คะแนนรายวิชามัลติมีเดีย.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ตารางคะแนนเก็บรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ง23241
2
โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
3
ห้องเลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลรายการงานและกิจกรรมที่ให้ทำส่งคะแนนสอบกลางภาค (กิจกรรมที่ 3) ตัดต่อเพลงเขียน Story board จากคลิปเพลงกจ 4 งานกลุ่มตัดต่อวีดีโอตามเรื่องที่จับฉลากได้คะแนนสอบปลาย (story board) งานกลุ่มคะแนนรวมเกรด
4
สมุดรายงานเรื่องการใช้โปรแกรม sony
กจ 1 ตัดต่อรูปภาพนิ่ง
กจ 2 ตัดต่อภาพนิ่งเป็นวีดีโอแนะนำตัวเอง
รวม
5
5105103010104010100
6
1/6142330
เด็กหญิงเกศมณี โมลา
510520722490
7
1/6242331
เด็กหญิงกนกวรรณ ชูพงศ์
101029390
8
1/6342332
เด็กชายกฤษฏิ์ บานแย้ม
51051030101028783.5
9
1/6442333
เด็กชายจิรศักดิ์ บัวศรี
5105103051029743
10
1/6542334
เด็กหญิงชนัญชิตา หาทอง
51015150
11
1/6642335
เด็กหญิงชลนิภา สังข์ทอง
101020528531
12
1/6742336
เด็กชายชิติพัทธ์ สุขสมบูรณ์
510520235480
13
1/6842337
เด็กหญิงณัฐกฤตา ธรสิริศุภวัฒน์
5105103071022692.5
14
1/6942338
เด็กหญิงทิพย์วรรณ์ ศรีคำ
5105103068440
15
1/61042339
เด็กชายธนทรัพย์ ทาตะชัย
5510235380
16
1/61142340
เด็กชายธนพันธ์ มงคุณ
5510235380
17
1/61242341
เด็กชายธนวัฒน์ สวัสดิรัตน์
55298420
18
1/61342342
เด็กหญิงธัญพร สุนทองห้าว
5523280
19
1/61442343
เด็กชายธีรภัทร จินดาละออง
023230
20
1/61542344
เด็กหญิงนัทชา วงศ์พิมพ์
5105208823591.5
21
1/61642345
เด็กชายบรรณวิชญ์ โพนแป๊ะ
510552578298773.5
22
1/61742346
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุทธิประภา
5105103057420
23
1/61842347
เด็กหญิงพนิดา ศรีสมบัติ
51051030828662.5
24
1/61942348
เด็กชายพลกฤต สุวะศรี
023230
25
1/62042349
เด็กชายพีรวิชญ์ สุนาวงศ์
5510298470
26
1/62142350
เด็กหญิงภัทรพรรณ เกษกุล
51010258330
27
1/62242351
เด็กชายภูวดล พลเยี่ยม
510510308823692.5
28
1/62342352
เด็กหญิงวรันธร เยาวบุตร
5105103051022672.5
29
1/62442353
เด็กหญิงวศินี แสนวิเศษ
5105103091029783.5
30
1/62542354
เด็กหญิงวิชญาดา ฐิตะโพธิ์
5105103091022713
31
1/62642355
เด็กหญิงวิชญาดา บัวภาเรือง
101029390
32
1/62742356
เด็กชายวีรากร พสุมาตย์
0298370
33
1/62842357
เด็กชายศราวุฒิ สีตะมา
5569200
34
1/62942358
เด็กหญิงศศิธารา นรารักษ์
510510306929743
35
1/63042359
เด็กหญิงศิรประภา พันธุมาตร
5105103081028763.5
36
1/63142360
เด็กชายสิรภพ เสงี่ยมศักดิ์
5105103068298814
37
1/63242361
เด็กหญิงสุชาวดี กะนะหาวงศ์
5105103081028763.5
38
1/63342362
เด็กหญิงสุภาพร แจ่มเสียง
51057276822632
39
1/63442363
เด็กชายอนุวัตร จันทรักษ์
5550
40
1/63542364
เด็กชายอัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์
510510301010235783.5
41
1/63642365
เด็กหญิงอารดา แสงโชติ
5105103061028743
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu