สารบรรณ - หนังสือรับภายนอก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่
วดป/รับที่หนังสือ
วดป/หนังสือส่ง
นามผู้ส่งนามผู้รับเรื่ิอง
2
12/1/2562บร 0032.002/ว 267728/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนงกี่ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล
3
22/1/2562บร 0032.007/ว583628/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ประชาสัมพันธ์การอบรม/สัมมนา/ประชุม
4
32/1/2562สธ 0701.8.6/186514/12/2561
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
สสอ หนองกี่ี่
ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5
42/1/2562บร 0032.004/ว267228/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกประจำปีงบระมาณ 2562
/ว
6
52/1/25629/1/62การประปาส่วนภูมิภาคสสอ หนองกี่ใบแจ้งค่าน้ำประปา
7
62/1/2562บร 0032.001/1.2/ว12/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอส่งสำเนาหนังสือ
8
72/1/2562บร 0017.3/ว52/1/2562ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สสอ หนองกี่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
9
82/1/2562บร 0032.010/ว262920/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562
10
92/1/2562บร 0032.010/ว266927/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ตรวจสอบความข้อมูลการขึ้นทะเบียนคลีนิกหมอครอบครัวปี 2559-2561
11
102/1/2562บร 0032.010/ว267027/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอแจ้งตารางการให้บริการ ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1,2และ3
12
113/1/2562สปสช 5.34/ว051018/12/2561
สำำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
สสอ หนองกี่
แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2562
13
123/1/2562ศธ 6593(7.18.1)/121626/11/2561
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สสอ หนองกี่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
14
133/1/2562สภ.พ.01/ว06111/12/2561สภาการพยาบาลสสอ หนองกี่
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ 2563
15
143/1/2562บร 0032.301/ว02426/11/2561โรงพยาบาลปะคำสสอ หนองกี่ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 3ครั้งที่ 33
16
153/1/2562บร 0032.007/ว266727/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่สำรวจความต้องการตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
17
163/1/2562บร 0032.008/ว213421/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ติดตามและเร่งรัดการสบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเด็ก 1-5 ปี
18
173/1/2562บร 0032.008/ว257114/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
แจ้้งการประเมินตัวชี้วัดและมาตรการดำเนินงานวัณโรคจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
19
183/1/2562สธ 0508/ว585311/12/2561
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สสอ หนองกี่ขอจัดส่งจุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
20
193/1/2562บร 0032.007/566017/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่การประเมินผลงานวิชาการ
21
203/1/2562บร 0032.007/ว63/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
การปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
22
213/1/2562บร 0032.007/ว73/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีพิเศษ
23
224/1/25623/1/2562รุ่งธนาสอ หนองกี่แจ้งส่งมอบ
24
234/1/2562บร 0032.010/ว267128/12/2561
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่การดำเนินงานพัฒนาโครงการศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยประจำโรงบาล
25
244/1/2562สปสช.บก1/25622/1/2562
ที่ว่าการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล บุกระสัง
สสอ หนองกี่ขอเชิญประชุุม
26
254/1/2562บร 0032.001/1.5/ว123/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่มาตรการในการดำเนินงาเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
27
264/1/2562บร 0032.001/1.5/ว133/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีมาจากการขยายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
28
277/1/2562บร 0032/ว603/1/2562ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สสอ หนองกี่
ขอเชิยร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
29
287/1/2561บร0032/ว864/1/2562ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สสอ หนองกี่
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลต้นทุนค่าแรง,ค่าวัสดุ และค่างบลงทุนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
30
297/1/2562บร 0032.007/97/1/2562บร 01สสอ หนองกี่ประกาศการสอบเพื่ื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ฯ
31
307/1/2562บร 0032.004/ว194/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปีที่ 11
32
317/1/2562บร 0032.004/ว204/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตสุขภาพแห่งชาติ
33
327/1/2562บร 0032.010/ว227/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอประชาสัมพันธ์การตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenetics testing)
34
337/1/2562บร 0032/ว1227/1/2562ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สสอ หนองกี่
สำ่งประกาศผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562
35
348/1/2562บร 0032.302/224/1/2562โรงพยาบาลหนองกี่สสอ สสอ หนองกี่
ขอส่่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
36
358/1/2562บร 0032.003/ว287/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ "เด็กวัยเรียนดื่มนมจืด ยืดความสูง ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562"
37
368/1/2562บร 0032/ว754/1/2562ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สสอ หนองกี่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
38
378/1/2562บร 0032.004.1/ว22/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
แจ้งแนวทางการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานในชุมชน และการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 (คลินิกสุขภาพเกษตรกร)
39
388/1/2562บร 0032.001/67/1/2562บร 01สสอ หนองกี่ข่าวประชาสัมพันธ์
40
398/1/2562บร 0032.007/118/1/2562บร 01สสอ หนองกี่รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
41
408/1/2562บร 0032.001/138/1/2562บร 01สสอ หนองกี่ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรม
42
418/1/2562บร 0032.303/367/1/2562โรงพยาบาลหนองกี่ี่สสอ หนองกี่
ข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายโรงพยาบาลหนองกี่
43
428/1/2562บร 0023.26/ว218/1/2562ที่ี่ว่าการอำเภอหนองกี่สสอ หนองกี่
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฦอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
44
439/1/2562บร 0032.002/ว418/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอเชิญส่่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
45
449/1/2562บร 0032.008/ว408/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอเชิญประชุมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ปี 2562 และสรุปผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561
46
459/1/2562บร 0032.001/1.2/ว378/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอส่งสำเนาหนังสือ
47
469/1/2562บร 0032/ว1878/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
48
479/1/2562บร 1118/ว238/1/2562ที่ว่าการอำเภอหนองกี่สสอ หนองกี่
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน
49
489/1/2562บร 0032.007/ว348/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ประชาสัมพันธ์การอบรม/สัมมนา/ประชุม
50
499/1/2562บร 0032.008/ว358/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอเชิญประชุม
51
509/1/2562บร 0032.003/ว307/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอเชิญประชุมชี้แจงตรวจราชการในประเด็นการพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 9
52
519/1/2562บร 0032.010/ว338/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอเปลี่ยนแปลงวันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
53
529/1/2562บร 0032.010/ว398/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติในวัยเรียน และ๓อ.๒ส. ในวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2562
54
539/1/25629/1/2562สสอ หนองกี่
55
549/1/2562บร 75504/27/1/2562
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
สสอ หนองกี่
ขอแจ้้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์งานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตำบลเมืองไผ่
56
559/1/2562บร 0032.009/ว279/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
57
569/1/2562บร 53005/ว78/1/2562สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกี่สสอ หนองกี่ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
58
579/1/2562บร 0032.002/ว469/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
59
589/1/2562บร 0032.002/ว519/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
เตรียมความพร้อมรับการสตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่1 จังหวัดบุรีรัมย์
60
5910/1/2562บร 0032.008/ว549/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรที่กลุ่มควบคุมโรครับรอง
61
6010/1/2562สอ สสจ บร/ว. 628/256111/12/2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
62
6110/1/2562บร 0032/ว1908/1/2562ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สสอ หนองกี่ขอเชิญประชุม
63
6210/1/2562บร 0032.005/ว458/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอเชิญประชุม
64
6310/1/2562บร 0032.003/ว6110/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอความร่่วมมือจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เนื่องในวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
65
6411/1/2562บร 0032.301/ว2628/11/2561โรงพยาบาลปะคำสสอ หนองกี่ขอส่งประกาศรัสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
66
6511/1/2562สธ 0706.2/ว5157/12/2561การสนับสนุนบริการสุขภาพสสอ หนองกี่ขอส่งวารสารและประชาสัมพันธ์วารสารสุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ
67
6611/1/2562สอ สสจ บร/ว.688/256125/12/2561
สหกรณ์์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
68
6711/1/2562สธ1004.04/ว1685019/12/2561
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
สสอ หนองกี่
ขอส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองบริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ
69
6811/1/256231/12/2561ธนาคารกรุงไทยสสอ หนองกี่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
70
6911/1/2562สธ 0723/358/1/2562
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9
สสอ หนองกี่
แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2562
71
7011/1/256212/12/2561บริษัททีโอที จำกัดสสอ หนองกี่ใบแจ้งค่าใช้บริการ (STATEMENT)
72
7111/1/256211/1/2562สมพรสสอ หนองกี่แจ้งส่งมอบ
73
7214/1/2562บร 0032.009/ว6010/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอเชิญบุคลาการเข้าร่วมการอบรมหลัดสูตรทันตกรรมเด็ก เรื่อง "Pediatric Dentistry for the Next Century"
74
7314/1/256213/1/2562นางดอกไม้ โดดไธสงสสอ หนองกี่แจ้งส่่งมอบงาน
75
7414/1/256214/1/2562สสอ.หนองกีสสอ หนองกี่แจ้งกำหนดการส่งมอบงาน
76
7514/1/2562บร 0032.003/ว9014/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
เรื่องขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธาณณสุขและเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
77
7614/1/2562บร 0032.007/ว8711/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
แจ้งผลการคัดเลือกนักการสาธารณศุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562
78
7714/1/2562นม 0032.013/ว5410/1/2562
สำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดนครราชสีมา
สสอ หนองกี่ขอเชิญวิทยากร
79
7814/1/2562บร 0032.004.1/ว8914/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
80
7915/1/2562WP 167/114/1/2562
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 167
สสอ หนองกี่ขออนุเคราะห์วิทยากรในการอบรม
81
8015/1/2562บร 53004/ว1014/1/2562สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกี่สสอ หนองกี่ขอเชิญประชุม
82
8115/1/2562บร 0032/ว31914/1/2562ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์สสอ หนองกี่
การอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ การสาธารณศุข พ.ศ. 2535
83
8215/1/256215/1/2562เอ็น.เค.อินเตอร์เน็ตสสอ หนองกี่ขอแจ้งกำหนดส่งมอบพัสดุ
84
8315/1/2562บร 0032.010/ว9414/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
85
8416/1/2562บร 0032.002/ว10215/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอความร่วมมือเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กาณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่1 จังหวัดบุรีรัมย์
86
8516/1/2562บร 0032.006/ว9515/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
87
8616/1/2562บร 0032.001/2414/1/2562สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสสอ หนองกี่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
88
8716/1/2562บร 0032.007/2615/1/2562บริ 01สสอ หนองกี่ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
89
8816/1/2562บร 0032.001/1.5/ว10815/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ
90
8916/1/2562บร 0032.001/1.5/ว10915/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215(3)
91
9017/1/2562สธ 0816/ว2411/1/2562ศูนย์สุขภาพจิตที่9สสอ หนองกี่
ขอความอนุุเคราะห์ตอบแบบประเมินมาตรฐานมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
92
9117/1/2562บร 0032.001/1.1/3316/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอให้ส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือประจำปี 2561
93
9217/1/2562บร 0032.001/1.1/3416/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ส่่งเงินค่าสลากกาชาดพร้อมต้นขั้ว
94
9317/1/2562บร 0032.004/ว6410/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียน อย.น้อย เข้มแข็ง ประจำปี 2562
95
9417/1/2562บร 0032.003/ว11715/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
96
9517/1/2562บร 0032.003/ว11615/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ขอเชิญเข้้าร่วมมหกรรมออกกำลังกาย เพื่อคนบุรีรัมย์สุขภาพดี ครั้งที่ 33ประจำปี 2562
97
9617/1/2562บร 0032.001/1.2/ว11315/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่ขอส่งสำเนาหนังสือ
98
9717/1/2562บร 0032.006/ว11115/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
แจ้งเวียนแบบสัญญาค้ำประกันผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ์
99
9817/1/2562บร 0032.006/ว11215/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
ซ้กซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางในการดำเนินคดีแพ่งที่กระทรวงสาธารณสุขถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่มีมูลคดีเกิดจากการปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยของแพทย์หรือพยาบาล
100
9917/1/2562บร 0032.010/ว12916/1/2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สสอ หนองกี่
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 "บุรีรัมย์เกมส์"
Loading...