וחלק מקוון או הומר לעבודותמועדי ב' כן, מועדי ג' לאכןמעבדות, מרפאות ושיעורים מעשיים של החוגים היצירתיים שהם קטנים יחסיתהגעה בתחבורה ציבורית, מחיה עם בני משפחה שהם בקבוצות סיכון, סטודנטים שעזבו את העיר ואת הדירות ששכרוכן, בהיבט הנוכחות בעיקר
28
לוינסקי
29
שנקר
30
אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בת"אכןהרוב פרונטלי, קורסים התמחות יוכלו להיות מומרים לעבודות בית, כתלות בהחלטת המרצה. ניתנו הקלות נוספות כגון 5 מועדים מיוחדים, הנחה בגין רישום לקורסים חוזרים, אוכלוסיות בסיכון - לא יפגעו בקורסי ההמשך שלהם במידה ולא יוכלו לגשתכןלאל.ראוכ' בסיכוןכן, במידה ותהיה בעיה של תחבורה ציבורית יינתן מענהניתן דגש על סטודנטים שהם אוכלוסייה בסיכון בעצמם, לא יופעל עליהם תנאי קדם בקורסים שהתקיימו הסמסטר והם יקבלו מועדים מיוחדים לכל הקורסים שהיו להם במהלך הסמסטרכןכןכןכמו בכל הסטודנטים, הוגדלה כמות המועדים המיוחדים עבור כולםכל המעבדות (גם המעשיות) מועברות כרגע בזום והשלמות לכל המעבדות שנדחו מתקיימות - עד השלמה אחת בשבוע
31
אקדמית כנרת בעמק הירדןכןשמירת הציון הגבוה מתוך ה2, אפשרות להמרת ציון בחינה נמוך בציון עובר, מועדים מיוחדים לאוכ' מיוחדות, קיצור זמני בחינה במידה ותישאר מגבלת חבישת מסכות וכפפות בזמן מבחן, מיקוד נושאי הבחינה, הערכה חלופית וחומר פתוח לפי שיקול המרצה.כןכןמעבדותאוכ' בסיכוןלא עלה, במידה ויעלה יקבל מענהכןהתקנון הרגילכןכןכןכן, יושלמו בהמשך
32
מכללת נתניהלאכןלאסטודנטים שגרים רחוק לא יכולים להגיע, סטודנטים באוכלוסיית סיכון מפחדים להגיעלא עלהלאאותו תקנוןכןלא, ההרצאות מוקלטות איך אין התחשבות בהם בנוגע להורדת מטלות וכו' לא, ההרצאות מוקלטות איך אין התחשבות בהם בנוגע להורדת מטלות וכו' לא התקיימו, אין צפי להשלמה
33
מכללת אחוהלא-כןכןמעבדותאוכלוסיה בסיכוןלא פנו בנושאכןאותו תקנוןלא, הסטודנטים לא יהיו זכאים לחשיפה עבור מבחנים חסוייםכן, בכל השנה יש מרכז נגישות פעיל וזמיןלא, ההרצאות מוקלטות איך אין התחשבות בהם בנוגע להורדת מטלות וכו' עדיין לא יצאו הודעות בנושא
34
מכללת קיי
35
מכללת צפתלאלאכןמעבדות מענה פרטנילאלא ידועלא ידועלאלא ידוע
36
מכללת אורניםכןכל הקורסים למעט קורסים בודדים שיאושרו פרטנית ייבחנו בהערכה חלופית כלשהי, לא תהיה הגעה מסיבית לקמפוס.כן, מועדי ב כבר קרולא חוזרים לקמפוס עד שלא יבוטלו כל ההגבלות (כולל מסכות) משמע לא חוזרים בכלל. מרכזי התמיכה והספרייה חזרו לפעילות למי שמעוניין להגיע בכל זאתמעבדות חובה, סדנאות ספציפיות, ספרייה ומרכז תמיכהאין ההגעה לא חובהכןכן, ניתן מענה פרטניאותו תקנוןכןכןההתנסות המשיכה באופן מקוון
37
המכללה האקדמית - גליל מערביכןמבחניפ פרונטאלייםכן, מועדי ב כבר קרולא חוזרים לקמפוס עד שלא יבוטלו כל ההגבלות (כולל מסכות) משמע לא חוזרים בכלל. מרכזי התמיכה והספרייה חזרו לפעילות למי שמעוניין להגיע בכל זאתספרייה ומנהלהאי שמירת נהלי בריאות מצד הסטודנטיםנעשו ניסיונות לארגן הסעות ממומנות ע"י המכללה, ההיענות חלושהכן ולא מעטכןכןכןהתחשבות כוללנית ועל בסיס פנייה פרטניתכן, בעיקר מעבדת אנגלית
38
מכללת דוד יליןיצאה המלצה להערך למבחנים מקוונים/מטלות ביתרוב הקורסים הומרו לעבודות או מבחנים מקוונים. רק משהו כמו 15% מהמבחנים נשארו כפי שהם.כבר התקיימוכןסדנאות, ספרייה, קורסים עם אופי סדנאי חזרה לעבודה מעשית בבתי הספר, חזרה לקמפוס לאוכלוסיות סיכון, תחבורה ציבורית, חזרה לעיר למי שאינו עובד וכעת עליו לשלם שכר דירה וחשבונות כמו כן בטודנטים רבים עזבו את הדירות לאור המצב (שנה ג') לא ממשמי שנמצא בסיכון או גר עם הורים בקבוצת סיכון, צריך להביא אישור רפואי מתאים. ישנה התחשבות פרטנית למי שצריך עזרה ספציפיתלאכןיש מרכז "אתגר" שמסדר חונכויות ועזרה לסטודנטים המבקשים עזרה. סטודנטים הורים מקבלים התאמות נוספות במישת הצורך באופן פרטני למישהו שפנה. לא יצאו הנחיות כלליות בנושא.הכשרות מעשיות- במידת הצורך ובאופן פרטני מול המדריכות הפגוגיות שיחליטו מי צריכה להשלים
39
גורדון
40
בצלאל
41
מכללת שערי מדע ומשפט
42
וינגייט
43
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
44
עזריאלילאלאכן, נקבעו לספטמבר אבל, לאחרי המבחנים של סמסטר ב'רק מעבדותמעבדותלא כולם חזרו, חלק מהמעבדות לוגיסטית לא יכלו להכיל את כמות האנשים לפי התו הסגול, אין מספיק מקום לסטודנטים, בלאגן גדוללאלאלא, מניח שיצאכרגע לא ברור, הכל בערפללאממש בקטנה. לא משהו שמזיז בכלל. בדיחה. יש המון מעבדות שלא התקיימו ולא יודעים מה יהיה איתם.
45
המכללה הטכנולוגית ב"ש
46
אוהלו
47
ויצו חיפה
48
אקדמית למוזיקה
49
מכון לב לא כן, רוב מועדי ב' כבר בוצעו. מועדי ג' ייקבעו כמועדים מיוחדים במידת האפשר על מנת לסיים איתם מוקדםכןמעבדות בקביעה מראש לא לא, אין שוני מהתקנון הקייםכןכןלא, רק דברים מאוד ספציפיים בפניות פרטניותיש, עדיין לא ידוע אם ינסו להשלים בזמן שנשאר עד תקופת המבחנים
50
המכללה למנהלטרםמתווה לכל בית ספר יפורסם לאחר שיתוף פעולה בין היור ודיקאן בית הספרהוחלט לא לקיים מועדי ב׳ ומועדי ג׳ אלא לאפשר עובר בינאריכןמעבדות עד 15 סטודנטים בעיקר בבית ספר לעיצוב ופסיכולוגיה קליניתלא שידוע לילא, אין שוני מהתקנון הקייםכןכןביטול נוכחות חובה, הקלטת כל השיעורים
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100