ครูO-NET,NT 1-10
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
กรุณากรอกรายครูผู้สอนที่ผู้เรียนมีผลการสอบ O-NET, NT ปี 2560-2561 สูงสุด 10 อันดับแรก (เพื่อจัดทำเกียรติบัตร)
2
ในตำแหน่งที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (โดยไม่ลบหรือแก้ไขข้อมูลโรงเรียนอื่น)
3
ที่
ปีการศึกษา
ชั้นวิชา/ทักษะ
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียนเครือข่ายคะแนน
ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน
ตำแหน่ง
4
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ป.6 ปี 2560 และ 2561 สุงลำดับที่ 1-10 ของ สพป.สร.2
5
12561ป.6ภาษาไทย1บ้านหนองแสงท่าตูม376.13นางวิไลพร โลนุชครูพี่เลี้ยง
6
22561ป.6ภาษาไทย2บ้านขี้เหล็ก
โนนนารายณ์1
74.88
นางนิกูล สุขสานติ์
ครูู
7
32561ป.6ภาษาไทย3บ้านโพนทาท่าตูม172.75ไม่มีผู้ขอรับ
8
42561ป.6ภาษาไทย4บ้านคำผง
โนนนารายณ์1
71.27นางวราภรณ์ ชัยพรครู
9
52561ป.6ภาษาไทย5บ้านสำโรงสนม170.17
นางมณีกุล นอบน้อม
ครู
10
62561ป.6ภาษาไทย6บ้านแคนน้อยสนม269.95
นายสุชิน เจริญสุข
ครู
11
72561ป.6ภาษาไทย7บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี1
69.92นางพงศกร สาลีทองครู
12
82561ป.6ภาษาไทย8บ้านดอนแรดรัตนบุรี369.60
นางนฤมล สานุสันต์
ครู
13
92561ป.6ภาษาไทย9บ้านหัวนาคำ
ชุมพลบุรี1
69.45
นางพรทิพย์ ยี่สารพัฒน์
ครู/
14
102561ป.6ภาษาไทย10บ้านกุดมะโนท่าตูม269.42
นายเลียบ จำปายงค์
ครู
15
112561ป.6คณิตศาสตร์1บ้านหนองแสงท่าตูม372.50
นางสาวสุกันยา เอี่ยมสะอาด
ครููผู้ช่วย
16
122561ป.6คณิตศาสตร์2บ้านขี้เหล็ก
โนนนารายณ์1
70.00
นางนิกูล สุขสานติ์
ครูู
17
132561ป.6คณิตศาสตร์3บ้านม่วงหมากรัตนบุรี370.00
นายคณาธร ธาตุระหัน
ครู
18
142561ป.6คณิตศาสตร์4บ้านสำโรงสนม167.63นายศราวุฒิ มะเมียครู
19
152561ป.6คณิตศาสตร์5บ้านหนองอียอสนม165.56
นางเอกอังกฤษ สืบสุนทร
ครูู
20
162561ป.6คณิตศาสตร์6บ้านกุดมะโนท่าตูม265.00
นายเลียบ จำปายงค์
ครู
21
172561ป.6คณิตศาสตร์7บ้านหนองครกสนม262.50ไม่มีผู้ขอรับ
22
182561ป.6คณิตศาสตร์8บ้านน้ำคำรัตนบุรี362.22
นางกันตินันท์ พานิชย์
ครู
23
192561ป.6คณิตศาสตร์9บ้านหนองเทพ
โนนนารายณ์2
60.67
นางนันทิยา พวงเกตุ
ครู
24
202561ป.6คณิตศาสตร์10สนมศึกษาคารสนม158.71
นางมะยุรีย์ แก้วไธสง
คร
25
212561ป.6
วิทยาศาสตร์
1บ้านหนองแสงท่าตูม364.00
นางสาวเสาวภา แก้วเกิด
บุคลากรวิทยาศาสตร์
26
222561ป.6
วิทยาศาสตร์
2บ้านขี้เหล็ก
โนนนารายณ์1
55.56
นางนิกูล สุขสานติ์
ครูู
27
232561ป.6
วิทยาศาสตร์
3
ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
รัตนบุรี155.29
นางเกษราภรณ์ ทามแก้ว
ครู
28
242561ป.6
วิทยาศาสตร์
4บ้านโนนระเวียงท่าตูม254.36ไม่มีผู้ขอรับ
29
252561ป.6
วิทยาศาสตร์
5บ้านสำโรงสนม153.50
นางสาวประไพร์ ศิลาอ่อน
ครู
30
262561ป.6
วิทยาศาสตร์
6บ้านอาเลาสนม151.00
นางสาวอัจฉราภรณ์ เทียมคลี
ครู
31
272561ป.6
วิทยาศาสตร์
7บ้านโพนทาท่าตูม150.50ไม่มีผู้ขอรับ
32
282561ป.6
วิทยาศาสตร์
8บ้านหนองครกสนม250.00ไม่มีผู้ขอรับ
33
292561ป.6
วิทยาศาสตร์
9สนมศึกษาคารสนม149.87
นางสาวศรีสุดาพร สอนคำจันทร์
ครูจ้าง
34
302561ป.6
วิทยาศาสตร์
10บ้านโนนจานสนม249.70ไม่มีผู้ขอรับ
35
312561ป.6ภาษาอังกฤษ1บ้านหนองอียอสนม1162.22นางรัชณี งามเลิศครู
36
322561ป.6ภาษาอังกฤษ2บ้านสำโรงสนม159.47
นางสาวอลิสา วุฒิยา
ครูผู้ช่วย
37
332561ป.6ภาษาอังกฤษ3บ้านอาเลาสนม159.32
นางสาวอัจฉราภรณ์ เทียมคลี
ครู
38
342561ป.6ภาษาอังกฤษ4บ้านผำ
โนนนารายณ์1
58.75
นางสาวอรวรรณ โสประดับ
ครู
39
352561ป.6ภาษาอังกฤษ5บ้านกุดมะโนท่าตูม254.17ไม่มีผู้ขอรับ
40
362561ป.6ภาษาอังกฤษ6บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี1
53.75
นางหนึ่งฤทัย สุดชารี
ครู
41
372561ป.6ภาษาอังกฤษ7บ้านม่วงหมากรัตนบุรี353.13
นางกัญญารัตน์ สมทิพย์
ครู
42
382561ป.6ภาษาอังกฤษ8
ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม
รัตนบุรี152.86
นางเกษราภรณ์ ทามแก้ว
ครู
43
392561ป.6ภาษาอังกฤษ9
บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ท่าตูม152.02นายสามารถ ทองมากครูจ้าง
44
402561ป.6ภาษาอังกฤษ10บ้านก้านเหลือง
โนนนารายณ์2
50.75
นางสาวสุนันทา ศิลปวิเศษ
ครู
45
412560ป.6ภาษาไทย1บ้านนาอุดมรัตนบุรี464.88ไม่มีผู้ขอรับ
46
422560ป.6ภาษาไทย2บ้านขี้เหล็ก
โนนนารายณ์1
63.25
นางนิกูล สุขสานติ์
ครูู
47
432560ป.6ภาษาไทย3บ้านจันทร์งามท่าตูม362.75ไม่มีผู้ขอรับ
48
442560ป.6ภาษาไทย4สนมศึกษาคารสนม162.48
นางปัญญลักษณ์ สีงาม
49
452560ป.6ภาษาไทย5บ้านโคกสูง
ชุมพลบุรี1
60.33
นายวรเชษฐ์ ร่วมคำ
ครูผู้ช่วย
50
462560ป.6ภาษาไทย6
บ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา)
รัตนบุรี260.25
นายธนวัฒน์ เติมใจ
ครู
51
472560ป.6ภาษาไทย7บ้านโสมนท่าตูม358.91ไม่มีผู้ขอรับ
52
482560ป.6ภาษาไทย8บ้านโพนขวาวท่าตูม258.63นางประยงค์ แก้วใสครู
53
492560ป.6ภาษาไทย9บ้านกะทะ
ชุมพลบุรี3
58.34ไม่มีผู้ขอรับ
54
502560ป.6ภาษาไทย10บ้านสำโรงสนม158.04
นางมณีกุล นอบน้อม
ครู
55
512560ป.6คณิตศาสตร์1
บ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา)
รัตนบุรี265.00
นายธนวัฒน์ เติมใจ
ครู
56
522560ป.6คณิตศาสตร์2บ้านหนองอียอสนม164.32
นางเอกอังกฤษ สืบสุนทร
ครู
57
532560ป.6คณิตศาสตร์3บ้านสำโรงสนม162.31
นายศราวุฒิ มะเมีย
ครู
58
542560ป.6คณิตศาสตร์4บ้านนาอุดมรัตนบุรี460.00ไม่มีผู้ขอรับ
59
552560ป.6คณิตศาสตร์5บ้านทับน้อยรัตนบุรี357.50ไม่มีผู้ขอรับ
60
562560ป.6คณิตศาสตร์6บ้านหนองพิมาน
ชุมพลบุรี1
55.83ไม่มีผู้ขอรับ
61
572560ป.6คณิตศาสตร์7บ้านขี้เหล็ก
โนนนารายณ์1
55.56
นางนิกูล สุขสานติ์
ครูู
62
582560ป.6คณิตศาสตร์8บ้านจันทร์งามท่าตูม355.00ไม่มีผู้ขอรับ
63
592560ป.6คณิตศาสตร์9บ้านขุมดิน
โนนนารายณ์1
55.00ไม่มีผู้ขอรับ
64
602560ป.6คณิตศาสตร์10บ้านดู่รัตนบุรี154.09
นางปิยวรรณ ลอดทอง
ครู
65
612560ป.6
วิทยาศาสตร์
1
บ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา)
รัตนบุรี258.38
นายธนวัฒน์ เติมใจ
ครู
66
622560ป.6
วิทยาศาสตร์
2บ้านยางขามเฒ่า
ชุมพลบุรี2
53.90
นางสาวดวงฤทัย แสงจันทร์
ครู
67
632560ป.6
วิทยาศาสตร์
3บ้านกะทะ
ชุมพลบุรี3
53.38ไม่มีผู้ขอรับ
68
642560ป.6
วิทยาศาสตร์
4บ้านขุมดิน
โนนนารายณ์1
52.25ไม่มีผู้ขอรับ
69
652560ป.6
วิทยาศาสตร์
5บ้านขี้เหล็ก
โนนนารายณ์1
51.94
นางนิกูล สุขสานติ์
ครูู
70
662560ป.6
วิทยาศาสตร์
6บ้านสำโรงสนม151.19
นางสาวประไพร์ ศิลาอ่อน
ครู
71
672560ป.6
วิทยาศาสตร์
7บ้านดู่รัตนบุรี149.68
นางปิยวรรณ ลอดทอง
ครู
72
682560ป.6
วิทยาศาสตร์
8บ้านหนองคูใหญ่ท่าตูม349.40ไม่มีผู้ขอรับ
73
692560ป.6
วิทยาศาสตร์
9บ้านหนองเทพ
โนนนารายณ์2
49.33
นางนันทิยา พวงเกตุ
ครู
74
702560ป.6
วิทยาศาสตร์
10บ้านโสมนท่าตูม349.19ไม่มีผู้ขอรับ
75
712560ป.6ภาษาอังกฤษ1บ้านสาโรชท่าตูม259.38ไม่มีผู้ขอรับ
76
722560ป.6ภาษาอังกฤษ2บ้านโสกแดงสนม155.00ไม่มีผู้ขอรับ
77
732560ป.6ภาษาอังกฤษ3บ้านโพนโกสนม154.04
นายสาโรจน์ สมหวัง
78
742560ป.6ภาษาอังกฤษ4บ้านยางขามเฒ่า
ชุมพลบุรี2
53.50
นายทวีวุฒิ จงพูนศรี
ครููผู้ช่วย
79
752560ป.6ภาษาอังกฤษ5บ้านระหาร
ชุมพลบุรี1
52.86นางกัลยา อุปสรณ์ครู
80
762560ป.6ภาษาอังกฤษ6
บ้านนาตุ่น (สหราษฎร์วิทยา)
รัตนบุรี252.50
นางสาวจารุพิชญานันท์ สารพันธ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
81
772560ป.6ภาษาอังกฤษ7บ้านโนนทรายรัตนบุรี349.72ไม่มีผู้ขอรับ
82
782560ป.6ภาษาอังกฤษ8บ้านอาเลาสนม149.50
นางสาวอัจฉราภรณ์ เทียมคลี
ครู
83
792560ป.6ภาษาอังกฤษ9บ้านบะท่าตูม448.97นายวัชระ พรมทาครูผู้ช่วย
84
802560ป.6ภาษาอังกฤษ10บ้านขี้เหล็ก
โนนนารายณ์1
48.89
นางนิกูล สุขสานติ์
ครูู
85
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ม.3 ปี 2560 และ 2561 สุงลำดับที่ 1-10 ของ สพป.สร.2
86
812561ม.3ภาษาไทย1บ้านศรีณรงค์
ชุมพลบุรี1
65.14
นางสาวอรุณี ปรากฏชื่อ
ครู
87
822561ม.3ภาษาไทย2บ้านปรีงท่าตูม463.33
นางสาวลดาวัลย์ วรรณคำ
ครู
88
832561ม.3ภาษาไทย3บ้านหนองแวง
โนนนารายณ์2
63.07
นางสาววรรณิศา แสนเริง
ครููผู้ช่วย
89
842561ม.3ภาษาไทย4
บ้านยางบ่อภิรมย์
ชุมพลบุรี2
61.48ไม่มีผู้ขอรับ
90
852561ม.3ภาษาไทย5
บ้านซาต (มงคลวิทยา)
โนนนารายณ์2
59.95
นางณัฐกานต์ บุญสาลี
ครู
91
862561ม.3ภาษาไทย6
บ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ชุมพลบุรี2
59.38
นางสาวชวัลลักษณ์ สุดใจ
ครููผู้ช่วย
92
872561ม.3ภาษาไทย7บ้านโสมนท่าตูม359.05ไม่มีผู้ขอรับ
93
882561ม.3ภาษาไทย8บ้านอาเลาสนม158.36
นางอมรรัตน์ ศิริวัฒน์
พนักงานราชการ
94
892561ม.3ภาษาไทย9บ้านดงเปือยรัตนบุรี258.11นางนวพร ไชยชนะครู
95
902561ม.3ภาษาไทย10บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี3
58.10
ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา หลวงศรี
ครู
96
912561ม.3คณิตศาสตร์1
บ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ชุมพลบุรี2
35.69
นางสาวสิริกานต์ ศรีสมบูรณ์
ครููผู้ช่วย
97
922561ม.3คณิตศาสตร์2บ้านดงเปือยรัตนบุรี234.67
นางสาวมลฤดี มณีล้ำ
ครู
98
932561ม.3คณิตศาสตร์3
บ้านโนน (นิยมศาสตร์ศึกษา)
โนนนารายณ์1
34.40นางสุรีย์พร คำผมครู
99
942561ม.3คณิตศาสตร์4บ้านนานวนสนม232.87ไม่มีผู้ขอรับ
100
952561ม.3คณิตศาสตร์5บ้านผักไหม
โนนนารายณ์1
32.62ไม่มีผู้ขอรับ
Loading...